45. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 26.02.2016.godine

07 Apr 2016
11861 puta

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 42. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 09.02.2016. godine;
 2. Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o javnom redu i miru, sa Prijedlogom Zaključka o utvrđivanju;
 3. Akcioni plan Zeničko-dobojskog kantona za realizaciju Reformske agende za BiH za period 2015.-2018.godina, sa Prijedlogom Zaključka;
 4. Informacija Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu o Presudi Ustavnog suda FBiH, broj: U-82/14 od 23.07.2015. godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 5. Prijedlog Odluke o pristupanju provođenja procedure dodjele koncesije za crpljenje i zahvatanje izvorske vode i flaširanje iste na lokalitetu Donji Rakovac, općina Maglaj;
 6. Izvještaj o realizaciji Programa utroška sredstava Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za poticaje u poljoprivredi za 2015.godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 7. Izvještaj o realizaciji Programa utroška sredstava Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za uređenje poljoprivrednog zemljišta za 2015. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 8. Izvještaj o realizaciji Programa utroška sredstava Budžeta za zdravstvenu zaštitu životinja za 2015. godinu Zeničko-dobojskog kantona, sa Prijedlogom Zaključka;
 9. Izvještaj o utrošku namjenskih sredstava vodnih naknada za 2015. godinu, Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, sa Prijedlogom Zaključka;
 10. Izvještaj o utrošku sredstava od koncesija za 2015. godinu, Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, sa Prijedlogom Zaključka;
 11. Izvještaj o utrošku namjenskih sredstava iz oblasti šumarstva Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu - Kantonalne uprave za šumarstvo Zeničko-dobojskog kantona, za 2015.godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 12. Izvješće o odobrenim novčanim sredstvima, odnosno utrošku sredstava sa proračunske pozicije Ministarstva za boračka pitanja namjenjenih za potrebe branitelja i članova njihovih obitelji u 2015. godini, Ministarstva za boračka pitanja, sa Prijedlogom Zaključka;
 13. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Savezu dobitnika najvećih ratnih priznanja Zeničko-dobojskog kantona, u svrhu sufinansiranja posebnih aktivnosti udruženja;
 14. Izvještaj o namjenskom utrošku sredstava za 2015. godinu sa transfera u nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, sa Prijedlogom Zaključka;
 15. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, broj: 10-34-22615/15., od 23.12.2015. godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 16. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za imenovanje direktora Škole za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju osoba sa poteškoćama u psiho-fizičkom razvoju Zenica;
 17. Prijedlog Odluke o Listi lijekova u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti Zeničko-dobojskog kantona;
 18. Izvještaj o utrošku budžetskih sredstava za period januar-decembar 2015. godine na razdjelu 21- Ministarstvo zdravstva, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 615100, pozicija „Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti-za zdravstvo“, sa Prijedlogom Zaključka;
 19. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na izmjene i dopune Pravilnika o radu Javne ustanove Kantonalna bolnica Zenica; (DODATNI ZAKLJUČAK 19-1)
 20. Prijedlog Odluke o pokretanju postupka izrade Kantonalnog ekološkog akcionog plana Zeničko-dobojskog kantona za period 2017. - 2025. godina;
 21. Prijedlog Zaključka o prihvatanju prijedloga i davanju suglasnosti za pregovaranje o granskim kolektivnim ugovorima u Federaciji Bosne i Hercegovine;
 22. Prijedlog Zaključka o proceduri zaključivanja sudske i izvansudske nagodbe;
 23. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za potpisivanje Ugovora o pružanju usluga u JU Dom porodica Zenica;
 24. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za potpisivanje Ugovora o načinu rada i funkcionisanja JU Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona;
 25. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za potpisivanje Ugovora o načinu rada i funkcionisanja Poslovne jedinice Dnevni centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama Tešanj;
 26. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za potpisivanje Ugovora o načinu rada i funkcionisanja Poslovne jedinice Dnevni centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama Visoko;
 27. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju upražnjenih pozicija u reguliranim tijelima za privredna društva TP “Nova trgovina” d.d. Žepče i “rmk promet” d.d. Zenica;
 28. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za imenovanje direktora privrednog društva TP “Nova Trgovina” d.d. Žepče;
 29. Prijedlog Zaključka o prihvatanju mišljenja Ministarstva za za privredu, Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu i Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline, na predloženi Nacrt Zakona o koncesijama;
 30. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju upražnjenih pozicija za privredno društvo “NATRON” d.d. Maglaj;
 31. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti Komisiji za dodjelu kredita za rješavanje stambenih potreba mladih i izradu uvjeta i kriterija za odobravanje kredita.

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma