Printaj ovu stranu

04. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 07.05.2019. godine

03 Jun 2019
3396 puta

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika 1. vanredne sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona održane dana 23.04.2019. godine;
 2. Verifikacija Zapisnika 3. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona održane dana 25.04.2019. godine;
 3. Mišljenje po Nacrtu Zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica, sa Prijedlogom Zaključka;
 4. Program poticaja samozapošljavanja pripadnika branilačke populacije Zeničko-dobojskog kantona, sa Prijedlogom Zaključka;
 5. Program poticaja zapošljavanja pripadnika branilačke populacije Zeničko-dobojskog kantona putem zapošljavanja u pravnim licima, sa Prijedlogom Zaključka;
 6. Mišljenje Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu o Prednacrtu Zakona o lovstvu, predloženog od strane Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, sa Prijedlogom Zaključka;
 7. Program utroška namjenskih sredstava iz oblasti šumarstva za 2019. godinu u razdjelu 23, budžetska organizacija 03, potrošačka jedinica 0001 Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 8. Program utroška sredstava za uređenje poljoprivrednog zemljišta u 2019. godini, u razdjelu 23, budžetske organizacije 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614 400, NAD 404, pozicija “Finansiranje projekata iz sredstava za pretvaranje poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredno zemljište” Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 9. Program utroška sredstava budžeta Zeničko-dobojskog kantona za zdravstvenu zaštitu životinja u 2019. godini, u razdjelu 23, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, pozicija „Subvencije-veterinarstvo“, „budžetska sredstva“, sa Prijedlogom Zaključka;
 10. Program utroška sredstava Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za poticaje u poljoprivredi za 2019. godinu, u razdjelu 23, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu, ekonomski kod 614400, NAD 402, pozicija „Subvencije za podsticaj razvoja u poljoprivrednoj proizvodnji“, sa Prijedlogom Zaključka;
 11. Program utroška sredstava od prikupljenih veterinarskih naknada za mjere zdravstvene zaštite životinja i veterinarskog javnog zdravstva na području Zeničko-dobojskog kantona u 2019. godini, u razdjelu 23, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, pozicija „Subvencije-veterinarstvo“, „namjenska sredstva“, sa Prijedlogom Zaključka;
 12. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru JP „Šumsko-privrednog društva Zeničko-dobojskog kantona“ d.o.o. Zavidovići za imenovanje vršioca dužnosti izvršnog direktora za ekonomsko-komercijalne i finansijske poslove;
 13. Prijedlog Odluke o načinu izvršenja Presude evropskog suda za ljudska prava u predmetu Dujak Vinko i 52 druga protiv Bosne i Hercegovine, ap.br. 17303/15 i dr i Hrnjić i 57 druga protiv Bosne i Hercegovine, ap.br. 20954/13 i dr;
 14. Prijedlog Odluke o preraspodjeli sredstava u budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu, između budžetskih korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport;
 15. Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava za finansiranje političkih stranaka zastupljenih u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona za mjesec april 2019. godine;
 16. Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za postupanje sa stalnim sredstvima i sitnim inventarom predloženim za rashodovanjem po izvršenom redovnom godišnjem popisu sa stanjem na dan 31.12.2018. godine;
 17. Program utroška sredstava u razdjelu 22, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001 - Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, ekonomski kod 614200, subanalitika MAD 202, pozicija „Tekući transferi pojedincima - Tekući transfer za stipendiranje studenata“ Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 18. Program utroška sredstava u razdjelu 22, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001 – Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, ekonomski kod 614200, subanalitika MAD 204, pozicija „Tekući transferi pojedincima - Tekući transfer za naučnoistraživačku djelatnost“, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 19. Program utroška sredstava u razdjelu 22, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001 – Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, ekonomski kod 614200, subanalitika MAD 203, pozicija „Tekući transferi pojedincima - Tekući transfer za smještaj studenata u studentske centre“ Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 20. Program utroška sredstava u razdjelu 22 – Ministarstvo za obrazovanje,nauku, kulturu i sport, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001,ekonomski kod 614200 MAD 207, pozicija „Tekući transfer za organizaciju takmičenja učenika osnovnih i srednjih škola“, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 21. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Župi sv. Josipa u Zenici za pokrivanje dijela troškova organizacije manifestacije „Uskrsni dani“;
 22. Prijedlog Odluke o pristupanju provođenja procedure dodjele koncesije za istraživanje i eksploataciju krečnjaka na lokalitetu “Trebačko brdo”, Općina Tešanj; (DODATNI ZAKLJUČAK 22-1)
 23. Izvještaj o realizaciji Programa utroška budžetskih sredstava Ministarstva za privredu -Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima, za period I–XII 2018. godine, na razdjelu 18, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, sa Prijedlogom Zaključka;
 24. Izvještaj o realizaciji Programa utroška budžetskih sredstava Ministarstva za privredu Zeničko-dobojskog kantona - Podrška javnim tijelima u pripremi projekata javno - privatnog partnerstva, za period I–XII 2018. godine, na razdjelu 18, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, sa Prijedlogom Zaključka;
 25. Izvještaj o realizaciji Programa utroška budžetskih sredstava od koncesija Ministarstva za privredu za period I–XII 2018. godine, na razdjelu 18, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, sa Prijedlogom Zaključka;
 26. Program utroška budžetskih sredstava od koncesija Ministarstva za privredu u 2019. godini - Realizacija projekata Vlade koji se finansiraju iz prihoda od koncesija, sa Prijedlogom Zaključka;
 27. Prijedlog Zaključka o zaduženju JU Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica da provede postupak javne nabavke usluga provođenja obavezne preventivne sistematske deratizacije u objektima i površinama kojima upravlja Zeničko-dobojski kanton;
 28. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica za provođenje obavezne preventivne sistematske dratizacije u objekatima i površinama kojima upravlja Zeničko-dobojski kanton za 2019. godinu;
 29. Program utroška sredstava planiranih u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu na poziciji „Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti - za zdravstvo“, sa Prijedlogom Zaključka;
 30. Prijedlog Zaključka o odobravanju novčanih sredstava Ahmedu Krnjiću, članu Kluba borilačkih vještina „Isak - Ze“ iz Zenice, za osvojeni pojas profesionalnog prvaka Evrope u kick boksu u WAKO pro asocijaciji;
 31. Prijedlog Zaključka o prenosu u trajno vlasništvo putničkog motornog vozila sa Službe za zajedničke poslove na Službu za civilnu zaštitu Općine Vareš;