U subotu, dana 15.10.2022. godine u Zenici, Hotel Dubrovnik, u okviru projekta „Uvođenje održivog modela zagovaranja za ljudska prava kroz mrežu medija i stručnjaka putem osnivanja Centra za istraživanje, izradu javnih politika i zagovaranje – CERPOMA“ održane su dvije konferencije, Konferencija povodom obilježavanja Međunarodnog dana bijelog štapa i Finalna projektna konferencija.

Na Konferenciji povodom obilježavanja Međunarodnog dana bijelog štapa je bilo govora o pravima i položaju slijepih i slabovidnih osoba na području Zeničko-dobojskog kantona, kao i o pristupu informacijama i prilikama koje su im dostupne u našem društvu. U sklopu održavanja ove Konferencije, bila je organizovana ulična akcija sa ciljem podizanja svijesti i zagovaranja o pravima osoba sa invaliditetom, prije svega slijepih i slabovidnih osoba, te povećanja njihove prisutnosti u svim sferama društva.

Na Finalnoj projektnoj konferenciji prezentovan je projekat CERPOMA, te istraživanje koje je provedeno na temu „Korištenje digitalnih alata u svrhu poboljšanja procesa zapošljavanja u javnoj upravi u Bosni i Hercegovini“. Također su prezentovane preporuke i inicijative koje su predložene sa ciljem stvaranja jednakih uslova u procesu zapošljavanja. Nakon prezentacije, održana je diskusija o aktuelnoj problematici osoba sa invaliditetom, te su dati prijedlozi o unaprjeđenju njihovog statusa. Kako je poruka ovih konferencija bila „Ograničenja postoje samo u našim mislima“, upriličena je i izložba fotografija, kroz koje su prezentovane svakodnevne aktivnosti slijepe osobe.

Projekat CERPOMA implementira Stručna služba za razvoj i međunarodne projekte Zeničko-dobojskog kantona u okviru Programa „EU Scheme for Young Professionals in BiH“ kojeg finansira Evropska unija a provodi British Council u BiH.

Facebook stranica: https://www.facebook.com/cerpoma/

Web stranica projekta: https://cerpoma.org/

Pitanja upravljanja razvojem i strateškog planiranja su uvijek bila tretirana kao pitanja od najveće važnosti od strane rukovodstva Zeničko-dobojskog kantona. Stoga je Zeničko-dobojski kanton, po procesima strateškog planiranja i institucionalnoj osposobljenosti za upravljanje razvojem, među vodećim kantonima u Federaciji BiH. Spremnost i interes za strateško vođenje razvoja u našem Kantonu prepoznaju i međunarodne organizacije, među kojima najveću podršku pruža Razvojni program Ujedinjenih naroda (UNDP) zahvaljujući finansiranju Vlade Švicarske.

-U proteklim godinama okvir za implementaciju kantonalnih razvojnih projekata predstavljala je Strategija razvoja za period 2016-2020. godina. Uspjeli smo ostvariti visok stepen realizacije i ponosni smo na ostvarenja. Međutim, pred nama je još dosta poslova za uraditi, posebno ako uzmemo u obzir nove oklonosti i krizne situacije, koje se ne mogu predvidjeti, a kao što je pandemija korona-virusa.

Svjesni svih okolnosti i zakonskih obaveza, Vlada Zeničko-dobojskog kantona je u decembru 2019. godine donijela Odluku o izradi Strategije razvoja Zeničko-dobojskog kantona za strateški period  2021-2027. godina.

Strategiju razvoja shvatamo kao integrisani, multisektorski strateški dokument, koji definiše javne politike, integralno usmjerava razvoj teritorije kantona i jedinica lokalne samouprave. Nosilac izrade Strategije razvoja je Vlada, a učesnici u procesu izrade su ministarstva i druga tijela kantonalne uprave, općine i gradovi, Vijeće za razvojno planiranje i upravljanje razvojem, te socio-ekonomski partneri.

Vijeće za razvojno planiranje i upravljanje razvojem u Zeničko-dobojskom kantonu je tijelo osnovano Odlukom Vlade Zeničko-dobojskog kantona, a u skladu sa Zakonom o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u Federaciji BiH i Uredbom o izradi strateških dokumenata u Federaciji BiH. Uloga članova Vijeća je da savjetodavno djeluju u svim fazama definisanja razvojnih prioriteta i izrade Strategije razvoja Zeničko-dobojskog kantona.

U prvoj polovini ove godine, uspješno je završena prva faza izrade Strategije razvoja, koja je podrazumijevala izradu Strateške platforme i Situacione analize. Već u tom dijelu strateškog dokumenta, zahvaljujući dobroj saradnji s UNDP-om, obezbijedili smo integrisanje ekonomskih i zdravstvenih aspekata pandemije koronavirusa, te sigurnosnih aspekata migracija.U toku maja i juna 2020. godine, dodani kvalitet je obezbijeđen kroz proces javnih konsultacija na Nacrt Strateške platofrme i Situacione analize. U tom procesu učestvovali su članovi Vijeća, kao i sve kantonalne i lokalne javne institucije i socio-ekonomski partneri.

Na Prvoj sjednici Vijeća, 18.09.2020. godine, prezentovan je Nacrt Strategije razvoja Zeničko-dobojskog kantona za period 2021-2027. godina. Vijeće je saglasno sa sadržajem Nacrta Strategije razvoja, jer je u svim elementima Nacrta ovog strateškog dokumenta osigurana povezanost sa strateškim planskim dokumentima viših nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini, dokumentima iz procesa EU integracija i globalnim ciljevima održivog razvoja. Razvojna vizija Zeničko-dobojskog kantona predviđa pozitivne strateške promjene, zahvaljujući kojima će Kanton postati savremena evropska regija, ugodna i sigurna za život i rad i atraktivna za investiranje, koja svoj održivi razvoj temelji na industrijskim i ljudskim resursima, prirodnim i turističkim potencijalima te bogatom kulturno-historijskom naslijeđu i čistom okolišu.

Ostvarenje ove razvojne vizije realizovat će se kroz 3 strateška cilja, koja su razrađena u 12 prioriteta i 44 mjere. Konačni broj, priroda i obim strateških projekata, kao i procijenjeni budžet Strategije, utvrdit će se nakon procesa javnih konsultacija sa širim krugom socio-ekonomskih partnera, koji je započeo i koji će trajati 30 dana, u periodu od 1. do 30. septembra 2020. godine.

Izražavam spremnost Vlade Zeničko-dobojskog kantona da nastavimo sa aktivnostima koje će doprinijeti efikasnijem i kvalitetnijem radu organa javne uprave, unapređenju svih javnih politika i implementaciji mjera za povećanje zaposlenosti, razvoj izvozno orjentisane industrije, poboljšanje sistema zdravstvene i socijalne zaštite, povećanje kvalitete i konkurentnosti obrazovanja, izgradnju cestovne i komunalne infrastrukture, razvoj turističke infrastrukture i zaštitu okoliša - rekao je ovom prilikom premijer ZDK Mirza Ganić.

 

Press služba ZDK

U sjedištu Zeničko-dobojskog kantona (ZDK) danas je održana Prva konstituirajuća sjednica Vijeća za razvojno planiranje i upravljanje razvojem u ZDK, kojom je predsjedavao premijer Mirza Ganić, a učesnici su bili članovi Vijeća za razvoj – rukovodstvo Skupštine ZDK, predsjednici klubova poslanika Skupštine i načelnici/gradonačelnici općina/gradova u ZDK.

Na sjednici je, u sklopu prve tačke dnevnog reda, usvojen Poslovnik o radu Vijeća za razvoj, kojim se uređuje način rada Vijeća, koje ima savjetodavnu ulogu u procesima definisanja, implementacije, monitoringa, evaluacije i izvještavanja o realizaciji razvojnih prioriteta u Zeničko-dobojskom kantonu.

U nastavku sjednice prezentovan je Nacrt Strategije razvoja ZDK za period 2021-2027. godina. Važeća Strategija razvoja je u zadnjoj godini implementacije, te je Vlada u decembru 2019. godine donijela Odluku o izradi Strategije razvoja ZDK za period 2021-2027. godina, kao integrisanog, multisektorskog strateškog dokumenta, koji definiše javne politike, integralno usmjerava razvoj teritorije kantona i jedinica lokalne samouprave. Nosilac izrade Strategije razvoja je Vlada ZDK, a učesnici u procesu izrade su ministarstva i druga tijela kantonalne uprave, općine i gradovi, Vijeće za razvojno planiranje i upravljanje razvojemu ZDK, te socio-ekonomski partneri.

Otvarajući diskusiju o Nacrtu Strategije razvoja, premijer Mirza Ganić je naglasio da je u svim elementima ovog strateškog dokumenta osigurana povezanost sa strateškim planskim dokumentima viših nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini, dokumentima iz procesa EU integracija i globalnim ciljevima održivog razvoja. Nadalje, premijer je istakao potrebu široke promocije i prihvatanja dugoročne vizije, po kojoj se ZDK strateški razvija u pravcu savremene evropske regije, ugodne i sigurne za život i rad i atraktivne za investiranje, regije koja svoj održivi razvoj temelji na industrijskim i ljudskim resursima, prirodnim i turističkim potencijalima te bogatom kulturno-historijskom naslijeđu i čistom okolišu.

Ostvarenje ove razvojne vizije realizovat će se kroz tri strateška cilja, koja su razrađena u 12 prioriteta i 44 mjere. Konačni broj, priroda i obim strateških projekata, kao i procijenjeni budžet Strategije razvoja, utvrdit će se nakon procesa javnih konsultacija, koji će trajati 30 dana u periodu od 1. do 30. septembra 2020. godine.

Diskusija članova Vijeća za razvoj na današnjoj sjednici bila je konstruktivna i korisna za razumijevanje ključnih institucionalnih aktera o finaliziranju strateškog dokumenta prije upućivanju Vladi i Skupštini ZDK na usvajanje.

Press služba ZDK

Vlada Zeničko-dobojskog kantona primila na znanje Prijedlog Situacione analize i Strateške platforme Strategije razvoja Zeničko-dobojskog kantona za period 2021-2027.

Vlada Zeničko-dobojskog kantona je na 69. sjednici, održanoj dana 14.08.2020. godine, razmatrala i primila na znanje Situacionu analizu i Stratešku platformu u formi prijedloga, čime je okončana prva faza izrade Strategije razvoja Zeničko-dobojskog kantona za period 2021-2027.

Situaciona analiza obuhvata pregled stanja u ekonomskom, društvenom i okolišnom sektoru u Zeničko-dobojskom kantonu, uz sagledavanje ekonomskih i zdravstvenih aspekata pandemije COVID-19, te sigurnosnih aspekata migracija. Na osnovu zaključaka Situacione analize, u okviru Strateške platforme definisani su strateški fokusi i strateški ciljevi, te potvrđena razvojna vizija Zeničko-dobojskog kantona.

U toku mjeseca maja i juna 2020. godine provedene su javne konsultacije na prednacrt Situacione analize i Strateške platforme. Brojni socio-ekonomski akteri su dostavili komentare i mišljenja, uključujući članove Vijeća za razvojno planiranje i upravljanje razvojem. Svi komentari su pažljivo razmotreni i ugrađeni u Prijedloge Situacione analize i Strateške platforme.

Usvojeni dokumenti predstavljaju osnovu za programsku fazu izrade Strategije razvoja, u kojoj će se definisati prioriteti, mjere i strateški projekti, u skladu sa utvrđenim potrebama i institucionalnim kapacitetima, uz usklađivanje sa postojećim strateškim dokumentima na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini.

Dokumenti Situacione analize i Strateške platforme dostupni su na slijedećem LINKU.

GRASPINNO PROJEKT (Transnacionalni model, strategije i rješenja podrške za inovativne klastere i poslovne mreže koje teže „zelenom“ razvoju, sa fokusom na „zelene“ e-nabavke u energijskoj efikasnosti i obnovljivim izvorima energije radi obnove javnih objekata) odobren je u okviru Prvog poziva za modularne projektne prijedloge INTERREG Mediteranskog programa 2014-2020 (MED), Prioritetna osa 1 - Promocija inovativnih kapaciteta Mediterana za razvoj pametnog i održivog rasta.

Vodeći partner u ovom projektu je Univerzitet Patras iz Grčke. U projekt je uključeno ukupno 11 partnera sa područja Grčke, Italije, Španije, Francuske, Slovenije, Kipra i Bosne i Hercegovine. Jedan od partnera na implementaciji projekta je i Stručna služba za razvoj i međunarodne projekte Zeničko-dobojskog kantona. Projekt je započeo u novembru 2016. godine, a njegovo trajanje je 36 mjeseci.

Projektom se namjeravaju obezbijediti inovativna “zelena” rješenja za nabavke koje se odnose na uštedu energije i energijsku efikasnost prilikom renoviranja javnih objekata sa fokusom na “pametne” gradove i zajednice. Glavni cilj projekta je poboljšanje kapaciteta javne uprave u polju upravljanja energijskom efikasnošću javnih objekata, sa težnjom postizanja njihovog nultog energijskog nivoa, kao i pružanje podrške malim i srednjim preduzećima u izlasku na tržište “zelene” energije.

U sklopu realizacije dijela aktivnosti projekta, i to onih koje se odnose na koncept „živih“ laboratorija, dana 15.05.2018. godine u prostorijama Multimedijalnog centra Hotela Zenica, u organizaciji Stručne službe za razvoj i međunarodne projekte ZDK, održan je sastanak na kojem je predstavljeno Uputstvo za eGPP koje sadrži informacije o tome kako uključiti eGPP i „zelene“ kriterije u javne nabavke, a sve to u okviru zakonodavstva BiH te koji su kriteriji koji obilježavaju proizvode „zelene“ energije. Sastanku su prisustvovali predstavnici malih i srednjih preduzeća i javnih institucija sa područja Zeničko-dobojskog kantona - učesnici inovativnog koncepta GRASPINNO „živih“ laboratorija, kao i druge zainteresovane strane. Cilj sastanka bila je prezentacija i analiza Upustva za eGPP te diskusija o praktičnoj primjeni novih metoda i alata, kao i analiziranje sadašnjeg načina pripreme javnih poziva i učešća u javnim pozivima za javne nabavke vezane za renoviranja javnih objekata. Učesnici su upoznati sa načinom na koji mogu pripremati javne pozive u koje su uključeni „zeleni“ kriteriji, kao i kako učestvovati u takvim javnim pozivima, ali i prednostima koje će se dobiti upotrebom novih metoda i alata prilikom pripreme, odnosno prilikom učešća u pozivima za javne nabavke koje se odnose na renoviranje javnih objekata.

Nakon prethodno održane edukacije i treninga, ovaj sastanak predstavlja implementaciju GRASPINNO „žive“ laboratorije na području Zeničko-dobojskog kantona.

 

The project is co-funded by the European Union, Instrument for Pre-Accession Assistance (IPA)
Ovaj projekt sufinansira Evropska unija, Instrument za predpristupnu pomoć (IPA)

GRASPINNO PROJEKT (Transnacionalni model, strategije i rješenja podrške za inovativne klastere i poslovne mreže koje teže „zelenom“ razvoju, sa fokusom na „zelene“ e-nabavke u energijskoj efikasnosti i obnovljivim izvorima energije radi obnove javnih objekata) odobren je u okviru Prvog poziva za modularne projektne prijedloge INTERREG Mediteranskog programa 2014-2020 (MED), Prioritetna osa 1 - Promocija inovativnih kapaciteta Mediterana za razvoj pametnog i održivog rasta.

Vodeći partner u ovom projektu je Univerzitet Patras iz Grčke. U projekt je uključeno ukupno 11 partnera sa područja Grčke, Italije, Španije, Francuske, Slovenije, Kipra i Bosne i Hercegovine. Jedan od partnera na implementaciji projekta je i Stručna služba za razvoj i međunarodne projekte Zeničko-dobojskog kantona. Projekt je započeo u novembru 2016. godine, a njegovo trajanje je 36 mjeseci.

Projektom se namjeravaju obezbijediti inovativna “zelena” rješenja za nabavke koje se odnose na uštedu energije i energijsku efikasnost prilikom renoviranja javnih objekata sa fokusom na “pametne” gradove i zajednice. Glavni cilj projekta je poboljšanje kapaciteta javne uprave u polju upravljanja energijskom efikasnošću javnih objekata, sa težnjom postizanja njihovog nultog energijskog nivoa, kao i pružanje podrške malim i srednjim preduzećima u izlasku na tržište “zelene” energije.

U sklopu realizacije dijela aktivnosti projekta, i to onih koje se odnose na uspostavu koncepta „živih“ laboratorija, dana 19.04.2018. godine u prostorijama Multimedijalnog centra Hotela Zenica, u organizaciji Stručne službe za razvoj i međunarodne projekte ZDK, održana je obuka i trening kurs za predstavnike malih i srednjih preduzeća iz oblasti građevinarstva i proizvodnje građevinskog materijala, kao i predstavnike javnih institucija sa područja Zeničko-dobojskog kantona, buduće učesnike u inovativnom konceptu „živih“ laboratorija. Cilj obuke i treninga je bio predstavljanje projekta kao i upoznavanje sa procesom javnih nabavki u BiH sa osvrtom na praksu EU i ˝zelene˝ kriterije u javnim nabavkama, rezultatima kojim teži projekt GRASPINNO te funkcijama i elektronskim uslugama internet platforme GRASPINNO. Učesnici su upoznati sa prednostima koje će se dobiti upotrebom novih alata prilikom pripreme javnih poziva, odnosno prilikom učešća u pozivima za javne nabavke koje se odnose na renoviranje javnih objekata.

 

Obuka i trening predstavljaju pripreme za implementaciju buduće „žive“ laboratorije na području Zeničko-dobojskog kantona, pri čemu će internet platforma GRASPINNO biti praktično iskorištena za objavu i učešće u pozivima za obnovu javnih objekata.

 

Projektni partner: Stručna služba za razvoj i međunarodne projekte Zeničko-dobojskog kantona

Oficijelna web stranica: https://teeschools.interreg-med.eu/

Projekat TEESCHOOLS (Transfer energetske efikasnosti u mediteranskim školama) ima za cilj pružiti nova rješenja lokalnim vlastima kako u tehničkom tako i finansijskom smislu za implementaciju Nearly Zero Energy Building (NZEB) aktivnosti obnove u mediteranskim školama.

Glavni izlazni rezultati:

  • Integrirani set alata koji podržavaju upravljanje energetskom efikasnošću u školama sa kalkulatorom ugljičnog otiska; baza podataka o najboljim praksama za NZEB energetsku obnovu školskih zgrada; finansijska rješenja i sheme za energetsku efikasnost;
  • Primjena pilota u školskim zgradama: energetski auditi, planovi obnove, računanje ugljičnog otiska aktivnosti obnove, razvoj modela energetske usluge i sheme finansiranja.
  • E-učenje i face-to-face obuka regionalnog i lokalnog tehničkog osoblja, energetskih menadžera i učenika.
  • Razvoj preporuka za politiku i integracija izlaznih rezultata projekta na lokalne planove.

Integrirani set alata koji su prihvatljivi za korisnike biti će testiran i potvrđen pomoću pilot aktivnosti u svakoj partnerskoj regiji. U implementaciji projekta učestvuje 15 projektnih partnera iz 7 država (Italija, Španija, Grčka, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Kipar i Franscuska).

Ukupna vrijednost projekta je 2.840.000.00 EUR, sufinansirana od strane fondova EU sa 85%. Trajanje projekta je 36 mjeseci, 01-02-2017 do 31-01-2020.

Program transnacionalne saradnje Interreg Mediteran 2014-2020 (Interreg MED) je zvanično usvojen od strane Evropske komisije dana 03.06.2015. godine s ciljem promocije održivog rasta u mediteranskom području, poticanjem inovativnih koncepata i prakse, te razumnog korištenja resursa podržavajući društvene integracije kroz integrisani teritorijalni pristup koji se temelji na saradnji. U programu učestvuje ukupno 13 zemalja (10 članica EU i 3 IPA zemlje).

Prvi Javni poziv za modularne projektne prijedloge u okviru Interreg MED Programa je objavljen 01.09. 2015. i zatvoren 03.11.2015. Od strane Monitoring komiteta za Interreg MED Program tokom sastanka koji je održan05.04.2016. godine u Marseju odobreno je 108 projekataod ukupno 225 za drugi krug selekcije. Upravni odbor za Interreg MED Program je tokom sastanka koji je održan 27.09.2016. godine u Marseju odobrio 49 modularnih projekata, dok su 32 korigovana projekta izabrana za drugi korak procjene za konačan izbor, od kojih je12 odobreno u okviru konačne selekcije u decembru.

Jedan od odobrenih projekata je i projekat pod nazivom Tools for Energy Efficiencyin mediterranean SCHOOLS – „TEESCHOOLS“ (“Alati za energetsku efikasnost u mediteranskim školama”),odobren u okviru Prvog poziva za modularne projektne prijedloge INTERREG Mediteranskog programa 2014-2020 (MED): Prioritetna osa 2 – Podsticanje nisko-karbonskih strategija i energetske učinkovitosti u specifičnim MED područjima: gradovima, ostrvima i udaljenim područjima, Specifični cilj 2.1 – Ojačati kapacitete za bolje upravljanje energijom u javnim zgradama na transnacionalnom nivo. Vodeći partner u ovom projektu je Italijanska državna agencija za nove tehnologije, energiju i održivi ekonomski razvoj. U projekat je uključeno ukupno 10 partnera sa područja Italije, Španije, Grčke, Hrvatske, Kipra, Francuske i Bosne i Hercegovine.Jedan od partnera na implementaciji projekta je i Stručna služba za razvoj i međunarodne projekte Zeničko-dobojskog kantona. Ukupna vrijednost projekta je 2,840,000.00 (€), a vrijednost projekta za ZDK je 210,000.00 (€). Trajanje projekta je 36 mjeseci.

Kako je cilj EU da se do 2020. godine za 20% smanji emisija štetnih plinova, postoji potreba da se pokrenu zajedničke aktivnosti javnog i privatnog sektora. Renoviranje zgrada postaje jedno od najbitnijih pitanja te projekat TEESCHOOLS ima za cilj da pruži nova rješenja za lokalne vlasti kako u tehničkom tako i u finansijskom smisluimplementirajućiaktivnosti renoviranja školskih zgradasa ciljem povećanja energetske efikasnosti. Inovativni pristup se sastoji u uspostavljanju integrisanog skupa pristupačnih naučnihalata koji će biti testirani u svim partnerskim zemljama,usvojeni i usklađeni sa ciljem da se koriste u lokalnim, regionalnim i nacionalnih energetskim planovima. Transnacionalni stručni radni tim će podržati pilot projekte i kombinovane modele učenja koji će pomoći jačanju kapaciteta u javnom sektoru, a transnacionalna i multidisciplinarna stručnost projektnih partnera biće osnovno sredstvo za konsolidaciju znanja o lokalnom upravljanju energijom.

 

Dunavski transnacionalni program (DTP) je finansijski instrument Evropske teritorijalne saradnje (ETS), kao jedan od ciljeva kohezione politike Evropske unije i pruža okvir za implementaciju zajedničkih akcija i razmjenu politika između državnih, regionalnih i lokalnih aktera iz različitih država članica. DTP promoviše ekonomsku, društvenu i teritorijalnu koheziju u dunavskoj regiji kroz politiku integracije u specifičnim područjima u kojima se očekuje da transnacionalna saradnja ostvari konkretne rezultate. U programu učestvuje ukupno 14 zemalja (9 članica EU, 3 IPA zemlje i dvije ENI partnerske države).

Prvi poziv za projektne prijedloge u okviru Dunavskog transnacionalnog programa je bio otvoren od 23.09. 2015. do 09.05.2016. godine. U DTP programu projektni prijedlozi se dostavljaju u dva koraka (podnošenje pisama namjere i punih aplikacijskih formi). U prvom koraku podneseno je 576 pisama namjere. Nakon provedene procedure ocjenjivanja u prvom koraku i poziva za dostavu punih aplikacionih formi, Monitoring komitet Programa je u drugi krug, odnosno za finalnu ocjenu i izbor na nivou Programa odobrio 55 projekata od ukupno 91 prijedloga za koje je podnesena aplikacijska forma u drugom koraku za Prvi poziv.

Jedan od odobrenih projekata je i projekat pod nazivom „Networking in Preserving the First World War Multicultural Heritage in the Danube Countries“ – „NETWORLD“ (“Umrežavanje u očuvanju višenacionalnog naslijeđa Prvog svjetskog rata podunavskih zemalja”) u okviru Prvog poziva za projektne prijedloge Interreg Dunavskog transnacionalnog programa 2014-2020 (DTP): Prioritetna osa 2 – Okolinski i kulturno odgovorno djelovanje u Dunavskom regionu, Specifični cilj 2.2 – Podsticanje održivog korištenja prirodne i kulturne baštine i resursa. Vodeći partner u ovom projektu je Razvojni centar doline Soča iz Slovenije. U projektu je uključeno ukupno 13 partnera sa područja Austrije, Bugarske, Hrvatske, Češke, Mađarske, Rumunije, Slovenije, Slovačke i Bosne i Hercegovine. Jedan od partnera na implementaciji projekta je i Stručna služba za razvoj i međunarodne projekte Zeničko-dobojskog kantona. Trajanje projekta je 30 mjeseci.

Projekat NETWORLD ima za cilj primjenu sistemskog pristupa pri upravljanju i korištenju resursa i kulturnog naslijeđa iz 1. svjetskog rata na područjima dunavskih zemalja, kombinovanja ovog naslijeđa sa održivim kulturalnim turizmom, izradi kulturalne i turističke strategije, alata, turističkih ruta i usluga.

Opšti cilj Dunavskog transnacionalnog programa (DTP) je promocija ekonomske, socijalne i teritorijalne kohezije u Podunavlju kroz integraciju politika u pojedinim područjima djelovanja. Kako bi se postigao viši stepen teritorijalne integracije vrlo heterogenog područja Podunavlja, Program Dunavske transnacionalne saradnje će djelovati kao pokretač politika sa ciljem rješavanja zajedničkih izazova i potreba u specifičnim područjima u kojima se očekuje da transnacionalna saradnja ostvari konkretne rezultate. U programu učestvuje ukupno 14 zemalja (9 članica EU, 3 IPA zemlje i dvije ENI partnerske države).

Prvi poziv za projektne prijedloge u okviru Dunavskog transnacionalnog programa je bio otvorenod 23.09. 2015. do 09.05.2016. godine.U DTP programu projektni prijedlozi se dostavljaju u dva koraka (podnošenje pisama namjere i punih aplikacijskih formi). U prvom koraku podneseno je 576 pisama namjere. Nakon provedene procedure ocjenjivanja u prvom koraku i poziva za dostavu punih aplikacionih formi, Monitoring komitet Programa je u drugi krug, odnosno za finalnu ocjenu i izbor na nivou Programa, tokom sastanka koji je održan 27. i 28.09.2016. godine u Bukureštu (Rumunija) uslovno odobrio 55 projekata od ukupno 91 prijedloga za koje je ponesena aplikacijska forma u drugom koraku za Prvi poziv.

Jedan od odobrenih projekata je i projekat pod nazivom „New Danubian Governance in Labour market Relevance of Higher Education“ – „EDU-LAB“(“Novo dunavsko upravljanje na tržištu rada relevantnom za visoko obrazovanje”) u okviru Prvog poziva za projektne prijedloge Dunavskog transnacionalnog programa 2014-2020: Prioritetna osa 4 - Dobro upravljanje Dunavskim regionom, Specifični cilj 4.1. Povećanje institucijalnih kapaciteta za rješavanje velikih društvenih izazova. Vodeći partner u ovom projektu je Evropska fondacija za obrazovanje (EFE) iz Njemačke. U projekat je uključen 21partner sa područja Bugarske, Hrvatske, Mađarske, Rumunije,  Slovačke, Slovenije, Srbije i Bosne i Hercegovine.Jedan od partnera na implementaciji projekta je i Stručna služba za razvoj i međunarodne projekte Zeničko-dobojskog kantona. Trajanje projekta je 30 mjeseci.

Odlazak obrazovanih kadrova, tzv. odliv mozgova, usljed boljih akademskih i ekonomskih mogućnosti u zapadno-evropskim zemljama jedan od ključnih izazova u Dunavskom regionu. On je vezan za migracije iz ruralnih područja u gradove i sveukupan populacijski pad. Projekat EDU-LAB ima za cilj jačanje institucionalnih kapaciteta radi povećanja relevantnostivisokog obrazovanja kako bi se zadržalo više mladih talentovanih osoba koje studiraju i rade u dunavskoj regiji. Projekat se fokusira na usklađivanje obuke i potražnje na tržištu rada, apolazište za promjenu je institucionalna saradnja i izgradnja kapaciteta. EDU-LAB premošćuje jaz između obrazovanja, poslovanja i politike/administracije intenziviranjem dijaloga aktera u zajedničkom transnacionalnomi međusektorskom procesu učenja na više nivoa. Zasnovan  na novom načinu razmišljanja o saradnji u oblasti obrazovanja, novi model upravljanja će biti početna tačka za poboljšanje profesionalnih šansi za mlade talente u njihovim sredinama.

Stranica 1 od 2

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma