Skupštinske komisije

Podkategorije

Komisija za izbor i imenovanja

Članovi Komisije (IX saziv Skupštine):

 1. Alen Kapković – predsjedavajući
 2. Mladen Simić – zamjenik predsjedavajućeg
 3. Goran Bulajić – član
 4. Anita Paurić – član
 5. Omer Škaljo – član

Članovi Komisije (VIII saziv Skupštine):

 1. Ćazim Huskić - predsjedavajući
 2. Ramo Isak - zamjenik predsjedavajućeg
 3. Vedad Jusić
 4. Omer Škaljo
 5. Ermin Čehić              

Nadležnosti Komisije:

 1. razmatra pitanja vezana za izbor, imenovanja, potvrđivanja i razrješenja u nadležnosti Skupštine;
 2. priprema prijedloge, obrazloženja i potrebnu dokumentaciju za izbor, imenovanje, potvrđivanje ili razrješenje svih osoba nosilaca funkcija za čiji je izbor, imenovanje, potvrđivanje i razrješenje nadležna Skupština;
 3. prati primjenu propisanih procedura kod izbora, imenovanja, potvrđivanja i razrješenja u nadležnosti Skupštine;
 4. vodi proces unutar skupštinskih dogovora vezanih za izbor, imenovanje, potvrđivanje ili razrješenje nosilaca funkcija u nadležnosti Skupštine.

Pogledaj članke...

Komisija za mlade

Članovi Komisije (IX saziv Skupštine):

 1. Jasmina Osmančević – predsjedavajuća
 2. Ema Sarač – zamjenica predsjedavajuće
 3. Almina Sivić – član
 4. Emira Drnda-Čičeklić – član
 5. Vahid Ramić – član

Članovi Komisije (VIII saziv Skupštine):

 1. Vedrana Dugonjić - predsjedavajuća
 2. Alma Kamenjaš - zamjenica predsjedavajuće
 3. Vedran Kaser
 4. Amina Efendić-Skopljak
 5. Malik Ejubović

Nadležnosti Komisije:

 1. razmatra nacrte i prijedloge zakona i drugih akata koji se odnose na statusna pitanja djece, mladih i uloge porodice na život mladih;
 2. inicira nova zakonska rješenja koja se odnose na pitanja položaja djece, mladih i uloge porodice na život mladih;
 3. daje smjernice, savjete i preporuke za razvoj omladinske politike u kantonu;
 4. posreduje, po potrebi, u kontaktu između različitih vladinih institucija i omladinskih organizacija, neformalnih grupa i pojedinaca;
 5. daje preporuke za razne vidove neformalne edukacije mladih;
 6. prati provedbu određenih evropskih dokumenata i konvencija o pravima djece i mladih;
 7. koordinira i vodi domaću i međunarodnu saradnju i povezivanje sa omladinskim organizacijama u zemlji i svijetu;
 8. održava konstantnu komunikaciju sa svim institucijama, organizacijama i pojedincima koji se bave omladinskom problematikom;
 9. inicira i predlaže različita omladinska istraživanja;
 10. predlaže mjere za unapređenje informativne politike i transparentnosti prema mladim ljudima.

Pogledaj članke...

Komisija za nadzor rada policije

Članovi Komisije (IX saziv Skupštine):

 1. Jasminko Kapić – predsjedavajući
 2. Amra Babić – zamjenica predsjedavajućeg
 3. Alen Kapković – član
 4. Naida Delibašić-Alagić – član
 5. Fahir Solo – član

Članovi Komisije (VIII saziv Skupštine):

 1. Omer Škaljo - predsjedavajući
 2. Kemal Mušinbegović - zamjenik predsjedavajućeg
 3. Ermin Čehić
 4. Haris Sejdić
 5. Jasminko Kapić

Nadležnosti Komisije:

 1. razmatra nacrte i prijedloge zakona i drugih akata kojima se reguliše oblast unutrašnjih poslova Kantona, javnog reda i mira;
 2. razmatra šestomjesečne i godišnje izvještaje Ureda za pritužbe javnosti;
 3. razmatra i ostala pitanja koja se tiču rada Ureda za pritužbe javnosti;
 4. utvrđuje prijedlog odluke o izboru predsjedavajućeg i članova Ureda;
 5. daje preporuku ministru unutrašnjih poslova za razrješenje predsjedavajućeg i članova Ureda;
 6. razmatra potrebe Ureda i traži i predlaže ministru rješavanje pitanja;
 7. razmatra izvještaje o radu i informacije vezane za rad Ministarstva unutrašnjih poslova koje se podnose Skupštini Kantona, te predlaže Skupštini Kantona mjere za poboljšanja.

Pogledaj članke...

Komisija za obrazovanje, nauku, kulturu i sport

Članovi Komisije (IX saziv Skupštine):

 1. Harun Čolić – predsjedavajući
 2. Behija Kulović – zamjenica predsjedavajućeg
 3. Besim Smailbegović – član
 4. Snježana Pandža – član
 5. Vlatko Rosić – član

Članovi Komisije (VIII saziv Skupštine):

 1. Nusret Imamović - predsjedavajući
 2. Ibrahim Plančić - zamjenik predsjedavajućeg
 3. Meldina Ugarak
 4. Nina Bunjevac Salkić
 5. Branka Trogrlić

Nadležnosti Komisije:

 1. razmatra pitanja iz oblasti uspostave i razvoja infrastrukture javnih obrazovnih institucija na svim nivoima obrazovanja u nadležnosti Kantona i o tome daje mišljenje i prijedloge rješenja Skupštini;
 2. razmatra pitanja politike finansiranja institucija javnog obrazovanja na nivou Kantona i o tome podnosi prijedloge Skupštini;
 3. razmatra i daje prijedloge rješenja Skupštini u oblasti uspostave, razvoja i finansiranja institucija kulture na nivou Kantona;
 4. razmatra pitanja i podnosi prijedloge Skupštini o pitanjima iz oblasti kulturno-historijskog naslijeđa i
 5. razmatra pitanja i daje prijedloge za razvoj i unapređenje sporta.

Pogledaj članke...

Komisija za pravosuđe i upravu

Članovi Komisije (IX saziv Skupštine):

 1. Mirnes Bašić – predsjedavajući
 2. Malik Čorbo - zamjenik predsjedavajućeg
 3. Vahid Ramić – član
 4. Emsel Kadrić – član
 5. Mirela Mateša-Bukva - član

Članovi Komisije (VIII saziv Skupštine):

 1. Samir Karahasanović - predsjedavajući
 2. Mirela Mateša Bukva  - zamjenica predsjedavajućeg
 3. Adnan Ibrahimspahić
 4. Amer Ahmić
 5. Samra Limo  

Nadležnosti Komisije:

a) propise o pitanjima iz oblasti pravosudnih institucija, tužilaštva, uprave, lokalne samouprave, Kantonalnog pravobranilaštva i službi pravne pomoći Kantona;
b) pitanja o grbu, zastavi i pečatima Kantona;
c) akte o javnom redu i miru i
d) druga pitanja iz oblasti uprave i pravosuđa.

Pogledaj članke...

Komisija za poljoprivredu, šumarstvo, vodoprivredu i veterinarstvo

Članovi Komisije (IX saziv Skupštine):

 1. Elmin Šabanović – predsjedavajući
 2. Ivo Tadić – zamjenik predsjedavajućeg
 3. Ćazim Huskić – član
 4. Slobodan Đurić – član
 5. Edin Omić – član

Članovi Komisije (VIII saziv Skupštine):

 1. Suvad Hadžić - predsjedavajući
 2. Andrej Kajić - zamjenik predsjedavajućeg
 3. Mustafa Tutmić
 4. Faruk Hodžić  
 5. Nusret Imamović   

Nadležnosti Komisije:

 1. razmatra pitanja iz oblasti poljoprivrede, šumarstva, vodoprivrede i veterinarstva;
 2. razmatra akta kojim se utvrđuje politika korištenja poljoprivrednog zemljišta i šumskih resursa;
 3. razmatra pitanja i podnosi prijedloge iz oblasti primarne poljoprivredne proizvodnje, pod kojom se u širem smislu podrazumijeva problematika iz domena biljne i stočarske proizvodnje, zaštite bilja, ruralnog razvoja, zakonske regulative i druge aktivnosti koje mogu unaprijediti poljoprivrednu proizvodnju;
 4. vrši i druge poslove koje joj povjeri Skupština

Pogledaj članke...

Komisija za prostorno uređenje, stambeno-komunalnu politiku, infrastrukturu i zaštitu okolice

Članovi Komisije (IX saziv Skupštine):

 1. Sanja Renić – predsjedavajuća
 2. Salih Nadžak – zamjenik predsjedavajuće
 3. Amela Granić – član
 4. Fahrudin Čolaković – član
 5. Firuz Galijašević – član

Članovi Komisije (VIII saziv Skupštine):

 1. Emira Drnda Čičeklić - predsjedavajuća
 2. Dževad Telalović - zamjenik predsjedavajuće
 3. Sanja Renić
 4. Enes Piljug
 5. Amir Al-Masaud   

Nadležnosti Komisije:

Razmatranje akata i davanje mišljenja Skupštini:

 1. u oblasti prostornog i urbanističkog uređenja na nivou Kantona;
 2. u oblasti komunalnih djelatnosti vezanih za organiziranje, razvoj, unapređenje i finansiranje komunalnih usluga na nivou Kantona;
 3. u području politike stambene izgradnje;
 4. o pitanjima finansiranja održavanja i upravljanja stambenim zgradama;
 5. u oblasti zaštite i očuvanja prirodnog okoliša, zaštite flore i faune;
 6. vrši i druge poslove koje joj povjeri Skupština.

Pogledaj članke...

Komisija za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku, budžet i finansije Skupštine

Članovi Komisije (IX saziv Skupštine):

 1. Amra Babić – predsjedavajuća
 2. Marina Mujkanović – zamjenica predsjedavajuće
 3. Hajrudin Fermić – član
 4. Emir Osmanbašić – član
 5. Vinka Aletović - član
Članovi Komisije (VIII saziv Skupštine):
 1. Himzo Smajić - predsjedavajući
 2. Ivo Tadić  - zamjenik predsjedavajućeg
 3. Asim Čajlaković
 4. Mersija Kasumović
 5. Jasmin Duvnjak

Nadležnosti Komisije:

 1. razmatra nacrte i prijedloge Budžeta Zeničko-dobojskog kantona, Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona, izvještaje o izvršenju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona, finansijske planove i izvještaje o izvršenju finansijskih planova institucija na koje Skupština daje saglasnost;
 2. razmatra strategiju i politiku ekonomskog razvoja Kantona i o tome daje mišljenje i podnosi prijedloge Skupštini;
 3. prati realizaciju programa strateškog plana razvoja Kantona, vrši procjenu realizacije i predlaže mjere za reviziju strategije razvoja;
 4. ostvaruje saradnju sa općinama Kantona, drugim kantonima i regijama radi unapređenja razvoja, usklađivanja planova, planiranja i realizacije programa od zajedničkog interesa;
 5. priprema prijedlog budžeta Skupštine i njegovo podnošenje Vladi i Skupštini;
 6. prati realizaciju odobrenog budžeta Skupštine;
 7. daje prijedloge Skupštini za unapređenje administrativnog i finansijskog menadžmenta vezanog za rad Skupštine i Stručne službe Skupštine;
 8. priprema i utvrđuje prijedloge akata za Skupštinu o pitanjima finansijskih naknada i drugih prava za poslanike i članove radnih tijela Skupštine;
 9. utvrđuje prijedloge naknada za vanskupštinske članove radnih tijela;
 10. utvrđuje koeficijent za obračun plaće predsjedavajućeg i iznos naknade troškova upotrebe službenog mobilnog telefona, utvrđuje visinu naknade za obavljanje poslova predsjedavajućeg u slučaju kada on ne zasnuje radni odnos u Skupštini, utvrđuje iznos novčane naknade zamjeniku u slučaju kada zamjenjuje predsjedavajućeg Skupštine, utvrđuje iznos naknade troškova upotrebe mobilnog telefona zamjeniku predsjedavajućeg;
 11. daje Skupštini prijedloge za rješavanje drugih pitanja vezanih za budžet Skupštine.

Pogledaj članke...

Komisija za rad, socijalnu politiku, izbjeglice i zdravstvo

Članovi Komisije (IX saziv Skupštine):

 1. Amela Granić – predsjedavajuća
 2. Selvedina Sarajlić-Spahić – zamjenica predsjedavajuće
 3. Elmin Šabanović – član
 4. Ermin Čehić – član
 5. Idham Kruško - član
Članovi Komisije (VIII saziv Skupštine):
 1. Andrej Kajić - predsjedavajući
 2. Selvedina Sarajlić-Spahić - zamjenica predsjedavajućeg
 3. Amra Jupić
 4. Mersija Kasumović  
 5. Almir Halilović

Nadležnosti Komisije:

 1. razmatra pitanja iz oblasti rada, socijalne politike, izbjeglica i zdravstva;
 2. razmatra nacrte i prijedloge propisa, kao i informacije, izvještaje i analize o stanju iz oblasti rada, socijalne politike, izbjeglica i zdravstva, te daje Skupštini svoje mišljenje i stavove o njima;
 3. prati i izvještava Skupštinu o stanju u oblasti zapošljavanja, zaštite prava zaposlenih i nezaposlenih građana;
 4. daje Skupštini prijedloge mjera za povećanje zaposlenosti i unapređenje životnog standarda građana;
 5. prati i izvještava Skupštinu o stanju u oblasti socijalne politike, izbjeglica i zdravstva;
 6. daje prijedloge akcija za unapređenje socijalnog dijaloga i saradnje sa organizacijama za zaštitu prava na rad;
 7. razmatra pitanja iz oblasti zdravstva i daje prijedloge za unaprjeđenje zdravstvene zaštite građana;
 8. vrši i druge poslove koje joj odredi Skupština.

Pogledaj članke...

Komisija za ravnopravnost spolova, ljudska prava i građanske slobode

Članovi Komisije (IX saziv Skupštine):

 1. Snježana Pandža – predsjedavajuća
 2. Selma Mlivić – zamjenica predsjedavajuće
 3. Ivica Penić – član
 4. Boban Kršić – član
 5. Dijana Gradinčić – član

Članovi Komisije (VIII saziv Skupštine):

 1. Amra Jupić - predsjedavajuća
 2. Ismet Sarajlić - zamjenik predsjedavajuće
 3. Amela Granić
 4. Vlasta Kalas  
 5. Armina Bečić   

Nadležnosti Komisije:

 1. razmatra predstavke i žalbe građana i građanskih udruženja, institucija i organizacija a koje se odnose na povrede ljudskih prava i građanskih sloboda od strane institucija i organizacija u nadležnosti Kantona i o tome izvještava Skupštinu i podnosioca, osim u slučajevima o kojima traje sudski postupak;
 2. radi na slučajevima predstavki i žalbi koje se odnose na prava i dužnosti koje obavlja Kanton i njegovi organi, o tome obavještava podnosioca i Skupštinu sa prijedlogom rješenja za podnesene slučajeve;
 3. razmatra prijedloge građana, građanskih udruženja, institucija i organizacija o mjerama za unapređenje, zaštitu i promociju ljudskih prava i građanskih sloboda i o tome podnosi izvještaj podnosiocu i Skupštini sa prijedlogom akcija koje treba poduzeti;
 4. daje Skupštini prijedloge akcija za otklanjanje utvrđenih uzroka kršenja prava i sloboda;
 5. razmatra nacrte i prijedloge zakona i drugih akata Skupštine iz aspekta poštivanja osnovnih ljudskih prava i građanskih sloboda i o tome daje mišljenje nadležnim radnim tijelima Skupštine a po potrebi i Skupštini;
 6. razmatra nacrte i prijedloge propisa iz nadležnosti Skupštine Kantona i daje mišljenja, prijedloge i inicijative o usklađenosti sa međunarodnim konvencijama i ostalim dokumentima vezanim za pitanja jednakosti spolova i
 7. sarađuje sa drugim skupštinskim radnim tijelima, koordinacionim odborom Vlade Kantona za ravnopravnost spolova, parlamentarnim komisijama za jednake mogućnosti, Agencijom za ravnopravnost spolova BiH i FBiH, nevladinim organizacijama, koje se bave ravnopravnošću spolova, te drugim institucijama;
 8. vrši nadzor nad provedbom i praćenje poštivanja Etičkog kodeksa poslanika u Skupštini, razmatra podnesene prijave o povredi odredaba Kodeksa, provodi postupak utvrđivanja postojanja povrede odredaba Kodeksa, te izriče propisane mjere, a u slučaju ocjene da nije bilo povrede odredaba Kodeksa, o tome obavještava podnosioca prijave;
 9. najmanje jednom godišnje podnosi Skupštini Kantona izvještaje o pitanjima provođenja Etičkog kodeksa poslanika u Skupštini.

Pogledaj članke...

Komisija za ustavna pitanja

Članovi Komisije (IX saziv Skupštine):

 1. Maida Marušić – predsjedavajuća
 2. Dejan Kovačević – zamjenik predsjedavajuće
 3. Adela Bošnjak – član
 4. Alema Jabandžić-Deljkić – član
 5. Ramo Isak – član
 6. Emir Dizdarević – član
 7. Alma Kovač - član
Članovi Komisije (VIII saziv Skupštine):
 1. Vesna Dauldži - predsjedavajuća
 2. Sedad Dedić - zamjenik predsjedavajućeg
 3. Enes Piljug
 4. Sead Kratina  
 5. Amela Granić  
 6. Hana Ahmetspahić  
 7. Dijana Rahić  

Nadležnosti Komisije:

 1. prati i izvještava Skupštinu najmanje jedanput godišnje o primjeni Ustava i procesu realizacije ustavnih prava građana i institucija;
 2. inicira i daje prijedloge Skupštini za promjene i usklađivanje ustavnih odredbi sa promjenama u nadređenim ustavnim aktima;
 3. daje Skupštini mišljenje o prijedlozima promjena Ustava Federacije BiH i
 4. obavlja druge poslove u skladu sa ovim Poslovnikom i potrebama Skupštine.

Pogledaj članke...

Zakonodavno-pravna komisija

Članovi Komisije (IX saziv Skupštine):

 1. Damir Memić – predsjedavajući
 2. Anita Paurić – zamjenica predsjedavajućeg
 3. Harun Čolić – član
 4. Hajrudin Fermić – član
 5. Naida Delibašić-Alagić – član
 6. Sanja Renić – član
 7. Omer Škaljo – član

Članovi Komisije (VIII saziv Skupštine):

 1. Ramo Pivić - predsjedavajući
 2. Ivo Tadić - zamjenik predsjedavajućeg
 3. Zlatan Hadžić  
 4. Almedin Aliefendić  
 5. Kasim Alić 
 6. Sedmedin Amiđić
 7. Maida Tanović

Nadležnosti Komisije:

 1. razmatranje nacrta i prijedloga zakona i drugih akata koje donosi Skupština u pogledu njihove usklađenosti sa Ustavom Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine i Kantona, nadređenim zakonskim aktima i pravnim sistemom, kao i u pogledu pravne obrade;
 2. praćenje procesa zakonodavne procedure i metodologije u cilju ujednačavanja pravno-tehničke obrade zakona i drugih akata koje donosi Skupština;
 3. razmatranje općih akata organizacija i institucija na koje Skupština daje saglasnost sa aspekta usklađenosti sa odnosnim zakonima;
 4. utvrđivanje prečišćenih tekstova zakona i drugih akata koje donosi Skupština, ako je za to ovlaštena tim zakonima, odnosno aktima;
 5. pripremanje programa rada zakonodavne djelatnosti Skupštine i usklađivanje ukupnog programa rada Skupštine;
 6. učestvovanje u aktivnostima za davanje autentičnog tumačenja zakona i drugih akata;
 7. utvrđivanje odgovora ustavnim sudovima u slučajevima pokretanja postupka, pred ustavnim sudovima, za ocjenu ustavnosti akata Skupštine;
 8. obavljanje drugih poslova u skladu sa ovim Poslovnikom.

Prijedlozi komisije, koji su formulisani kao izmjene ili dopune prijedloga zakona, unose se u njen izvještaj i smatraju se njenim amandmanima.

Pogledaj članke...

Komisija za borbu protiv korupcije

Članovi Komisije (IX saziv Skupštine):

 1. Sead Kratina – predsjedavajući
 2. Ibrahim Šišić - zamjenik predsjedavajućeg
 3. Alija Ogrić – član
 4. Damir Memić – član
 5. Vildana Džinić – član

Članovi Komisije (VIII saziv Skupštine):

 1. Amira Hadžić - predsjedavajuća
 2. Sedmedin Amiđić - zamjenik predsjedavajuće
 3. Ibrahim Dizdarević  
 4. Maida Tanović  
 5. Mladen Simić  

Nadležnosti Komisije:

 1. prati stanje na uočavanju pojava svakog oblika korupcije tj. zloupotrebe ovlasti radi lične ili skupne koristi, bilo da se radi o javnom ili privatnom sektoru;
 2. prati pojave nezakonitog raspolaganja budžetskim sredstvima, javnim fondovima, drugim vidovima javne potošnje, kao i raspolaganja sredstvima u javnim preduzećima, javnim ustanovama i preduzećima sa većinskim državnim kapitalom;
 3. ukazuje poslanicima Skupštine na pojave nezakonitog ili nesavjesnog korištenja sredstava u oblastima koje prate i podnosi mišljenja i prijedloge Skupštini u ostvarivanju njenih prava i dužnosti u okviru borbe protiv korupcije;
 4. daje mišljenje o propisima i drugim aktima od značaja za borbu protiv korupcije i inicira donošenje odgovarajućih propisa i drugih akata koji će doprinijeti borbi protiv korupcije,
 5. ostvaruje saradnju sa drugim državnim organima i sličnim tijelima u Bosni i Hercegovini, Federaciji BiH i drugim kantonima, kao i međunarodnim organizacijama i tijelima u okviru borbe protiv korupcije;
 6. inicira ispitivanje i razmatranje eventualnih slučajeva korupcije na području Kantona, po vlastitom saznanju ili po podnesenim prijavama i o uočenim i prijavljenim pojavama korupcije obavještava nadležne organe;
 7. obavlja i druge poslove shodno ovom Poslovniku i potrebama Skupštine.

Pogledaj članke...

Komisija za boračka i invalidska pitanja

Članovi Komisije (IX saziv Skupštine):

 1. Jasminko Kapić – predsjedavajući
 2. Fahrudin Čolaković - zamjenik predsjedavajućeg
 3. Stanko Knežević – član
 4. Emir Džafić – član
 5. Sinan Gluhić – član

Članovi Komisije (VIII saziv Skupštine):

 1. Vedad Jusić  - predsjedavajući
 2. Vesna Daulži - zamjenica predsjedavajućeg
 3. Branka Trogrlić  
 4. Dragan Janko  
 5. Alija Redžić   

Nadležnosti Komisije:

 1. razmatra prijedloge Vlade Kantona i resornog ministarstva za utvrđivanje politike u oblasti boračko-invalidske zaštite;
 2. razmatra nacrte i prijedloge propisa iz oblasti boračko-invalidske zaštite u Kantonu;
 3. razmatra informacije, izvještaje i analize o stanju u oblasti boračko-invalidske zaštite, te daje Skupštini svoje mišljenje i stavove o njima;
 4. prati stanje u oblasti boračko-invalidske zaštite, te ukazuje Skupštini, Vladi i resornom ministarstvu na pojave i probleme u toj oblasti;
 5. prati realizaciju propisa i ostvarivanje zakonitosti koji mogu biti od interesa za korisnike boračko-invalidske zaštite, te obavještava Skupštinu o povredama i postupanjima pojedinih organa u primjeni tih propisa;
 6. obavlja i druge poslove shodno ovom Poslovniku i potrebama Skupštine.

 

Pogledaj članke...

Komisija za europske integracije

Članovi Komisije (IX saziv Skupštine):

 1. Dejan Kovačević – predsjedavajući
 2. Goran Bulajić – zamjenik predsjedavajućeg
 3. Behija Kulović – član
 4. Erna Merdić Smailhodžić – član
 5. Adnan Šut – član
 6. Sabit Begić – član
 7. Kasim Alić – član
 8. Hatidža Šarić-Tufekčić – član
 9. Almina Sivić – član
 10. Zlatan Dizdarević – član
 11. Medina Hopić - član

Članovi Komisije (VIII saziv Skupštine):

 1. Ćazim Huskić - predsjedavajući                 
 2. Mladen Simić - zamjenik predsjedavajućeg
 3. Ivo Tadić
 4. Edita Vuković Antolović   
 5. Dalija Mujkić  
 6. Kenan Uzunović  
 7. Hanas Kovač  
 8. Firuz Galijašević
 9. Vlasta Kalas  
 10. Mirnes Burkić
 11. Omer Škaljo

Nadležnosti Komisije:

 1. Razmatranje pitanja koja se odnose na opća pitanja u vezi sa europskim integracijama iz nadležnosti Skupštine Zeničko-dobojskog kantona,
 2. Nadziranje usklađivanja zakona iz nadležnosti Skupštine Zeničko-dobojskog kantona sa pravnom stečevinom Europske unije,
 3. Uspostavljanje i ostvarivanje saradnje sa komisijama i tijelima drugih skupština kantona, te nadležnim komisijama parlamenata viših nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini, u vezi sa pitanjima europskih integracija,
 4. Praćenje izvršavanja prava i obaveza Zeničko-dobojskog kantona koja se odnose na europski put Bosne i Hercegovine,
 5. Informisanje o korištenju dodijeljenih sredstava iz fondova Europske unije Zeničko-dobojskom kantonu,
 6. Informisanje o svim pitanjima  europskih integracijama u  Bosni i Hercegovini,
 7. Razmatranje i drugih pitanja vezanih za europske integracije i regionalnu saradnju,
 8. Razmatranje i drugih pitanja po zaključcima Skupštine Zeničko-dobojskog kantona iz oblasti europskih integracija i regionalne saradnje

 

 

 

Pogledaj članke...

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma