Amandmani VII-LII

19 Okt 2010
13092 puta

Na osnovu člana 88. Ustava Zeničko-dobojskog kantona ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj 7/96, "Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 1/96 i 10/00), a u vezi sa Amandmanom LII 11d. Skupština Zeničko-dobojskog kantona na sjednici održanoj 29.06.2004.godine, donijela je

AMANDMANE VII-LII NA USTAV ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA


Amandman VII

Preambula Ustava Zeničko-dobojskog kantona mijenja se i glasi:
"Bošnjaci, Hrvati i Srbi, kao konstitutivni narodi, zajedno sa Ostalim i građani Zeničko-dobojskog kantona, odlučni da osiguraju punu nacionalnu ravnopravnost, demokratske odnose i najviše standarde ljudskih prava i sloboda, a na osnovu člana V. 1. (4) Ustava Federacije BiH, ovim donose Ustav Zeničko-dobojskog kantona."

Amandman VIII

U članu 3. riječ: "i" zamjenjuje se zarezom, a iza riječi: "Hrvati" dodaju se riječi: "i Srbi", iza riječi: "prava" briše se preostali tekst, a umjesto njega piše se tekst: "u Kantonu, Federaciji Bosne i Hercegovine i Bosni i Hercegovini, u skladu sa ovim Ustavom, Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine i Ustavom Bosne i Hercegovine."

Amandman IX

Član 5. mijenja se i glasi:
"Konstitutivni narodi i grupa Ostali biće proporcionalno zastupljeni u javnim institucijama Kantona.
Proporcionalna zastupljenost će se bazirati na popisu stanovništva iz 1991.godine, dok se Aneks 7. u potpunosti ne provede ( u daljem tekstu: proporcionalna zastupljenost).
Javne institucije u smislu ovog člana su ministarstva u Vladi Kantona, općinski organ vlasti, Kantonalni sud, općinski sudovi i Tužilaštvo."

Amandman X

U članu 9. stavovi 1. i 2. mijenjaju se i glase:
"Službeni jezici Kantona su bosanski jezik, hrvatski jezik i srpski jezik.
Službena pisma su latinica i ćirilica."

Amandman XI

U članu 10. stav 1. dodaje se tačka c) koja glasi:
"c) osigurava da konstitutivni narodi i pripadnici grupe Ostali budu proporcionalno zastupljeni u ministarstvima Kantona."

Amandman XII

Glava "III-SARADNJA SA OMBUDSMENIMA", članovi 15. i 16. se brišu.

Amandman XIII

U članu 19. stav 1. tačka "f)" mijenja se i glasi:
"Provođenje zakona i drugih propisa o državljanstvu i putnim ispravama državljana Bosne i Hercegovine sa teritorije Federacije i o boravku i kretanju stranaca."
Tačka "g)" se briše.

Amandman XIV

U članu 23. iza riječi "Kanton" riječ: "će" zamjenjuje se riječju: "može", a iza riječi: "s" dodaje se riječ: "drugim" i brišu se riječi: "sa bošnjačkom većinom."

Amandman XV

U članu 27. riječ "dvogodišnji" se zamjenjuje riječju "četverogodišnji".

Amandman XVI

U članu 30. stav 2. mijenja se i glasi:
"Nespojivost funkcija poslanika sa drugim funkcijama i poslovima uređuje se zakonom."

Amandman XVII

U članu 32. iza riječi: "predsjedavajućeg" briše se tačka i dodaju se riječi: "i zamjenike Predsjedavajućeg."
Iza stava 1. dodaju se stavovi 2 i 3 koji glase:
“Predsjedavajući Skupštine predstavlja Skupštinu i nadležan je:
- za imenovanje kandidata za mjesto Premijera Kantona, uz konsultaciju sa zamjenicima Predsjedavajućeg Skupštine Kantona,
- za praćenje provođenja politike Skupštine i propisa Skupštine,
- za stanje u ostvarivanju suradnje sa zakonodavnim organima drugih kantona, Federacije Bosne i Hercegovine i organima Bosne i Hercegovine.
Ostale nadležnosti Predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg Skupštine utvrdit će se Poslovnikom Skupštine Kantona."

Amandman XVIII

Iza člana 32. dodaje se novi član 32a. koji glasi:

"Član 32a.

Skupština Kantona donosi većinom glasova svoj Poslovnik.
Poslovnikom se bliže uređuje način rada Skupštine, način potvrđivanja kandidata za izbor na mjesto Predsjedavajućeg ili zamjenika Predsjedavajućeg Skupštine i druga pitanja od značaja za rad Skupštine."

Amandman XIX

Iza člana 32a, dodaje se član 32b. koji glasi:

"Član 32b.

U Skupštini Kantona formiraju se klubovi poslanika konstitutivnih naroda uz uvjet da postoji najmanje jedan poslanik konstitutivnog naroda u Skupštini.
Svaki klub poslanika iz stava 1. ovog člana predlaže jednog kandidata iz reda svojih članova za izbor na mjesto Predsjedavajućeg ili zamjenika Predsjedavajućeg koje potvrđuje Skupština Kantona.
Ako jedan od konstitutivnih naroda nije zastupljen u Skupštini, mjesto zamjenika Predsjedavajućeg iz tog naroda ostaje upražnjeno.
Tri kandidata koje potvrdi Skupština odlučuju između sebe ko će biti Predsjedavajući Skupštine."

Amandman XX

Član 36. mijenja se i glasi:
"Poslanici u Skupštini Kantona ne podliježu krivično-pravnoj ni građansko-pravnoj odgovornosti za radnje koje čine u okviru svojih dužnosti u Skupštini."

Amandman XXI

U članu 37. stav 1. tačka c) mijenja se i glasi:
"c) potvrđuje kandidate za mjesto predsjedavajućeg i/ili zamjenike predsjedavajućeg Skupštine".
Tačka d) se mijenja i glasi:
“d) potvrđuje Vladu Kantona".
U tački k) iza riječi "razmatra" dodaje se riječ "posebne".
Tačke b) i f) se brišu, a tačke "c, d, e, g, h, i, ,j ,k, l, m. i n." postaju tačke: "b, c, d, e, f, g, h, i, j, k. i l."

Amandman XXII

U članu 38. stav 1. tačka b) umjesto zareza stavlja se tačka, briše se riječ "i" i tačka "c)".

Amandman XXIII

Iza člana 38. dodaje se novo potpoglavlje: "A.a. Mehanizam zaštite vitalnog nacionalnog interesa" i članovi 38a. i 38b. koji glase:

"Član 38a.

Vitalnim nacionalnim interesima konstitutivnih naroda koji se štite u Kantonu smatraju se:
- ostvarivanje prava konstitutivnih naroda da budu proporcionalno zastupljeni u Skupštini, izvršnim i pravosudnim organima vlasti,
- identitet jednog konstitutivnog naroda,
- ustavni amandmani,
- organizacija organa javne vlasti,
- jednaka prava konstitutivnih naroda u procesu donošenja odluka,
- obrazovanje,
- vjeroispovjest,
- jezik,
- njegovanje kulture, tradicije i kulturnog naslijeđa,
- teritorijalna organizacija,
- sistem javnog informisanja i
druga pitanja ukoliko tako smatra dvotrećinska većina jednog od klubova poslanika konstitutivnih naroda u Skupštini Kantona.
Ako Predsjedavajući Skupštine Kantona ili jedan od zamjenika predsjedavajućeg Skupštine tvrde da neki zakon, drugi propis ili akt spada u listu vitalnih interesa utvrđenih u stavu 1. ovog člana, za prihvatanje tog zakona, drugog propisa ili akta potrebna je većina glasova unutar svakog od klubova poslanika konstitutivnih naroda zastupljenih u Skupštini Kantona.
Predsjedavajući i zamjenici predsjedavajućeg Skupštine Kantona dužni su da u roku od 7 dana odluče da li neki od zakona, propisa ili akata spada u listu iz stava 1. ovog člana.
Ako Predsjedavajući Skupštine Kantona ili jedan od zamjenika Predsjedavajućeg tvrdi da zakon, propis ili akt spada u listu vitalnih interesa, dvotrećinska većina odgovarajućeg kluba poslanika jednog od konstitutivnih naroda Skupštine Kantona može proglasiti da je riječ o pitanju sa liste vitalnih nacionalnih interesa.”

Član 38b.

U slučaju da dvotrećinska većina jednog od klubova poslanika konstitutivnih naroda u Skupštini Kantona odluči da se neki zakon, propis ili akt odnosi na vitalni nacionalni interes, za usvajanje takvog zakona, propisa ili akta potrebna je većina glasova unutar svakog kluba poslanika konstitutivnih norada zastupljenih u Skupštini Kantona.
Ako se većina iz stava 1. ovog člana ne može postići, pitanje se proslijeđuje Ustavnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine koji donosi konačnu odluku o tome da li se dati zakon, propis ili akt odnosi na vitalni nacionalni interes konstitutivnog naroda.
Ako sud odluči da se radi o vitalnom interesu, zakon propis ili akt se smatra neusvojenim, te se dokument vraća predlagaču koji treba pokrenuti novu proceduru.
U slučaju iz prethodnog stava predlagač ne može podnijeti isti tekst zakona, propisa ili akta.
U slučaju da Ustavni sud odluči da se ne radi o vitalnom interesu, zakon, propis ili akt se smatra usvojenim.”

Amandman XXIV

U poglavlju "B. IZVRŠNA VLAST KANTONA", u potpoglavlju 1. riječ: "Predsjednik" se briše a umjesto nje se piše: "Premijer".

Amandman XXV

U članu 39. riječ: "predsjednika" se briše a umjesto nje se piše: "Premijera Kantona."
Iza stava1. dodaju se stavovi 2. i 3. koji glase:
"Premijer Kantona predstavlja i zastupa Kanton.
Premijer Kantona odgovoran je Skupštini Kantona."

Amandman XXVI

Član 40. se briše.

Amandman XXVII

U članu 41. riječ: "predsjednik" se briše a umjesto nje se piše: "Premijer", i riječ: "dvogodišnji" se briše, a umjesto nje piše se: "četverogodišnji".

Amandman XXVIII

U članu 42. riječ: "predsjednik" se briše a umjesto nje se piše: "Premijer", briše se tačka i dodaje tekst koji glasi: "ili razriješen na osnovu ostavke odlukom Skupštine".

Amandman XXIX

Član 43. se mijenja i glasi:
"Ukoliko mjesto Premijera Kantona ostane upražnjeno predsjedavajući Skupštine će u roku od 30 dana imenovati novog kandidata.
U slučaju da Premijer Kantona bude privremeno u nemogućnosti da obavlja svoju dužnost, poslove Premijera vršit će jedan od ministara kojeg ovlasti Premijer Kantona, uz konsultaciju sa Predsjedavajućim Skupštine Kantona."

Amandman XXX

Amandman I Ustava mijenja se i glasi:
"Premijer Kantona nadležan je za:
- provođenje politike i izvršavanje kantonalnih propisa uključujući osiguranje izvršavanja odluka sudova
- predlaganje Skupštini Kantona smjene ministara, u skladu sa zakonom,
- potpisivanje međunarodnih sporazuma u ime Kantona, koje odobrava Skupština Kantona uz saglasnost Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, u skladu sa zakonom,
- podnošenje zahtijeva Ustavnom sudu radi utvrđivanja da li je predloženi ili usvojeni propis koji donosi organ Kantonalne ili općinske vlasti u skladu sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine,
- staranje o ostvarivanju saradnje sa organima drugih kantona, Federacije Bosne i Hercegovine i organima Bosne i Hercegovine,
- predsjedanje sjednicama Vlade,
- druga pitanja utvrđena ovim Ustavom i zakonom i
- izvršavanje i drugih poslova koje mu povjeri Skupština.
Premijer Kantona odgovoran je Skupštini Kantona za rad Vlade."

Amandman XXXI

Član 45 se briše.

Amandman XXXII

Amandman II Ustava mijenja se i glasi:
"Vladu kantona čine Premijer Kantona i ministri ministarstava čiji se broj utvrđuje zakonom.
Vladu Kantona potvrđuje Skupština Kantona većinom glasova.
Vlada preuzima dužnost nakon potvrđivanja od strane Skupštine Kantona.”

Amandman XXXIII

Amandman III Ustava Kantona se briše i briše se stav 2. člana 47. Ustava.

Amandman XXXIV

Amandman IV Ustava Kantona mijenja se i glasi:
"Vlada podnosi ostavku ako joj u bilo koje vrijeme Skupština Kantona izglasa nepovjerenje.
Odluka o smjenjivanju Premijera Kantona povlači ostavku, odnosno odluku o smjenjivanju ministara ukoliko Skupština ne odluči drugačije.
Svako upražnjeno mjesto popunjava se po istom postupku."

Amandman XXXV

Iza člana 48 dodaje se član 48a. koji glasi:

"Član 48a.

Ministri snose krajnju odgovornost za rad svojih ministarstava.
Ministri odgovaraju Premijeru Kantona i Skupštini Kantona.
Ministar može podnijeti ostavku Skupštini Kantona, a ostaje na dužnosti do dana donošenja odluke o razrješenju."

Amandman XXXVI

U članu 50. stav 1. u tački b) riječi: "svakog kantonalnog i federalnog suda" se brišu, a umjesto njih se piše: "sudova".
Tačke e) i g) se brišu.

Amandman XXXVII

U članu 51. stav 1. u tački g) riječ "Predsjedniku" se briše a umjesto nje se piše "Premijeru" i u tački h) riječ "Predsjednik" se briše, a umjesto nje se piše "Premijer".

Amandman XXXVIII

Amandman V Ustava Kantona mijenja se i glasi:
"Premijer Kantona i članovi Vlade neće biti građanski odgovorni za bilo koji postupak izvršen u okviru njihove dužnosti u Vladi Kantona."

Amandman XXXIX

U članu 54. riječ: "kantonalni" piše se velikim početnim slovom i iza nje dodaje se riječ: "sud".

Amandman XL

Član 59. mijenja se i glasi:
"Kantonalni sud ima žalbenu nadležnost u odnosu na općinske sudove u Kantonu i prvostepenu nadležnost u stvarima koje ne spadaju u nadležnost općinskih sudova, te druge nadležnosti utvrđene zakonom."

Amandman XLI

U članu 60. stav 1. i 2. i članu 61. stav 2. riječi: "kantonalni sudovi" u odgovarajućem padežu, zamjenjuju se riječima: "Kantonalni sud" u odgovarajućem padežu.

Amandman XLII

Član 63. mijenja se i glasi:
"Sudije Kantonalnog suda, uključujući i predsjednika Suda odabire, imenuje, provodi disciplinski postupak i smjenjuje nadležno Visoko sudsko i tužilačko vijeće u skladu sa zakonom."

Amandman XLIII

Član 64. mijenja se i glasi:
"Sudije Kantonalnog suda osim sudija u rezervi imenuju se doživotno, osim ako podnesu ostavku, ako se penzionišu ili ako s razlogom budu smijenjeni od strane Visokog sudskog i tužilačkog vijeća u skladu sa zakonom Federacije.
Sudijama Kantonalnog suda sudijska funkcija može, izuzetno, prestati i kao rezultat procesa odabira nakon reforme Kantonalnog suda za vrijeme prijelaznog perioda kako je utvrđeno zakonom.
Navršenje starosne dobi propisane za obavezan odlazak u penziju sudija Kantonalnog suda utvrđuje se zakonom Federacije.
Plaće i druge naknade sudija ne mogu biti umanjene za vrijeme vršenja sudijske funkcije, osim kao posljedica disciplinskog postupka u skladu sa zakonom."

Amandman XLIV

Član 65. se briše.

Amandman XLV

Član 66. mijenja se i glasi:
"Uvjeti za obavljanje funkcije sudije Kantonalnog suda uključujući i imunitet utvrđuju se zakonom Federacije Bosne i Hercegovine."

Amandman XLVI

U članu 67. stav 1. iza tačke b) dodaje se nova tačka c) koja glasi:
"c) obezbjeđuje da konstitutivni narodi i pripadnici grupe Ostalih budu proporcionalno zastupljeni u općinskim organima vlasti."

Amandman XLVII

U članu 73. riječ: "dvije" se briše a umjesto nje se piše: "četiri".

Amandman XLVIII

U članu 82. stav 1. tačka e) se briše.

Amandman XLIX

Član 86. mijenja se i glasi:
"Sudije općinskih sudova uključujući i predsjednike sudova, odabire, imenuje, provodi disciplinski postupak i smjenjuje nadležno Visoko sudsko i tužilačko vijeće u skladu sa zakonom."

Amandman L

Član 87. mijenja se i glasi:
" Sudije općinskih sudova, osim rezervih sudija, imenuju se doživotno, osim ako ne podnesu ostavku, ako se penzionišu ili budu smijenjeni od strane Visokog sudskog i tužilačkog vijeća u skladu sa zakonom.
Sudijama općinskih sudova sudijska funkcija može, izuzetno prestati i kao rezultat procesa odabira nakon reforme općinskih sudova za vrijeme prijelaznog perioda kako je utvrđeno zakonom.
Navršenje starosne dobi propisane za obavezan odlazak u penziju sudija općinskih sudova utvrđuje se zakonom Federacije.
Plaće i druge naknade sudija ne mogu biti umanjene za vrijeme vršenja sudijske funkcije, osim kao posljedica disciplinskog postupka u skladu sa zakonom.”

Amandman LI

U članu 88. umjesto riječi: "može" piše se: "mogu", a riječi: "Predsjednik Kantona" se brišu.

Amandman LII

Amandmani VII do LII stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona".

 


Broj: 01-01-13636/04
29.06.2004.godine
Zenica

PREDSJEDAVAJUĆI
Husejin Smajlović, s.r.

 

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma