OBAVIJEST SA 26. SJEDNICE KOMISIJE ZA PRIVREDU, EKONOMSKU I FINANSIJSKU POLITIKU, BUDŽET I FINANSIJE SKUPŠTINE

29 Nov 2016
7491 puta

Komisija za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku, budžet i finansije Skupštine, kao stalno radno tiejelo Skupštine, na svojoj 26. sjednici održanoj dana 28.11.2016. godine, razmatrala je sljedeći:

DNEVNI RED

  1. Prijedlog Izmjena Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2016. godinu-hitni postupak,
  2. Nacrt Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu,
  3. Nacrt Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu,
  4. Upoznavanje sa dostavljenim podacima drugih kantona Federacije BiH povodom dopisa sekretara Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, broj: 01-28-17037-2/16 od 19.10.2016. godine

Nakon  završenog  razmatranja Prijedloga Izmjena Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2016. godinu-hitni postupak, Komisija nije imala primjedbi u formi amandmana, te je većinom glasova, sa 4 glasa “za” i jednim glasom “uzdržan”, predložila Skupštini Kantona da donese navedeni akt.

Po završenom razmatranju Nacrta Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu, Komisija nije imala primjedbi, podržala je navedeni akt,  te jednoglasno predložila Skupštini Kantona da isti prihvati.

Po završenom razmatranju Nacrta Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu, Komisija nije imala primjedbi, podržala je navedeni akt,  te jednoglasno predložila Skupštini Kantona da isti prihvati.

Povodom razmatranja inicijative poslanika Edhema Fejzića sa 31. sjednice Skupštine od 31.08.2016. godine, kojom imenovani poslanik smatra da sekretar Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, kao član Kolegija Skupštine, treba i dalje primati novčanu naknadu za rad u Kolegiju, kao što istu primaju sekretari Skupština svih drugih kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine, te sekretari drugih zakonodavnih tijela, na drugim nivoima vlasti, koji takođe kao članovi Kolegija tih zakonodavnih tijela, primaju novčanu naknadu za rad u Kolegiju, te da ne treba jedino njemu da se ta naknada ukine, a svi drugi da istu primaju, a vezano za preporuku Ureda za reviziju institucija u FBiH sadržana u njihovom Konačnom Izvještaj o finansijskoj reviziji Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2015. godinu, po kojoj treba „preispitati opravdanost isplate naknade sekretaru Skupštine za učešće u radu radnih tijela”, te nakon pribavljenih podataka od Skupština većine drugih kantona u Federaciji BiH, (po zaključku koji je Komisija donijela na prethodnoj sjednici da se od Skupština svih kantona u Federaciji BiH zatraže podaci: da li je sekretar Skupštine tih kantona član Kolegija Skupštine, te ako jeste, da li sekretar njihove Skupštine, u svojstvu člana Kolegija Skupštine, prima novčanu naknadu za rad u Kolegiju, te da li je u Konačnom Izvještaju o finansijskoj reviziji Budžeta njihovog Kantona za 2015. godinu, izvršenog od strane Ureda za reviziju institucija u FBiH, navedena preporuka po kojoj treba „preispitati opravdanost isplate naknade sekretaru Skupštine za učešće u radu radnih tijela”), Komisija je jednoglasno donijela sljedeći:

ZAKLJUČAK

  1. Komisija za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku, budžet i finansije Skupštine, nakon upoznavanja sa podacima koji su dostavljeni od strane 6 Skupština kantona u Federaciji BiH, u vezi isplate naknade sekretaru Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, za rad u Kolegiju Skupštine, konstatovala je da je različita praksa u pojedinim kantonima po ovom pitanju, a da u kantonima u kojima je sekretar Skupštine član Kolegija Skupštine, za svoj radu u Kolegiju uglavnom prima novčanu naknadu (Unsko-sanski kantona, Srednjobosanski kanton i Tuzlanski kantona), te da u izvještajima Ureda za reviziju institucija u Federaciji BiH za navedene kantone nije sadržana preporuka o preispitivanju isplate naknade sekretaru Skupštine za učešće u radu Kolegija.
  2. Komisija konstatuje da je preporuka Ureda za reviziju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2015. godinu ispoštovana na način da je navedena skupštinska komisja, kao nadležno radno tijelo Skupštine, presipitala opravdanost isplate naknade sekretaru Skupštine za učešće u radu Kolegija, ka jedinog radnog tijela Skupštine čiji je član i sekretar Skupštine, te da sekretar Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, na vlastiti zahtjev, a u cilju postupanja po navedenoj preporuci Ureda za reviziju institucija u Federaciji BiH, od mjeseca avgusta 2016. godine, (nakon upoznavanja sa pomenutom preporukom Ureda za reviziju institucija u Federaciji BiH), ne prima novčanu naknadu za rad u Kolegiju Skupštine.
  3. S obzirom na navedenu neujednačenu praksu ostalih kantona Federacije BiH, te činjenicu da je sekretar Skupštine član Kolegija Skupštine, da aktivno učestvuje u njegovom radu i da ima pravo glasa, kao i svi ostali članovi Kolegija Skupštine, Komisija smatra da se sekretaru Skupštine Zeničko-dobojskog kantona ubuduće, tj. od prvog narednog obračuna novčanih naknada članovima Kolegija Skupštine, ponovo treba da obračunava i isplaćuje novčana naknada za rad u Kolegiju, shodno važećem Zaključku ove Komisije o utvrđivanju visine novčanih naknada poslanika Skupštine, zamjenika predsjedavajućeg Skupštine koji za vrijeme trajanja mandata ne zasnuju radni odnos u Skupštini, članova Kolegija Skupštine i članova radnih tijela Skupštine, za 2016. godinu, broj: 01-28-6286-1/16 od 23.03.2016. godine.

 

 

STRUČNA SLUŽBA SKUPŠTINE

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma