160. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 28.06.2022.

03 Jul 2022
4689 puta
 1. Informacija Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona o provedbi uspostavljanja integrisanog zdravstvenog informacionog sistema na nivou Zeničko-dobojskog kantona, sa Prijedlogom Zaključka;
 2. Prijedlog Rješenja o izmjeni rješenja o imenovanju Komisije za postupanje sa privremeno i trajno oduzetim predmetom prekršaja;
 3. Prijedlog Pravilnika o plaćama i naknadama radnika Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona, sa Prijedlogom Odluke;
 4. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava na ime pomoći Općini Vareš za hitne intervencije na saniranju klizišta;
 5. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava na ime pomoći Općini Žepče za nabavku opreme za Gorsku službu spašavanja Žepče;
 6. Prijedlog Rješenja o utvrđivanju visine naknade za rad Kantonalne komisije za procjenu šteta od prirodnih i drugih nesreća;
 7. Izjašnjenje Vlade Zeničko-dobojskog kantona na amandmane podnesene na Prijedlog Zakona o visokom obrazovanju;
 8. Smjernice ekonomske i fiskalne politike Zeničko-dobojskog kantona za period 2023. – 2025. godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 9. Prijedlog Zaključka kojim se nalaže Ministarstvu finansija Zeničko-dobojskog kantona da u ime Zeničko-dobojskog kantona izvrši plaćanje obaveza po dostavljenoj Fakturi Federalnog ministarstva finansija po osnovu kredita EBRD-a - Projekat poboljšanje energetske efikasnosti u Kantonalnoj bolnici Zenica;
 10. Informacija o vanrednoj novčanoj pomoći za potrebe branilaca i članova njihovih porodica u 2021. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 11. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Savezu slijepih boraca Zeničko-dobojskog kantona, u svrhu finansiranja projekta medicinske rehabilitacije, sedmodnevnog boravka na moru deset slijepih ratnih vojnih invalida 100% I grupe sa pratiocima;
 12. Prijedlog Odluke o odobravanju i dodjeli sredstava po Javnom pozivu namjenjenom za subvencioniranje „Programa podrške razvoju konkurentnosti privrede za 2022. godinu;
 13. Prijedlog Zaključka o imenovanju Dženita Hrgić kao punomoćnika državnog kapitala za 23. redovnu Skupštinu t.p. „Nova trgovina“ d.d. Žepče;
 14. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za pravosuđe i upravu – Kantonalno tužilaštvo;
 15. Prijedlog Zaključka o pokretanju postupka revizije postojećih zakona i propisa koji se odnose na različite kategorije državne i javne imovine u Zeničko-dobojskom kantonu;
 16. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava Mjesnoj zajednici Želeća, općina Žepče, za sufinansiranje projekta „Sanacija puta u MZ Želeća“;
 17. Prijedlog Zaključka o imenovanju punomoćnika državnog kapitala za Skupštinu dioničara privrednog društva “ŽGP Zenica” d.d. Zenica;
 18. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Kantonalna bolnica Zenica za nabavku medicinske opreme proizvođača „SIGNERS“ – Flet detektor za mobilni digitalni RTG aparat;
 19. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Kantonalna bolnica Zenica za građevinske radove na instalaciji kisika na II spratu Odjela interne medicine sa hemodijalizom;
 20. Prijedlog Odluke o o odobravanju sredstava JU Kantonalna bolnica Zenica za nabavku medicinske opreme – Špalt lampa za potrebe specijalističko-konsultativne ambulante oftamologije Poliklinike JU Kantonalna bolnica Zenica;
 21. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Kantonalna bolnica Zenica za građevinske radove na rekonstrukciji sanitarnog prostora na Odjelu za hirurške bolesti;
 22. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Dom zdravlja sa stacionarom Olovo za nabavku medicinske opreme;
 23. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Dom zdravlja Maglaj za nabavku medicinske opreme;
 24. Program utroška sredstava planiranih u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu na razdjelu 21 - Ministarstvo zdravstva, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614100 - „Tekući transferi drugim nivoima vlasti“, subanalitika LAX001 - „Tekući transfer za nabavku vakcina“, subanalitika LAX008 - „Tekući transfer za JU Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica“ i subanalitika LAX012 - „Tekući transfer za JU Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica za istraživanje i razvoj“, sa Prijedlogom Zaključka;
 25. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica za nabavku vakcina;
 26. Prijedlog Rješenja o razrješenju Odbora za javna priznanja Zeničko-dobojskog kantona;
 27. Prijedlog Zaključka o propisivanju kriterija za formiranje Odbora za javna priznanja Zeničko-dobojskog kantona;
 28. Prijedlog Rješenja o imenovanju Odbora za javna priznanja Zeničko-dobojskog kantona;
 29. Prijedlog Zaključka o odobravanju novčanih sredstva Anidi Alajbegović iz Kaknja, u svrhu finansijske pomoći za pripreme za sportska takmičenja;
 30. Prijedlog Zaključka o odobravanju novčanih sredstava Ždralović Meliki iz Visokog, u svrhu finansijske pomoći za učešće na Europskom prvenstvu u ritmičkoj gimnastici;
 31. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju Plana javnih nabavki Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu;
 32. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o davanju saglasnosti na Plan upisa studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2022/2023. godini.

 

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma