U zajedničkoj organizaciji Misije OSCA-a – Ured u Travniku i Tima Vlade Zeničko-dobojskog kantona za borbu protiv korupcije, u utorak, 09.10.2018. godine, u Zenici je održana tematska radionica "Prijavljivanje i način postupanja po prijavama o mogućim koruptivnim radnjama u Zeničko-dobojskom kantonu", u kojoj su aktivno učestvovali predstavnici Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije, Kantonalnog tužilaštva, predstavnici Timova za borbu protiv korupcije Zeničko-dobojskog i Srednjobosanskog kantona, kao i predstavnici timova / kontakt osobe za anti-korupcijske aktivnosti u općinama Zeničko-dobojskog kantona.

Cilj okruglog stola bio je potpomoći saradnju između tijela za borbu protiv korupcije na nivou institucija i općina u Zeničko-dobojskom kantonu i Kantonalnog tužilaštva, po pitanjima prijavljivanja i postupanja po prijavama o mogućim koruptivnim radnjama.

S tim u vezi, na  radionici  su detaljno razmatrani svi relevantni aspekti procedura prijavljivanja koruptivnih ponašanja, kao i samoj sadržini i dostupnosti prijava korupcije na različitim nivoima. Posebna pažnja bila je usmjerena ka analitičkim prikazima strukture podnesenih prijava, načinima postupanja po istima, ali i neophodnim  dodatnim analizama propisanih procedura za prijavu koruptivnih ponašanja unutar svih institucija. Razmijenjena su i dosadašnja iskustva u postupanju javnih institucija i imenovanih koordinatora po podnesenim prijavama, nakon čega su usaglašeni i zajednički ciljevi, odnosno zajednički zaključci koji se tiču načina i principa budućeg postupanja institucija, obaveze kontiniuranog uzajamnog izvještavanja i saradnje u skladu sa utvrđenim mjerama iz Strategije za borbu protiv korupcije Zeničko-dobojskog kantona, odnosno donesenim akcionim planovima i planovima integriteta.

 

Press služba ZDK

Tim Vlade Zeničko-dobojskog kantona za borbu protiv korupcije u saradnji sa Transparency International-om BiH,održao obuku za zaposlenike Kantonalne bolnice Zenica, u vezi sa metodološkim pristupom za izradu efikasnog i efektivnog plana integriteta u Kantonalnoj bolnici Zenica. Plan integriteta je interni i sistemski antikorupcijski dokument koji procesom samoprocjene institucije na rizike narušavanja integriteta se identificiraju najrizičniji procesi i predviđaju se efikasne i efektivne mjere za otklanjanje rizika za nastanak narušavanja integriteta.

Prepoznavši značaj koji ima Kantonalna bolnica Zenica u zdravstvenom sektoru, kao i specifičnosti te javne ustanove,Tim Vlade Zeničko-dobojskog kantona za borbu protiv korupcije sa partnerima iz Transparency International-a BiH, organizovao je posebnu praktičnu obuku namijenjenu za ovu zdravstvenu ustanovu. Obuci je prisustvovalo više od 30 zaposlenika Kantonalne bolnice Zenica iz svih organizacionih jedinica.

 

Tim za borbu protiv korupcije Vlade Zeničko-dobojskog kantona

U sklopu vanbudžetskog projekta koji finansira Republika Italija u okviru njenog predsjedavanja OSCE-om tokom 2018. godine, Misija OSCE-a u BiH i Ambasada Italije u Sarajevu, organizovali su završnu konferenciju pod nazivom “Uloga parlamenata i tijela vlasti u borbi protiv korupcije u Bosni i Hercegovini”, na kojoj su učestvovali predstavnici parlamentarnih tijela i komisija, predstavnici izvršne vlasti na svim nivoima, predvođeni Agencijom za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije  BiH.  Nakon uvodnih obraćanja organizatora, realizovane su tri tematske radne sesije sa osvrtom na  zaključke i preporuke sa prethodnih  pet radionica ali i razmjenu stečenih iskustava, kao i specifičnih stručnih znanja iz regiona i Evrope u borbi protiv korupcije pri čemu je posebno naglašeno iskustvo Državnog tijela za borbu protiv korupcije u Italiji “ANAC”. Tom prilikom, rezultate rada Tima Vlade Zeničko-dobojskog kantona za borbu protiv korupcije, učesnicima konferencije predstavio je Miralem Galijašević, premijer Zeničko-dobojskog kantona,  koji je posebno naglasio činjenicu da je borba protiv korupcije, jedan od programskih prioriteta rada Vlade koja je u tom smislu kapacitirala Tim Vlade za borbu protiv korupcije te osigurala potrebnu podršku u njegovom daljnjem radu.

U završnom dijelu konferencije usvojeni su i zaključci sa preporukama za sve nivoe zakonodavne i izvršne vlasti u Bosni i Hercegovini, pri čemu je posebno naglašena potreba sistemske promjene svijesti na suzbijanju korupcije, odnosno podizanja nivoa opće društvene percepcije o postojanju korupcije kao društveno neprihvatljivog ponašanja, te da se u tom pravcu preduzmu sve aktivnosti koje bi u konačnici predstavljale prelazak sa riječi na djela.

 

Press služba

Tim Vlade Zeničko-dobojskog kantona za borbu protiv korupcije učestvovao je u stručnoj diskusiji za izradu Pravilnika za sprječavanje korupcije u javnim zdravstvenim ustanovama u Zeničko-dobojskom kantonu, koju je organizovala Antikorupcijska mreža organizacija civilnog društva u BiH – ACCOUNT u saradnji sa partnerskom organizacijom Inicijativa i civilna akcija (ICVA). Učesnici u stručnoj diskusiji bili su koordinatori za borbu protiv korupcije kantonalnih zdravstvenih institucija te predstavnici zdravstvenih institucija iz općina Zenica, Zavidovići, Žepče, Kakanj i Vareš.

Učesnicima se u ime Tima Vlade Zeničko-dobojskog kantona za borbu protiv kourpcije obratila Meliha Omerspahić, predsjednica Tima, koja je naglasila da je Akcionim planom definisan niz aktivnosti za prevenciju korupcije u oblasti zdravstva te da je Tim već pokrenuo ovu aktivnost zajedno sa zdravstvenim institucijama Zeničko-dobojskog kantona. Tim Vlade Zeničko-dobojskog kantona učešćem u ovoj stručnoj diskusiji još jednom je potvrdio uspješnu saradnju sa nevladinim sektorom ali i spremnost da svoja iskustva prenese i institucijama na općinskom nivou, istakla je predsjednica Tima.

Ovakav model pravilnika predstavlja antikorupcijski normativni akt koji sarži skup mjera pravne i praktične prirode, kojim se sprječavaju i otklanjaju mogućnosti za nastanak i razvoj različitih oblika koruptivnog ponašanja u javnim zdravstvenim ustanovama. Do sada je usvojen u 9 zdravstvenih ustanova u Kantonu Sarajevo, a na području Zeničko-dobojskog kantona u Zavodu za bolesti ovisnosti i Kantonalnom Zavodu zdravstvenog osiguranja. U Kantonalnoj bolnici Zenica u toku je usaglašavanje postojećeg pravilnika sa predloženim nacrtom. Zavod za medicinu rada i sportsku medicinu Zeničko-dobojskog kantona i nakon urgencije od strane Tima nije do danas usvojio predmetni pravilnik. Tim Vlade će ustrajati u realizaciji ove aktivnosti u svim kantonalnim zdravstvenim institucijama, tako da je plan da u narednom periodu i ostale zdravstvene ustanove prilagode nacrt pravilnika svojoj djelatnosti, te njegovo konačno usvajanje i primjenu u praksi.

Ova diskusija je dio inicijative za saradnju i zajedničko djelovanje relevantnih institucija, ustanova i organizacija civilnog društva na unapređenju institucionalnog sistema za sprječavanje korupcije u zdravstvenom sektoru.

 

 

Tim Vlade Zeničko-dobojskog kantona za borbu protiv korupcije  

U zajedničkoj organizaciji Misije “OSCE”-a u BiH-Ured u Travniku i Tima Vlade Zeničko-dobojskog kantona za borbu protiv korupcije, u Zenici je održan okrugli sto o temi Jačanje saradnje između tijela za borbu protiv korupcije i pravosudnih institucija u Zeničko-dobojskom kantonu,  na kojem su pored članova Tima Vlade Zeničko-dobojskog kantona za borbu protiv korupcije, aktivno učestvovale predsjednice Kantonalnog  i Općinskog suda u Zenici Snježana Čolaković i Dijana Ajanović, predsjednik Općinskog suda u Kaknju Eldar Zaimović, kao i zamjenik glavne kantonalne tužiteljice Kantonalnog tužilaštva Zeničko-dobojskog kantona, Redžo Delić.

Tom prilikom razmjenjene su sve relevantne informacije vezane za dosadašnje aktivnosti i postignute rezultate u borbi protiv korupcije, kao i stečena iskustva u planiranju i provođenju mjera utvrđenih u usvojenim operativnim planovima institucija i planovima integriteta, realizovanih unutar okvira povjerenih, odnosno zakonskih nadležnosti.

Tokom stručne rasprave na okruglom stolu, analizirana je aktuelna praksa u provođenju planiranih mjera i aktivnosti u borbi protiv korupcije, kao i uporedna analiza načina realizacije ovih aktivnosti drugih tijela za borbu protiv korupcije uključujući i aktivnosti na drugim nivoima vlasti.

Posebna pažnja usmjerena je na analizu primjene važećih zakonskih rješenja u smislu zaštite prijavljivača korupcije koja se primjenju samo za nivo institucija Bosne i Hercegovine odnosno o hitnoj potrebi usklađivanja i/ili donošenja neophodne legislative i za niže nivoe vlasti. 

Također, formulisani su i zaključci okruglog stola. Jedan od najvažnijih  zaključaka odnosi se na uočenu potrebu promjene postojećeg nivoa društvene svijesti o opasnosti od korupcije, pri čemu je naglašena obaveza resornog organizovanja i provođenja kontinuiranih stručnih, dodatnih edukacija svih postojećih organa, ustanova i institucija u borbi protiv korupcije. 

 

Press služba

U periodu od 23. do 27.04.2018. godine, u Bosni i Hercegovini provedena je Misija stručne procjene Evropske komisije o temi prevencije korupcije i zaštite osoba koje prijavljuju korupciju – zviždača. Misija stručne procjene je dio aktivnosti koje provodi Evropska komisija u kontekstu priprema za izradu Mišljenja o zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo u Evropskoj uniji.

Uz predstavnike Evropske komisije i Direkcije za Evropske integracije koji su dali podršku i pratili provođenje Misije, ključnu ulogu u stručnoj  procjeni  dali su eksperti: g.Jure Škrbec (rukovodeći službenik za europsku i međunarodnu saradnju – Komisija za sprečavanje korupcije, Ljubljana – Slovenija),  g. Diego Quiroz (službenik za politike – Škotska komisija za ljudska prava Edinburg UK) i gđa Silvia Spath (glavni inspektor u Odjeljenju za sprečavanje korupcije Saveznog ministarstva unutrašnjih poslova, Berlin – Njemačka).

Tim Vlade Zeničko-dobojskog kantona za borbu protiv korupcije bio je jedan od sudionika od kojih se očekivala ekspertna diskusija o temi Misije.

Ovo je bila prva stručna procjena koja se fokusira na dimenziju prevencije u borbi protiv korupcije, naročito kroz javni sektor.

Cilj je bio da se Evropskoj komisiji i zemlji korisnici pruži procjena kapaciteta BiH za djelotvornu prevenciju i otkrivanje uzroka i uslova za korupciju, u skladu sa obavezama prema međunarodnim konvencijama, kao što su: Krivično-pravna konvencija o korupciji i Konvencija Ujedinjenih nacija protiv korupcije. Cilj je bio procijeniti zakonodavni i institucionalni okvir u oblasti prevencije korupcije u cijeloj BiH na temelju čega se sačinjava niz ciljanih preporuka po kojima vlasti BiH mogu postupati.

U okviru radnog sastanka Meliha Omerspahić, kao predsjednica Tima, upoznala je predstavnike Misije sa svim modalitetima rada, kao i  postignutim značajnim rezultatima rada Tima Vlade Zeničko-dobojskog kantona za borbu protiv korupcije. U drugom dijelu radnog sastanka, članovi Tima Vlade Zeničko-dobojskog kantona za borbu protiv korupcije, neposredno su odgovarali na pitanja eksperata po pojedinačnim oblastima svog rada.

Nakon završene Misije eksperti će dostaviti svoje preporuke Evropskoj komisiji, koje će biti javno prezentovane kao smjernice daljeg djelovanja svih antikoruptivnih tijela i institucija u Bosni i Hercegovini u prevenciji i borbi protiv korupcije.

 

 

Tim Vlade Zeničko-dobojskog kantona za borbu protiv korupcije 

Tim Vlade Zeničko-dobojskog kantona za borbu protiv korupcije je za potrebe međunarodnih partnera osigurao sredstva za zvanični prevod Strategije za borbu protiv korupcije Vlade Zeničko-dobojskog kantona 2017-2019 godina i Akcionog plana za borbu protiv korupcije Vlade Zeničko-dobojskog kantona 2017-2019 godina, na engleski jezik.

Na ovaj način je Vlada posredstvom Tima iskazala podršku transparentnosti svojih antikorupcijskih politika i ponudila mogućnost svojim međunarodnim partnerima da se upoznaju sa strateškim antikorupcijskim prioritetima  na koje se opredijelila i obavezala. Također osiguranjem vlastitih finansijskih sredstava za prevod antikorupcijskih politika, ali i osiguranjem i sredstava za sve ostale antikorupcijske aktivnosti Vlada Zeničko-dobojskog kantona u kontinuitetu iskazuje istinsku volju da svede negativne korupcijske mjere na administrativnom području kantona na što je moguću manju mjeru.

 

Zvanični prevod Strategije za borbu protiv korupcije Vlade Zeničko-dobojskog kantona 2017-2019 godina i Akcionog plana za borbu protiv korupcije Vlade Zeničko-dobojskog kantona 2017-2019 je od sada dostupan na službenoj web stranici.

 

Meliha Omerspahić,

Predsjednica Tima

 

Tim Vlade Zeničko-dobojskog kantona za borbu protiv korupcije uzeo je učešće na Radionici o temi jačanja saradnje između zakonodavnih i izvršnih antikorupcijskih tijela i timova, u zajedničkoj organizaciji Misije OSCE-a, Italijanske ambasade u BiH, i  Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije, održanoj u Tuzli. Pored predstavnika Tima Vlade Zeničko-dobojskog kantona, radionici su prisustvovali i predstavnici timova vlada, Tuzlanskog i Posavskog kantona,  predstavnici sudske vlasti  iz Tuzle i Zenice, kao i predstavnici zakonodavne vlasti (članovi komisija za borbu protiv korupcije skupština Tuzlanskog i Zeničko-dobojskog kantona).

Radionica je  realizovana u četiri pojedinačne sesije, na kojima su se prisutnim sudionicima obratili predstavnici Misije OSCE-a i Italijanske ambasade u BiH, kao i direktor APIKA BiH, gospodin Hasim Šabotić,  i pomoćnik direktora  Mevludin Džindo. U okviru radionice tematski su razmatrani segmenti  mandata APIK-a, očekivanja i ključne naredne aktivnosti, zatim uloge i dužnosti svakog tima za borbu protiv korupcije i komisije na izvršnom i zakonodavnom nivou, prioriteti u postupanju na zaštiti osoba koje prijavljuju korupciju, a razmijenjena su i mišljenja o aktuelnim nedostacima u koordinaciji aktivnosti u borbi protiv korupcije, kao  i načina kako da se učinkovito koordiniraju aktivnosti u borbi protiv korupcije  na nivou cijele BiH u budućnosti.

Ispred Tima Vlade Zeničko-dobojskog kantona za borbu protiv korupcije, Meliha Omerspahić, predsjednica Tima, upoznala je prisutne sa modalitetima i postignutim značajnim rezultatima rada Tima Vlade Zeničko-dobojskog kantona za borbu protiv korupcije, koji su kao takvi i prepoznati od strane APIK-a BiH. Na završetku radionice formulisani su i  usaglašeni određeni zaključci koji će poslužiti kao prilog smjernicama u daljem radu i aktivnostima APIK-a BiH prema svim nosiocima izvršne i zakonodavne vlasti.  

 

Press služba

 

U Uredu Miralema Galijaševića,premijera Zeničko-dobojskog Kantona upriličeno je potpisivanje Memoranduma o saradnji između Vlade Zeničko-dobojskog kantona i  Agencije za prevenciju korupcije i kordinaciju borbe protiv korupcije.

Memorandum su potpisali Miralem Galijašević, premijer Zeničko-dobojskog kantona i Hasim Šabotić, direktor Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije.

Premijer Galijašević je naglasio da se ovim memorandumom potvrđuje javno opredjeljenje Vlade ZDK u provedbi mjera i aktivnosti u borbi protiv korupcije. Potpisivanju Memoranduma prisutvovala je predsjednica Tima za borbu protiv korupcije Meliha Omerspahić .

Direktor Šabotić je izrazio zadovoljstvo zbog potpisivanja Memoranduma i naveo da je Zeničko-dobojski kanton dobar primjer u izradi Strategije provedbi mjera i aktivnosti u borbi protiv korupcije.

 

Press služba

U prostorijama Rektorata JU Univerzitet u Zenici, upriličeno je svečano potpisivanje Memoranduma o saradnji između Tima Vlade Zeničko-dobojskog kantona za borbu protiv korupcije i Univerziteta u Zenici, kojim se neposredno potvrđuje javno opredjeljenje kao i aktivan doprinos akademske zajednice, odnosno  svih struktura Univerziteta, u provedbi mjera i aktivnosti u borbi protiv korupcije predviđenih usvojenim akcionim planovima.

Potpisivanju Memoranduma, pristupili su  predsjednica Tima Meliha Omerspahić i rektor Univerziteta Damir Kukić, nakon čega su se zajednički obratili prisutnim medijima, navodeći jasno zajedničko opredjeljenje svih struktura i institucija na području Zeničko-dobojskog kantona za  nastavak jačanja postojećih kapaciteta prevencije, odnosno borbe protiv korupcije.

Svečanom potpisivanju prisustvovali su i prorektori kao i imenovani koordinatori JU Univerziteta u Zenici, te predstavnici Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, koji su ponovo naznačili opću društvenu potrebu jačanja i izgradnje svih društvenih mehanizama za borbu protiv korupcije, a posebno u smislu prevencije-sprječavanja nastanka nedozvoljenih koruptivnih ponašanja. 

 

Press služba  

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma