59. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona

01 Jun 2020
6382 puta

Na osnovu člana 20. stav 1. Poslovnika o radu Vlade Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 5/11), sazivam 59. sjednicu Vlade Zeničko-dobojskog kantona.

Sjednica će se održati dana 03.06.2020. godine (srijeda) u 1000 sati u sali 301, III sprat zgrade Kantona.

Za sjednicu se predlaže sljedeći

DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 58. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana dana 28.05.2020. godine;
 2. Informacija o medicinskoj rehabilitaciji branilaca i članova njihovih porodica u 2019. godini, Ministarstva za boračka pitanja, sa Prijedlogom Zaključka;
 3. Informacija o nepotpunim zahtjevima po osnovu Javnog poziva za prikupljanje zahtjeva za odobravanje i dodjelu sredstava privrednim subjektima za subvencioniranje 50% najniže neto plate za mart 2020. godine predatih u periodu od 15.04.2020. godine do 27.04.2020. godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 4. Prijedlog Odluke o odobravanju i dodjeli sredstava privrednim subjektima za subvencioniranje 50% najniže neto plate 187 uposlenika za mart 2020. godine;
 5. Prijedlog Odluke o odobravanju i dodjeli sredstava privrednim subjektima za subvencioniranje 50% najniže neto plate 506 uposlenika za mart 2020. godine;
 6. Program utroška sredstava planiranih u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu, na razdjelu 21 - Ministartsvo zdravstva, budžetska organizacija 01, potrošačka jdinica 0001, ekonomski kod 614100 - „Transferi drugim nivoima vlasti“, subanalitika LAX010 „Tekući transfer za JU Kantonalna bolnica Zenica“, sa Prijedlogom Zaključka;
 7. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Plan upisa studenata u prvu godinu PRVOG ciklusa studija na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2020/2021. godini;
 8. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na visinu školarine i drugih naknada koje plaćaju studenti PRVOG ciklusa studija i integrisanog studija Opće medicine na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2020/2021. godini;
 9. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na visinu školarine za strane državljane studente PRVOG ciklusa studija i integrisanog studija Opće medicine na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2020/2021. godini;
 10. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Plan upisa studenata u prvu godinu DRUGOG ciklusa studija na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2020/2021. godini;
 11. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na visinu školarine i drugih naknada koje plaćaju studenti DRUGOG ciklusa studija na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2020/2021. godini;
 12. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na visinu školarine za strane državljane studente DRUGOG ciklusa studija na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2020/2021. godini;
 13. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na visinu školarine i ostalih naknada koje plaćaju studenti TREĆEG ciklusa studija na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici u akademskoj 2020/2021. godini;
 14. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Plan upisa studenata u prvu godinu TREĆEG ciklusa studija na Islamskom pedagoškom fakultetu Univerziteta u Zenici u akademskoj 2020/2021. godini;
 15. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na visinu troškova izdavanja, ovjere i potpisa diplome o sticanju naučnog stepena doktora nauka, iznajmljivanja toge i nostrifikacije diplome doktorskog studija, odnosno diplome o stečenom naučnom stepenu doktora nauka na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2020/2021. godini;
 16. Prijedlog Zaključka o izvršenju Presude Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Hadžajlić i 2 druga protiv Bosne i Hercegovine, ap. br. 10770/18, u odnosu na slučaj Nikolić protiv Bosne i Hercegovine, ap. br. 36786/18;
 17. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava planiranih u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu za budžetske korisnike iz nadležnosti Ministarstva za obrazvanje, nauku, kulturu i sport - JU Mješovita srednja škola Kakanj i JU Gimnazija „Rizah Odžečkić“ Zavidovići;
 18. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o dodjeli koncesije za korištenje prirodne izvorske vode sa izvorišta „Radakovica“, MZ Gornja Borovica u općini Vareš;
 19. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Alispahić Begi, povratniku u Liške, općina Olovo, na ime pomoći za sanaciju i adaptaciju porodičnog stambenog objekta, s ciljem stavranja minimuma stambenih uvjeta.
 20. Prijedlog Zaključka o dostavljenim informacijma o javnim nabavkama provedenim po usvajanju Odluke o proglašenju stanja nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID-19) na području Federacije BiH (V. broj: 408/2020).

 

PREMIJER
Mirza Ganić

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma