OBAVIJEST SA 10. SJEDNICE KOMISIJE ZA PRIVREDU, EKONOMSKU I FINANSIJSKU POLITIKU, BUDŽET I FINANSIJE SKUPŠTINE

28 Sep 2015
6604 puta

Komisija za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku, budžet i finansije Skupštine, na 10. sjednici održanoj dana 23.09.2015. godine, razmatrala je sljedeći:

DNEVNI RED

  1. Izvještaj o ostvarivanju  Programa rada Skupštine za 2015. godinu, za period I -VI 2015. godine,
  2. Inicijativa za izmjenu Zaključka o novčanim naknadama i drugim pravima članova Nezavisnog odbora, broj: 01-28-10151-2-1/14 od 22.05.2014. godine,

Nakon razmatranja Izvještaja o ostvarivanju Programa rada Skupštine za 2015. godinu, za period I -VI 2015. godine, Komisija nije imala primjedbi, te je predložila Skupštini Kantona da isti prihvati.

Po završenom razmatranju Inicijative za izmjenu Zaključka o novčanim naknadama i drugim pravima članova Nezavisnog odbora, broj: 01-28-10151-2-1/14 od 22.05.2014. godine, koju je podnio Nezavisni odbor za izbor i reviziju, kojom se predlaže navedenoj Komisiji da preispita i izmjeni pomenuti Zaključak, te da se i članovima iz reda MUP-a utvrdi naknada u istom iznosu, kao i za članove iz reda građana, kako bi bili dovedeni u ravnopravan položaj sa ostalim članovima, imajući u vidu da istima po pomenutom zaključku ne pripada naknada za učešće u radu Nezavisnog odbora, već samo naknada za troškove prevoza, za svaki dolazak na sjednicu Nezavisnog odbora i povratak sa sjednice u mjesto stanovanja, kao i mogućnost korištenja slobodnog dana, uz odobrenje neposrednog rukovodioca, Komisija je zauzela slijedeći stav:

- Imajući u vidu odredbu člana 30. stav 3. Zakona o unutrašnjim poslovima Zeničko-dobojskog kantona – Prečišćeni tekst («Službene novine Zeničko-dobojskog kantona», broj: 15/04, 11/05 i 9/09), kojom je propisano da članovi Nezavisnog odbora imaju pravo na naknadu za rad koju određuje nadležna komisija Skupštine Kantona, koja se mora poštovati, kao i ciljeve i zadatke utvrđene Programom mjera štednje Vlade Zeničko-dobojskog kantona za 2015. godinu, te nastojanja i napore Vlade Kantona za smanjivanje, (gdje god je to moguće), troškova i izdvajanja iz Budžeta Kantona, Komisija je prihvatila navedenu inicijativu, kao osnovanu, te je odlučila da se do iduće sjednice iste komisije pripremi Prijedlog novog Zaključka o novčanim naknadama i drugim pravima članova Nezavisnog odbora, u kojem će se predvidjeti pravo na novčanu naknadu svim članovima Nezavisnog odbora ali u visini koja neće prelaziti ukupno planirana budžetska sredstva Skupštine Kantona za navedenu namjenu, o čemu će se konačan stav zauzeti na idućoj sjednici navedene komisije, kada će se donijeti novi Zaključak o novčanim naknadama i drugim pravima članova Nezavisnog odbora, koji bi se primjenjivao od prvog narednog mjeseca od dana donošenja istog.

 

STRUČNA SLUŽBA SKUPŠTINE ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma