Amandmani I-V

19 Okt 2010
12877 puta

Na osnovu člana 37. i 88. Ustava Zeničko-dobojskog kantona ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj 7/96.), Skupština Zeničko-dobojskog kantona, na 3. sjednici, održanoj 26. novembra 1996. godine, d o n i j e l a   j e

ODLUKU
o proglašenju Amandmana I-V na Ustav Zeničko-dobojskog kantona

I

Proglašavaju se Amandmani I-V na Ustav Zeničko-dobojskog kantona koji su usvojeni na 3. sjednici Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, održanoj 26.11.1996. godine, u tekstu koji glasi:

AMANDMAN I

Predsjednik Kantona je nadležan za:

a) imenovanje predsjednika i članova Vlade Kantona,

b) predlaganje sudija Kantonalnog suda,

c) potpisivanje međunarodnih sporazuma u ime Kantona, koje odobrava Skupština u saglasnosti Parlamenta Federacije, u skladu sa Ustavom Federacije,

d) davanje pomilovanja za djela utvrđena kantonalnim zakonima,

e) podnošenje zahtjeva Ustavnom sudu Fedracije radi utvrđivanja da li su Ustav Kantona, predloženi zakoni ili zakoni koje je usvojila Skupština, u skladu sa Ustavom Federacije,

f) podnošenje zahtjeva Ustavnom sudu Federacije radi utvrđivanja da li su predloženi ili usvojeni propis koji donosi organ kantonalne ili općinske vlasti u skladu sa Ustavom Federacije,

g) razmatranje izvještaja Ombdusmena i osiguravanje uvjeta za njegov rad,

h) staranje o osiguranju saradnje sa organima Federacije,

i) izvršavanje i drugih poslova koje mu povjeri Skupština.

Ovim amandmanom izmijenjen je član 44. Ustava Kantona.

AMANDMAN II

Vladu Kantona čine: predsjednik Vlade i ministri, čiji se broj utvrđuje Zakonom o Vladi.
Predsjednik Vlade predsjedava sjednicama Vlade i odgovoran je za njen rad predsjedniku Kantona i Skupštini.
Ovim amandmanom izmijenjen je član 46. Ustava Kantona.

AMANDMAN III

Predsjednika Vlade i ministre imenuje predsjednik Kantona, a imenovanje potvrđuje Skupština.

Ovim amandmanom izmijenjen je član 47. stav 1. Ustava Kantona.

AMANDMAN IV

Predsjednik Kantona smjenjuje predsjednika Vlade i ministre.

Ovim amandmanom izmijenjen je član 48. stav 2. Ustava Kantona.

AMANDMAN V

Predsjednik Kantona, Predsjednik Vlade i ministri ne mogu biti krivično gonjeni niti odgovorni u građanskom postupku za bilo koju radnju učinjenu u vršenju svoje funkcije, bez prethodnog odobrenja Skupštine.

Ovim amandmanom izmijenjen je član 53. Ustava Kantona.

II

Amandmani I-V na Ustav Zeničko-dobojskog kantona čine sastavni dio Ustava Zeničko-dobojskog kantona, a objavit će se u službenom glasilu Zeničko-dobojskog kantona.

 

Broj: 01-169/96
26. novembar 1996. godine
Zenica

Predsjedavajući Skupštine Zeničko-dobojskog kantona
Šefik Džaferović s.r.

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma