Printaj ovu stranu

Sektor za pravosuđe

Rukovodilac Sektora: Amila Begagić, pomoćnik ministra za pravosuđe

U Sektoru za pravosuđe vrše se upravni, stručni, analitički i drugi poslovi utvrđeni ustavom zakonima i drugim propisima koji se odnose na ostvarivanje nadležnosti Zeničko-dobojskog kantona (u daljem tekstu: Kanton) u oblasti pravosuđa, pravobranilaštva i besplatne pravne pomoći. Navedene nadležnosti odnose se na:

  • pripreme teza, prednacrta i nacrta zakona i drugih propisa iz oblasti pravosuđa i praćenje njihovog provođenja, praćenje stanja kadrova u pravosuđu na nivou Kantona,
  • nadzor nad vršenjem poslova pravosudne uprave, predlaganje mjera za unapređenje rada, izrada informacija, analiza i davanja mišljenja s tim u vezi,
  • održavanje i organizacija odgovarajućih registara, odnosno baze podataka, organiziranje edukacije u saradnji sa drugim pravosudnim institucijama i drugih iz oblasti pravosuđa,
  • obrada predmeta u kojima ministar daje prijedlog imenovanja,
  • izvršenje krivičnih i prekršajnih sankcija, a naročito organizaciju, nadzor nad izvršenjem propisa iz oblasti krivičnih i prekršajnih sankcija koje su date u nadležnost Ministarstvu i inspekcijski nadzor iz ove oblasti, poslove u nadležnosti ministarstva u vezi sa alternativnom sankcijom radom za opće dobro na slobodi, koordinacija sa mjerodavnim organima Federacije Bosne i Hercegovine u pogledu realizacije alternativne sankcije rada za opće dobro na slobodi, kao i saradnju sa ostalim institucijama (policija, sud, centri za socijalni rad, zavodi, kantonalna ministarstva), te izrada izvještaja o realizaciji alternativne sankcije rad za opće dobro.

U Sektoru se priprema mišljenje na zakone i druge propise kojima se uređuje organizacija u pravosuđu i izvršenju krivičnih i prekršajnih sankcija, stručna mišljenja o dostavljenim prednacrtima, nacrtima i prijedlozima ustavnih amandmana, zakona, drugih propisa ili općih akata iz oblasti sudstva, tužilaštva, iz nadležnosti federalnih organa, odnosno organa Bosne i Hercegovine, pokreću inicijative za donošenje, odnosno izmjene i dopune federalnih i propisa Bosne i Hercegovine iz oblasti pravosuđa, pripremanje informacija i analiza kaznene politike u kantonalnim propisima (krivična djela, prekršaji, privredni prestupi), sa prijedlogom mjera iz nadležnosti ovog Ministarstva, stara se o zaključenju ugovora o troškovima boravka pritvorenih i prekršajno kažnjenih osoba u kazneno-popravnim zavodima.   

U organizacionoj jedinici Računovodstvo (Trezorska stanica 3) vrše se slijedeći stručni i analitički poslovi poslovi: izrada odgovarajućih akata za godišnje i trogodišnje planiranje i godišnje izvršavanje Budžeta koji se odnosi na Ministarstvo i njegove budžetske korisnike, izrada financijskih planova, analiza, izvještaja i završnih računa Ministarstva i njegovih budžetskih korisnika, prijem, kontrola i unošenje svih podataka računarskom tehnikom materijalno-finansijske dokumentacije i stalnih sredstava za Ministarstvo i njegove budžetske korisnike, unos i obrada narudžbenica, faktura i temeljnica za Ministarstvo putem Oracle aplikacije, sudjelovanje u praćenju izvršenja Budžeta Zeničko-dobojskog Kantona  u dijelu koji se odnosi na Ministarstvo i budžetske korisnike vezane za Ministarstvo.