Imajući u vidu aktuelnu situaciju u Rudniku mrkog uglja Zenica kao i u Rudniku Breza, Ekonomsko-socijalno vijeće za područje Zeničko-dobojskog kantona zahtjeva od JU Elektroprivreda BiH i Vlade Federacije BiH, kao nadležnih i odgovornih subjekata u oblasti rudarstva, da pod hitno poduzmu neophodne radnje na rješavanju problema u navedenim rudnicima.

Smatramo da se mora hitno pronaći način da se rudarima koji u najtežim uslovima obavljaju svoje radne zadatke omogući isplata zarađenih plaća i naknada, pogotovo što većina ima porodice koje izdržava, ima kredite i egzistencija im je direktno ugrožena.

Duži zastoj u proizvodnji rudnika Zenica mogao bi direktno ugroziti proizvodnju u kompaniji ArcelorMittal Zenica, a što bi opet indirektno imalo nesagledive posljedice na bezbroj privrednih subjekata i time proizvelo ogromne materijalne štete. Ovome treba dodati i opasnost od obustave grijanja za građane Zenice.

Mislimo da su to dovoljni razlozi da od nadležnih urgentno zatražimo da se pod hitno angažuju na rješavanju aktuelnih problema u navedenim rudnicima kako bi se izbjegle veće posljedice.

Ekonomsko-socijalno vijeće za područje Zeničko-dobojskog kantona

U sjedištu Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana je petnaesta sjednica Ekonomsko-socijalnog vijeća za područje ZDK na kojoj su, prema usvojenom dnevnom redu, razmatrane Informacija o gospodarenju šumama na području Zeničko-dobojskog kantona u 2018. godini i planovi gospodarenja za 2019. godinu, te Informacija o koncesijama na vodama za 2018. godinu.

U nastavku sjednice razmatrani su prijedlozi tema predloženih od strane Udruženja poslodavaca FBiH - Grupacija poslodavaca ZDK i Saveza Samostalnih sindikata BiH - Kantonalni odbor ZDK za izradu Tematskog programa rada Ekonomsko-socijalnog vijeća za mandatni period ove Vlade.

Socijalni partneri su nakon razmatranja predložene tačke jednoglasno usvojili, te iskazali spremnost za nastavak zajedničkog rada na rješavanju ključnih pitanja koja su prepoznata od sva tri partnera kao goruća za stvaranje boljeg socio-ekonomskog ambijanta na području Zeničko-dobojskog kantona.

 

Press služba ZDK

U sjedištu Vlade održana je 14. sjednica Ekonomsko-socijalnog vijeća za područje Zeničko-dobojskog kantona (ESV ZDK) na kojoj su razmatrani Program rada Vlade ZDK, Program rada ESV ZDK za period juli-decembar i Smijernice ekonomske i fiskalne politike ZDK za period 2020.-2022. godina.

Socijalni partneri su Program rada Vlade ocijenili sveobuhvatnim i ambicioznim dokumentom i jednoglasno primili k znanju te iskazali punu podršku Vladi u njenoj predjeljenosti za proaktivan rad u narednom periodu u smislu ostvarivanja planiranih programskih ciljeva i zadataka.

Iskazano je zadovoljstvo socijalnih partnera radom Vlade u prvih 100 dana rada, sa posebnim akcentom na postignuti visoki stepen socijalnog dijaloga i opredjeljenost za zajedničko ostvarivanje programskih ciljeva i zadataka Vlade sa socijalnim partnerima kroz rad Ekonomsko-socijalnog vijeća.

S tim u vezi, posebnim zaključkom socijalni partneri su zaduženi da sačine prijedlog ključnih tematskih oblasti značajnih za stvaranje boljeg ambijenta za razvoj i jačanje  privrede, a koje će biti osnov za izradu Tematskog programa rada Ekonomsko-socijalnog vijeća za mandatni period ove Vlade.

 

Press služba ZDK

Saradnja socijalnih partnera u Zeničko-dobojskom kantonu nakon oživljavanja socijalnog dijaloga u februaru prošle godine je izuzetno dobra, istakli su svi akteri na press konferenciji nakon 12. redovne sjednice Ekonomsko-socijalnog vijeća ZDK.

„Tajna uspjeha ove Vlade je upravo kvalitetan socijalni dijalog sa sindikatima i poslodavcima. U narednom periodu ćemo učiniti sve da se dijalog dodatno poboljša“, kazao je premijer ZDK Miralem Galijašević.

Poslodavci su se zahvalili Vladi i premijeru Galijaševiću na učinjenim naporima da se obnovi socijalni dijalog koji je prekinut u mandatu prethodne Vlade 2011. godine.

„Mogu reći na osnovu analiza koje smo radili u Udruženju poslodavaca FBiH da je ovo najuspješnije Ekonomsko-socijalno vijeće koje je iznijelo na svojim dnevnim redovima brojna aktuelna pitanja od značaja za sve socijalne partnere", kazao je Ibrahim Meškić, predsjednik Grupacije poslodavaca ZDK koje djeluje pri Udruženju poslodavaca FBiH.

Ministar za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Nurđehan Šahinović rekao je kako su u radu Ekonomsko-socijalno vijeća aktivno sudjelovali svi članovi Vlade, kao i direktori javnih ustanova i privrednih društava, a stavove Ekonomsko-socijalnog vijeća podržavala je i Skupština ZDK.

"I danas je na dnevnom redu bila važna tačka, a to je prednacrt Zakona o reprezentativnosti sindikata i poslodavaca na području FBiH. Vodili smo kvalitetnu raspravu, a sugestije socijalnih partnera bit će uzete u obzir prilikom pripreme prijedloga za kantonalnu Skupštinu", kazao je Šahinović.

I u Kantonalnom odboru Saveza samostalnih sindikata ZDK zadovoljni su radom ESV-a i odnosima među socijalnim partnerima.

"O svemu razgovaramo i tražimo najmanji zajednički sadržilac u interesu sve tri partnera, što i jeste i suština funkcionisanja ovog "tronošca" kroz Ekonomsko-socijalno vijeće. Ovo je dobar školski primjer načina funkcionisanja socijalnog dijaloga u BiH", kazao je predsjednik Mirnes Isaković.

Isaković je istakao kako sindikati i poslodavci u ZDK kroz ESV imaju mogućnost da diskutuju o zakonima i mjerama koje donosi federalni nivo, ali da njihove primjedbe ne stižu do federalnih vlasti jer Ekonomsko-socijalno vijeće FBiH ne radi već 14 mjeseci.

 

Press služba ZDK

U sjedištu Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana je jedanaesta sjednica Ekonomsko-socijalnog vijeća za područje Zeničko-dobojskog kantona. Na sjednici su razmatrani Dokument okvirnog budžeta Zeničko-dobojskog kantona za period 2019. do 2021. godine, Nacrt Zakona o turističkim zajednicama Zeničko-dobojskog kantona te Plan obrazovanja odraslih za 2018. godinu.

Socijalni partneri su nakon razmatranja dokumenata iste jednoglasno usvojili, sa sugestijom da prije upućivanja Zakona o turističkim zajednicama Zeničko-dobojskog kantona  u formi prijedloga Vladi odnosno Skupštini Zeničko-dobojskog kantona u isti budu inkorporirane primjedbe i sugestije socijalnih partnera iznesene na sjednici Ekonomsko-socijalnog vijeća, a koje se prevashodno odnose na brisanje odredaba koje se odnose na finansiranje obaveznog članstva što predstavlja dodatni parafiskalni namet na privrednike Zeničko-dobojskog kantona.

 

Press služba ZDK

Na devetoj sjednici Ekonomsko-socijalnog vijeća Zeničko-dobojskog kantona, razmatrana je Strategija omladinske politike na području Zeničko-dobojskog kantona za period 2018.-2022. godina.

Socijalni partneri su jednoglasno usvojili Strategiju, sa naglaskom na važnost ovakvog strateškog dokumenta kroz koji je napravljen presjek trenutnog stanja u svim segmentima života mladih i koji je  definisao ciljeve, utvrdio mjere i predvidio monitoring realizacije mjera s ciljem stvaranja povoljnijeg ambijenta za život mladih na području Zeničko-dobojskog kantona.

Ovim dokumentom Vlada ZDK u jedan od glavnih prioriteta svog djelovanja stavlja brigu o mladima.

Strategija kroz prijedlog mjera u oblastima: obrazovanja i nauke, rada i zapošljavanja, zdravstvene zaštite, kulture i sporta, aktivnog učešća  mladih u društvu i izgradnji civilnog društva, definira ciljeve za njihovu realizaciju.

Nizom mjera koje je Vlada Zeničko – dobojskog kantona već poduzela, jasno je pokazano opredjeljenje da se strateškim pristupom značajno utiče na kreiranje što boljeg ambijenta u smislu podrške rješavanju životnih izazova mladih. Današnjim usvajanjem Strategije omladinske politike na području Zeničko-dobojskog kantona, u sljedeće četiri godine, Vlada će učinit sve da mladi dobiju šansu i preuzmu odgovornost za vlastiti prosperitet i razvoj države.

S tim u vezi, Vlada  Zeničko-dobojskog kantona je već donijela Zakono o oslobađanju mladih  poreza na promet nekretnina i Odluku o novoj kreditnoj liniji za stambeno zbrinjavanje mladih sa područja Zeničko-dobojskog kantona, čime potvrđuje svoje opredjeljenje za stvaranje povoljnih uvjeta  za mlade u Zeničko-dobojskom kantonu.

 

Press služba

U sjedištu Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana je sedma sjednica Ekonomsko-socijalnog vijeća za područje Zeničko-dobojskog kantona. Na sjednici je, u skladu sa usvojenim dnevnim redom, razmatran Nacrt Strategije zapošljavanja Federacije BiH, 2018.-2021. i Prijedlog Programa rada Ekonomsko-socijalnog vijeća za područje Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu.

Nakon razmatranja Nacrta Strategije zapošljavanja Federacije BiH, 2018.-2021., donesen je jednoglasan stav svih socijalnih partnera da je ovaj dokument potrebno vratiti predlagaču na doradu, budući da je ovako koncipirana Strategija prevaziđena u kontekstu aktuelne politike, posebno u odnosu na aktuelan problem odlaska radne snage iz Federacije Bosne i Hercegovine.

Socijalni partneri su u nastavku sjednice jednoglasno usvojili Program rada Ekonomsko-socijalnog vijeća za područje Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu, u kojem je akcenat stavljen na nastavak dosadašnje saradnje socijalnih partnera usmjeren ka iznalaženju rješenja za goruće ekonomsko-socijalne probleme građana Zeničko-dobojskog kantona.

 

 

Press služba

U sjedištu Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana je šesta sjednica Ekonomsko-socijalnog vijeća za područje Zeničko-dobojskog kantona, na kojoj je predsjedavao Miralem Galijašević predsjednik Ekonomsko-socijalnog vijeća.

Na sjednici je u skladu sa usvojenim dnevnim redom razmatrana Informacija o stanju u oblasti zapošljavanja na području Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu i Izvještaj o radu Ekonomsko-socijalnog vijeća za 2017. godinu.

Nakon razmatranja predmetne Informacije, ista je jednoglasno podržana od strane socijalnih partnera uz zaključak da je nužno u što skorije vrijeme započeti sa reformom sadašnjeg sistema organizacije Službi za zapošljavanje, na način da u fokusu rada Službi bude aktivna uloga u posredovanju u zapošljavanju, a da se pravo na zdravstveno osiguranje nezaposlenih osoba izuzme iz nadležnosti Službi za zapošljavanje.

Socijalni partneri su na simboličan način obilježili 20.februar-Svjestki dan socijalne pravde koji se obilježava s ciljem podsjećanja na potrebu osiguranja dostojanstvenog rada, pravične naknade za rad, zaštite posebno osjetljivih socijalnih kategorija, kao i borbe protiv siromaštva i podizanja općeg standarda života.

Nakon razmatranja Izvještaja o radu Ekonomsko-socijalnog vijeća za 2017. godinu, isti je jednoglasno usvojen, a rad Vijeća ocijenjen dobrim, uz jednoglasan stav da ovakav oblik socijalnog dijaloga treba razvijati u narednom periodu.

 

Press služba

U sjedištu Zeničko-dobojskog kantona danas  je održana  peta sjednica Ekonomsko-socijalnog vijeća za područje Zeničko-dobojskog kantona. Na sjednici je u skladu sa usvojenim dnevnim redom razmatran Nacrt Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu i Nacrt Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2018.godinu.

Nakon rasprave o predloženom dnevnom redu socijalni partneri su iznijeli svoje prijedloge i dali podršku Nacrtu budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu.

 

Press služba

U sjedištu Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana je četvrta sjednica Ekonomsko-socijalnog vijeća za područje Zeničko-dobojskog kantona. Na sjednici je u skladu sa usvojenim dnevnim redom razmatran Prednacrta Zakona o izmjenama i dopunama federalnog Zakona o  posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba radi upućivanja mišljenja na predloženi tekst u skupštinsku proceduru, te Inicijativa za donošenje Zakona o uvezivanju radnog staža.

Nakon iscrpne rasprave o predloženom tekstu Prednacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o  posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba socijalni partneri istakli svoje primjedbe na predloženi tekst, te je Ekonomsko-socijalno vijeće jednoglasno donijelo zaključak da resorno Ministarstvo na osnovu stavova zauzetih na četvrtoj sjendici sačini mišljenje koje će uputiti u skupštinsku proceduru. Suštinske primjedbe se odnose na nužnost usklađivanja predloženog teksta Prednacrta Zakona sa Konvencijama MOR-a, te je ocijenjeno kao neprihvatljivo smanjenje materijalnih prava nezaposlenih osoba, prije svega iznosa novčane naknade ili perioda trajanja tog prava.

Socijalni partneri su jednoglasno zauzeli stav da je potrebno učiniti dodatne napore za donošenje Zakona o uvezivanju stzaža na nivou Federacije BiH, koji bi suštinski riješio problem neuvezivanja staža radnicima, na način da svi radnici moraju biti jednaki pred zakonom bez obzira da li dolaze iz realnog ili društvenog sektora.

 

 

Press služba

 

Stranica 1 od 2

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma