67. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 25.08.2016.godine

09 Sep 2016
12838 puta

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Informacija o stanju bezbjednosti na području Kantona za prvo polugodište 2016 godine, sa Prijedlogom Zaključka o prihvatanju;
 2. Informacija o implementaciji alternativne sankcije rad za opće dobro na slobodi, sa Prijedlogom Zaključka o primanju na znanje;
 3. Prijedlog Zaključka o postupanju po Odluci Ustavnog suda BiH broj: AP-4308/13 od 07.07.2016. godine;
 4. Informacija o šumskim krađama i o posljedičnim štetama sa prijedlogom mjera za prevazilaženje stanja na području Zeničko-dobojskog kantona;
 5. Mišljenje Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Zeničko-dobojskog kantona na Prednacrt Zakona o štrajku, sa Prijedlogom Zaključka o prihvatanju;
 6. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za finansiranje i sufinansiranje programa/projekata kantonalnih organizacija i udruženja socijalnog karaktera, te udruženja raseljenih lica i povratnika iz Zeničko-dobojskog kantona;
 7. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvještaja o namjenskoj potrošnji sredstava, odnosno izvršenju budžeta u Ministarstvu za rad, socijalnu politiku i izbjeglice za prvo polugodište 2016. godine; (DODATNI ZAKLJUČAK 07-1)
 8. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Župi sv. Ilije Proroka Ularice, Usora za pokrivanje dijela troškova uređenja crkvenog dvorišta;
 9. Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava za finansiranje političkih stranaka i koalicije političkih stranaka zastupljenih u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona za mjesec avgust 2016. godine;
 10. Prijedlog Odluke o pristupanju provođenja procedure za dodjelu koncesije za izgradnju male hidroelektarane: „KAMENOLOM“ snage 95 kW na magistralnom vodovodu pitke vode DN 500 vodozahvata „Kasapovići“ – rezervoar „Crkvice“, na parceli označenoj kao k.č. 1519 u K.O. Crkvice, Grad Zenica;
 11. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava za nabavku računarske i ostale opreme za potrebe Kantonalne uprave za šumarstvo Zeničko-dobojskog kantona;
 12. Prijedlog Odluke o uvećavanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2016. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – Tehnička škola Zenica;
 13. Prijedlog Odluke o utvrđivanju visine stipendije i broja rata za isplatu u akademskoj 2015/2016. godini;
 14. Prijedlog Rješenja o izmjenama Rješenja o imenovanju na kraći period članova Školskog odbora JU OŠ „Mehmedalija Mak Dizdar“ Dobrinje, Visoko;
 15. Prijedlog Zaključka o izmjeni Zaključka o usvajanju Programa utroška sredstava u razdjelu 22, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001 – Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, ekonomski kod 614200, subanalitika MAD 204, pozicija „Tekući transfer za naučno-istraživačku djelatnost“, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2016. godinu;
 16. Izvještaj o utrošku budžetskih sredstava za period januar-juni 2016. godine na razdjelu 21- Ministarstvo zdravstva, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614300, pozicija „Tekući transferi neprofitnim organizacijama“, sa Prijedlogom Zaključka o usvajanju;
 17. Izvještaj o realizaciji Programa utroška budžetskih sredstava Ministarstva za privredu Zeničko-dobojskog kantona - Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima, za period I – VI godine, sa Prijedlogom Zaključka o usvajanju;
 18. Izvještaj o realizaciji Programa utroška budžetskih sredstava od koncesija Ministarstva za privredu Zeničko-dobojskog kantona, za period I – VI godine, sa Prijedlogom Zaključka o usvajanju;
 19. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Stručnoj službi Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona;
 20. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Statut Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona broj:01-100-2-16/16 od 28.07.2016. godine;
 21. Prijedlog Odlukeo dodjeli jednokratne pomoći za hitne intervencije općinama Vareš i Žepče usljed stanja prirodne nesreće;
 22. Program obilježavanja Dana Zeničko-dobojskog kantona za 2016. godinu;
 23. Odluka o odobravanju sredstava za građevinsko-zanatske radove u JU Kantonalna bolnica Zenica
 24. Odluka o odobravanju sredstava za nabavku opreme u JU Kantonalna bolnica Zenica

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma