Sektor za upravu i provođenje Strategije za borbu protiv korupcije Vlade Zeničko-dobojskog kantona

Rukovodilac Sektora: nije postavljen

 

U Sektoru za upravu i provođenje Strategije za borbu protiv korupcije Vlade Kantona vrše se upravni, stručni, analitički i drugi poslovi utvrđeni ustavom, zakonima i drugim propisima koji se odnose na ostvarivanje nadležnosti Zeničko-dobojskog kantona (u daljem tekstu: Kanton) u oblasti uprave, lokalne samouprave i provođenja antikorupcijskih strateških dokumenata. Navedene nadležnosti odnose se na:

 • izradu amandmana na Ustav Kantona, prednacrta, nacrta i prijedloga zakona iz oblasti uprave i lokalne samouprave iz nadležnosti Ministarstva, pripremanje izmjena i dopuna, kao i autentičnih tumačenja tih zakona;
 • davanje pravnih mišljenja o prednacrtima, nacrtima i prijedlozima ustavnih amandmana, zakona, drugih propisa i općih akata koje pripremaju resorna ministarstva, a donosi Skupština Kantona, Vlada Kantona i rukovoditelj kantonalnih organa, sa aspekta njihove usklađenosti zakonima o organizaciji uprave, prekršajnim propisima i sa Evropskom konvencijom o zaštiti ljudskih prava i osnovnih ljudskih sloboda i drugim pravnim aktima kojima je utvrđena zaštita ljudskih prava i osnovnih sloboda,
 • stručnu obradu sistemskih i drugih pitanja koja služe za izradu zakona, drugih propisa i općih akata iz nadležnosti Sektora;
 • izradu informacija, analiza i drugih akata u vezi sa organizacijom kantonalne uprave; davanje mišljenja i prijedloga o tim pitanjima;
 • vođenje upravnog postupka za upis u registar udruženja;
 • davanje mišljenja na pravilnike o unutrašnjoj organizaciji kantonalnih organa uprave i upravnih organizacija, stručnih službi koje osniva Vlada Kantona;
 • praćenje kadrovske osposobljenosti i organizovanje stručnog obrazovanja i usavršavanja službenika kantonalne uprave;
 • organizovanje polaganja stručnog ispita za srednju školsku spremu;
 • odobravanje izrade pečata, nadzor nad radom pečatoreznice, uništavanje pečata, vođenje evidencije o izrađenim i uništenim pečatima;
 • poslove nadzora nad provođenjem zakona, upravnog nadzora i nadzora nad obavljanjem povjerenih javnih ovlaštenja iz nadležnosti Ministarstva;
 • davanje stručnih pravnih mišljenja i objašnjenja o primjeni propisa iz nadležnosti Sektora povodom upita građana, organa uprave, pravnih osoba i drugih subjekata ili po službenoj dužnosti, pripremanje odgovora na pitanja i inicijative poslanika Skupštine Kantona iz nadležnosti Sektora,
 • praćenje i provođenje propisa i imenovanja vezanih za Kantonalno pravobranilaštvo i notare u Zeničko-dobojskom Kantonu, i vršenje drugih stručnih poslova koji se odnose na nadležnost Ministarstva u ovoj oblasti.

U Sektoru za upravu i provođenje Strategije za borbu protiv korupcije vrše se i upravni, stručni, analitički, i drugi poslovi radi provođenja aktivnosti na sistemskom pristupu prevenciji korupcije i koordinaciji borbe protiv korupcije u Kantonu, a odnose se naročito na:

 • prikupljanje podataka o realizaciji aktivnosti iz domena prevencije i borbe protiv korupcije utvrđenih propisima, strateškim dokumentima, akcionim planovima i drugim strateškim prioritetima i/ili aktima Vlade Kantona, a od svih institucija koji su obuhvaćeni strateškim dokumentima u vezi sa prevencijom i borbom protiv korupcije ( u daljem tekstu: javne institucije) ;
 • objedinjavanje prikupljenih podataka, sačinjavanje analize i izvještavanje nadležnih;
 • postupanje po zaprimljenim prijavama o svim oblicima narušavanja integriteta (poput koruptivnih događaja, neprofesionalnog i neetičkog ponašanja) u svrhu provjere, prikupljanja podataka i prosljeđivanja istih prema nadležnim organima i institucijama;
 • pružanje savjeta u vezi sa prijavom narušavanja integriteta u javnim institucijama;,
 • uspostavljanje i upravljanje bazama podataka koje su u vezi sa prevencijom i koordinacijom borbe protiv korupcije u Kantonu i o sprovođenju strateških dokumenata i pratećih akcionih planova u vezi sa prevencijom i borbom protiv korupcije;
 • pružanje  podrške Timu Vlade kantona za borbu protiv korupcije (u daljem tekstu: Tima Vlade) u pripremanju preporuka i izradi smjernica za provedbu propisa i strateških dokumenata u vezi sa  prevencijom i koordinacijom borbe protiv korupcije,
 • koordinacija sa svim javnim institucijama radi realizacije i provođenja aktivnosti na provođenju akcionog plana Vlade Kantona za potrebe izvještavanja Tima Vlade i Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije,
 • koordinacija između svih javnih institucija i subjekata obuhvaćenih strateškim planovima za borbu protiv korupcije kao i saradnju i koordinaciju sa Agencijom za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije i ostalim pravnim subjektima, organima i organizacijama koje su nadležne u postupanju u oblasti borbe protiv korupcije, kao i pravosudnim organima i izvještavanje Tima Vlade;
 • organizovanje obuka i drugih aktivnosti u vezi sa prevencijom korupcije i koordinacijom borbe protiv korupcije;
 • iniciranje organizacije okruglih stolova, medijskih i drugih kampanja prema Timu Vlade usmjerenih na preveniranje i suzbijanje koruptivnih aktivnosti i provođenje istih;
 • uz prethodnu saglasnost Tima Vlade, predlaganje izmjena i dopuna propisa i strateških dokumenata Vladi i Skupštini Kantona, a koji se odnose na segment borbe protiv korupcije, a posebno u domenu procjene uticaja propisa na korupciju
 • pružanje druge neophodne stručne i administrativne podrške Timu Vlade, te priprema materijala za sjednicu Tima Vlade.

Kantonalni upravni inspektor – Mersudina Kovačević

Kantonalni upravni inspektor:

Vrši poslove inspekcijskog nadzora propisanog federalnim zakonom, kantonalnim zakonom i drugim propisima, koji se odnose na: organizaciju i način rada organa uprave i upravnih organizacija, radne odnose državnih službenika i namještenika u organima uprave i upravnim organizacijama, primjenu propisa kojima su utvrđena pravila upravnog postupaka, propisa koji se odnose na posebne upravne postupke, primjenu propisa kojim se uređuje kancelarijsko poslovanje u kantonalnim, a u gradskim i općinskim organima uprave i upravnim organizacijama i pravnim licima kojima su povjerena javna ovlašćenja, kada rješavaju po federalnim i kantonalnim zakonima i drugim kantonalnim propisima, način prikupljanja dokaza u upravnom postupku, a posebno dokaza koji prema zakonu treba da se pribavljaju po službenoj dužnosti, način povedbe administrativnog izvršenja, izrađuje analitičko informativne materijale iz djelokruga svojih poslova i zadataka;prilikom izrade nacrta i prijedloga zakona i drugih propisa koji se odnose na oblast uprave iz nadležnosti Sektora neposredno učestvuje u davanju  stručnih prijedloga, sugestija, mišljenja i inicijativa;pružanje pravne pomoći građanima i pravnim licima u upravnom postupku, vođenju propisane evidencije za prvostepeni i drugostepeni upravni postupak,poznavanje procedura za upravljanje sistemom kvaliteta

 

 

Više iz kategorije: Sektor za pravosuđe »

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma