OBAVIJEST SA 36. SJEDNICE ZAKONODAVNO-PRAVNE KOMISIJE SKUPŠTINE

27 Feb 2017
7425 puta

Zakonodavno-pravna komisija Skupštine Zeničko-dobojskog kantona na 36. sjednici održanoj dana 24.02.2017. godine, razmatrala je sljedeći:

DNEVNI RED

  1. Inicijativa Amila Buljubašića, poslanika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona za donošenje Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o porezu na promet nekretnina („Službene novine Zeničko-dobojskog  kantona“, broj: 6/09 i 6/13),
  2. Inicijativa JKP “Zenicatrans prevoz putnika“ d.d. Zenica za izmjenu i dopunu Zakona o komunalnim djelatnostima („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 17/08 ),
  3. Inicijativa Grada Zenica za izmjenu Zakona o korištenju, upravljanju i održavanju  zajedničkih dijelova i uređaja zgrade («Službene novine Zeničko-dobojskog kantona», broj: 4/16),
  4. Inicijativa Općinskog vijeća Kakanj za dopune Zakona o vodama Zeničko-dobojskog kantona («Službene novine Zeničko-dobojskog kantona», broj: 17/07),
  5. Inicijativa Grada Zenica za dopunu Zakona o javnom redu i miru («Službene novine Zeničko-dobojskog kantona», broj: 8/00, 15/03,11/07, 8/08 i 4/16),                                         
  6. Inicijativa Saveza općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine za omogućavanje liječenja građana općine Breza u Kantonu Sarajevo,
  7. Inicijativa JU Osnovna škola „Gostović“ Gostovići, općina Zavidovići za davanje autentičnog tumačenja Zakona o izmjenama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 2/16),
    • Utvrđivanje Prijedloga Autentičnog tumačenja odredbe člana 1. stav (3) Zakona o izmjenama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 2/16)
  8. Upoznavanje sa dopisom Munevera Mehičića, dopisima MUP-a ZDK i Stručne službe Skupštine ZDK

Nakon razmatranja Inicijative Amila Buljubašića, poslanika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona za donošenje Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o porezu na promet nekretnina („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 6/09 i 6/13), Komisija je konstatovala da je navedena Inicijativa u skladu sa Ustavom, pravnim sistemom i da je podnesena shodno članu 111. Poslovnika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, te da ispunjava propisane uslove za njeno razmatranje od strane Skupštine Kantona.

Po završenom razmatranju Inicijative JKP “Zenicatrans prevoz putnika“ d.d. Zenica za izmjenu i dopunu Zakona o komunalnim  djelatnostima („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 17/08 ), Komisija je konstatovala da je Inicijativa podnesena shodno članu 111. Poslovnika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, te da ispunjava propisane uslove za njeno razmatranje od strane Skupštine Kantona.

Nakon razmatranja Inicijativa Grada Zenica za izmjenu Zakona o korištenju, upravljanju i održavanju  zajedničkih dijelova i uređaja zgrade («Službene novine Zeničko-dobojskog kantona», broj: 4/16), Komisija je konstatovala da je Inicijativa u skladu sa Ustavom, pravnim sistemom i da je podnesena shodno članu 111. Poslovnika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, te da ispunjava propisane uslove za njeno razmatranje od strane Skupštine Kantona.

Povodom razmatranja navedene Inicijative,  Zakonodavno-pravna komisija je u skladu sa odredbom člana 111. Poslovnika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona - Novi prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 7/12 i 12/13), podnijela slijedeću:

INICIJATIVU
za izmjenu člana 49.
Zakona o korištenju, upravljanju i održavanju  zajedničkih dijelova i uređaja zgradeSlužbene novine Zeničko-dobojskog kantona», broj: 4/16)

U članu 49. Zakona o korištenju, upravljanju i održavanju  zajedničkih dijelova i uređaja zgrade («Službene novine Zeničko-dobojskog kantona», broj: 4/16), riječ „Grad“ zamjenjuje se riječju „Gradonačelnik“, a riječ „općina“ zamjenjuje se riječju „općinski načelnik“, dok se u tačkama a) i b) riječ „odredila“ zamjenjuje sa riječju „odredio“.

Obrazloženje

U članu 49. stav (1) Zakona o korištenju, upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrade propisana je novčana kazna za prekršaj za Grad, odnosno općinu, što je u suprotnosti sa članom 10. Zakona o prekršajima kojim je propisano da “za prekršaj ne mogu biti odgovorni Federacija, kanton, grad, općine i mjesne zajednice”. Međutim, imajući u vide da je: odredbama člana 3. Zakona o gradu Zenica (“Službene novine Federacije BiH”, broj:80/14), propisano da Grad Zenica ima svojstvo pravnog lica, te da je članom 2. Statuta Grada Zenica također propisano da je Grad Zenica pravno lice, kao i da je članom 34 alineja 1. Statuta Grada Zenica propisano da Gradonačelnik kao nosilac izvršne vlasti u okviru samoupravnog djelokruga Grada, predstavlja i zastupa Grad, da je odredbama Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine” (“Službene novine FBiH”, 49/06 i 51/09) propisano da općinski načelnik predstavlja i zastupa općinu, a da je odredbama člana 62 Zakona o organizaciji organa uprave u FBiH (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 35/05) propisano da općinski načelnik, odnosno gradonačelnik rukovodi svim općinskim odnosno gradskim službama za upravu i upravnim organizacijama te da u tom pogledu ima ovlaštenja utvrđena ustavom, zakonom, statutom općine odnosno grada i drugim propisima, te da je lično odgovoran za rad službi kojima rukovodi, Komisija smatra potrebnim da se u navedenom Zakonu na navedeni način propiše prekršajna odgovornost Gradonačelnika i općinskog načelnika.

Po završenom razmatranju Inicijative Općinskog vijeća Kakanj za dopune Zakona o vodama Zeničko-dobojskog kantona («Službene novine Zeničko-dobojskog kantona», broj: 17/07),  Komisija je konstatovala da je Inicijativa podnesena shodno članu 111. Poslovnika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, te da ispunjava propisane uslove za njeno razmatranje od strane Skupštine Kantona.

Nakon razmatranja Inicijative Grada Zenica za dopunu Zakona o javnom redu i miru («Službene novine Zeničko-dobojskog kantona», broj: 8/00, 15/03,11/07, 8/08 i 4/16), Komisija je konstatovala da je Inicijativa u skladu sa Ustavom, pravnim sistemom i da je podnesena shodno članu 111. Poslovnika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, te da ispunjava propisane uslove za njeno razmatranje od strane Skupštine Kantona.

Nakon završenog razmatranja Inicijative Saveza općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine za omogućavanje liječenja građana općine Breza u Kantonu Sarajevo, Komisija je konstatovala da Savez općina i gradova ima svojstvo pravnog lica shodno odredbi člana 4. Statuta Saveza općina i gradova Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“ broj: 29/08), te da je shodno članu 19. tačka b) Ustava Zeničko-dobojskog kantona i članu III 2. tačka b) Ustava Federacije BiH,  oblast zdravstva u zajedničkoj nadležnosti Federacije i Kantona, poslije čega je konstatovano da je inicijativa podnesena shodno članu 111. Poslovnika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona  i da ispunjava propisane uslove za njeno razmatranje od strane Skupštine Kantona.

 Komisija je imala u vidu da je zdravstveno osiguranje regulisano federalnim Zakonom o zdravstvenom osiguranju („Službene novine Federacije BiH“, broj; 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11), te da je članom 1. Zakona o zdravstvenom osiguranju propisano da  zdravstveno osiguranje, kao dio socijalnog osiguranja građana, čini jedinstveni sistem u okviru koga građani ulaganjem sredstava, na načelima uzajamnosti i solidarnosti, obavezno u okviru kantona  osiguravaju ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu i druge oblike osiguranja na način koji je utvrđen ovim

zakonom, drugim zakonima i propisima donesenim na osnovu zakona“,  a da je članom 6. istog Zakona  regulisano da se obavezno zdravstveno osiguranje osiguranika zasniva na načelima uzajamnosti i solidarnosti u okviru kantona i Federacije, u slučajevima i pod uvjetima utvrđenim ovim zakonom, te da može da se osigurava i u okviru dva ili više kantona, pod uvjetima utvrđenim ovim zakonom te je shodno navedenom Komisija konstatovala da je navedena Inicijativa u skladu sa ustavom i pravnim sistemom.   

Nakon razmatranja Inicijative JU Osnovna škola „Gostović“ Gostovići, općina Zavidovići za davanje autentičnog tumačenja Zakona o izmjenama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 2/16), Komisija je shodno članu 157. stav 2. Poslovnika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona ocjenila da je inicijativa osnovana, te  je, imajući u vidu dato mišljenje Vlade Kantona povodom navedene inicijative, utvrdila  konačan Prijedlog teksta autentičnog tumačenja navedene zakonske odredbe, koji će biti dostavljen u skupštinsku proceduru.  

Nakon razmatranja dopisa Munevera Mehičića od 20.01.2017. godine, člana Nezavisnog odbora za izbor i reviziju, predstavnika MUP-a Zeničko-dobojskog kantona, naslovljenog na Zakonodavno-pravnu komisiju i Nezavisni odbor  za izbor i reviziju, koji se odnosi na njegov status u Nezavisnom odboru, nakon njegovog prestanka radnog odnosa u MUP-a Zeničko-dobojskog kantona, zbog odlaska u starosnu penziju, Zakonodavno-pravna komisija je konstatovala da nije nadležna da daje mišljenje u vezi navedenog pitanja, te da je u vezi navedenog  nadležna Komisija za izbor i imenovanja Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, koja prema članu 33. Poslovnika Skupštine razmatra pitanja vezana za izbor, imenovanja, potvrđivanja i razrješernja u nadležnosti Skupštine, te priprema prijedloge, obrazloženja i potrebnu dokumentaciju, a s obzirom da je Komisija za izbor i imenovanja provela proceduru izbora Nezavisnog odbora za izbor i reviziju.

 

STRUČNA SLUŽBA SKUPŠTINE ZDK

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma