Članak je filtriran: Septembar 2017

U Sarajevu je juče održana završna konferencija EU projekta „ Razvoj kapaciteta u sprečavanju korupcije i stvaranje strateških dokumenata u oblasti borbe protiv korupcije u BiH“, kojoj su prisustvovali i članovi Tima za borbu protiv korupcije Vlade Zeničko-dobojskog kantona.

Prisutnima su se obratili šef Delegacije EU u BiH Lars Gunar Vigemark, direktor APIK-a Hasim Šabotić, te vođe Projekta: Londa Esadze, Georgi Rupchev i Slagjana Taseva. 

Projekat je trajao osam mjeseci, a cilj mu je bio podržati implementaciju Strategije za borbu protiv korupcije BiH, dati doprinos institucionalnom okviru, kao i kompletirati strateški okvir uključujući entitetske i kantonalne nivoe.

Za sada je na svim nivoima vlasti u BiH, usvojeno ukupno 8 strategija i 14 akcionih planova za borbu protiv korupcije.

Zeničko-dobojski kanton istaknut je kao jedan od primjera dobre prakse, gdje su u kratkom periodu od formiranja Tima za borbu protiv korupcije postignuti značajani rezultati. Nakon što je krajem marta usvojen Akcioni plan za borbu protiv korupcije, realizovan je veći dio aktivnosti za koje je rok bio 6 mjeseci, svi organi državne službe i druge institucije donijeli su vlastite operativne planove, a u završnoj fazi je i izrada Strategije za borbu protiv korupcije koja će uskoro biti predstavljena Vladi Zeničko-dobojskog kantona.

 

Objavljeno u Vijesti
četvrtak, 21 Septembar 2017 15:21

SAOPŠTENJE SA 47. SJEDNICE SKUPŠTINE

Na 47. sjednici Skupštine Zeničko-dobojskog kantona koja je održana 20.09.2017. godine je donesen Zakon o naučnoistraživačkoj djelatnosti. Ovaj Zakon je usklađen sa zakonodavstvom u Evropskoj uniji i omogućiti će kvalitetniju saradnju sa institucijama koje se bave naučnoistraživačkim radom. Sada je Zakonom precizno regulisano, koji su to prije svega pravni subjekti koji se mogu baviti naučnoistraživačkim radom i uslovi koje oni trebaju ispunjavati, ali i pitanje izdvajanja finansijskih sredstava za naučnoistraživački rad iz Budžeta Kantona. Ovaj Zakon će omogućiti podsticanje naučoistraživačke djelatnosti u okviru visokoškolskih ustanova u Zeničko-dobojskom kantonu, regulisati pitanja izbora u naučna i istraživačka zvanja, riješiti pitanje nadzora u ovoj oblasti i druga neophodna pitanja za obavljanje naučnoistraživačke djelatnosti na području Zeničko-dobojskog kantona.

Na 47 sjednici, Skupština je dala svoja mišljenja u okviru procedura za donošenje federalnih zakona i to, Novog (izmjenjenog) Nacrta federalnog Zakona o štrajku i Nacrta federalnog Zakona o kontroli i ograničenoj upotrebi duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje. Oba utvrđena Mišljenja Skupštine Kantona, u okviru ove procedure, su data uvažavajući predhodno data mišljenja resornih kantonalnih ministarstava i drugih kantonalnih organa uprave koja je prihvatila Vlada Kantona. Sva predhodno utvrđena mišljenja postaju sastavni dijelovi mišljenja Skupštine Kantona koja će biti dostavljena Domu naroda Parlamenta Federacije BiH, radi provođenja daljnje propisane procedure za donošenje zakona u Federaciji BiH. Takođe i sve primjedbe, prijedlozi i sugestije poslanika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, iznesene tokom vođenja rasprave, kao i mišljenje nadležne skupštinske Komisije sadržano u njenom izvještaju, će biti dostavljeni Domu naroda Parlamenta Federacije BiH. U nastavku rada Skupština je prihvatila Nacrt Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Zeničko-dobojskog kantona. Peta tačka dnevnog reda je bila Inicijativa Amira Ganića, poslanika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, za promjenu datuma obilježavanja Dana Zeničko-dobojskog kantona, koju su poslanici u Skupštini prihvatili. U daljem radu poslanici su donijeli tri odluke i to:

  • Odluka o imenovanju predsjednika i dva člana Nadzornog odbora Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona,
  • Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju Kluba poslanika Bošnjaka 7. saziva Skupštine Zeničko-dobojskog kantona,
  • Odluka o izmjeni Odluke o izboru stalnih radnih tijela 7. saziva Skupštine Zeničko-dobojskog kantona.

Na koncu rada u okviru 47. sjednice, poslanici u Skupštini su prihvatili Izvještaj o ostvarivanju Programa rada Skupštine za 2017. godinu, za period I-VI 2017. godine, a Zaključak o prihvatanju Izvještaja o radu Nadzornog odbora Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona za 2015. godinu, nije dobio potrebnu većinu glasova poslanika za donošenje, nakon čega je donesen drugi zaključak kojim su data određena zaduženja Agenciji za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona i Ministarstvu za privredu .

Stručna služba Skupštine ZDK

Objavljeno u Vijesti

Povodom Dana općine Zavidovići, u Osnovnoj školi “Kovači” puštena je u rad renovirana školska sportska sala. Vrijednost projekta je 110.000 KM, a izgradnja dvorane rezultat je saradnje lokalnih vlasti s općinom Nilufer iz Burse.

Općina Nilufer sufinansirala je projekt sa 60.000 KM, Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona izdvojilo je 35.000, a Općina Zavidovići 15.000 KM.

Časove tjelesnog odgoja u novoj će sali od ove školske godine imati 590 učenika, raspoređenih u 28 odjeljenja.

“Ova fiskulturna dvorana napravljena je 1970. godine, a u poplavama 2014. je dijelom stradala zbog starosti i dotrajalosti. Već duži niz godina nije bila uslovna za odvijanje nastave tjelesnog i zdravstvenog odgoja”, izjavio je Midhat Mujanović, direktor OŠ Kovači.

Inače, na području Zeničko-dobojskog kantona, prema riječima Mensura Sinanovića, ministra obrazovanja, nauke, kulture i sporta u Vladi ZDK za rekonstrukcije školskih objekata se izdvojilo najviše u posljednjih 15 godina. Ove godine izdvojeno je pet miliona KM po raznim osnovama.

 

Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport

Objavljeno u Vijesti

Dana 13.09.2017. godine u sjedištu Zeničko-dobojskog kantona, u organizaciji Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice i Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, održana je prezentacija javnog poziva za dodjeljivanje novčanih poticaja za zapošljavanje/samozapošljavanje osoba sa invaliditetom koji će biti objavljeni u narednih petnaest dana.

Prisutnima se u uvodu obratio Nurđehan Šahinović, ministar za rad, socijalnu politiku i izbjeglice, te ih upoznao sa aktivnostima iz Strategije za zapošljavanja Zeničko-dobojskog kantona 2013-2020, a koje se odnose na promovisanje zapošljavanja i profesionalne rehabilitacije, te suzbijanja diskriminacije osoba sa invaliditetom na tržištu rada. Potom je direktor Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljanje osoba sa invaliditetom Ahmet Baljić, zajedno sa svojim saradnicima prezentovao modele direktne finansijske podrške za zapošljavanje i samozapošljavanje osoba sa invaliditetom, ciljane skupine koje mogu biti obuhvaćene, te proceduru apliciranja za sredstva.

Fond dva puta godišnje raspisuje Javne pozive koji se odnose na dodjelu novčanih stimulansa za novo zapošljavanje/samozapošljavanje osoba sa invaliditetom na koje se mogu prijaviti poslodavci koji žele zaposliti osobu sa invaliditetom, kao i osobe sa invaliditetom koje žele osnovati samostalni obrt. Za zapošljavanje poslodavac može dobiti 7.000,00 do 15.750,00 KM, a za samozapošljavanje osoba sa invaliditetom 10.500 do 15.750,00 KM u zavisnosti od proceta invaliditeta, te od vrste ugovora o radu. Fond takođe raspisuje Javne pozive za programe za razvoj privrednih društava za zapošljavanje osoba sa invaliditetom i zaštitnih radionica, održivost zaposlenosti osoba sa invaliditetom i profesionalne rehabilitacije.

Po završetku prezentacije su prisutni predstavnici Ustanova socijalne zaštite, JU Službe za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona, članovi udruženja poslodavaca, predstavnici nevladinih organizacija imali priliku postaviti pitanja koja se odnose na načine apliciranja i kriterije za odobravanje sredstava.

Ministar Nurđehan Šahinović je rekao da očekuje da će se ovaj vid prezentacija i dalje nastaviti  održavati i da će se zbog prepoznavanja važnosti ostvarivanja direktnih kontakata znatno povećati broj poslodavaca zainteresiranih da uključe osobe sa invaliditetom na tržište rada.

 

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice

 

 

Objavljeno u Vijesti

Dana 12.09.2017. godine  - u prostorijama Ministarstvu za obrazovanje, nauku, kulturu i sport potpisan je Ugovor između UNDP-a i projektantske kuće „Urbis centar“ d.o.o. Banja Luka, koja je odabrana da izradi Glavni projekat za novu Osnovnu školu „Hasan Kikić“ Tetovo Zenica.

Proceduru izbora projektanta je sproveo UNDP prema Sporazumu i odlukama Vlade Zeničko-dobojskog kantona.

Na osnovu Sporazuma između Vlade Zeničko-dobojskog kantona i UNDP-a predviđeno je da UNDP sprovede procedure izbora projektantske kuće za izradu Glavnog projekta i izbor izvođača za izradu nove Osnovne škole „Hasan Kikić“ Tetovo Zenica.

Sredstva za ove namjene je obezbijedila Vlada Zeničko-dobojskog kantona i UNDP.

Ovom događaju u prostorijama Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport prisustvovali su predstavnici ministarstva, UNDP-a, projektantske kuće „Urbis centar“ Banja Luka, direktorica škole, predstavnik Vijeća roditelja škole i predstavnik Mjesne zajednice Tetovo.

Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport

Objavljeno u Vijesti

Dana 12.09.2017. godine  ministar za obrazovanje, nauku, kulturu i sport i komandant Turske vojne misije u BiH su prisustvovali na svečanoj priredbi u Osnovnoj školi „Ahmed Muradbegović“ Stranjani Zenica, a u povodu završetka radova na školskom objektu područne škole Pojske.

Rekonstrukcijom školskog objekta izvršena je zamjena krova, podova, prozora i popravka i uređenje mokrih čvorova, a ujedno je u školi nabavljen novi namještaj u svim učionicama.

Vrijednost radova je iznosila 155.000,00 KM koje su obezbijedili Vlada Zeničko-dobojskog kantona ( 85.000,00 KM) i Turska vojna misija u BiH ( 70.000,00 KM).

Direktor škole je izrazio zahvalnost Ministarstvu za obrazovanje, nauku, kulturu i sport i donatoru Turskoj vojnoj misiji u BiH u ime učenika, roditelja i stanovnika Mjesne zajednice Pojske.

Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport

Objavljeno u Vijesti

S ciljem povećanja zapošljivosti ranjivih kategorija,  a što je i obaveza iz Strategije zapošljavanja Zeničko-dobojskog kantona, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice u saradnji sa Fondom za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom organizuje dana 13.09.2017. godine (srijeda) u 11,00 sati u sjedištu Zeničko-dobojskog kantona, Kučukovići 2, Zenica, sala 301, prezentaciju programa zapošljavanja invalidnih osoba koje Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom planira realizirati u 2017. godini, i za koje će u veoma kratkom roku raspisati javni poziv.

Voditelj prezentacije je Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom.

 

 

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice

 

 

 

Objavljeno u Vijesti

Dana 08.09.2017. godine, kao rezultat prevedenih aktivnosti Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Zeničko-dobojskog kantona po pitanju realizacije Javnog poziva za finansiranje i sufinansiranje programa/projekata nevladinih organizacija kantonalnog karaktera sa područja Zeničko-dobojskog kantona, u prostorijama ovog Ministarstva je održan sastanak sa predstavnicima  kantonalnih nevladinih organizacija. U pitanju su nevladine organizacije kojima su Odlukom Vlade Zeničko-dobojskog kantona odobrena budžetska sredstva za realizaciju programa/projekata u 2017. godini.

Sastanak je održan s ciljem uručivanja Odluke Vlade Zeničko-dobojskog kantona, broj: 02-14-12206/17 od 31.08.2017. godine i dogovora oko realizacije programa/projekata. Tom prilikom,  Nurđehan Šahinović, Ministar ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice, ukazao je na značaj razvoja saradnje i partnerstva vladinog i nevladinog sektora u realizaciju budućih projekata, kao i na obaveze po pitanju izvještavanja o realizaciji odobrenih programa/projekata.

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice

Objavljeno u Vijesti

Ministarstvo za boračka pitanja Zeničko-dobojskog kantona dana 08.09.2017.godine izvršilo je isplatu sredstava odobrenih Programom poticaja upošljavanja.

Sredstva u iznosu od 290.400,00KM uplaćena su na račune općina Zeničko-dobojskog kantona. Prema navedenom Programu općinske službe su dužne mjesečno, po dostavljanju dokaza o isplati plaća uposlenima, poslodavcima isplaćivati ovaj poticaj.

Ukupno je uposleno je 47 pripadnika braniteljske populacije za period od najmanje 24 mjeseca.

Posebno naglašavamo kako su pripadnici braniteljske populacije samostalno tražili poslodavce, te pokazali kako je ova populacija sposobna idalje proaktivno djelovati i boriti se i za vlastitu egistenciju.

Program samozapošljavanja Ministarstva u završnoj je fazi, te se potpisivanje ugovora o dodjeli sredstava po istome očekuje u narednih desetak dana.

Uspješna realizacija oba Programa zapošljavanja, kao i veliki odaziv na iste, potaknuo je Ministarstvo na iznalaženje dodatnih sredstava, te je planirano raspisivanje novog javnog poziva po Programu upošljavanja u pravnim osobama u toku septembra 2017.godinu.

Objavljeno u Vijesti

U posjeti Vladi Zeničko-dobojskog kantona boravila  je delegacija D.Med Healthcare AG korporacije iz Njemačke – u kojoj su bili  direktor, Sven-Axel Krentorz i Medin Okić, regionalni direktor za Istočnu Evropu te kardiolog dr. Adnan Delić, i sastala se sa premijerom Miralemom Galijaševićem i njegovim saradnicima. Tokom sastanka razgovaralo se o investiranju u oblasti intenzivne-interventne kardiologije u skladu sa Zakonom o Javno-privatnom-partnerstvu  ZDK.

Premijer Galijašević je izrazio zadovoljstvo ponuđenim projektom  i mogućom saradnjom i naglasio da je Zeničko-dobojski kanton lider u FBiH u regulisanju Javno-privatnog-partnerstva, odnosno prvi je donio zakon i podzakonske akte iz ove oblasti. ZDK je u ovom trenutku spreman za implementaciju projekata Javno-privatnog-partnerstva.

KBZ je, također, iskazala spremnost i interes da učestvuje u ponuđenom projektu koji će, ako bude realiziran, dugoročno koristiti svim pacijentima sa područja Kantona.

Na sastanku su precizirane naredne aktivnosti, kao i nosioci aktivnosti za realizaciju ponuđenog projekta.

 

Press služba

Objavljeno u Vijesti
Stranica 1 od 2

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma