Tim Vlade Zeničko-dobojskog kantona za borbu protiv korupcije predstavio je predstavnicima zakonodavne i izvršne vlasti, te javnih ustanova u ovom kantonu, prvi Izvještaj o provođenju Akcionog plana za borbu protiv korupcije za period 2017.-2019. godina.

"Priprema izvještaja je bila zahtjevan posao i ZDK je među prvima uradio ovaj izvještaj i javno ga prezentirao. Akcionim planom je predviđeno 109 aktivnosti koje su izvršene od 60 do 80 posto, u zavisnosti da li su utvrđeni rokovi ili se provode kontinuirano", kazala je predsjednica Tima Meliha Omerspahić.

Među oblastima koje nemaju zadovoljavajuće rezultate, zbog objektivnih ili subjektivnih razloga, je oblast zdravstva, koja će zbog toga biti u fokusu u narednom periodu, za što je preporuke, na prijedlog Tima, usvojila i Vlada Zeničko-dobojskog kantona. Pored zdravstva, nezadovoljavajući rezultati postignuti su i u borbi i prevenciji korupcije u oblasti javnih nabavki.

Direktor Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije (APIK) Hašim Šabotić naglasio je kako je ova agencija zagovarala profesionalizaciju Tima Vlade ZDK za borbu protiv korupcije, što je prošle godine i učinjeno tako da ZDK sada ima profesionalno tijelo.

Tim je u protekle dvije godine aktivno radio kako bi uspostavio koordinirajući sistem sa svim institucijama u provođenju strateških dokumenata, ali i širih antikorupcijskih aktivnosti, te se nadaju da će u narednom periodu imati podršku u materijalnom opremanju, kadrovskom popunjavaju kao i utvrđivanju ovlaštenja i pozicioniranja kroz zakonsku regulativu.

Dženana Alađuz, direktorica fondacije "Infohouse", članice mreže nevladinih organizacija "Account", založila se za intenzivniju prevenciju i borbu protiv korupcije, posebno u oblasti zdravstva, koja bi trebala biti prioritet u 2019. godini.

" Po mom iskustvu, Tim Vlade ZDK za borbu protiv korupcije je najkooperativniji od svih, što puno znači u današnjem vremenu i zbog toga ih snažno podržavamo", kazala je Alađuz.

Nakon prezentacije izvještaja, članovi Tima Vlade ZDK za borbu protiv korupcije održali su sastanak sa 30 antikorupcijskih koordinatora u provođenju Akcionog plana, na kojem je istaknut značaj i način primjene Aplikacije za proaktivno praćenje provođenja antikorupcijske strategije i akcionih planova "Proaktivni monitoring", koju je APIK uradio uz pomoć OSCE-a, a koju trebaju koristiti sve institucije ZDK.

 

Press služba ZDK

Tim Vlade Zeničko-dobojskog kantona za borbu protiv korupcije, uz podršku Misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini, organizirao je u Zenici završnu obuku za izradu planova integriteta za predstavnike osnovnih i srednjih škola iz ZDK, koji su nominirani za kontakt tačke za borbu protiv korupcije u obrazovnim institucijama. Plan integriteta je integralni akt borbe protiv korupcije urađen po jedinstvenoj metodologiji, koji je baziran na procjeni korupcijskih rizika od strane samih institucija.

"Ministarstva, javne ustanove i zavodi u ZDK već su izradili planove integriteta, a obrazovne institucije radimo zajednički tako da bi sve ustanove obrazovnog sistema trebale sačiniti ove planove kojima se prepoznaju mogući rizici za pojavu korupcije u njihovim djelatnostima", kazala je Meliha Omerspahić, predsjednica Tima Vlade ZDK za borbu protiv korupcije.

Okvirni rok za izradu planova integriteta je kraj marta iduće godine.

Službenik za demokratski razvoj Misije OSCE-a u BiH Daut Bajramović kazao je da OSCE podržava međusobnu saradnju svih nivoa vlasti u BiH, te se zalaže za jačanje institucionalnog okvira i politika, istovremeno potičući adekvatno uključenje građana u ove procese.

"Misija OSCE-a već dvije godine ostvaruje plodonosnu saradnju sa Timom Vlade ZDK za borbu protiv korupcije. Na ovaj način želimo pomoći izgradnju snažnog, efikasnog i efektivnog sistema za borbu protiv korupcije u institucijama ZDK. Aktivnosti Tima i institucija ZDK u oblasti prevencije, koordinacije i općenito borbe protiv korupcije nisu ostale nezapažene, čak šta više, neka od rješenja korištena su kao primjer dobre prakse na drugim područjima BiH", kazao je Bajramović, dodavši kako iskustva u svijetu pokazuju da prevencija korupcije daje bolje rezultate od represivnih mjera.

 

Press služba ZDK

U Sarajevu je održana konferencija povodom obilježavanja 9. decembra - Međunarodnog dana borbe protiv korupcije, na kojoj su se kao uvodničari obratli nj.e. Lars Gunar Wigemark, šef Delegacije EU u BiH i specijalni predstavnik EU u BiH, nj.e. Nicola Minasi, ambasador Italije u BiH, nj.e. Bruce G. Berton, ambasador, šef Misije OSCE u BiH, nj.e.Dr.Matthew Field, ambasador Velike Britanije i Sjeverne Irske u BiH, nj.e. Christiane Hohmann, ambasador SR Njemacke u BiH, nj.e. Ellen J. Germain, zamjenik ambasadora SAD u BiH, Hasim Šabotić, direktor Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije, Ivana Korajlić, v.d.direktora Transparency International BiH, te Eldin Karić, direktor Antikorupcijske mreže organizacija civilnog društva u BiH - ACCOUNT.

Predstavnici međunarodne zajednice i diplomatskog kora su izrazili zabrinutost zbog ekonomskih, socijalnih i političkih posljedica koje ostavlja korupcija, zbog čega je neophodno intenzivirati aktivnosti na jačanju pravnog i institucionalnog okvira ta sprečavanje korupcije, koje su spremni i finansijski podržati.

U ulozi uvodničara na panelu I. pod nazivom "Prevencija korupcije i Bosna i Hercegovina, izazovi i postignuća" skupu se obratila Meliha Omerspahić, predsjednica Tima Vlade Zeničko-dobojskog kantona za borbu protiv korupcije istaknuvši aktivnosti koje se provode u Zeničko-dobojskom kantonu, sa posebnim naglaskom na mjere koje je Vlada ZDK preduzela na institucionalizaciji djelovanja u oblasti prevencije i sprečavanja korupcije, proširivši djelovanje Ministarstva za pravosudje - Sektora za pravosuđe poslovima antikoruptivnog djelovanja.

Predstavnici civilnog sektora su istakli da se jedini napredak bilježi u sve većoj transparentnosti korupcije, pri čemu su ukazali na odsustvo političke hrabrosti i odlučnosti, te nužnost zagovaranja za stvaranje normativnog okvira i kontinuiranog djelovanja u borbi protiv koorupcije, saopćeno je iz Tima Vlade ZDK za borbu protiv korupcije.

 

Press služba ZDK

Tim Vlade Zeničko-dobojskog kantona za borbu protiv korupcije, uz podršku Misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini, a u saradnji sa Ministarstvom pravde Republike Srpske i Ministarstvom za pravosuđe i upravu Zeničko-dobojskog kantona, organizirao je u Zenici okrugli sto o temi "Institucionalni strateški i pravni okvir za borbu protiv korupcije u Republici Srpskoj i Zeničko-dobojskom kantonu - iskustva i dobre prakse".

Predstavnici Ministarstva pravde Republike Srpske su predstavnicima novouspostavljenog institucionalnog okvira za praćenje sprovođenja Strategije za borbu protiv korupcije u Ministarstvu za pravosuđe i upravu Zeničko-dobojskog kantona prenijeli iskustva, prakse i izazove u svome radu na antikorupcijskim aktivnostima, radi usvajanja najbolje prakse u radu od samog svog osnivanja i pravazilaženja eventualnih izazova u budućim aktivnostima.

"Ovo je jedan od rijetkih i rijetko dobrih primjera saradnje Vlade Republike Srpske i organa na nivou kantona u Federaciji BiH u oblasti borbe protiv korupcije. U Zeničko-dobojskom kantonu je uveden organizacioni okvir jednak kao i u RS- i to je model koji izuzetno dobro funkcioniše, tako da smo došli u Zenicu kako bismo razmijenili iskustva i prakse. Zahvaljujem se Vladi ZDK i Timu za borbu protiv korupcije koji su prepoznali značaj saradnje i razmjene iskustava u ovoj oblasti", kazala je Jelena Vukadinović, pomoćnica ministra pravde RS.

Tim Vlade ZDK za borbu protiv korupcije formiran je 2016. godine. U avgustu ove godine tim je institucionaliziran tako što su Sektoru uprave pri Ministarstvu za pravosuđe i upravu novom sistematizacijom dodate ingerencije u oblasti borbe protiv korupcije.

"Mi smatramo da je ovo dobar put i ovo su preventivne mjere, a nadam se da će i svi ostali organi koji treba da se bave borbom protiv korupcije u narednom periodu postizati još bolje rezultate. Kroz Strategiju i Plan borbe protiv korupcije predvidjeli smo sve korake i aktivnosti, a jedna od aktivnosti je i organizacija okruglog stola", kazao je ministar pravosuđa i uprave ZDK Mirnes Bašić.

Iz Misije OSCE-a pozdravili su održavanje skupa koji je iniciran od strane Tima Vlade ZDK za borbu protiv korupcije.

"U OSCE-a smatramo da ovakve razmjene iskustava treba podržavati, da su one dobre, te da ima dosta prilika koje treba iskoristiti u BiH za jačanje međuinstitucionalne saradnje i u buduće", istakao je Daut Bajramović, službenik za demokratski razvoj Misije OSCE-a u BiH.

Zeničko-dobojski kanton dobio je Strategiju i Plan borbe protiv korupcije, a nakon toga osmišljen je čitav niz aktivnosti koje podrazumijevaju prevenciju i borbu protiv korupcije u svim oblastima.

"Sve institucije u ZDK imaju koordinatore koji prate provođenje Akcionog plana za borbu protiv korupcije, imaju operativne planove sa jasno definisanim aktivnostima koje trebaju provesti, a u izradi su i planovi integriteta koji podrazumijevaju akte u kojima će svaka institucija prepoznati rizike u okviru svoje djelatnosti koje dovode do pojave koruptivnog ponašanja, a onda i do krivičnog djela što već ulazi u polje represivnih mjera za koje su nadležne druge institucije", kazala je Meliha Omerspahić, predsjednica Tima Vlade ZDK za borbu protiv korupcije.

Tim trenutno priprema izvještaj o do sada provedenim aktivnostima koji će do kraja godine biti prezentiran Vladi ZDK i javnosti.

 

Press služba ZDK

Sukob interesa i javne nabavke kao sredstvo unapređenja efikasne prevencije korupcije, bila je tema okruglog stola održanog u Vitezu, 21.11.2018. godine u organizaciji OSCE Misije za BiH. U radu su učestvovali predstavnici timova za borbu protiv korupcije Zeničko-dobojskog i Srednjobosanskog kantona.

Cilj radionice je bio razvijanje vještina na otkrivanju koruptivnih rizika u primjeni Zakona o sukobu interesa i Zakona o javnim nabavkama. Prezentacije od strane stručnjaka za konflikte interesa i javne nabavke, praćene su razmjenom stečenih iskustava i prakse u procesu prevencije korupcije, saopćeno je iz Tima Vlade ZDK za borbu protiv korupcije.

 

Press služba ZDK

Predstavnici Tima Vlade Zeničko-dobojskog kantona  za borbu protiv korupcije  bili su dio bosansko-hercegovačke delegacije,   koja je  u  periodu od 23. do 25. oktobra 2018. godine, u organizaciji Misije OSCE-a u BiH, boravila u Ljubljani u studijskoj posjeti Komisiji za sprječavanje korupcije Republike Slovenije (Komisija za preprečevanje korupcije - KPK).

Delegaciju su činili predstavnici vladinih antikorupcionih timova sa različitih nivoa vlasti iz cijele Bosne i Hercegovine,

Prilikom posjete su razmjenjena iskustva u korištenju novih  informaciono- tehnoloških postignuća i inovativnih rješenja u prevenciji i borbi protiv korupcije. Predstavljeno je   aplikativno rješenje koje koristi KPK: "Corruptio" - interni sistem za praćenje javnih službenika i organizacija i "Erar" - javna aplikacija za praćenje korištenja javnih sredstava, dostupna svim građanima.

Također su razmjenjena  iskustva o  različitim modelima zaštite prijavitelja korupcije, kao i o upravljanju sukobom interesa, s naglaskom na  korištenje elektronskih obrazaca i aplikacija za prikupljanje imovinskih kartica i izjava o sukobu interesa.

Transparentnost u radu javnih institucija istaknuta je kao važan segment u detektiranju novih rizika u institucijama, koji rezultira višim stepenom  odgovornosti  javnih službenika pri korištenju javnih sredstava.

Na kraju dogovoren je nastavak saradnje u smislu edukativne, stručne i savjetodavne podrške za izgradnju sličnih modela prevencije korupcije na svim nivoima vlasti u BiH.

 

 

Tim Vlade Zeničko-dobojskog kantona za borbu protiv korupcije 

U zajedničkoj organizaciji Misije OSCA-a – Ured u Travniku i Tima Vlade Zeničko-dobojskog kantona za borbu protiv korupcije, u utorak, 09.10.2018. godine, u Zenici je održana tematska radionica "Prijavljivanje i način postupanja po prijavama o mogućim koruptivnim radnjama u Zeničko-dobojskom kantonu", u kojoj su aktivno učestvovali predstavnici Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije, Kantonalnog tužilaštva, predstavnici Timova za borbu protiv korupcije Zeničko-dobojskog i Srednjobosanskog kantona, kao i predstavnici timova / kontakt osobe za anti-korupcijske aktivnosti u općinama Zeničko-dobojskog kantona.

Cilj okruglog stola bio je potpomoći saradnju između tijela za borbu protiv korupcije na nivou institucija i općina u Zeničko-dobojskom kantonu i Kantonalnog tužilaštva, po pitanjima prijavljivanja i postupanja po prijavama o mogućim koruptivnim radnjama.

S tim u vezi, na  radionici  su detaljno razmatrani svi relevantni aspekti procedura prijavljivanja koruptivnih ponašanja, kao i samoj sadržini i dostupnosti prijava korupcije na različitim nivoima. Posebna pažnja bila je usmjerena ka analitičkim prikazima strukture podnesenih prijava, načinima postupanja po istima, ali i neophodnim  dodatnim analizama propisanih procedura za prijavu koruptivnih ponašanja unutar svih institucija. Razmijenjena su i dosadašnja iskustva u postupanju javnih institucija i imenovanih koordinatora po podnesenim prijavama, nakon čega su usaglašeni i zajednički ciljevi, odnosno zajednički zaključci koji se tiču načina i principa budućeg postupanja institucija, obaveze kontiniuranog uzajamnog izvještavanja i saradnje u skladu sa utvrđenim mjerama iz Strategije za borbu protiv korupcije Zeničko-dobojskog kantona, odnosno donesenim akcionim planovima i planovima integriteta.

 

Press služba ZDK

Tim Vlade Zeničko-dobojskog kantona za borbu protiv korupcije u saradnji sa Transparency International-om BiH,održao obuku za zaposlenike Kantonalne bolnice Zenica, u vezi sa metodološkim pristupom za izradu efikasnog i efektivnog plana integriteta u Kantonalnoj bolnici Zenica. Plan integriteta je interni i sistemski antikorupcijski dokument koji procesom samoprocjene institucije na rizike narušavanja integriteta se identificiraju najrizičniji procesi i predviđaju se efikasne i efektivne mjere za otklanjanje rizika za nastanak narušavanja integriteta.

Prepoznavši značaj koji ima Kantonalna bolnica Zenica u zdravstvenom sektoru, kao i specifičnosti te javne ustanove,Tim Vlade Zeničko-dobojskog kantona za borbu protiv korupcije sa partnerima iz Transparency International-a BiH, organizovao je posebnu praktičnu obuku namijenjenu za ovu zdravstvenu ustanovu. Obuci je prisustvovalo više od 30 zaposlenika Kantonalne bolnice Zenica iz svih organizacionih jedinica.

 

Tim za borbu protiv korupcije Vlade Zeničko-dobojskog kantona

U sklopu vanbudžetskog projekta koji finansira Republika Italija u okviru njenog predsjedavanja OSCE-om tokom 2018. godine, Misija OSCE-a u BiH i Ambasada Italije u Sarajevu, organizovali su završnu konferenciju pod nazivom “Uloga parlamenata i tijela vlasti u borbi protiv korupcije u Bosni i Hercegovini”, na kojoj su učestvovali predstavnici parlamentarnih tijela i komisija, predstavnici izvršne vlasti na svim nivoima, predvođeni Agencijom za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije  BiH.  Nakon uvodnih obraćanja organizatora, realizovane su tri tematske radne sesije sa osvrtom na  zaključke i preporuke sa prethodnih  pet radionica ali i razmjenu stečenih iskustava, kao i specifičnih stručnih znanja iz regiona i Evrope u borbi protiv korupcije pri čemu je posebno naglašeno iskustvo Državnog tijela za borbu protiv korupcije u Italiji “ANAC”. Tom prilikom, rezultate rada Tima Vlade Zeničko-dobojskog kantona za borbu protiv korupcije, učesnicima konferencije predstavio je Miralem Galijašević, premijer Zeničko-dobojskog kantona,  koji je posebno naglasio činjenicu da je borba protiv korupcije, jedan od programskih prioriteta rada Vlade koja je u tom smislu kapacitirala Tim Vlade za borbu protiv korupcije te osigurala potrebnu podršku u njegovom daljnjem radu.

U završnom dijelu konferencije usvojeni su i zaključci sa preporukama za sve nivoe zakonodavne i izvršne vlasti u Bosni i Hercegovini, pri čemu je posebno naglašena potreba sistemske promjene svijesti na suzbijanju korupcije, odnosno podizanja nivoa opće društvene percepcije o postojanju korupcije kao društveno neprihvatljivog ponašanja, te da se u tom pravcu preduzmu sve aktivnosti koje bi u konačnici predstavljale prelazak sa riječi na djela.

 

Press služba

Tim Vlade Zeničko-dobojskog kantona za borbu protiv korupcije učestvovao je u stručnoj diskusiji za izradu Pravilnika za sprječavanje korupcije u javnim zdravstvenim ustanovama u Zeničko-dobojskom kantonu, koju je organizovala Antikorupcijska mreža organizacija civilnog društva u BiH – ACCOUNT u saradnji sa partnerskom organizacijom Inicijativa i civilna akcija (ICVA). Učesnici u stručnoj diskusiji bili su koordinatori za borbu protiv korupcije kantonalnih zdravstvenih institucija te predstavnici zdravstvenih institucija iz općina Zenica, Zavidovići, Žepče, Kakanj i Vareš.

Učesnicima se u ime Tima Vlade Zeničko-dobojskog kantona za borbu protiv kourpcije obratila Meliha Omerspahić, predsjednica Tima, koja je naglasila da je Akcionim planom definisan niz aktivnosti za prevenciju korupcije u oblasti zdravstva te da je Tim već pokrenuo ovu aktivnost zajedno sa zdravstvenim institucijama Zeničko-dobojskog kantona. Tim Vlade Zeničko-dobojskog kantona učešćem u ovoj stručnoj diskusiji još jednom je potvrdio uspješnu saradnju sa nevladinim sektorom ali i spremnost da svoja iskustva prenese i institucijama na općinskom nivou, istakla je predsjednica Tima.

Ovakav model pravilnika predstavlja antikorupcijski normativni akt koji sarži skup mjera pravne i praktične prirode, kojim se sprječavaju i otklanjaju mogućnosti za nastanak i razvoj različitih oblika koruptivnog ponašanja u javnim zdravstvenim ustanovama. Do sada je usvojen u 9 zdravstvenih ustanova u Kantonu Sarajevo, a na području Zeničko-dobojskog kantona u Zavodu za bolesti ovisnosti i Kantonalnom Zavodu zdravstvenog osiguranja. U Kantonalnoj bolnici Zenica u toku je usaglašavanje postojećeg pravilnika sa predloženim nacrtom. Zavod za medicinu rada i sportsku medicinu Zeničko-dobojskog kantona i nakon urgencije od strane Tima nije do danas usvojio predmetni pravilnik. Tim Vlade će ustrajati u realizaciji ove aktivnosti u svim kantonalnim zdravstvenim institucijama, tako da je plan da u narednom periodu i ostale zdravstvene ustanove prilagode nacrt pravilnika svojoj djelatnosti, te njegovo konačno usvajanje i primjenu u praksi.

Ova diskusija je dio inicijative za saradnju i zajedničko djelovanje relevantnih institucija, ustanova i organizacija civilnog društva na unapređenju institucionalnog sistema za sprječavanje korupcije u zdravstvenom sektoru.

 

 

Tim Vlade Zeničko-dobojskog kantona za borbu protiv korupcije  

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma