Članak je filtriran: Decembar 2017

Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona, u saradnji sa javnim i privatnim predškolskim ustanovama i osnovnim školama na području Zeničko-dobojskog kantona, planira implementaciju Programa obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja za djecu u godini pred polazak u osnovnu školu, u skladu sa članovima 22, 46, 48, 52. i 56. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (''Službene novine Zeničko-dobojskog kantona'' broj 7/10, 8/12).

 • Program obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja (POPOiO) u školskoj 2017/2018. godini namijenjen je djeci koja će do 1.marta 2018. godine navršiti  5 godina i 6 mjeseci života i  koja, u ovoj školskoj godini, nisu pohađala neku od predškolskih ustanova.
 • Roditelji/staratelji djece trebaju prijaviti dijete za Program obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja u školu koju će dijete pohađati, kod pedagoga škole ili osobe koju je ovlastio direktor škole.
 • Za evidentiranje nije potrebno prisustvo djeteta, niti prilaganje bilo kakve dokumentacije.
 • Evidencija djece se vrši u periodu od 18.12.2017. godine do 29.12.2017. godine u školi koju će djeca pohađati.
 • U periodu od 08.01.2018. godine do 01.2018. godine, obavit će se besplatni ljekarski pregledi djece-polaznika Programa obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja.
 • Roditelji/staratelji trebaju insistirati na adekvatnom ljekarskom uvjerenju za upis u predškolsku ustanovu.
 • O upisu djece u Program obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja (POPOiO), sa svom potrebnom dokumentacijom, kao i vremenu realizacije Programa roditelji/staratelji bit će obaviješteni putem sredstava javnog informisanja i putem obavještenja na školi u kojoj su djeca evidentirana.

 

MINISTAR
Mensur Sinanović

 

Objavljeno u Vijesti

Premijer Zeničko-dobojskog kantona Miralem Galijašević sa ministrima Mensurom Sinanovićem i Himzom Smajićem  te direktorom Kantonalne uprave CZ  Džavidom Aličićem danas  će posjetiti općine Maglaj, Tešanj i Zavidoviće i sa općinskim načelnicima obići objekte oštećene olujnim vjetrom.

Naime, olujno nevrijeme i vjetar su izazvali oštećenja na školskim i drugim objektima u ovim općinama.

Danas će domaćini premijeru i saradnicima biti općinski načelnici koji će ih upoznati sa stepenom oštećenja i planom za saniranje nastalih šteta.

 

 

Press služba

Objavljeno u Vijesti

U noći sa 11.12.2017. na 12.12.2017. godine na teritorijama općina Maglaj i Tešanj usljed  olujnog vjetra na školskim objektima je nanesena veća materijalna šteta, čija se vrijednost još procjenjuje. Materijalna šteta nastala je na krovovima i inastalacijama škola, zbog čega su  rukovodstva škola u komunikaciji sa Ministarstvom za obrazovanje, nauku, kulturu i sport reagovala reorganizacijom izvođenja današnjeg nastavnog procesa. U nekim školama je zbog otežanih uvjeta za siguran boravak  učenika, obustavljen nastavni proces.

Učenici koji su došli na nastavu su zadržani u zatvorenom prostoru i pod stalnim nadzorom nastavnika.  

Rukovodstvima škola je preporučeno da u saradnji sa nadležnim službama u općinama izvrše procjenu na koji će način prvenstveno zaštititi sigurnost i zdravlje učenika i radnika.

Ministarstvo za obrazovanje, nauku kulturu i sport preduzet će sve neophodne aktivnosti da bi se sanirala materijalna šteta i stvorili neophodni uvjeti za održavanje nastavnog procesa u svim školama koje su oštećene olujnim nevremenom.

 

Press služba

Objavljeno u Vijesti

Jučer je održan sastanak u Uredu Miralema Galijaševića, premijera Zeničko-dobojskog kantona sa predstavnicima Sindikata Želejezare „Zenica“ na kojem se razgovoralo o daljim aktivnostima Sindikata i Vlade nakon relizacije pomoći od Vlade FBiH.

S obzirom da je Vlada FBiH nadležna za  Željezaru na insistiranje Sindikata, premijer Galijašević je zakazao sastanak u Vladi Federacije BiH, koji će se održati danas u 12 sati, a na kojem će se tražiti od Vlade FBiH  da prezentira plan aktivnosti za rješavanje Želejzare“ Zenica“.

 

Press služba

 

Objavljeno u Vijesti

Danas, 06.12.2017. godine, u prostorijama Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona, ministar Nikola Arsenić i policijski komesar Semir Šut su održali sastanak sa ministrom  za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona gospodinom Mensurom Sinanovićem i pomoćnikom ministra gospodinom Rasimom Kovačem.

U prvom dijelu sastanka je razgovarano o unapređenju saradnje u oblasti kontrole i zakonitosti obuke vozača i polaganja vozačkih ispita, dok je u nastavku razgovarano o sigurnosti škola i učenika u školskim sredinama na području Kantona.  

Također, razgovarano je o aktivnostima i pojačanima akcijama u saobraćaju Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona, koje su poduzimane u proteklom periodu na kontroli poštivanja obaveza vozača prema pješacima, prvenstveno u kontekstu mjera koje su  poduzimane sa početkom školske godine u svim gradovima i na ulicama u blizini škola na podruju Kantona. Tokom naznačenih aktivnosti, a uzimajući u obzir veće prisustvo djece na ulicama i pješačkim prijelazima, bilo je pojačano prisustvo policijskih patrola na gradskim  ulicama, kako bi se svim pješacima, a naročito đacima, pružila maksimalna sigurnost. Kako je ocijenjeno na održanom sastanku, navedene aktivnosti su dale dobre rezultate, a pojačano prisustvo policijskih patrola na saobraćajnicama je unaprijedilo sigurnost svih učesnika u saobraćaju, naročito pješaka, te kod građana poboljšalo osjećaj sigurnosti.

 

 

Odsjek za odnose sa javnošću, analitiku i planiranje
MUP-a Zeničko-dobojskog kantona

Objavljeno u Vijesti

U Zenici je na inicijativu predsjedavajućeg Skupštine Zeničko-dobojskog kantona Jasmina Duvnjaka održan prvi zajednički radno-konsultativni sastanak predsjedavajućih/predsjedatelja svih deset kantonalnih skupština u Federaciji Bosne i Hercegovine. Prisustvo predsjednika svih 10 kantona potvrđuje opravdanost inicijative i dodatno ohrabruje daljnju institucionalnu saradnju. Ovom sastanku su prisustvovali:

 • Nijaz Husić, predsjedavajući Skupštine Unsko-sanskog kantona,
 • Joso Marković, predsjedatelj Skupštine Posavskog kantona,
 • Senad Alić, predsjedavajući Skupštine Tuzlanskog kantona,
 • Jasmin Duvnjak, predsjedavajući Skupštine Zeničko-dobojskog kantona sa zamjenicima Draženkom Subašić i Ivom Tadićem,
 • Aida Obuća, predsjedavajuća Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona,
 • Josip Kvasina, predsjedatelj Skupštine Srednjobosanskog kantona,
 • Šerif Špago, predsjedavajući Skupštine Hercegovačko-neretvanskog kantona,
 • Ante Mišetić, predsjedatelj Skupštine Zapadno-hercegovačkog kantona,
 • Ana Babić, predsjedavajuća Skupštine Kantona Sarajevo,
 • Robert Bagarić, predsjedatelj Skupštine Hercegbosanske županije.

Na sastanku se razgovaralo o unapređenju komunikacije i jačanja sistematične međusobne saradnje svih kantona, te potrebi boljeg i kvalitetnijeg zajedničkog nastupa prema višim nivoima vlasti, smatrajući da jači i jedinstveniji nastup prema Federaciji Bosne i Hercegovine treba biti naročito kada je riječ o propisima koje donosi Federacija BiH, a koji se direktno reflektiraju na sve kantone, poput raspodjele javnih prihoda, zapošljavanja i razvoja, borbe protiv korupcije, zdravstva, sigurnosti, te sva pitanja od značaja za ulogu i poziciju kantona u procesu europskih integracija naše zemlje.

Na sastanku su razmatrana i razmijenjena iskustva i prakse u organiziranju rada i funkcionisanju kantonalnih skupština. Na kraju je zaključeno da će se najmanje svaka četiri mjeseca održavati ovakvi radni sastanci, kako bi modaliteti buduće saradnje i razmjene informacija bili što kvalitetniji. Naredni sastanak predsjedavajućih/predsjedatelja planiran je u sjedištu Posavskog kantona u Orašju.


Stručna služba Skupštine ZDK

Objavljeno u Vijesti

Na 120. sjednici Vlade Zeničko-dobojskog kantona koja je održana 04.12.2017. godine po prvi put su iz Budžeta ZDK,  isplaćene jednokratne novčane nagrade za 114 nastavnika osnovnih i srednjih škola za uspjeh učenika na takmičenjima, smotrama, javnim nastupima i konkursima za školsku 2016/2017. godinu, a u skladu sa Kolektivnim ugovorom za djelatnost osnovnog i srednjeg obrazovanja za teritorij Zeničko-dobojskog kantona. Za navedene nagrade Vlada Zeničko-dobojskog kantona izdvojila je iznos od 32.545,00 KM.

Svim učenicima i nastavnicima čestitamo na ostvarenim uspjesima.

Na istoj sjednici Vlada Zeničko-dobojskog kantona je odobrila iznos od 9.962,50 KM za podršku naučnoistraživačkoj djelatnosti i to za: učešća na međunarodnim kongresima, organizaciji međunarodnih kongresa i izdavanju udžbenika za studente na Univerzitetima u kantonu.

 

Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport

Objavljeno u Vijesti

Juče 04.12.2017. godine u zajedničkoj  organizaciji Misije OSCE-a u BiH – Terenski  ured u Travniku i Tima Vlade Zeničko-dobojskog kantona za borbu protiv korupcije, održana je tematska obuka:

„Izrada operativnih planova u obrazovnim institucijama“.

Obukom je obuhvaćeno 82 koordinatora imenovanim u svim osnovnim i srednjim školama na području Zeničko-dobojskog kantona.

Na ovaj način realizirane su preostale obuke planirane Akcionim planom za borbu protiv korupcije Vlade Zeničko-dobojskog kantona 2017-2019.

Objavljeno u Vijesti

U Ministarstvu za boračka pitanja ZDK potpisani su ugovori između Ministarstva za boračka pitanja i banjskih liječilišta: “AQUATERM” Olovo, “REUMAL” Fojnica i “BANJA ILIDŽA” Gradačac  čime je po javnom pozivu okončana procedura za izbor najpovoljnijeg ponuđača za banjsko-klimatsko liječenje boračke populacije.

Time su stvoreni uslovi da se u 2018. godinu uđe nesmetano u realizaciju ovog vida pomoći boračkoj populaciji. Sve kategorije boračke populacije, a prvenstveno RVI sa većim stepenom invalidnosti, imat će mogućnost da apliciraju  za ovu vrstu pomoći.

Potpisani ugovori odnose se na 2018., 2019.  i 2020. godinu. Planirana sredstva  za ovu  namjenu  su oko 900.000,00 KM.

Predstavnici lječilišta su iskazali svoje zadovoljstvo i zahvalnost Vladi ZDK na uredno izmirenim obavezama. Ministar za boračka pitanja, Fahrudin Čolaković je, također, iskazao zahvalnost lječilištima na profesionalno obavljenom poslu u dijelu dosadašnjeg korištenja usluga od strane boračke populacije.

 

Press služba

Objavljeno u Vijesti

Ministar za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Mensur Sinanović upriličio je radni sastanak sa predstavnicama Sportskog saveza invalidnih lica Zeničko-dobojskog kantona. Ispred Sportskog saveza predstavnice su bile Zumra Gušo, Hasna Hamzić, Suvada Mameledžija, Meliha Musaefendić, Mevlida Lemeš i Hamida Sejdić. Tokom sastanka predstavnice Sportskog saveza invalidnih lica prezentirale su svoj rad naglasivši pritom kako često nailaze na nedovoljno razumijevanja i slabu financijsku podršku od strane općinskih struktura i općinskih sportskih savez. Također su naglasile, da  su unatoč poteškoćama ustrajnim radom uspjele ostvariti hvale vrijedne rezultate. Naime, na državnom natjecanju invalidnih osoba, predstavnice Zeničko-dobojskog kantona osvojile su prva mjesta u tri sportske discipline – streljaštvu, pikadu i stolnom tenisu.

Ministar Sinanović je pohvalio rad članica Sportskog saveza invalidnih lica i čestitao im na ostvarenim rezultatima te istakao da će resorno ministarstvo u narednom periodu, u skladu  s vlastitim mogućnostima, nastojati u većoj mjeri podupirati sportske kolektive osoba s invaliditetom i ženske sportske kolektive.

 

 

Press služba

Objavljeno u Vijesti
Stranica 1 od 2

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma