114. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 19.07.2021. godine

26 Jul 2021
587 puta

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 113. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 13.07.2021. godine;
 2. Verifikacija Zapisnika sa 36. vanredne sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 15.07.2021. godine;
 3. Mišljenje Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice na Nacrt (federalnog) Zakona o organizacijama i reprezentativnim organizacijama osoba sa invaliditetom i civilnih žrtava rata, sa Prijedlogom Zaključka;
 4. Prijedlog Rješenja o razrješenju i oduzimanju čina policijskom komesaru Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona;
 5. Prijedlog Odluke o određivanju izdavača i regulisanju ostalih pitanja vezanih za izdavanje Službenih novina Zeničko-dobojskog kantona;
 6. Informacija o provođenju postupka preispitivanja vjerodostojnosti podataka u svjedodžbama /diplomama uposlenih u javnom sektoru, nosioca izvršne vlasti i savjetnika nosioca izvršne vlasti u Zeničko-dobojskom kantonu (revizija diploma), sa Prijedlogom Zaključka;
 7. Informacija o provođenju aktivnosti po Akcionom planu Vlade Zeničko-dobojskog kantona za prevenciju korupcije “COVID-19“, sa Prijedlogom Zaključka;
 8. Izvještaj o provođenju Akcionog plana za borbu protiv korupcije Vlade Zeničko-dobojskog kantona 2017-2019. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 9. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti ministru za obrazovanje, nauku, kulturu i sport za potpisivanje ugovora o subvencioniranju usluga smještaja i ishrane studenata u studentskim centrima na području Federacije Bosne i Hercegovine u akademskoj 2021/2022. godini;
 10. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za imenovanje direktora JU Osnovna škola „15.april “ Kakanj;
 11. Odluka o izmjeni Odluke o ustupanju stalnih sredstava Ministarstva za privredu;
 12. Prijedlog Odluke o ustupanju na trajno korištenje mamografskog aparata JU „Dom zdravlja“ Zavidovići;
 13. Prijedlog Odluke o vraćanju privremeno izuzetog poslovnog prostora i opreme JU Zavod za medicinu rada i sportsku medicinu Zeničko-dobojskog kantona;
 14. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Gradu Zenica u svrhu realizacije projekta izgradnje spomen obilježja “Javorje”, Grad Zenica;
 15. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Šut (Hamid) Selvedinu, iz Zenice, RVI 100% I grupe paraplegičaru, za nabavku ortopedskog pomagala - elektromotornih invalidskih kolica;
 16. Program utroška sredstava Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za projekte Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica u 2021. godini u razdjelu 23, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614100 „Tekući transfer za Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica za projekte“, sa Prijedlogom Zaključka;
 17. Polugodišnji izvještaj o utrošenim sredstvima sa razdjela 11 - Ured premijera, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, pozicija „Tekući transferi i drugi tekući rashodi“ Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 18. Prijedlog Zaključka o odobravanju novčanih sredstava Kozlić Elviru, iz Zenice, u svrhu finansiranja troškova liječenja djeteta;
 19. Prijedlog Zaključka o odobravanju novčanih sredstava Midžić Faruku, iz Zenice, u svrhu pomoći izdavanja knjige ,,Husejin Smajlović - Sjećanja“,
 20. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti ministru Ministarstva za pravosuđe i upravu Zeničko-dobojskog kantona za potpisivanje Ugovora o naknadi troškova za izvršenje mjere pritvora, a koje su izrečene od nadležnih sudova, sa Kazneno-popravnim zavodima sa kojima ministarstvo posluje.

 

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma