Skupštinske komisije

Podkategorije

Komisija za izbor i imenovanja

Članovi Komisije (VIII saziv Skupštine):

 1. Mladen Simić - predsjedavajući
 2. Ramo Isak - zamjenik predsjedavajućeg
 3. Ermin Čehić
 4. Amer Ahmić
 5. Almedin Aliefendić

Nadležnosti Komisije:

 1. razmatra pitanja vezana za izbor, imenovanja, potvrđivanja i razrješenja u nadležnosti Skupštine;
 2. priprema prijedloge, obrazloženja i potrebnu dokumentaciju za izbor, imenovanje, potvrđivanje ili razrješenje svih osoba nosilaca funkcija za čiji je izbor, imenovanje, potvrđivanje i razrješenje nadležna Skupština;
 3. prati primjenu propisanih procedura kod izbora, imenovanja, potvrđivanja i razrješenja u nadležnosti Skupštine;
 4. vodi proces unutar skupštinskih dogovora vezanih za izbor, imenovanje, potvrđivanje ili razrješenje nosilaca funkcija u nadležnosti Skupštine.

Pogledaj članke...

Komisija za mlade

Članovi Komisije (VIII saziv Skupštine):

 1. Vedran Kaser - predsjedavajući
 2. Kenan Uzunović - zamjenik predsjedavajućeg
 3. Alma Kamenjaš
 4. Malik Ejubović
 5. Vedrana Dugonjić

Nadležnosti Komisije:

 1. razmatra nacrte i prijedloge zakona i drugih akata koji se odnose na statusna pitanja djece, mladih i uloge porodice na život mladih;
 2. inicira nova zakonska rješenja koja se odnose na pitanja položaja djece, mladih i uloge porodice na život mladih;
 3. daje smjernice, savjete i preporuke za razvoj omladinske politike u kantonu;
 4. posreduje, po potrebi, u kontaktu između različitih vladinih institucija i omladinskih organizacija, neformalnih grupa i pojedinaca;
 5. daje preporuke za razne vidove neformalne edukacije mladih;
 6. prati provedbu određenih evropskih dokumenata i konvencija o pravima djece i mladih;
 7. koordinira i vodi domaću i međunarodnu saradnju i povezivanje sa omladinskim organizacijama u zemlji i svijetu;
 8. održava konstantnu komunikaciju sa svim institucijama, organizacijama i pojedincima koji se bave omladinskom problematikom;
 9. inicira i predlaže različita omladinska istraživanja;
 10. predlaže mjere za unapređenje informativne politike i transparentnosti prema mladim ljudima.

Pogledaj članke...

Komisija za nadzor rada policije

Članovi Komisije (VIII saziv Skupštine):

 1. Ermin Čehić - predsjedavajući
 2. Sedmedin Amiđić - zamjenik predsjedavajućeg
 3. Haris Sejdić
 4. Mersija Kasumović
 5. Jasminko Kapić

Nadležnosti Komisije:

 1. razmatra nacrte i prijedloge zakona i drugih akata kojima se reguliše oblast unutrašnjih poslova Kantona, javnog reda i mira;
 2. razmatra šestomjesečne i godišnje izvještaje Ureda za pritužbe javnosti;
 3. razmatra i ostala pitanja koja se tiču rada Ureda za pritužbe javnosti;
 4. utvrđuje prijedlog odluke o izboru predsjedavajućeg i članova Ureda;
 5. daje preporuku ministru unutrašnjih poslova za razrješenje predsjedavajućeg i članova Ureda;
 6. razmatra potrebe Ureda i traži i predlaže ministru rješavanje pitanja;
 7. razmatra izvještaje o radu i informacije vezane za rad Ministarstva unutrašnjih poslova koje se podnose Skupštini Kantona, te predlaže Skupštini Kantona mjere za poboljšanja.

Pogledaj članke...

Komisija za obrazovanje, nauku, kulturu i sport

Članovi Komisije (VIII saziv Skupštine):

 1. Edin Arnaut - predsjedavajući
 2. Nusret Imamović - zamjenik predsjedavajućeg
 3. Ibrahim Plančić
 4. Adin Begić
 5. Meldina Ugarak

Nadležnosti Komisije:

 1. razmatra pitanja iz oblasti uspostave i razvoja infrastrukture javnih obrazovnih institucija na svim nivoima obrazovanja u nadležnosti Kantona i o tome daje mišljenje i prijedloge rješenja Skupštini;
 2. razmatra pitanja politike finansiranja institucija javnog obrazovanja na nivou Kantona i o tome podnosi prijedloge Skupštini;
 3. razmatra i daje prijedloge rješenja Skupštini u oblasti uspostave, razvoja i finansiranja institucija kulture na nivou Kantona;
 4. razmatra pitanja i podnosi prijedloge Skupštini o pitanjima iz oblasti kulturno-historijskog naslijeđa i
 5. razmatra pitanja i daje prijedloge za razvoj i unapređenje sporta.

Pogledaj članke...

Komisija za pravosuđe i upravu

Članovi Komisije (VIII saziv Skupštine):

 1. Samir Karahasanović - predsjedavajući                                           
 2. Mirela Mateša Bukva - zamjenica predsjedavajućeg
 3. Ekrem Tuka
 4. Amer Ahmić
 5. Samra Limo

Nadležnosti Komisije:

a) propise o pitanjima iz oblasti pravosudnih institucija, tužilaštva, uprave, lokalne samouprave, Kantonalnog pravobranilaštva i službi pravne pomoći Kantona;
b) pitanja o grbu, zastavi i pečatima Kantona;
c) akte o javnom redu i miru i
d) druga pitanja iz oblasti uprave i pravosuđa.

Pogledaj članke...

Komisija za poljoprivredu, šumarstvo, vodoprivredu i veterinarstvo

Članovi Komisije (VIII saziv Skupštine):

 1. Omer Škaljo - predsjedavajući
 2. Amir Halilović - zamjenik predsjedavajućeg
 3. Dragan Janko
 4. Ćazim Huskić
 5. Sejad Zaimović

Nadležnosti Komisije:

 1. razmatra pitanja iz oblasti poljoprivrede, šumarstva, vodoprivrede i veterinarstva;
 2. razmatra akta kojim se utvrđuje politika korištenja poljoprivrednog zemljišta i šumskih resursa;
 3. razmatra pitanja i podnosi prijedloge iz oblasti primarne poljoprivredne proizvodnje, pod kojom se u širem smislu podrazumijeva problematika iz domena biljne i stočarske proizvodnje, zaštite bilja, ruralnog razvoja, zakonske regulative i druge aktivnosti koje mogu unaprijediti poljoprivrednu proizvodnju;
 4. vrši i druge poslove koje joj povjeri Skupština

Pogledaj članke...

Komisija za prostorno uređenje, stambeno-komunalnu politiku, infrastrukturu i zaštitu okolice

Članovi Komisije (VIII saziv Skupštine):

 1. Sanja Renić - predsjedavajuća
 2. Amil Buljubašić - zamjenik predsjedavajuće
 3. Fahrudin Čolaković
 4. Amela Granić
 5. Andrej Kajić

Nadležnosti Komisije:

Razmatranje akata i davanje mišljenja Skupštini:

 1. u oblasti prostornog i urbanističkog uređenja na nivou Kantona;
 2. u oblasti komunalnih djelatnosti vezanih za organiziranje, razvoj, unapređenje i finansiranje komunalnih usluga na nivou Kantona;
 3. u području politike stambene izgradnje;
 4. o pitanjima finansiranja održavanja i upravljanja stambenim zgradama;
 5. u oblasti zaštite i očuvanja prirodnog okoliša, zaštite flore i faune;
 6. vrši i druge poslove koje joj povjeri Skupština.

Pogledaj članke...

Komisija za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku, budžet i finansije Skupštine

Članovi Komisije (VIII saziv Skupštine):

 1. Ivo Tadić - predsjedavajući
 2. Sedin Garanović - zamjenik predsjedavajućeg
 3. Asim Čajlaković
 4. Maida Tanović
 5. Himzo Smajić

Nadležnosti Komisije:

 1. razmatra nacrte i prijedloge Budžeta Zeničko-dobojskog kantona, Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona, izvještaje o izvršenju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona, finansijske planove i izvještaje o izvršenju finansijskih planova institucija na koje Skupština daje saglasnost;
 2. razmatra strategiju i politiku ekonomskog razvoja Kantona i o tome daje mišljenje i podnosi prijedloge Skupštini;
 3. prati realizaciju programa strateškog plana razvoja Kantona, vrši procjenu realizacije i predlaže mjere za reviziju strategije razvoja;
 4. ostvaruje saradnju sa općinama Kantona, drugim kantonima i regijama radi unapređenja razvoja, usklađivanja planova, planiranja i realizacije programa od zajedničkog interesa;
 5. priprema prijedlog budžeta Skupštine i njegovo podnošenje Vladi i Skupštini;
 6. prati realizaciju odobrenog budžeta Skupštine;
 7. daje prijedloge Skupštini za unapređenje administrativnog i finansijskog menadžmenta vezanog za rad Skupštine i Stručne službe Skupštine;
 8. priprema i utvrđuje prijedloge akata za Skupštinu o pitanjima finansijskih naknada i drugih prava za poslanike i članove radnih tijela Skupštine;
 9. utvrđuje prijedloge naknada za vanskupštinske članove radnih tijela;
 10. utvrđuje koeficijent za obračun plaće predsjedavajućeg i iznos naknade troškova upotrebe službenog mobilnog telefona, utvrđuje visinu naknade za obavljanje poslova predsjedavajućeg u slučaju kada on ne zasnuje radni odnos u Skupštini, utvrđuje iznos novčane naknade zamjeniku u slučaju kada zamjenjuje predsjedavajućeg Skupštine, utvrđuje iznos naknade troškova upotrebe mobilnog telefona zamjeniku predsjedavajućeg;
 11. daje Skupštini prijedloge za rješavanje drugih pitanja vezanih za budžet Skupštine.

Pogledaj članke...

Komisija za rad, socijalnu politiku, izbjeglice i zdravstvo

Članovi Komisije (VIII saziv Skupštine):

 1. Meldina Ugarak - predsjedavajuća
 2. Mersija Kasumović - zamjenica predsjedavajuće
 3. Amra Jupić
 4. Selvedina Sarajlić-Spahić
 5. Branka Trogrlić

Nadležnosti Komisije:

 1. razmatra pitanja iz oblasti rada, socijalne politike, izbjeglica i zdravstva;
 2. razmatra nacrte i prijedloge propisa, kao i informacije, izvještaje i analize o stanju iz oblasti rada, socijalne politike, izbjeglica i zdravstva, te daje Skupštini svoje mišljenje i stavove o njima;
 3. prati i izvještava Skupštinu o stanju u oblasti zapošljavanja, zaštite prava zaposlenih i nezaposlenih građana;
 4. daje Skupštini prijedloge mjera za povećanje zaposlenosti i unapređenje životnog standarda građana;
 5. prati i izvještava Skupštinu o stanju u oblasti socijalne politike, izbjeglica i zdravstva;
 6. daje prijedloge akcija za unapređenje socijalnog dijaloga i saradnje sa organizacijama za zaštitu prava na rad;
 7. razmatra pitanja iz oblasti zdravstva i daje prijedloge za unaprjeđenje zdravstvene zaštite građana;
 8. vrši i druge poslove koje joj odredi Skupština.

Pogledaj članke...

Komisija za ravnopravnost spolova, ljudska prava i građanske slobode

Članovi Komisije (VIII saziv Skupštine):

 1. Amela Granić - predsjedavajuća
 2. Amra Jupić - zamjenica predsjedavajuće
 3. Nina Bunjevac Salkić
 4. Dženana Čišija
 5. Emira Drnda Čičeklić

Nadležnosti Komisije:

 1. razmatra predstavke i žalbe građana i građanskih udruženja, institucija i organizacija a koje se odnose na povrede ljudskih prava i građanskih sloboda od strane institucija i organizacija u nadležnosti Kantona i o tome izvještava Skupštinu i podnosioca, osim u slučajevima o kojima traje sudski postupak;
 2. radi na slučajevima predstavki i žalbi koje se odnose na prava i dužnosti koje obavlja Kanton i njegovi organi, o tome obavještava podnosioca i Skupštinu sa prijedlogom rješenja za podnesene slučajeve;
 3. razmatra prijedloge građana, građanskih udruženja, institucija i organizacija o mjerama za unapređenje, zaštitu i promociju ljudskih prava i građanskih sloboda i o tome podnosi izvještaj podnosiocu i Skupštini sa prijedlogom akcija koje treba poduzeti;
 4. daje Skupštini prijedloge akcija za otklanjanje utvrđenih uzroka kršenja prava i sloboda;
 5. razmatra nacrte i prijedloge zakona i drugih akata Skupštine iz aspekta poštivanja osnovnih ljudskih prava i građanskih sloboda i o tome daje mišljenje nadležnim radnim tijelima Skupštine a po potrebi i Skupštini;
 6. razmatra nacrte i prijedloge propisa iz nadležnosti Skupštine Kantona i daje mišljenja, prijedloge i inicijative o usklađenosti sa međunarodnim konvencijama i ostalim dokumentima vezanim za pitanja jednakosti spolova i
 7. sarađuje sa drugim skupštinskim radnim tijelima, koordinacionim odborom Vlade Kantona za ravnopravnost spolova, parlamentarnim komisijama za jednake mogućnosti, Agencijom za ravnopravnost spolova BiH i FBiH, nevladinim organizacijama, koje se bave ravnopravnošću spolova, te drugim institucijama;
 8. vrši nadzor nad provedbom i praćenje poštivanja Etičkog kodeksa poslanika u Skupštini, razmatra podnesene prijave o povredi odredaba Kodeksa, provodi postupak utvrđivanja postojanja povrede odredaba Kodeksa, te izriče propisane mjere, a u slučaju ocjene da nije bilo povrede odredaba Kodeksa, o tome obavještava podnosioca prijave;
 9. najmanje jednom godišnje podnosi Skupštini Kantona izvještaje o pitanjima provođenja Etičkog kodeksa poslanika u Skupštini.

Pogledaj članke...

Komisija za ustavna pitanja

Članovi Komisije (VIII saziv Skupštine):

 1. Jasmin Duvnjak - predsjedavajući
 2. Andrej Kajić - zamjenik predsjedavajućeg
 3. Sedad Dedić
 4. Alma Kamenjaš
 5. Kemal Mušinbegović
 6. Faruk Hodžić
 7. Vedad Jusić

Nadležnosti Komisije:

 1. prati i izvještava Skupštinu najmanje jedanput godišnje o primjeni Ustava i procesu realizacije ustavnih prava građana i institucija;
 2. inicira i daje prijedloge Skupštini za promjene i usklađivanje ustavnih odredbi sa promjenama u nadređenim ustavnim aktima;
 3. daje Skupštini mišljenje o prijedlozima promjena Ustava Federacije BiH i
 4. obavlja druge poslove u skladu sa ovim Poslovnikom i potrebama Skupštine.

Pogledaj članke...

Zakonodavno-pravna komisija

Članovi Komisije (VIII saziv Skupštine):

 1. Edin Arnaut - predsjedavajući
 2. Zlatan Hadžić - zamjenik predsjedavajućeg
 3. Ivo Tadić
 4. Rifat Delić
 5. Nusret Imamović
 6. Ramo Pivić
 7. Jasmin Duvnjak

Nadležnosti Komisije:

 1. razmatranje nacrta i prijedloga zakona i drugih akata koje donosi Skupština u pogledu njihove usklađenosti sa Ustavom Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine i Kantona, nadređenim zakonskim aktima i pravnim sistemom, kao i u pogledu pravne obrade;
 2. praćenje procesa zakonodavne procedure i metodologije u cilju ujednačavanja pravno-tehničke obrade zakona i drugih akata koje donosi Skupština;
 3. razmatranje općih akata organizacija i institucija na koje Skupština daje saglasnost sa aspekta usklađenosti sa odnosnim zakonima;
 4. utvrđivanje prečišćenih tekstova zakona i drugih akata koje donosi Skupština, ako je za to ovlaštena tim zakonima, odnosno aktima;
 5. pripremanje programa rada zakonodavne djelatnosti Skupštine i usklađivanje ukupnog programa rada Skupštine;
 6. učestvovanje u aktivnostima za davanje autentičnog tumačenja zakona i drugih akata;
 7. utvrđivanje odgovora ustavnim sudovima u slučajevima pokretanja postupka, pred ustavnim sudovima, za ocjenu ustavnosti akata Skupštine;
 8. obavljanje drugih poslova u skladu sa ovim Poslovnikom.

Prijedlozi komisije, koji su formulisani kao izmjene ili dopune prijedloga zakona, unose se u njen izvještaj i smatraju se njenim amandmanima.

Pogledaj članke...

Komisija za borbu protiv korupcije

Članovi Komisije (VIII saziv Skupštine):

 1. Sedmedin Amiđić - predsjedavajući
 2. Enes Piljug - zamjenik predsjedavajućeg
 3. Sead Kratina
 4. Ramo Pivić
 5. Amira Hadžić

Nadležnosti Komisije:

 1. prati stanje na uočavanju pojava svakog oblika korupcije tj. zloupotrebe ovlasti radi lične ili skupne koristi, bilo da se radi o javnom ili privatnom sektoru;
 2. prati pojave nezakonitog raspolaganja budžetskim sredstvima, javnim fondovima, drugim vidovima javne potošnje, kao i raspolaganja sredstvima u javnim preduzećima, javnim ustanovama i preduzećima sa većinskim državnim kapitalom;
 3. ukazuje poslanicima Skupštine na pojave nezakonitog ili nesavjesnog korištenja sredstava u oblastima koje prate i podnosi mišljenja i prijedloge Skupštini u ostvarivanju njenih prava i dužnosti u okviru borbe protiv korupcije;
 4. daje mišljenje o propisima i drugim aktima od značaja za borbu protiv korupcije i inicira donošenje odgovarajućih propisa i drugih akata koji će doprinijeti borbi protiv korupcije,
 5. ostvaruje saradnju sa drugim državnim organima i sličnim tijelima u Bosni i Hercegovini, Federaciji BiH i drugim kantonima, kao i međunarodnim organizacijama i tijelima u okviru borbe protiv korupcije;
 6. inicira ispitivanje i razmatranje eventualnih slučajeva korupcije na području Kantona, po vlastitom saznanju ili po podnesenim prijavama i o uočenim i prijavljenim pojavama korupcije obavještava nadležne organe;
 7. obavlja i druge poslove shodno ovom Poslovniku i potrebama Skupštine.

Pogledaj članke...

Komisija za boračka i invalidska pitanja

Članovi Komisije (VIII saziv Skupštine):

 1. Fahrudin Čolaković - predsjedavajući
 2. Safet Fetinci - zamjenik predsjedavajućeg
 3. Himzo Smajić
 4. Hamza Krkalić
 5. Ćazim Huskić

Nadležnosti Komisije:

 1. razmatra prijedloge Vlade Kantona i resornog ministarstva za utvrđivanje politike u oblasti boračko-invalidske zaštite;
 2. razmatra nacrte i prijedloge propisa iz oblasti boračko-invalidske zaštite u Kantonu;
 3. razmatra informacije, izvještaje i analize o stanju u oblasti boračko-invalidske zaštite, te daje Skupštini svoje mišljenje i stavove o njima;
 4. prati stanje u oblasti boračko-invalidske zaštite, te ukazuje Skupštini, Vladi i resornom ministarstvu na pojave i probleme u toj oblasti;
 5. prati realizaciju propisa i ostvarivanje zakonitosti koji mogu biti od interesa za korisnike boračko-invalidske zaštite, te obavještava Skupštinu o povredama i postupanjima pojedinih organa u primjeni tih propisa;
 6. obavlja i druge poslove shodno ovom Poslovniku i potrebama Skupštine.

 

Pogledaj članke...

Komisija za europske integracije

Članovi Komisije (VIII saziv Skupštine):

 1. Ismet Sarajlić -  predsjedavajući                     
 2. Mladen Simić -  zamjenik predsjedavajućeg                     
 3. Sanja Renić
 4. Edita Vuković Antolović
 5. Dalija Mujkić
 6. Džemil Zubača
 7. Hanas Kovač
 8. Amna Šestić-Sarajlić
 9. Hajrudin Fermić
 10. Armina Bečić

Nadležnosti Komisije:

 1. Razmatranje pitanja koja se odnose na opća pitanja u vezi sa europskim integracijama iz nadležnosti Skupštine Zeničko-dobojskog kantona,
 2. Nadziranje usklađivanja zakona iz nadležnosti Skupštine Zeničko-dobojskog kantona sa pravnom stečevinom Europske unije,
 3. Uspostavljanje i ostvarivanje saradnje sa komisijama i tijelima drugih skupština kantona, te nadležnim komisijama parlamenata viših nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini, u vezi sa pitanjima europskih integracija,
 4. Praćenje izvršavanja prava i obaveza Zeničko-dobojskog kantona koja se odnose na europski put Bosne i Hercegovine,
 5. Informisanje o korištenju dodijeljenih sredstava iz fondova Europske unije Zeničko-dobojskom kantonu,
 6. Informisanje o svim pitanjima  europskih integracijama u  Bosni i Hercegovini,
 7. Razmatranje i drugih pitanja vezanih za europske integracije i regionalnu saradnju,
 8. Razmatranje i drugih pitanja po zaključcima Skupštine Zeničko-dobojskog kantona iz oblasti europskih integracija i regionalne saradnje

 

 

 

Pogledaj članke...

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma