OBAVIJEST SA 24. SJEDNICE KOMISIJE ZA IZBOR I IMENOVANJA SKUPŠTINE

21 Nov 2017
6879 puta

Komisija za izbor i imenovanja Skupštine, kao stalno radno tijelo Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, na svojoj 24. sjednici održanoj dana 07.09.2017. godine, razmatrala je sljedeći:

DNEVNI RED

  1. Utvrđivanje Liste pitanja za provođenje intervjua sa kandidatima za predsjednika i dva člana Nadzornog odbora Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona,
  2. Intervju sa kandidatima za predsjednika i dva člana Nadzornog odbora Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona,
  3. Utvrđivanje Prijedloga Odluke o imenovanju predsjednika i dva člana Nadzornog odbora Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona,
  4. Utvrđivanje Prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o izboru stalnih radnih tijela 7. saziva Skupštine Zeničko-dobojskog kantona,
  5. Utvrđivanje Prijedloga Odluke o izmjenama Odluke o osnivanju Kluba poslanika Bošnjaka 7. saziva Skupštine Zeničko-dobojskog kantona,

 

Prije otpočinjanja intervjua, pod ovom tačkom dnevnog reda, članovi Komisije su se usaglasili da se kandidatima, koji su se prijavili na Ponovni (drugi put) Javni oglas za izbor predsjednika i dva člana Nadzornog odbora Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona, postavi pet istovjetnih pitanja.

Komisija je utvrdila i jedno dodatno pitanje, koje će se postaviti nakon izvršenog ocjenjivanja, ukoliko neki od kandidata budu imali jednak broj bodova.

Shodno članu 11. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH  („Službene novine Federacije BiH“ broj: 12/03, 34/03 i 65/13), Komisija za izbor i imenovanje je obavila intervju sa 4 kandidata užeg izbora za izbor predsjednika i dva člana Nadzornog odbora Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona. Prije početka intervjua, svaki  kandidat je, shodno članu 11. stav 2. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ( Službene novine Federacije BiH broj: 12/03, 34/03 i 65/13), predao Komisiji popunjen i potpisan obrazac koji mu je dostavljen uz poziv za intervju, u kojem je mogao iznijeti bilo koje pitanje ili mogućnost koja bi mogla dovesti do sukoba interesa u slučaju da dođe do njegovog imenovanja, a u toku intervjua, prije postavljanja pitanja, svaki  kandidat je upoznat sa standardom ličnog integriteta koji se traži za lica imenovana na javnu poziciju, sa svakim kandidatom su objašnjena i razmotrena pitanja o sukobu interesa i svi kandidati su informirani o pravu javnosti putem mehanizama koji su detaljno navedeni u pomenutom zakonu.

Shodno stavu Komisije sa prethodne 23. sjednice, održane 24.07.2017. godine, a s obzirom na Posebni uslov Ponovnog javnog oglasa, alineja 4. (da kandidat nije poslovodni organ u preduzeću/ privrednom društvu u kome ima državnog vlasništva), a u vezi jednog kandidata koji je zaposlen na poziciji direktora jedne banke,  Komisija je putem Stručne službe Skupštine zatražila podatak od te banke o strukturi kapitala, te je obaviještena dopisom iste banke od 26.07.2017. godine, da u strukturi kapitala dotične banke nema udjela državnog vlasništva, tako da je pitanje eventualnog sukoba interesa sa ovim kandidatom razjašnjeno. Komisija je također konstatovala da su, shodno stavu sa prethodne 23. sjednice, održane 24.07.2017. godine, pribavljeni službenim putem od nadležnih organa za sva 4 kandidata, dokazi o ispunjavanju uvjeta iz alineje 8. posebnih uvjeta Ponovnog javnog oglasa (Da nisu osuđivani za krivična djela i privredne prestupe i da se protiv njih ne vodi krivični postupak), prema kojima svi kandidati ispunjavaju i taj poseban uslov iz Ponovnog javnog oglasa.

Potom je Komisija provela intervju sa navedenim kandidatima, te je nakon dokumentovane odluke svakog člana Komisije (izvršenog bodovanja kandidata) konstatovan poredak kandidata.

Kako su  dva kandidata ostvarili jednak broj bodova, Komisija je  istim shodno tačci 4. i 8. Zaključka kojim se reguliše postupak odabira kandidata za predsjednika i dva člana Nadzornog odbora Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona, broj: 01-34-10460-2/17 od 24.07.2017. godine, donesenim na 23. sjednici održanoj 24.07.2017. godine, postavila jedno dodatno pitanje sa utvrđene Liste pitanja, te je zauzela stav da se za predsjednika Nadzornog odbora predloži kandidat sa najvišim brojem ostvarenih bodova, (prvorangirani kandidat), kako je utvrđeno tačkom 8. Zaključka, a da se ostala dva kandidata koji su sljedeći po visini bodova predlože za članove Nadzornog odbora Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona.

Na osnovu rezultata izvršenog bodovanja, kao i bodovanja odgovora na dodatno pitanje za navedena dva kandidata od strane svakog člana Komisije, sačinjen je prijedlog Rang-liste prioriteta na kojoj su rangirani najbolji kandidati. 

Nakon sačinjenog  prijedloga Rang-liste prioriteta na kojoj su rangirani najbolji kandidati,  Komisija je utvrdila Prijedlog Odluke o izboru predsjednika i dva člana Nadzornog odbora Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona, u kojoj je za predsjednika predložen kandidat koji je dobio najviše bodova svih članova Komisije za izbor i imenovanja, a ostala dva najbolje rangirana kandidata predložena su za članove Nadzornog odbora, te će ista biti dostavljena u dalju skupštinsku proceduru po redovnom postupku.

Komisija za izbor i imenovanja je, imajući u vidu dostavljen prijedlog Kluba poslanika stranke A-  SDA u Skupštini Kantona od 29.08.2017. godine, za promjenu člana Komisije za borbu protiv korupcije, kojim su predložili da se umjesto Bečarević Mufida, kome je prestao mandat poslanika u Skupštini, u Komisiju za borbu protiv korupcije imenuje poslanik Kovač Elmedin, te s obzirom na činjenicu da je Bečarević Mufid 15.02.2017. godine, podnio ostavku na mandat poslanika u Skupštini Kantona, iz razloga nespojivosti sa funkcijom poslanika, povodom čega je Centralna izborna komisija BiH donijela Odluku o prestanku mandata, broj: 06-1-07-1-41/17  od 02.03.2017. godine, sa danom 15.02.2017. godine, a da je Kovač Elmedin, prihvatio mandat poslanika u Skupštini Kantona umjesto imenovanog dana 20.07.2017. godine, povodom čega je Centralna izborna komisija BiH  dana 04.07.2017. godine donijela Odluku, broj: 06-1-07-1-41/17 od 04.07.2017. godine o dodjeli mandata sljedećem kvalificiranom  kandidatu sa liste političkog subjekta A-SDA Kovač Elmedinu, utvrdila Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izboru stalnih radnih tijela 7. saziva Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, te istu uputila u skupštinsku proceduru po redovnom postupku.

Komisija za izbor i imenovanja je konstatovala da je Mujanović Hašimu, poslaniku Skupštine Kantona, članu Stranke za BiH  prestao mandat poslanika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona jer je na lokalnim izborima 2016. godine izabran za načelnika Općine Zavidovići, povodom čega je Centralna izborna komisija BiH donijela Odluku o prestanku mandata, broj: 06-1-07-1-1376/16 od 10.11.2016. godine, sa danom 18.11.2016. godine, koja je zaprimljena u Stručnoj službi Skupštine Zeničko-dobojskog kantona dana 15.12.2016. godine, te da je upražnjeni mandat dodijeljen Karahasanović Samiru, sljedećem kvalificiranom kandidatu  sa liste političkog subjekta Stranke za BiH, iz reda bošnjačkog naroda koji je prihvatio mandat dana 30.11.2016. godine.

Osim navedenog, Bečarević Mufid, poslanik stranke A-SDA u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona, podnio je 15.02.2017. godine ostavku na mandat poslanika u Skupštini Kantona, iz razloga nespojivosti sa finkcijom poslanika, povodom čega je Centralna izborna komisija BiH donijela Odluku o prestanku mandata, broj: 06-1-07-1-41/17  od 02.03.2017. godine, kojom se imenovanom utvrđuje prestanak mandata sa danom 15.02.2017. godine. S obzirom da dva sljedeća kvalificirana kandidata sa liste političkog subjekta-A-SDA, nisu prihvatila dodjeljeni mandat, Centralna izborna komisija BiH je dana 04.07.2017. godine, donijela Odluku, broj: 06-1-07-1-41/17 od 04.07.2017. godine o dodjeli mandata sljedećem kvalificiranom  kandidatu sa liste političkog subjekta A-SDA Kovač Elmedinu,  koji je prihvatio mandat poslanika dana 20.07.2017. godine, a koji je Bošnjak. Navedena Odluka Centralne izborne komisije BiH je postala pravosnažna dana 24.07.2017. godine, a u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona je zaprimljena dana 28.07.2017. godine.

S obzirom da Mujanović Hašim i Bečarević Mufid nisu više poslanici u Skupštini Kantona, a time ni članovi Kluba poslanika Bošnjaka, te da su novi poslanici Skupštine Karahasanović Samir i Kovač Elmedin iz reda bošnjačkog naroda, Komisija je utvrdila Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o osnivanju Kluba poslanika Bošnjaka 7. saziva Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, te je uputila u skupštinsku proceduru po redovnom postupku.

 

                                                                                     STRUČNA SLUŽBA SKUPŠTINE

                                                                                      

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma