37. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 27.12.2019. godine

10 Feb 2020
18907 puta

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Razmatranje Amandmana na Prijedlog Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu:
  1. Prijedlog Zaključka o izjašnjenju na Amandman Mersije Kasumović, zastupnice u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona, podnesen na Prijedlog Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu;
  2. Prijedlog Zaključka o izjašnjenju na Amandman I Meldine Ugarak, zastupnice u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona, podnesen na Prijedlog Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu;
  3. Prijedlog Zaključka o izjašnjenju na Amandman I Rame Isaka, zastupnika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona, podnesen na Prijedlog Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu;
  4. Prijedlog Zaključka o izjašnjenju na Amandman I Kluba poslanika SBB-a u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona, podnesen na Prijedlog Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu;
  5. Prijedlog Zaključka o izjašnjenju na Amandman Amera Ahmića, zastupnika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona, podnesen na Prijedlog Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu;
  6. Prijedlog Zaključka o izjašnjenju na Amandman Sanje Renić, zastupnice u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona, podnesen na Prijedlog Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu;
  7. Prijedlog Zaključka o izjašnjenju na Amandmane 2 i 3 Kluba poslanika SDP-a u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona, podnesene na Prijedlog Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu;
  8. Prijedlog Zaključka o izjašnjenju na Amandmane 1, 4, 5, 6, 7, 8 i 9 Kluba poslanika SDP-a u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona, podnesene na Prijedlog Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu;
 2. Informacija o stanju u oblasti zapošljavanja na području Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 3. Prijedlog Uredbe o osiguranju ličnosti i objekata Zeničko-dobojskog kantona, koji se posebno osiguravaju;
 4. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Kolektivni ugovor za službenike organa uprave i sudske vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine;
 5. Prijedlog Odluke o izvršenju Presuda Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Šain i drugi protiv Bosne i Hercegovine, ap. br. 61620/15 i 53 druga, Elčić i drugi protiv Bosne i Hercegovine, ap. br. 34524/15 i 5 drugih, Dujak Vinko i 52 druga protiv Bosne i Hercegovine, ap. br. 17303/15 i dr i Hrnjić i 57 druga protiv Bosne i Hercegovine, ap. br. 20954/13 i dr;
 6. Prijedlog Odluke o unosu nedostajućih sredstava za stvorene obaveze u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu;
 7. Prijedlog Odluke o preraspodjeli rashoda planiranih u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu, za Kantonalnu direkciju za ceste i Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline;
 8. Prijedlog Odluke o preraspodjeli rashoda planiranih u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu, za Ministarstvo za pravosuđe i upravu i Kantonalno pravobranilaštvo Zenica;
 9. Razmatranje Amandmana na Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu-skrećeni postupak;
  1. Prijedlog Zaključka o izjašnjenju na Amandman Meldine Ugarak zastupnice u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona, podnesen na Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu-skrećeni postupak;
  2. Prijedlog Zaključka o izjašnjenju na Amandman Edina Arnauta zastupnika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona, podnesen na Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu-skrećeni postupak;
 10. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava za uposlenike Zeničko-dobojskog kantona za nadoknadu štete od posljedica nesretnog slučaja (nezgode), invaliditeta ili smrti, za period od 06.09.2017. do 26.01.2018. godine;
 11. Prijedlog Odluke o preraspodjeli rashoda planiranih u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu, za Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport i Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice;
 12. Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava za finansiranje političkih stranaka zastupljenih u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona za mjesec decembar 2019. godine;
 13. Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za program javnih investicija Zeničko-dobojskog kantona;
 14. Prijedlog Zaključka o raspodjeli prihoda od indirektnih poreza koji pripadaju direkcijama cesta - Kantonalnoj direkciji za ceste;
 15. Prijedlog Odluke o odobravanju i dodjeli finansijskih sredstava za sufinansiranje troškova pripreme prijedloga projekata javno-privatnog partnerstva (JPP) u 2019. godini;
 16. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Kantonalna bolnica Zenica za pokriće troškova nabavke perfuzora;
 17. Prijedlog Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, sa Prijedlogom Zaključka;
 18. Prijedlog Zaključka o usvajanju Programa o izmjeni Programa utroška sredstava pod nazivom “Program utroška sredstava Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za poticaje u poljoprivredi za 2019. godinu”, u razdjelu 23, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614400, NAD 42, pozicija “Subvencije za podsticaj razvoja u poljoprivrednoj proizvodnji”;
 19. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava na ime podrške za proizvodnju maline i kupine (konvencionalna proizvodnja) i jagode proizvedene po principu organske proizvodnje;
 20. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava Javnoj ustanovi „Institut za zdravlje i sigurnost hrane“ Zenica za projekte Instituta u 2019. godini;
 21. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za nabavku opreme veterinarskih laboratorija “Instituta za zdravlje i sigurnost hrane” Zenica;
 22. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava poljoprivrednim proizvođačima za uređenje poljoprivrednog zemljišta na području Zeničko-dobojskog kantona;
 23. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti Ministarstvu za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu da na Općinu Zavidovići prenese poslove provođenja postupka javne nabavke za realizaciju projekta „Vodosnabdijevanje prostorne cjeline MZ Pašin Konak, Zavidovići“;
 24. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava Općini Breza za sufinansiranje projekta „Istražno-eksploatacioni radovi termo-mineralne vode Sedra“;
 25. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava Općini Tešanj za projekat „Izrada stručnih podloga za iznalaženje dodatnih količina vode na lokalitetu Bobarsko Polje uz provođenje istražnih radova“;
 26. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava Općini Žepče za sufinansiranje projekta „Uređenje izvorišta Kiseljak“;
 27. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava poljoprivrednom proizvođaču ''Nesko-prom'' d.o.o. Visoko, na ime podrške za uzgoj brojlera;
 28. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava poljoprivrednim proizvođačima sa područja Zeničko-dobojskog kantona, na ime pomoći za proizvodnju maline iz prethodne budžetske godine, zbog administrativnih poteškoća;
 29. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Plan zaštite, održavanja, rekonstrukcije i izgradnje regionalnih cesta za 2019. godinu, Kantonalne direkcije za ceste u sastavu Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline;
 30. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava za nabavku klima uređaja i računara za potrebe Kantonalnog zavoda za urbanizam i prostorno uređenje;
 31. Prijedlog Zaključka o izmjenama Zaključka o usvajanju Programa utroška sredstava Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, razdjel - 22, proračunska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614300, subanalitika MAX 002, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu, pozicija „Transfer za sport“;
 32. Prijedlog Programa utroška sredstava, u razdjelu 22 - Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 821600, pozicija „Rekonstrukcija i investiciono održavanje“, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 33. Prijedlog Odluke o imenovanju Radnog tijela za pripremu prijedloga JPP projekta;
 34. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu, za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU Osnovna škola „15. april“ Kakanj, sredstva uplaćena od strane općine Kakanj;
 35. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu, za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – Gimnazija „Edhem Mulabdić“ Maglaj, sredstva uplaćena od strane općine Maglaj;
 36. Prijedlog Rješenja o razrješenju i konačnom imenovanju novog člana Školskog odbora JU Prva gimanzija u Zenici, iz reda roditelja;
 37. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Odbojkaškom klubu „Maglaj“ iz Maglaja za sufinansiranje kotizacije i redovnih aktivnosti kluba u 2019. godini;
 38. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava „Paraglajding klubu Zenica“ iz Zenice za sufinansiranje kotizacije i članarine kluba u 2019. godini;
 39. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Aero klubu „Zenica“ iz Zenice, za refundaciju troškova učešća na međunarodnim takmičenjima u aviomodelarstvu održanim u Hrvatskoj u 2019. godini;
 40. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Rukometnom klubu „Žepče“ iz Žepča, za finansijsku potporu u svrhu pokrivanja dijela troškova kotizacije za učešće u Prvoj ligi FBiH;
 41. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava udruženju „Naša škola sporta“ iz Kaknja u svrhu učešća na X. međunarodnom festivalu odbojke u Novom Sadu u 2019. godini;
 42. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Nogometnom klubu „Stupčanica“ Olovo iz Olova, za sufinansiranje redovnih aktivnosti kluba u 2019. godini;
 43. Prijedlog Zaključka o odobravanju novčanih sredstava Fariku Muhiću članu kluba dizača tegova „Predator“ iz Vareša u svrhu refundiranja dijela troškova za kondicione pripreme i vitaminizaciju u 2019. godini;
 44. Prijedlog Zaključka o odobravanju novčanih sredstava Skijaškom klubu „Ze-2010“ Zenica iz Zenice u svrhu refundiranja dijela troškova za pripreme takmičara Alena Bičakčića u 2019. godini;
 45. Prijedlog Zaključka o odobravanju novčanih sredstava Rukometnom klubu „Krivaja“ Zavidovići iz Zavidovića u svrhu sufinansiranja Projekta „Rukomet-moj posebni prijatelj“;
 46. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Memčić Ađulu, ratnom vojnom invalidu iz Žepča u svrhu izgradnje stambenog objekta sa ciljem trajnog stambenog rješavanja.
 47. Izvještaj o implementaciji Akcionog plana za provođenje Strategije zapošljavanja Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 48. Prijedlog Zaključka o izmjenama Programa utroška sredstava planiranih Budžetom Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu, Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice, pozicija “Tekući transferi pojedincima”;
 49. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Općini Olovo, na ime učešća Zeničko-dobojskog kantona u sufinansiranju radova na izgradnji ulične rasvjete u povratničkom naselju Gurdići;
 50. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Mjesnoj zajednici Stupni Do, općina Vareš, za uspostavu sistema grijanja džamije u Mjesnoj zajednici Stupni Do, općina Vareš;
 51. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Mjesnoj zajednici Gostović, općina Zavidovići, za sanaciju i betoniranje lokalnog puta u Sinanovićima;
 52. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Općini Zavidovići, na ime finansiranja infrastrukturnih projekta sa ciljem potpore povratku na područje Mjesne zajednice Vozuća;
 53. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava kao pomoć socijalno intervenirajućeg karaktera za lica i/ili članove njihovih porodica za ublažavanje stanja socijalne potrebe;
 54. Prijedlog zaključka o odobravanju sredstava Bulut Irni iz Zenice, kao pomoć socijalno intervenirajućeg karaktera za nabavku ortopedskog pomagala;
 55. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava kao pomoć socijalno intervenirajućeg karaktera Babahmetović Ameli iz Zenice i Slišković Ljilji iz Žepča, u svrhu plaćanja dijela troškova nabavke ortopedskog pomagala;
 56. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Filipović Ivici iz Žepča, kao pomoć socijalno intervenirajućeg karaktera za sufinansiranje liječenja bolesne kćerke;
 57. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Mahmutović Ameli iz Zavidovića, kao pomoć socijalno intervenirajućeg karaktera za liječenje maloljetne kćerke van države;
 58. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Sejdić Hamidi iz Visokog, kao pomoć socijalno intervenirajućeg karaktera za sufinansiranje rješavanja stambenog pitanja;
 59. Prijedlog Zaključka o odobravanju novčanih sredstava Udruženju Invalidski odbojkaški klub „Zavidovići“ iz Zavidovića, na ime finansijske pomoći za aktivnosti u novembru i decembru 2019. godine;
 60. Prijedlog Zaključka o odobravanju novčanih sredstava Udruženju škola fudbala „Sportino-Ma“ iz Maglaja, na ime finansijske pomoći za organizaciju turnira za dječake i djevojčice u fudbalu;
 61. Prijedlog Zaključka o odobravanju novčanih sredstava Košarkaškom klubu „Kakanj“, iz Kaknja, na ime finansijske pomoći projektu „Omladinske lige“;
 62. Prijedlog Programa o izmjenama i dopunama Programa utroška sredstava, pod nazivom „Nabavka opreme“ Kantonalne uprave za inspekcijske poslove za 2019. godinu, sa razdjela 26, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 821300, pozicija „Nabavka opreme“, sa Prijedlogom Zaključka;
 63. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Nogometnom klubu „Usora“ za sufinansiranje redovnih aktivnosti kluba u 2019. godini;
 64. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Rukometnom klubu „Krivaja“ iz Zavidovića sredstva, kao pomoć socijalno intervenirajućeg karaktera za sufinansiranje projekta ''Rukomet – moj posebni prijatelj“.

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma