43. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 14.02.2020. godine

27 Feb 2020
4565 puta

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 41. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održana dana 30.01.2020. godine;
 2. Verifikacija Zapisnika sa 42. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održana dana 06.02.2020. godine;
 3. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona, broj: 03-45-1-232-4-1/20, sa Odlukom o davanju saglasnosti Upravnog odbora JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona, broj: 03-45-1-232-4/20 od 29.01.2020. godine.
 4. Mišljenje Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice o Inicijativi Sanje Renić, poslanice u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona, za uvođenje kategorije samozaposleno lice i postupka izmjene Zakona o radu („Službene novine Federacije BiH”, broj: 26/16 i 89/18), sa Prijedlogom Zaključka;
 5. Izvještaj o odobrenim novčanim sredstvima odnosno utrošku sredstava sa budžetske pozicije Ministarstva za boračka pitanja namjenjenih za potrebe branilaca i članova njihovih porodica u 2019. godini, sa Prijedlogom Zaključka;
 6. Program poticaja zapošljavanja pripadnika branilačke populacije Zeničko-dobojskog kantona putem zapošljavanja u pravnim licima, Ministarstva za boračka pitanja, sa Prijedlogom Zaključka;
 7. Program poticaja samozapošljavanja pripadnika branilačke populacije Zeničko-dobojskog kantona, Ministarstva za boračka pitanja, sa Prijedlogom Zaključka;
 8. Program utroška sredstava kapitalnih ulaganja za 2020. godinu, Ministarstva za pravosuđe i upravu, sa pozicije „Rekonstrukcija i investiciono održavanje“;
 9. Program utroška sredstava kapitalnih ulaganja za 2020. godinu, Ministarstva za pravosuđe i upravu, sa pozicije „Nabavka zemljišta“;
 10. Program utroška sredstava kapitalnih ulaganja za 2020. godinu, Ministarstva za pravosuđe i upravu, sa pozicije „Nabavka opreme“;
 11. Program utroška sredstava kapitalnih ulaganja za 2020. godinu, Ministarstva za pravosuđe i upravu, sa pozicije „Nabavka građevina“;
 12. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava sa pozicije „Rekonstrukcija i investiciono održavanje“ za adaptaciju i sanaciju zgrada pravosudnih institucija;
 13. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava sa pozicije „Nabavka zemljišta“, za troškove naknada pretvaranja neizgrađenog građevinskog zemljišta i rente radi izgradnje poslovne zgrade Općinskog suda u Žepču;
 14. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava sa pozicije „Nabaka opreme“, na ime nabavke stalnih sredstava opreme za potrebe pravosudnih institucija;
 15. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava sa pozicije „Nabavka građevina“; u svrhu izgradnje i dogradnje objekata pravosudnih institucija;
 16. Program utroška sredstava pod nazivom "Program kapitalnih ulaganja Ministarstva unutrašnjih poslova za 2020. godinu", sa razdjela 15, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 821 600, pozicija "Rekonstrukcije i investiciono održavanje" - redovna sredstva, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 17. Program utroška redstava pod nazivom "Program kapitalnih ulaganja Ministarstva unutrašnjih poslova za 2020. godinu", sa razdjela 15 budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 821 500, pozicija "Nabavka stalnih sredstava u obliku prava" - redovna sredstva, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 18. Program utroška sredstava pod nazivom "Program kapitalnih ulaganja Ministarstva unutrašnjih poslova za 2020. godinu", sa razdjela 15, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 821 300, pozicija "Nabavka opreme" – namjenska sredstva i 821 600, pozicija "Rekonstrukcije i investiciono održavanje" - namjenska sredstva, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2020.godinu,sa Prijedlogom Zaključka;
 19. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za rekonstrukcije i investiciono održavanje prema Programu utroška sredstava za kapitalna ulaganja za 2020. godinu - redovna sredstva;
 20. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za nabavku stalnih sredstava u obliku prava prema Programu utroška sredstava za kapitalna ulaganja za 2020.godinu - redovna sredstva;
 21. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za nabavku opreme prema Programu utroška sredstava za kapitalna ulaganja za 2020.godinu - namjenska sredstva;
 22. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za rekonstrukcije i investiciono održavanje prema Programu utroška sredstava za kapitalna ulaganja za 2020.godinu - namjenska sredstva;
 23. Prijedlog Odluke dodjeli koncesije za istraživanje i eksploataciju mineralne sirovine – mrki ugalj, na području općine Kakanj;
 24. Prijedlog Odluke o utvrđivanju općih eliminatornnih uslova za dodjelu koncesija za obavljanje privrednih djelatnosti korištenjem prirodnih bogatstava, dobara u općoj upotrebi i obavljanje djelatnosti od općeg interesa – koncesije, iz nadležnosti Zeničko-dobojskog kantona;
 25. Prijedlog Odluke o preraspodjeli sredstava planiranih u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu, između Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport i JU Osnovna škola „Mak Dizdar“ Zenica;
 26. Prijedlog Odluke o preraspodjeli sredstava planiranih u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu, između budžetskih korisnika JU Osnovna škola „9. septembar“ Tešanj i Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport;
 27. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU Univerzitet u Zenici, sredstva u uplaćena od strane donatora Universita deglistudi di Roma La Sapienza Rim, Italija;
 28. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu, za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU OŠ „Hamdija Kreševljaković“ Kakanj, sredstva uplaćena od strane općine Kakanj;
 29. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti menadžmentu JU OŠ „1. mart“ Jelah, Tešanj, za organizovanje i osiguranje prevoza učenika u školskoj 2019/2020. godini, za učenike čije je mjesto stanovanja na udaljenosti od škole manjoj od pet kilometara u jednom pravcu;
 30. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za finansiranja projekta „Pružanje mobilne kućne njege i pomoći u kući za stara i iznemogla lica smještena u objektima Radakovo i Crkvice“, za 2020. godinu;
 31. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Općini Žepče, u svrhu sufinansiranja kupovine parcele za Kasapović Mejru, kao pomoć u rješavanju stambene problematike porodice imenovane koja se nalazi u stanju socijalne potrebe;
 32. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Kovačević Amaru iz Žepča, kao pomoć socijalno intervenirajućeg karaktera za liječenje maloljetne kćerke;
 33. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Hadžić Jasminu iz Zenice, kao pomoć socijalno intervenirajućeg karaktera za liječenje maloljetnog sina;
 34. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Čančar Merhadu iz Zenice, kao pomoć socijalno intervenirajućeg karaktera za nastavak liječenja;
 35. Prijedlog Rješenja o preuzimanju dužnosti direktora Službe za zajedničke poslove Zeničko-dobojskog kantona;
 36. Prijedlog Rješenja o stavljanju van snage Rješenja o privremenom imenovanju direktora Službe za zajedničke poslove Zeničko-dobojskog kantona;
 37. Prijedlog Prijedlog Zaključka o odobravanju finansijskih sredstava Elvedini Muzaferija iz Visokog za odlazak na Evropa cup u skijanju.

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma