URBACT je jedan od EU programa kohezione politike koji još od 2002. godine pokreće promjene na području Evrope. Program omogućava saradnju i razmjenu ideja između evropskih gradova i teritorija unutar tematskih mreža, on jača vještine lokalnih učesnika te osmišljava provedbu integrisanih i pristupnih politika.

Od uspostavljanja Programa URBACT, tek je u programskom periodu 2021-2027 kroz URBACT IV početkom ove godine po prvi put omogućeno pružanje podrške zemljama izvan EU koje su u procesu stabilizacije i pridruživanja (Albanija, Crna Gora, Sjeverna Makedonija, Bosna i Hercegovina i Srbija), i to kroz Instrument pretpristupne pomoći EU (IPA).

Prvi URBACT IV poziv za „Mreže za akciono planiranje“ bio je otvoren od 9. januara do 31. marta 2023. godine. Stručna služba za razvoj i međunarodne projekte Zeničko-dobojskog kantona je sa partnerima iz EU uspostavila saradnju, pripremila i uspješno podnijela dvije projektne ideje u sklopu ovog poziva.

Na poziv su ukupno pristigla 52 projektna prijedloga koji uključuju 482 partnera iz 25 EU i 5 IPA država. Nakon izvršenih ocjena, 31. maja 2023. godine  Nadzorni odbor URBACT IV je odobrio implementaciju i finansiranje 30 od ukupno 52 prijavljena prijedloga. Oba projekta u kojima kao partner učestvuje Stručna služba za razvoj i međunarodne projekte Zeničko-dobojskog kantona (Mreže za akciono planiranje: „DIGI-INCLUSION - Smanjenje društvene isključenosti premoštavanjem digitalnih razlika“ i „GenProcure - Rodna ravnopravnost i javne nabavke“) su odobrena za finansiranje.

Implementacija odobrenih projekata iz ovog poziva će trajati do kraja 2025. godine i rezultirat će razmjenom iskustva i znanja između gradova i teritorija, unapređenjem lokalnih kapaciteta, akcijama testiranja/pilot aktivnostima i izradom integrisanih akcionih planova.

Stručna služba za razvoj i međunarodne projekte ZDK

U cilju informisanja šireg kruga potencijalnih korisnika ovog Javnog poziva, EU4AGRI planira organizaciju nekoliko informativnih sastanaka po gradovima i opštinama na kojima bi UNDP prezentovao detalje Javnog poziva zainteresovanim licima, vlasnicima zadruga, obrta, mikro, malih i srednjih preduzeća iz poljoprivredno-prehrambenog sektora, kao i konsultantima koji pripremaju prijave za javne pozive EU4AGRI projekta.

Informativni sastanak u Zenici je planiran za 15.04. 2022. godine, sa početkom u 9:00 sati na adresi Vlade ZDK (zgrada RMK Promet) sala 301, Kučukovići 2, 72000 Zenica.

EU4AGRI Projekat koji zajednički implementiraju Razvojni program Ujedinjenih naroda (UNDP) i Češka razvojna agencija (CzDA), objavio je 05.04. 2022. godine novi Javi poziv potencijalnim korisnicima bespovratnih sredstava za mjeru podrške investicijama u prerađivačke kapacitete i marketing poljoprivredno-prehrambenih proizvoda vrijedan 3,2 miliona KM.

Na javni poziv se mogu prijaviti obrti, preduzetnici, zadruge i mikro, mala i srednja preduzeća, sa projektima koji se isključivo odnose na proizvodnju proizvoda za ljudsku prehranu a u sklopu sektora: prerade voća, prerade gljiva, ljekobilja, začinskog bilja, meda, vinarstva i prerade maslina, prerade povrća, prerade mlijeka, prerade mesa, prerade jaja, prerade i konzerviranje riba i prerade žitarica i industrijskog bilja.

Sredstva podrške po jednoj prijavi mogu iznositi od 30.000 KM do 350.000 KM i mogu se koristiti samo za financiranje prihvatljivih troškova (navedeni iznosi ne uključuju PDV). Maksimalan iznos tražene financijske podrške ne može biti veći od 70% prihoda ostvarenog u 2021. godini ili maksimalno 350.000 KM. Sufinansiranje mora biti novčano, te se učešće neke druge vrste neće uzimati u obzir. Prijave će se podnositi putem online platforme javnipoziv.undp.ba.

Prijave se mogu podnijeti od 05. maja 2022. godine dok je krajnji rok 07. juni 2022. godine do 17:00 sati. Prijave podnesene kroz druge kanale (pošta ili email) se neće uzeti u razmatranje.

Više informacija o javnom pozivu su dostupne na linku u nastavku: https://eu4agri.ba/calls/javni-poziv-potencijalnim-korisnicima-bespovratnih-sredstava-za-mjeru-podrske-investicijama-u-preradjivacke-kapacitete-i-marketing-poljoprivredno-prehrambenih-proizvoda/.

U okviru projekta EU4AGRI koji finansira Evropska unija objavljen je javni poziv potencijalnim korisnicima bespovratnih sredstava za mjeru podrške investicijama u prerađivačke kapacitete i marketing poljoprivredno-prehrambenih proizvoda vrijedan 3,2 miliona KM. Ovaj javni poziv kao i smjernice za potencijalne podnosioce prijava se isključivo odnose na mjeru podrške u prerađivačke kapacitete poljoprivredno-prehrambene industrije kroz uvođenje inovacija i razvoj novih i/ili unapređenje postojećih proizvoda, marketinških alata, te osiguranje kontinuiteta poslovanja i sigurnog i zdravog radnog okruženja.

Na javni poziv se mogu prijaviti obrti, preduzetnici, zadruge i preduzeća, mikro, mala i srednja preduzeća, te svi projekti koji se isključivo odnose na proizvodnju proizvoda za ljudsku prehranu a u sklopu sektora: prerade voća, prerade gljiva, ljekobilja, začinskog bilja, vinarstva i prerade maslina, prerade povrća, prerade mlijeka, prerade meda, prerade mesa, prerade jaja, prerade i konzerviranje riba i prerade žitarica. Podnosioci prijava mogu podnijeti samo jednu prijavu na ovaj javni poziv, te za projekte definisane ovim javnim pozivom isključivo samostalno. Isti podnosioci prijava mogu biti podržani kroz mjere podrške Projekata do tri (3) puta, uzimajući u obzir sve javne pozive koji će biti objavljeni od strane Projekata (od 2020. do 2024. godine).

Sredstva podrške po jednoj prijavi mogu iznositi od 30.000 KM do 350.000 KM i mogu se koristiti samo za financiranje prihvatljivih troškova (navedeni iznosi ne uključuju PDV). Maksimalan iznos tražene financijske podrške ne može biti veći od 70% prihoda ostvarenog u 2021. godini ili maksimalno 350.000 KM. Sufinansiranje mora biti novčano, te se učešće neke druge vrste neće uzimati u obzir.

Prijave će se podnositi putem online platforme: https://javnipoziv.undp.ba/

Instrukcije za korištenje online platforme: https://javnipoziv.undp.ba/Home/Instruction

Prijave se mogu podnijeti od 05. maja 2022. godine dok je krajnji rok 07. juni 2022. godine do 17:00 sati. Prijave podnesene kroz druge kanale (pošta ili email) se neće uzeti u razmatranje.

Svi zainteresirani mogu pristupiti javnom pozivu putem ovog linka:

https://eu4agri.ba/calls/javni-poziv-potencijalnim-korisnicima-bespovratnih-sredstava-za-mjeru-podrske-investicijama-u-preradjivacke-kapacitete-i-marketing-poljoprivredno-prehrambenih-proizvoda/

U sklopu EU4AGRI, EU pruža podršku jačanju konkurentnosti poljoprivrede i ruralnom razvoju u BiH. Kroz EU4AGRI-Recovery, EU pruža podršku Bosni i Hercegovini u ublažavanju ekonomskih efekata pandemije COVID-19 na poljoprivredno-prehrambena preduzeća i operatere ruralnog turizma, te osiguranje kontinuiteta njihovog poslovanja, dok se kroz EU4BusinessRecovery utiče na smanjenje posljedica izazvanih pandemijom na poljoprivredna i turistička preduzeća, mikro, mala i srednja preduzeća. Za sva tri projekta Europska unija izdvojila je 38 miliona eura.

Projekte provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u Bosni i Hercegovini (BiH) u partnerstvu sa Češkom razvojnom agencijom (za EU4AGRI i EU4AGRI-Recovery) i Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH i Međunarodnom organizacijom rada (ILO) (za EU4BusinessRecovery).

Zakonom o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj: 32/17) i Uredbom o trogodišnjem i godišnjem planiranju rada, monitoringu i izvještavanju u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj: 74/19 i 2/21) je propisana obaveza trogodišnjeg i godišnjeg planiranja rada, odnosno izrade trogodišnjih i godišnjih planova rada.

Trogodišnji plan rada Stručne službe za razvoj i međunarodne projekte Zeničko-dobojskog kantona je implementacioni dokument koji operacionalizira strateške ciljeve, prioritete i mjere iz relevantnih strateških dokumenata, te operacionalizira nadležnosti Službe i predstavlja osnovu za izradu DOB-a i PJI-a. Trogodišnji plan rada izrađuje se svake godine, u godini prije početka perioda na koji se odnosi, a njime se definira jedan glavni program Službe, na osnovu strateških ciljeva i prioriteta iz Strategije razvoja Zeničko-dobojskog kantona za period 2021.-2027. godina i nadležnosti Službe. Prilikom  izrade trogodišnjeg plana rada Službe, preuzeti su projekti i aktivnosti iz Akcionog plana za period 2023.-2025. godina.

Radna verzija trogodišnjeg plana rada se, u skladu sa članom 11. stav (10) Uredbe o trogodišnjem i godišnjem planiranju rada, monitoringu i izvještavanju u Federaciji Bosne i Hercegovine, objavljuje na web stranici Kantona i služi kao osnov za izradu zahtjeva za finansijska sredstva za DOB, u cilju konsultacija sa socioekonomskim partnerima, širom javnosti i dobijanja komentara i preporuka.

Komentari i preporuke dostavljaju se na e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. u roku od deset dana od dana objave na web stranici.

Trogodišnji plan rada Stručne službe za razvoj i međunarodne projekte Zeničko-dobojskog kantona za period 2023.-2025. godine možete preuzeti OVDJE:

LINK NA PDF DOKUMENT (Trogodisnji plan rada SSRMP 2023-2025.pdf)

U okviru projekata EU4AGRI, EU4AGRI-Recovery i EU4BusinessRecovery, koje finansira Evropska unija je objavljen je javni poziv vrijedan 3,5 miliona KM za podršku investicijama u ruralni turizam u Bosni i Hercegovini s ciljem razvoja ekonomskih aktivnosti u ruralnim područjima, stvaranja novih i očuvanja postojećih radnih mjesta, te očuvanja prirodne i kulturne baštine, odgovarajući ujedno i na potrebe za oporavkom od krize prouzrokovane COVID-19 pandemijom.

Na javni poziv se mogu prijaviti isključivo partnerstva koja čine podnosilac prijave i minimalno dva partnera. Podnosilac prijave može biti jedinica lokalne samouprave, preduzeće ili obrt koji se bavi pružanjem turističkih usluga i/ili proizvoda, javna ustanova i organizacija koja upravlja zaštićenim prirodnim područjima u BiH, nevladina organizacija (NVO) i udruženje sa iskustvom u vođenju projekata razvoja i promocije turističke ponude.

Svaki podnosilac prijave može aplicirati za bespovratna sredstva u iznosu od 50.000 KM do 250.000 KM (bez PDV-a). Za svaki projekat, podnosilac prijave i partneri moraju osigurati vlastito sufinansiranje u iznosu od minimalno 15% ukupnog iznosa prihvatljivih troškova investicije bez PDV-a (tj. minimalno 15% sufinansiranje podnosioca prijave i partnera i 70% finansiranje kroz mjeru podrške od strane Projekata EU4AGRI).

Krajnji rok za podnošenje prijava je 07. mart 2022. godine. Svi zainteresirani mogu pristupiti javnom pozivu putem ovog linka:

https://eu4agri.ba/calls/javni-poziv-potencijalnim-korisnicima-bespovratnih-sredstava-za-mjeru-podrske-investicijama-za-razvoj-ruralnog-turizma/

U sklopu EU4AGRI, EU pruža podršku jačanju konkurentnosti poljoprivrede i ruralnom razvoju u BiH. Kroz EU4AGRI-Recovery, EU pruža podršku Bosni i Hercegovini u ublažavanju ekonomskih efekata pandemije COVID-19 na poljoprivredno-prehrambena preduzeća i operatere ruralnog turizma, te osiguranje kontinuiteta njihovog poslovanja, dok se kroz EU4BusinessRecovery utiče na smanjenje posljedica izazvanih pandemijom na poljoprivredna i turistička preduzeća, mikro, mala i srednja preduzeća. Za sva tri projekta Europska unija izdvojila je 38 miliona eura.

Projekte provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u Bosni i Hercegovini (BiH) u partnerstvu sa Češkom razvojnom agencijom (za EU4AGRI i EU4AGRI-Recovery) i Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH i Međunarodnom organizacijom rada (ILO) (za EU4BusinessRecovery).

U okviru Drugog perioda implementacije projekta TalentMagnet „Improved Institutional Capacities and New Multilevel Governance for Talent Attraction and Retention in the Danube Region“ (“Poboljšani institucionalni kapaciteti i novo upravljanje na višem nivou za privlačenje i zadržavanje talenata u Dunavskom području”), koji se realizuje u okviru Interreg Dunavskog transnacionalnog programa 2014-2020 (DTP) Stručna služba za razvoj i međunarodne projekte Zeničko-dobojskog kantona je realizovala aktivnosti u okviru radnih paketa: Menadžment, Komunikacija i Metodologija i planiranje. U sklopu radnog paketa Menadžment, realizovane su projektne aktivnosti koordinacije i širenja relevantnih informacija u okviru partnerstva. U okviru radnog paketa Komunikacija, Služba je izradila potrebne digitalne sadržaje, te pripremila doprinose za pripremu e-Biltena projekta. U okviru radnog paketa Metodologija i planiranje, Služba je doprinijela pripremi Kataloga dobre prakse, izradi alata Osnovne studije (Slide deck) za prezentovanje rezultata lokalnim stakeholderima, izradi Praktičnog vodiča za pripremu i upravljanje Planom privlačenja i zadržavanja talenata, te obezbjeđenju i podjeli Materijala za obuku. Također, realizovane su i aktivnosti kao što su koordinacija projektnih aktivnosti na lokalnom nivou, komunikacija sa stranim i domaćim partnerima, kako bi se poboljšali institucionalni kapaciteti radi rješavanja problema emigracija talentovanih mladih ljudi i uspostavili novi nivoi upravljanja u dunavskom području, te izradili praktični alati za privlačenje i zadržavanje mladih talenata.

TalentMagnet projekat se sufinansira iz sredstava Evropske unije (ERDF, IPA, ENI).

Facebook stranica: https://www.facebook.com/TalentMagent-Bosnia-and-Herzegovina

Web stranica projekta: https://www.interreg-danube.eu/talentmagnet

Stranica 1 od 2

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma