10. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 09.03.2023. godine

17 Mar 2023
307 puta

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 9. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 23.02.2023. godine;
 2. Verifikacija Zapisnika sa 4. vanredne sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 28.02.2023. godine;
 3. Izvještaj o utrošenim sredstvima po programima sa razdjela 11 Ured premijera Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu, pozicija „Tekući transferi i drugi tekući rashodi“ za period 01.01. - 31.12.2022. godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 4. Prijedlog Zaključka o davanju ovlaštenja premijeru Zeničko-dobojskog kantona za potpisivanje Sporazuma o saradnji i partnerstvu o saradnji i partnerstvu između Regije Piemonte i Zeničko-dobojskog kantona;
 5. Periodični konsolidovani finansijski izvještaj za Zeničko-dobojski kanton za period od 01.01.2022. godine do 31.12.2022. godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 6. Prijedlog Odluke o izmjeni odluke o listi lijekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona i načinu propisivanja i izdavanja lijekova;
 7. Izvještaj o utrošku sredstava po Programu utroška sredstava planiranih u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu na poziciji „Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti-za zdravstvo“, sa Prijedlogom Zaključka;
 8. Izvještaj o utrošku sredstava po Programu utroška sredstava planiranih u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu na Ministarstva zdravstva, ekonomski kod 614100 - „Transferi drugim nivoima vlasti“, subanalitika LAX010 - „Tekući transfer za JU Kantonalna bolnica Zenica“, sa Prijedlogm Zaključka;
 9. Izvještaj o odobrenim novčanim sredstvima odnosno utrošku sredstava sa budžetske pozicije Ministarstva za boračka pitanja u 2022. godini, sa Prijedlogom Zaključka;
 10. Informacija o naknadi troškova liječenja i nabavke lijekova za potrebe branilaca i članova njihovih porodica u 2022. godini, sa Prijedlogom Zaključka;
 11. Godišnji izvještaj o realizaciji Programa kapitalnih ulaganja Ministarstva unutrašnjih poslova za 2022. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 12. Godišnji izvještaj o realizaciji Program kapitalnih ulaganja Ministarstva unutrašnjih poslova - Uprava policije za 2022. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 13. Prijedlog Zaključka o davanju ovlaštenja ministru Ministarstva unutrašnjih poslova da u ime Vlade Zeničko-dobojskog kantona u svojstvu prodavca zaključi, potpiše i ovjeri ugovor o kupoprodaji stana;
 14. Izvještaj o realizaciji Programa utroška namjenskih sredstava iz oblasti šumarstva za 2022. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 15. Prijedlog Zaključka o pokretanju postupka oglašavanja upražnjene pozicije predsjednika Nadzornog odbora JU Službe za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona;
 16. Amandman I Vlade Zeničko-dobojskog kantona na Prijedlog Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 17. Prijedlog Zaključka o neprihvatanju Amandman I Selvedine Sarajlić-Spahić, zastupnice u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona, podnesen na Prijedlog Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu;
 18. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Ureda premijera Zeničko-dobojskog kantona;
 19. Prijedlog Zaključka o izmjeni i dopuni Zaključka Vlade Zeničko-dobojskog kantona kojim su uređene obaveze budžetskih korisnika – ministarstava, uprava i upravnih organizacija Zeničko-dobojskog kantona, kao i javnih ustanova, budžetskih i vanbudžetskih fondova, javnih preduzeća i ostalih reguliranih tijela pod kontrolom Zeničko-dobojskog kantona u oblasti zapošljavanja državnih službenika i namještenika, odnosno zaposlenih sa drugim statusom i/ili angažmanom.

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma