39. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 14.01.2016.godine

20 Jan 2016
11866 puta

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 37. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 18.12.2015. godine;
 2. Verifikacija Zapisnika sa 38. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 30.12.2015. godine;
 3. Verifikacija Zapisnika sa 2. vanredne sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 21.12.2015. godine;
 4. Verifikacija Zapisnika sa 3. vanredne sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 23.12.2015. godine;
 5. Verifikacija Zapisnika sa 4. vanredne sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 28.12.2015. godine;
 6. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti Investiciono komercijalnoj banci d.d. Zenica za odobravanje kredita društvu Zenička razvojna agencija ZEDA d.o.o. Zenica;
 7. Mišljenje Ministarstva za pravosuđe i upravu po Inicijativi Trako Senada za donošenje Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Zeničko-dobojskog kantona, sa Prijedlogom Zaključka o prihvatanju;
 8. Mišljenje Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport po Prijedlogu OV Visoko, vezano za prijedloge JU Centar za kulturu i edukaciju Visoko i JU Zavičajni muzej Visoko za Program rada Skupštine za 2016. godinu, sa Prijedlogom Zaključka o prihvatanju;
 9. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Prijedlog Pravilnika o standardima i normativima za obrazovanje odraslih;
 10. Mišljenje Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona po Inicijativi Handžić Hasana poslanika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona vezano za izmjene i dopune Zakona o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije, sa Prijedlogom Zaključka o prihvatanju;
 11. Mišljenje Ministarstva za boračka pitanja po Inicijativi Trako Senada za izmjene i dopune člana 4. tačka a) Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica, Prijedlogom Zaključka o prihvatanju;
 12. Prijedlog Odluke o određivanju potpisnika naloga platnih transakcija sa depozitnog i transakcijskog računa otvorenog kod IKB DD Zenica za period od 01.01.2016. godine do 31.03.2016. godine;
 13. Prijedlog Odluke o određivanju potpisnika naloga platnih transakcija putem deviznog računa otvorenog kod IKB DD Zenica za period od 01.01.2016. godine do 31.03.2016. godine;
 14. Prijedlog Odluke o određivanju potpisnika naloga platnih transakcija sa „posebnog ESCROW transakcijskog računa“ za period od 01.01.2016. godine do 31.03.2016. godine;
 15. Prijedlog Odluke o određivanju potpisnika naloga platnih transakcija putem podračuna u okviru JRT za primljene tekuće transfere i donacije, za JU Škola za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju osoba sa poteškoćama u psihofizičkom razvoju Zenica, za period od 01.01.2016. godine do 31.03.2016. godine;
 16. Prijedlog Odluke o određivanju potpisnika naloga platnih transakcija sa posebnog transakcijskog računa -sredstva ostvarena po osnovu posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća za period od 01.01.2016. godine do 31.03.2016. godine;
 17. Prijedlog Odluke o određivanju potpisnika naloga platnih transakcija sa transakcijskog računa otvorenog kod Union banke D.D. Sarajevo za period od 01.01.2016. godine do 31.03.2016. godine;
 18. Prijedlog Odluke o određivanju potpisnika naloga platnih transakcija sa podračuna za Centralizovani obračun i isplatu plaća za period od 01.01.2016. godine do 31.03.2016. godine;
 19. Prijedlog Odluke o određivanju potpisnika naloga platnih transakcija sa transakcijskog računa otvorenog kod Sparkasse dd Sarajevo za period od 01.01.2016. godine do 31.03.2016. godine;
 20. Prijedlog Odluke o određivanju potpisnika naloga platnih transakcija sa računa blagajničko poslovanje budžetskih korisnika otvorenog kod IKB DD Zenica za period od 01.01.2016. godine do 31.03.2016. godine;
 21. Prijedlog Odluke o određivanju potpisnika naloga platnih transakcija sa posebnog namjenskog računa otvorenog kod IKB DD Zenica za prikupljanje sredstava za saniranje šteta nastalih od poplava na području Zeničko-dobojskog kantona za period od 01.01.2016. godine do 31.03.2016. godine;
 22. Prijedlog Odluke o utvrđivanju osnovice za obračun plaće zaposlenika u kantonalnim organima državne službe i drugim budžetskim korisnicima Zeničko-dobojskog kantona za period januar-mart 2016. godine;
 23. Prijedlog Odluke o utvrđivanju visine naknade za topli obrok zaposlenika u kantonalnim organima državne službe i drugim budžetskim korisnicima Zeničko-dobojskog kantona za period januar-mart 2016. godine;
 24. Prijedlog Zaključka o davanju ovlaštenja za podnošenje zahtjeva prema Investiciono-komercijalnoj banci d.d. Zenica i potpisivanje Aneksa Ugovora o dozvoljenom prekoračenju po transakcijskom računu;
 25. Prijedlog Zaključka o davanju ovlaštenja Premijeru Zeničko-dobojskog za potpisivanje Aneksa Ugovora o pružanju usluga deponovanja i plasmana dugoročnih kreditnih sredstava za kreditiranje stambenih potreba mladih za područje Zeničko-dobojskog kantona;
 26. Program utroška namjenskih sredstava iz oblasti šumarstva, razdjel 23, budžetska organizacija 03, potrošačka jedinica 0001 Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2015. godinu, sa Prijedlogom Zaključka o usvajanju;
 27. Prijedlog Rješenja o razrješenju i konačnom imenovanju novih članova Školskog odbora Osnovne škole „Enver Čolaković”, Janjići, Zenica iz reda nastavnika, stručnih saradnika i osoblja škole;
 28. Prijedlog Zaključka kojim se odobrava ustupanje prehrambenih artikala JU Kantonalna bolnica Zenica od strane Kantonalne uprave civilne zaštite;
 29. Prijedlog Odluke o unosu nedostajućih sredstava za stvorene obaveze u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona sa 31.12.2015. godine;
 30. Prijedlog Zaključka kojim se nalaže Službi za zajedničke poslove da provede postupak direktnog sporazuma za nabavku pružanja usluga osiguranja vozila u vlasništvu Zeničko-dobojskog kantona.

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma