OBAVIJEST SA 29. SJEDNICE ZAKONODAVNO-PRAVNE KOMISIJE SKUPŠTINE

24 Okt 2016
6422 puta

Zakonodavno-pravna komisija Skupštine Zeničko-dobojskog kantona na  29. sjednici održanoj dana 21.10.2016. godine, razmatrala je sljedeći:

DNEVNI RED

  1. Elaborat o pokretanju studijskog programa Obnovljivi izvori energije i okolinski aspekti, drugog ciklusa studija, na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Zenici,
    • Prijedlog Odluke o usvajanju Elaborata o pokretanju studijskog programa Obnovljivi izvori energije i okolinski aspekti, drugog ciklusa studija, na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Zenici
    • Prijedlog Odluke o pokretanju studijskog programa Obnovljivi izvori energije i okolinski aspekti, drugog ciklusa studija, na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Zenici
  2. Statut Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog  kantona,
    • Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Statut Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona
  3. Izvještaj o ostvarivanju Programa rada Skupštine za 2016. godinu, za period I-VI 2016. godine
  4. Poslanička inicijativa Edhema Fejzića sa 31. sjednice Skupštine od 31.08.2016. godine, broj: 01/02-14-15322/16 od 02.09.2016. godine.

Nakon završenog razmatranja Elaborata o pokretanju studijskog programa Obnovljivi izvori energije i okolinski aspekti, drugog ciklusa studija, na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Zenici, sa Prijedlogom Odluke o usvajanju Elaborata o pokretanju studijskog programa Obnovljivi izvori energije i okolinski aspekti, drugog ciklusa studija, na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Zenici i Prijedlogom Odluke o pokretanju studijskog programa Obnovljivi izvori energije i okolinski aspekti, drugog ciklusa studija, na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Zenici,  Komisija je konstatovala da su navedeni akti u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom, te da ispunjavaju propisane uslove za razmatranje na sjednici Skupštine, pa predlaže Skupštini da donese predložene Odluke.

Nakon završenog razmatranja Statuta Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona, sa Prijedlogom Odluke o davanju saglasnosti na Statut  Zavoda zdravstvenog osiguranja  Zeničko-dobojskog kantona, Komisija je dala primjedbe na član 65. stav 1. i 2. Statuta, (u kojima je navedeno “Prijedlog Statuta sa obrazloženjem”, odnosno “Prijedlog Statuta”), koje je potrebno uskladiti sa odredbama Zakona o zdravstvenom osiguranju i Zakona o osnivanju Javne ustanove Kantonalni zavod za zdravstveno osiguranje, a odnosi se na odredbe koja regulišu postupak  dostavljanja Statuta Vladi i Skupštini Kantona radi davanja saglasnosti na isti, tako da je potrebno izvršiti izmjene člana 65. stav 1. i 2. koji treba da glase:

Upravni odbor Kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja dostavlja Statut Vladi Kantona radi davanja saglasnosti.”

"Vlada Kantona, nakon davanja svoje saglasnosti na Statut, isti proslijeđuje Skupštini Kantona na saglasnost.”

Imajući u vidu naprijed navedene primjedbe, Zakonodavno-pravna komisija predlaže Skupštini Kantona da nakon razmatranja navedenog Statuta sa Prijedlogom Odluke o davanju saglasnosti na isti, donese Zaključak koji će sadržavati iznesene primjedbe koji će se dostaviti Vladi Kantona, Ministarstvu zdravstva  i Zavodu zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog  kantona, kao podnosiocima navedenog akta, koji su dužni  da obavijeste Skupštinu Kantona o izvršenom usaglašavanju Statuta sa navedenim zakonima, shodno datim primjedbama, (prije objavljivanja Statuta u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona”).

Zakonodavno-pravna komisija navedene primjedbe na Statut Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona daje shodno odredbi člana 153. stav 3. Poslovnika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, kojim je propisano  slijedeće:Ako su na odredbe statuta ili drugih općih akata date primjedbe, iste se dostavljaju podnosiocu akta, koji obavještava Skupštinu o izvršenom usaglašavanju sa Ustavom i zakonom.“

Nakon razmatranja Izvještaja o ostvarivanju Programa rada Skupštine Zeničko-dobojskog kantona za 2016. godinu, za period I-VI 2016. godine, Komisija je konstatovala da je isti sačinjen u skladu sa članom 47. Poslovnika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona kojim je propisano da Skupština šestomjesečno razmatra ostvarivanje programa rada i preduzima odgovarajuće mjere za njegovo izvršenje, te smatra da su ispunjeni svi uslovi za razmatranje pomenutog Izvještaja na sjednici Skupštine.

Povodom inicijative poslanika Edhema Fejzića sa 31. sjednice Skupštine od 31.08.2016. godine, koja je naslovljena i na Zakonodavno-pravnu komisiju, kojom imenovani poslanik smatra da sekretar Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, kao član Kolegija Skupštine, treba i dalje primati novčanu naknadu za rad u Kolegiju, kao što istu primaju sekretari Skupština svih drugih kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine, te sekretari drugih zakonodavnih tijela, na drugim nivoima vlasti, koji takođe kao članovi Kolegija tih zakonodavnih tijela, primaju novčanu naknadu za rad u Kolegiju, te da ne treba jedino njemu da se ta naknada ukine, a svi drugi da istu primaju, a što je jedna od preporuka Ureda za reviziju institucija u FBiH sadržana u njihovom Konačnom Izvještaj o finansijskoj reviziji Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2015. godinu, po kojoj treba „preispitati opravdanost isplate naknade sekretaru Skupštine za učešće u radu radnih tijela”, Komisija je zauzela stav da nije nadležna za razmatranje pomenute inicijative,  imajući u vidu da se navedena preporuka  odnosi na naknadu za rad u Kolegiju Skupštine, koja je utvrđena Zaključkom Komisije za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku, budžet i finansije Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, donesenom na osnovu člana 15., a u vezi sa članom 14., 14a., 18. i 19. Zakona o plati i primanjima predsjedavajućeg i poslanika („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“ broj: 8/05 i 7/08), člana 37. tačka j) i člana 102. stav 3. Poslovnika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona - Novi Prečišćeni tekst («Službene novine Zeničko-dobojskog kantona», broj: 7/12 i 12/13), zbog čega svoj stav odnosno mišljenje po pomenutoj incijativi treba dati navedena skupštinska Komisija. Komisija je imala u vidu i činjenicu da se u konkretnom slučaju ne radi o razmatranju akta koje donosi Skupština Kantona već o pitanju vezanom za akt koji je, (shodno svojim zakonskim ovlaštenjima, kao i ovlaštenjima sadržanim u Poslovniku Skupštine Zeničko-dobojskog kantona), donijela Komisija za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku, budžet i finansije Skupštine, kao nadležno radno tijelo Skupštine.

Pored navedenog, Komisija je konstatovala da postoji pravni odnosno zakonski osnov za ostvarivanje prava na novčanu naknadu sekretara Skupštine za rad u Kolegiju, kao člana Kolegija Skupštine Kantona, koji je sadržan u odredbi člana 18. stav 2. Zakona o plati i primanjima predsjedavajućeg i poslanika („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“ broj: 8/05 i 7/08), kojim je propisano slijedeće:

Naknada za učešće u radu radnih tijela Skupštine pripada članovima stalnih i privremenih radnih tijela Skupštine, Kolegija Skupštine i ostalih tijela koja na osnovu ovlaštenja iz posebnih propisa osniva Skupština.”

 

 

STRUČNA SLUŽBA SKUPŠTINE

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma