OBAVIJEST SA 40. SJEDNICE KOMISIJE ZA PRIVREDU, EKONOMSKU I FINANSIJSKU POLITIKU, BUDŽET I FINANSIJE SKUPŠTINE

12 Jan 2018
5466 puta

Komisija za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku, budžet i finansije Skupštine, kao stalno radno tijelo Skupštine, na svojoj 40. sjednici održanoj dana 11.01.2018. godine, razmatrala je sljedeći:

DNEVNI RED

  1. Nacrt Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu
  2. Nacrt Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu
  3. Prijedlog Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Zeničko-dobojskog kantona
  4. Donošenje Zaključka o utvrđivanju načina raspodjele i kontrole trošenja sredstava iz Odluke o privremenom finansiranju Zeničko-dobojskog kantona za period januar-mart 2018. godine i iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu namjenjenih za finansiranje političkih stranaka i koalicija političkih stranaka zastupljenih u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona
  5. Donošenje Zaključka o privremenom utvrđivanju visine novčanih naknada poslanika Skupštine, predsjedavajućeg Skupštine, (koji za vrijeme trajanja mandata ne zasnuje radni odnos u Skupštini Kantona), zamjenika predsjedavajućeg Skupštine, članova Kolegija Skupštine i članova radnih tijela Skupštine, za 2018. godinu,

    

Nakon završenog razmatranja Nacrta Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu, Komisija je većinom glasova, sa 3 glasa “za”, bez glasova “protiv” i sa 2 glasa “uzdržan” podržala navedeni akt i predložila Skupštini Kantona da isti prihvati i uputi u javnu raspravu u trajanju od 5 dana.

Nakon završenog razmatranja Nacrta Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu, Komisija je većinom glasova, sa 3 glasa “za”, bez glasova “protiv” i sa 2 glasa “uzdržan” podržala navedeni akt i predložila Skupštini Kantona da isti prihvati i uputi u javnu raspravu u trajanju od 5 dana.

Po završenom razmatranju Prijedloga Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Zeničko-dobojskog kantona, Komisija je većinom glasova, sa 3 glasa “za”, bez glasova “protiv” i sa 2 glasa “uzdržan” podržala navedeni akt i predložila Skupštini Kantona da isti donese.

Povodom razmatranja Prijedloga Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Zeničko-dobojskog kantona, Komisija je donijela sljedeći:

ZAKLJUČAK

Komisija za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku, budžet i finansije Skupštine preporučuje Vladi Kantona da donese odgovarajući podzakonski akt u kome bi se regulisao način ublažavanja drastičnog umanjenja plaća rukovodećih državnih službenika primjenom Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Zeničko-dobojskog kantona,  putem utvrđivanja prava istih na dodatak na plaću u određenoj visini.

Postupajući u skladu sa članom 7. Zakona o finansiranju političkih stranaka (“Službeni glasnik BiH” broj: 95/12 i 41/16), Komisija za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku, budžet i finansije, kao nadležno radno tijelo Skupštine, donijela je Zaključak o utvrđivanju načina raspodjele i kontrole trošenja sredstava iz Odluke o privremenom finansiranju Zeničko-dobojskog kantona za period januar-mart 2018. godine i iz Budžeta Zeničko-dobojskog Kantona za 2018. godinu namijenjenih za finansiranje političkih stranaka i  koalicija političkih stranaka zastupljenih u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona.

S obzirom da je prosječna neto plaća na području Kantona u posljednja tri mjeseca koja prethodi tekućoj budžetskoj godini osnovica za utvrđivanje visine novčanih naknada poslanika Skupštine, predsjedavajućeg Skupštine (koji za vrijeme trajanja mandata ne zasnuju radni odnos u Skupštini), zamjenika predsjedavajućeg Skupštine, članova Kolegija Skupštine i članova radnih tijela Skupštine za narednu godinu, shodno Zaključku nadležne skupštinske komisije broj: 01-14-17770/07 od 30.07.2007. godine, Komisija je konstatovala da još nisu objavljeni zvanični statistički podaci o visini prosječne neto plaće na području Zeničko-dobojskog kantona za posljednje tromjesečje 2017. godine, zbog čega je neophodno donijeti privremeni Zaključak kojim će se regulisati navedena pitanja do objavljivanja navedenih zvaničnih statističkih podataka Federalnog zavoda za statistiku.

Komisija je imala u vidu i odredbu člana 51. stav (3) Prijedloga Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Zeničko-dobojskog kantona, kojom je propisano da Zakon o plaći i primanjima predsjedavajućeg i poslanika  („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“ broj: 8/05 i 7/08) ostaje na snazi do donošenja propisa iz člana 9. stav 4) ovog zakona.

Iz navedenog razloga, Komisija je donijela  Zaključak o privremenom utvrđivanju visine naknada poslanika Skupštine, predsjedavajućeg Skupštine (koji za vrijeme trajanja mandata ne zasnuju radni odnos u Skupštini), zamjenika predsjedavajućeg Skupštine, Kolegija Skupštine i članova radnih tijela Skupštine za 2018. godinu, koji će se primjenjivati do objavljivanja statističkih podataka o visini prosječne neto plaće na području Zeničko-dobojskog kantona za posljednje tromjesečje 2017. godine, (odnosno do početka primjenjivanja Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Zeničko-dobojskog kantona i odgovarajućih podzakonskih akata).

STRUČNA SLUŽBA SKUPŠTINE

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma