Najave sjednica

Na osnovu člana 51. stav 1. Poslovnika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona sazivam 6. sjednicu Skupštine Zeničko-dobojskog kantona za dan 22.03.2023. godine /srijeda/, u sali 301/III sprat Aneksa zgrade RMK Promet-a, (sjedište Kantona), u Zenici, sa početkom u 10:00 sati. 

Za sjednicu predlažem sljedeći:

DNEVNI RED:

 1. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu, sa Odlukom o izvršavanju Finansijskog plana prihoda i izdataka  JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu
  • Finansijski plan JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu
 2. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu, sa Odlukom o izvršavanju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu
  • Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu
 3. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o izboru stalnih radnih tijela 9. saziva Skupštine Zeničko-dobojskog kantona
 4. Izvještaj o finansijskoj reviziji Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu, Ureda za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine broj: 07-11-2-2138-7/20 od 09.08.2021. godine, sa Mjerama i aktivnostima po Izvještaju o finansijskoj reviziji Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu
 5. Izvještaj o finansijskoj reviziji Ministarstva za privredu Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu, Ureda za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine broj: 01-02-07-11-2-2549-7/20 od 03.09.2021. godine, sa Mjerama i aktivnostima po Izvještaju o finansijskoj reviziji Ureda za reviziju institucija u FBiH Ministarstva za privredu Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu na dan 21.02.2023. godine
 6. Izvještaj o finansijskoj reviziji Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu, Ureda za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine broj: 01-02-07-11-2-3047-7/21-septembar 2022. godine
 7. Informacija o stanju bezbjednosti na području Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu.

PREDSJEDAVAJUĆI
Dejan Kovačević

Na osnovu člana 51. stav 1. Poslovnika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona sazivam 5. sjednicu Skupštine Zeničko-dobojskog kantona za dan 10.03.2023. godine /petak/, u sali 301/III sprat Aneksa zgrade RMK Promet-a, (sjedište Kantona), u Zenici, sa početkom u 10:30 sati. 

Za sjednicu predlažem sljedeći:

DNEVNI RED:

 1. Prijedlog Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu-skraćeni postupak
 2. Prijedlog Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu – skraćeni postupak
 3. Nacrt Zakona o zaštiti od nasilja u porodici, predlagača Vibora Handžića, delegata u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
  • Utvrđivanje mišljenja Skupštine
 4. Nacrt Zakona o prostornom uređenju i građenju
 5. Prijedlog Programa rada Skupštine za 2023. godinu
 6. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Etičkog kodeksa poslanika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona
 7. Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona (Prečišćeni tekst) - skraćeni postupak, predlagač: Alen Kapković, poslanik u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona.

PREDSJEDAVAJUĆI
Dejan Kovačević

OBAVIJEST O DOPUNI PRIJEDLOGA DNEVNOG REDA 4. SJEDNICE SKUPŠTINE ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA ZAKAZANE ZA 11.01.2023. GODINE

Obavještavamo vas da je Kolegij Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, dana 06.01.2023. godine tokom usmenih konsultacija putem telefona, koje je po ovlaštenju predsjedavajućeg Skupštine, shodno odredbi člana 17. stav 1. Poslovnika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, obavio pomoćnik sekretara Skupštine koji zamjenjuje sekretara Skupštine Ibrahima Avdagića koji se nalazi na bolovanju, jednoglasno prihvatio zahtjev premijera Zeničko-dobojskog kantona, kao ovlaštenog podnosioca, za izmjene i dopune prijedloga dnevnog reda 4. sjednice Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, zakazane za dan 11.01.2023. godine u 10,00 sati, u smislu da se prijedlog dnevnog reda iste sjednice dopuni na način da se iza tačke 1. doda nova tačka 2. koja glasi:

„2. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o privremenom finansiranju Zavoda zdravstvenog osiguranja za period 01.01. do 31.03.2023. godine-Odluka o privremenom finansiranju Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za period 01.01. do 31.03.2023. godine“,

tako da dopunjeni-konačan prijedlog dnevnog reda 4. sjednice Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, glasi:    

DNEVNI RED:

 1. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o privremenom finansiranju potreba Javne ustanove “Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona” za period 01.01. do 31.03.2023. godine
  • Odluka o privremenom finansiranju potreba Javne ustanove “Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona” za period 01.01. do 31.03.2023. godine
 2. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o privremenom finansiranju Zavoda zdravstvenog osiguranja za period 01.01. do 31.03.2023. godine
  • Odluka o privremenom finansiranju Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za period 01.01. do 31.03.2023. godine.

PREDSJEDAVAJUĆI
Dejan Kovačević

Na osnovu člana 51. stav 1. Poslovnika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona sazivam 4. sjednicu Skupštine Zeničko-dobojskog kantona za dan 11.01.2023. godine /srijeda/, u sali 301/III sprat Aneksa zgrade RMK Promet-a, (sjedište Kantona), u Zenici, sa početkom u 10:00 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći:

DNEVNI RED:

 1. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o privremenom finansiranju potreba Javne ustanove “Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona” za period 01.01. do 31.03.2023. godine
  • Odluka o privremenom finansiranju potreba Javne ustanove “Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona” za period 01.01. do 31.03.2023. godine

 

PREDSJEDAVAJUĆI
Dejan Kovačević

NAPOMENA: Iz razloga higijensko-epidemiološke zaštite svih učesnika sjednice, tokom cijelog trajanja sjednice preporučuje se nošenje zaštitne maske preko usta i nosa za zaštitu respiratornog sistema.

Na osnovu člana 51. stav 1. Poslovnika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona sazivam 3. sjednicu Skupštine Zeničko-dobojskog kantona za dan 28.12.2022. godine /srijeda/, u sali 301/III sprat Aneksa zgrade RMK Promet-a (sjedište Kantona) u Zenici, sa početkom u 10:00 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći:

DNEVNI RED:

 1. Prijedlog Izmjena i dopuna Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu-skraćeni postupak
 2. Prijedlog Odluke o privremenom finansiranju Zeničko-dobojskog kantona za period januar-mart 2023. godine
 3. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu sa Odlukom o izvršavanju Finansijskog plana prihoda i izdataka JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu
  • Finansijski plan JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu
 4. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu sa Odlukom o izvršavanju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu
  • Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu
 5. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o obrazovanju Kolegija Skupštine.

 

PREDSJEDAVAJUĆI
Dejan Kovačević

NAPOMENA: Iz razloga higijensko-epidemiološke zaštite svih učesnika sjednice, tokom cijelog trajanja sjednice preporučuje se nošenje zaštitne maske preko usta i nosa za zaštitu respiratornog sistema.

Na osnovu člana 51. stav 1. Poslovnika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona sazivam 2. sjednicu Skupštine Zeničko-dobojskog kantona za dan 23.12.2022. godine /petak/, u sali 301/III sprat Aneksa zgrade RMK Promet-a, (sjedište Kantona), u Zenici, sa početkom u 10:00 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći:

DNEVNI RED:

 

 1. Prijedlog Odluke o izboru stalnih radnih tijela 9. saziva Skupštine Zeničko-dobojskog kantona,
 2. Prijedlog Odluke o potvrđivanju Vlade Zeničko-dobojskog kantona.

 

PREDSJEDAVAJUĆI
Dejan Kovačević

Na osnovu člana 7. i člana 74.a stav 2. Poslovnika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, sazivam NASTAVAK 1. (KONSTITUIRAJUĆE) sjednice 9. saziva Skupštine Zeničko-dobojskog kantona za dan 02.12.2022. godine /petak/, u sali 301/III sprat Aneksa zgrade RMK Prometa u Zenici, ul. Kučukovići br. 2., sa početkom u 10,00 sati.

Na nastavku 1. (Konstituirajuće) sjednice, će se razmatrati sljedeći:

DNEVNI RED:
(tačka 6. usvojenog dnevnog reda)

 1. Izbor delegata za Dom naroda Parlamenta Federacije BiH.

 

PREDSJEDAVAJUĆI  8. SAZIVA SKUPŠTINE
Ćazim Huskić  

NAPOMENE:

 • S obzirom da se još nisu stekle ustavne i poslovničke pretpostavke za razmatranje tačaka 4 i 5 usvojenog dnevnog reda (s obzirom da Klub poslanika Bošnjaka u Skupštini ZDK na svojoj 1. sjednici održanoj 21.11.2022. godine u pauzi 1. Konstituirajuće sjednice 9. saziva Skupštine ZDK nije postigao saglasnost oko kandidata za mjesto predsjedavajućeg i/ili zamjenika predsjedavajućeg Skupštine, tako da od strane Komisije za izbor i imenovanja (privremene) nije dostavljen u Skupštinu Prijedlog Odluke o potvrđivanju prijedloga kandidata za mjesto predsjedavajućeg i/ ili zamjenika predsjedavajućeg Skupštine, (tačka 4 usvojenog dnevnog reda) kojim se potvrđuju prijedlozi Kluba poslanika Bošnjaka, Kluba poslanika Hrvata i Kluba poslanika Srba 9. saziva Skupštine Zeničko-dobojskog kantona da se za predsjedavajućeg i/ili zamjenika predsjedavajućeg Skupštine izaberu predloženi kandidati od strane pomenutih klubova naroda, što je neophodan preduslov da bi predloženi kandidati mogli između sebe odlučiti ko će biti predsjedavajući Skupštine i o tome upoznati Skupštinu. Slijedom toga, u Skupštinu nije mogao biti dostavljen ni Prijedlog Odluke o obrazovanju Kolegija Skupštine (tačka 5 usvojenog dnevnog reda), s obzirom da u sastav istog između ostalog ulaze i predsjedavajući i zamjenici predsjedavajućeg Skupštine.
 • Iz razloga higijensko-epidemiološke zaštite svih učesnika sjednice, tokom cijelog trajanja nastavka sjednice preporučuje se nošenje zaštitne maske preko usta i nosa za zaštitu respiratornog sistema.

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma