166. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 04.08.2022. godine

16 Avg 2022
1130 puta

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 164. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 21.07.2022. godine;
 2. Verifikacija Zapisnika sa 165. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 25.07.2022. godine;
 3. Verifikacija Zapisnika sa 46. vanredne sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 26.07.2022. godine;
 4. Polugodišnji izvještaj o utrošku sredstava po Programu utroška sredstva, pod nazivom „Nabavka opreme i nabavka stalnih sredstava u obliku prava“, Kantonalne uprave za inspekcijske poslove za 2022. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 5. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji JU Zavod za medicinu rada i sportsku medicinu Zeničko-dobojskog kantona;
 6. Mišljenje Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline o Inicijativi Federalnog ministarstva okoliša i turizma koja se odnosi na proglašenje zaštićenog područja VI kategorije Zaštićeno područje planina Zvijezda sa održivim korištenjem prirodnih resursa na području Općine Vareš, sa Prijedlogom Zaključka;
 7. Periodični konsolidovani finansijski izvještaj za Zeničko-dobojski kanton za period od 01.01.2022. godine do 30.06.2022. godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 8. Izvještaj o namjenskom utrošku sredstava MMF-a koja su uplaćena dana 08.10.2021. godine po Ugovoru o dodjeli podrške iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine, sa Prijedlogom Zaključka;
 9. Izvještaj o korištenju sredstava tekuće rezerve za period I-III 2022. godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 10. Izvještaj o korištenju sredstava tekuće rezerve za period IV-VI 2022. godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 11. Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava za finansiranje političkih stranaka zastupljenih u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona za mjesec juli 2022. godine;
 12. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za prijenos Ugovora o koncesiji za eksploataciju mineralne vode sa izvorišta „Dolac“, općina Tešanj;
 13. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava sa transfera za kulturne manifestacije i izdavačku djelatnost u 2022. godini;
 14. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na povećanje broja studenata za upis u prvu godinu prvog ciklusa studija na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2022/2023. godini;
 15. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU OŠ „Rešad Kadić“ Tešanj;
 16. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU Gimnazija „Muhsin Rizvić“ Kakanj;
 17. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Univerziteta u Zenici, iz reda osnivača;
 18. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za imenovanje direktora JU Osnovna škola „Mula Mustafa Bašeskija“ Kakanj;
 19. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za imenovanje direktora JU Osnovna škola „Hasan Kikić“ Solun, Olovo;
 20. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti menadžmentu JU OŠ „Aleksa Šantić“ Perin Han, Zenica, za organizovanje i osiguranje dodatnog prevoza učenika u školskoj 2022/2023. godini;
 21. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti menadžmentu JU OŠ „Ahmed Muradbegović“ Kakanj, za organizovanje i osiguranje dodatnog prevoza učenika u školskoj 2022/2023. godini;
 22. Prijedlog Odluke o odobravanju i dodjeli finansijskih sredstava namjenjenih subvencioniranju projekata razvojnih agencija;
 23. Prijedlog Odluke o odobravanju i dodjeli (refundaciji) finansijskih sredstava namijenjenih subvencioniranju administrativnih troškova kod izgradnje proizvodnih objekata;
 24. Prijedlog Odluke o odobravanju učešća Zeničko-dobojskog kantona u realizaciji „Projekta sufinansiranja zapošljavanja i samozapošljavanja djece šehida/poginulih branilaca 2022“;
 25. Informacija o stanju voznog parka za 2021. godinu, sa Prijedlogom Zaključka.
 26. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom, sa Prijedlogom Zaključka o utvrđivanju.
 27. Program utroška sredstava Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu planiranih na razdjelu Ministarstva za boračka pitanja, sa Prijedlogom Zaključka.
 28. Program utroška budžetskih sredstava Ministarstva za privredu u godini - (Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti - subvencije općinama za poslovne zone i druge projekte), sa Prijedlogom Zaključka;
 29. Uputstvo o postupcima i kriterijima za odobravanje i dodjelu sredstava poticaja namijenjenih subvencioniranju troškova organizacije i izgradnje poslovnih zona na području Zeničko-dobojskog kantona, sa Prijedlogom Zaključka.

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma