Članak je filtriran: Septembar 2016

Vlada Zeničko-dobojskog kantona osigurala je sredstva i izvršila isplatu prve rate stipendija za 1970 korisnika stipendija - redovne studente prvog i drugog ciklusa studija u akademskoj 2015./2016. godini, u ukupnom iznosu od 298.980,00 KM.

Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport

Objavljeno u Vijesti
četvrtak, 29 Septembar 2016 15:45

„Naša djeca“ kod predsjedavajuće Subašić

Danas, 29.09.2016. godine u sjedištu Zeničko-dobojskog kantona Draženka Subašić, predsjedavajuća Skupštine Zeničko-dobojskog kantona je upriličila prijem i radni sastanak sa predstavnicima udruženja „Naša djeca“ Zenica.

Povod za sastanak je projekat „Inkluzivni centar za djecu“ koji su „Naša djeca“ objavili na najvećoj globalnoj platformi Global giving. Predsjedavajuća je u razgovoru sa predstavnicima Udruženja izrazila zadovoljstvo idejom za ovakav projekat i izrazila punu podršku sa nadom da će potrebna sredstva biti prikupljena, a projekat biti u potpunosti implementiran.

Riječ je o projektu koji se po samom programu naziva Septembarski accelerator, a Udruženje je imalo period od 10 dana da skupi iznos od 5.000 dolara (rok za prikupljanje ističe sutra, 30.09.).

„Projekat je kreiran na osnovu analize realnih potreba djece u gradu Zenici.  Jako mali broj djece nije u mogućnosti da pohađa neki vid predškolskog obrazovanja i neformalne edukacije. Procjenjuje se da je od otprilike 8000 djece uzrasta do 6 godina, samo njih 700 uključeno u obdaništa. Prema našim iskustvima i saznanjima, neophodno je da se djeci osigura prostor i mjesto, kao i besplatan program koji će razvijati njihove potencijale od najranije dobi – dobi koja je najznačajnija za djetetov kognitivni, emotivni i socijalni razvoj. Također, potrebno je svoj djeci dati jednaku priliku da se uključe, pa zbog toga će Centar imati inkluzivni karakter i sve aktivnosti će biti besplatne. Aktivnosti koje provodimo sa djecom ostavljaju dugoročne efekte, što znači da ta djeca postaju odgovorni građani koji poznaju svoja prava i obaveze, i koji samim tim mogu danas sutra biti oni koji stvaraju promjene“ naveli su predstavnici Udruženja „Naša djeca“ Zenica, a namjera je da se i  nakon završetka programa preko Global giving-a, nastavi prikupljati ostatak sredstava neophodnih za implementaciju aktivnosti.

Ovom prilikom, predstavnici Udruženja su se zahvalili predsjedavajućoj Skupštine Kantona koja je Projekat prepoznala kao bitnu aktivnost za djecu grada Zanica i dala punu podršku realizaciji Projekta, ali i podršku drugim projektima koji za cilj imaju  – da se djeci osiguraju bolji uslovi za razvoj i odrastanje.

Stručna služba Skupštine

Objavljeno u Vijesti

Na inicijativu Stručne službe Vlade urađena je implementacija sistema centralizovanog printanja za sve korisnike elektronske mreže većine kantonalnih organa i službi početkom 2016. godine.

Tom prilikom na pomenuti sistem uključeno je 280 uposlenika kantonalnih organa i službi.

U okviru daljih aktivnosti standardizacije uvjeta rada za sve uposlenike organa uprave, te optimizacije troškova printanja i kopiranja, Stručna služba Vlade je uradila evaluaciju nastalih troškova za proteklih 6 mjeseci korištenja novog sistema  i komparaciju sa dosadašnjom, što rezultira uštedom za budžet kantona na godišnjem nivou u iznosu od 72 624,84 KM.

S obzirom na sve benefite postignute uvođenjem novog sistema, u narednom periodu su planirane aktivnosti proširenja okvira projekta na preostalih 90 uposlenika kantonalnih organa i službi koji nisu obuhvaćeni prvom fazom projekta, a što će rezultirati uštedom za budžet kantona i preko  100 000,00 KM na godišnem nivou.

Stručna služba Vlade ZDK

 

 

 

 

 

Objavljeno u Vijesti

Dana 28.09.2016. godine, u sjedištu Kantona održana je 32. sjednica Skupštine Zeničko-dobojskog kantona. Nakon dijela koji je predviđen za elaboracije dobijenih odgovora i postavljanje novih poslaničkih pitanja i pokretanje inicijativa, utvrđen je dnevni red sjednice sa osam tačaka.

Pod tačkom 1. dnevnog reda bilo je predviđeno razmatranje federalnog Prednacrta Zakona o štrajku i Utvrđivanje mišljenja Skupštine Zeničko-dobojskog kantona po istom, ali je prije otvaranja pretresa po toj tačci dnevog reda, premijer Zeničko-dobojskog kantona u ime Vlade Zeničko-dobojskog kantona, povukao istu sa dnevnog reda sjednice Skupštine.

Na dnevnom redu 32. sjednice Skupštine našao se i set izvještaja i informacija koji se tiču pravosuđa, pravosudnih institucija u Zeničko-dobojskom kantonu i nevladinog sektora u Zeničko-dobojskom kantonu.

 

Skupština je prihvatila, odnosno primila na znanje slijedeće izvještaje:

 • Izvještaj o radu Kantonalnog tužilaštva/tužiteljstva Zeničko-dobojskog kantona za 2015. godinu,
 • Izvještaj o radu Kantonalnog suda u Zenici za 2015. godinu,
 • Izvještaj o radu Kantonalnog pravobranilaštva Zenica za 2015. godinu,
 • Izvještaj o radu Kantonalnog zavoda za pravnu pomoć u Zenici za period od 01.01.2015. godine do  12.2015. godine,
 • Izvještaj o radu Ureda za pritužbe javnosti od 01.01. do 30.06.2016. godine.

 

U okviru dnevnog reda razmatrana je i Informacija o stanju u oblasti pravosuđa na području Zeničko-dobojskog kantona za 2015. godinu, koju su poslanici u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona također prihvatili.

 

U konačnici zasjedanja poslanici u Skupštini Kantona su prihvatili i Informaciju o nevladinom sektoru u Zeničko-dobojskom kantonu za 2015. godinu.

 

                                                                                   Stručna služba Skupštine ZDK

Objavljeno u Vijesti

Vlada  Zeničko-dobojskog kantona  je na 71. Sjednici, održanoj 29.09.2016. godine, donijela Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o usvajanju Elaborata o pokretanju studijskog programa Obnovljivi izvori energije i okolinski aspekti drugog ciklusa studija na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Zenici.

Vlada je donijela Zaključak  kojim se utvrđuje Prijedlog  Odluke o pokretanju studijskog programa obnovljivi izvori energije i okolinski aspekti, drugog ciklusa studija na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Zenici. Obje  odluke se upućuju u dalju skupštinsku proceduru.

Objavljeno u Vijesti

Ministar za obrazovanje, nauku, kilturu i sport Mensur Sinanović, obišao školske objekte na području općina Kakanj, Vareš i Tešanj 26.27.9.2016. godine.  Ranije je posjetio općine Žepče, Zavidovići, Maglaj, Zenica i Usora i izvršo uvid u stanje školskih objekata u koje je na razne načine uloženo približno 4,5 miliona KM.

        U općini Kakanj, upriličen je sastanak sa načelnikom Nerminom

 Mandrom radi dogovora o eventuanom zajedničkom finansiranju novih projekata iz oblasti kulture i sporta a zatim se krenulo u obilazak škola na kojim se izvode radovi ili su planirani radovi do kraja 2016. godine:

        - na objektu OŠ "Hamdija Kreševljaković" Kakanj u toku su radovi koji su finansirani iz kreditnog zaduženja kod Svjetske banke u okviru projekta "Energetska efikasnost" u vrijednosti od 308.924,46 KM.

        - za MSŠ Kakanj, odobrena su sredstva iz Budžeta za 2016. godinu na ime sanacije mokrih čvorova u vrijednosti od 15.500,00 KM.

        - za OŠ "15. april" Kakanj, odobrena su sredstva iz Budžeta za 2016. godinu na ime zamjene dijela stolarije u vrijednosti od 3.300,00 KM.

        -  za OŠ "Mula Mustafa Bašeskija" Kakanj, odobrena su sredstva za finansiranje troškova izvođenja detaljnog energetskog audita u vrijednosti od 6.552,00, finansiranog od strane Ministarstva za privredu Zeničko-dobojskog kantona.

       

        Nakon Kaknja ministar je posjetio i općinu Vareš, gdje je sa načelnikom Avdijom Kovačevićem  razgovarao o zajedničkom finansiranju školskih objekata sa područja općine Vareš, a zatim su zajedno obišli škole na kojim se izvode radovi ili su planirani radovi do kraja 2016. godine:

        - Posjetili su novoizgrađeni objekat PŠ "Ligatić" OŠ "Vareš" lokacija Mižnovići za koji  su  kroz projekat sanacije od poplava, jer je stari objekat ispucao usljed klizišta, odobrena sredstva iz Budžeta ZDK za 2016. godinu u vrijednosti od 67.000,00 KM.

        - za PŠ "Ravne" OŠ "Vareš Majdan" Vareš, iz Budžeta ZDK za 2016. godinu, na ime završetka radova, odobrena su sredstva u vrijednosti od 15.000,00 KM.

        - za PŠ "Dabravine" OŠ "Vareš Majdan" Vareš, dogovorena je sanacija mokrih čvorova iz Budžeta za 2016. godinu u vrijednosti od 7.000,00 KM.

 

        Dana 27.09.2016. godine u općini Tešanj, upriličen je sastanak sa načelnikom Suadom Huskićem na kojem se  razgovaralo o zajedničkom finansiranju i realizaciji projekta izgradnje četiri školske sale na području općine Tešanj, i to za: OŠ "Džemal Bijedić" Miljanovci, OŠ "Abdulvehab Ilhamija" Kalošević, OŠ "Gazi Ferhad-beg"Jablanica i OŠ "Mustafa Mulić" Šije, za koje je Kanton u Budžetskoj 2016. godini, izdvojio ukupno 100.000,00 KM , a zatim se krenulo u obilazak škola na kojim se izvode radovi ili su planirani radovi do kraja 2016. godine.

 

 

 

 

Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport

 

Objavljeno u Vijesti

Vlada Zeničko-dobojskog kantona je osigurala i izvršila  isplatu druge rate stipendije za 1555 korisnika stipendija, studenata - branilaca i članova njihovih porodica redovnog i samofinansirajućeg studija prvog i drugog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja za studijsku 2015./2016. godinu u iznosu od 206.050,00 KM.

Raspodjela sredstava po lokalnim zajednicama je slijedeća:

 • Grad Zenica – 47.550,00 KM,
 • Općina Breza – 8.500,00 KM,
 • Općina Doboj -Jug – 8.050,00 KM,
 • Općina Kakanj – 17.500,00 KM,
 • Općina Maglaj - 17.200,00 KM,
 • Općina Olovo – 9.750,00 KM,
 • Općina Tešanj – 17.050,00 KM,
 • Općina Usora - 5.150,00 KM,
 • Općina Vareš – 9.450,00 KM,
 • Općina Visoko – 22.200,00 KM,
 • Općina Zavidovići - 24.950,00 KM
 • i Općina Žepče – 18.700,00 KM.

U Budžetu Kantona za 2016. godinu za ovu namjenu planiran je iznos od 1.650.000,00 KM. 

        

Ministarstvo za boračka pitanja

Objavljeno u Vijesti

Ministartsvo za boračka pitanja Zeničko- dobojskog kantona upućuje najiskrenije čestitke Savezu RVI Zeničko- dobojskog kantona na proglašenju za sveukupnog pobjednika Sportskih igara RVI FBiH, održanih u Mostaru 24. i 25.09.2016. godine. Naglašavamo da posebna zasluga pripada članstvu i tijelima Saveza kojima je u trajno vlasništvo dodjeljen pehar te prelazni pehar, već drugu godinu zaredom.

Najiskrenije vam želimo još puno uspjeha u daljim takmičenjima i što više odličnih sportskih rezultata.

Objavljeno u Vijesti

ISTEKAO PREDVIĐENI ROK ZA JAVNU RASPRAVU

Poštovani,

U cilju poboljšanja i unaprijeđenja transparentnosti modaliteta komuniciranja sa javnošću Skupštine Zeničko-dobojskog kantona i njenih radnih tijela, nakon što smo konsultovali javnost i sproveli anketno istraživanje, izradili smo i Radnu verziju Prijedloga Plana komunikacija Skupštine Zeničko-dobojskog kantona s javnošću.

Nastavak aktivnosti podrazumijeva sprovođenje javne rasprave sa ciljem konačnog sačinjavanja Prijedloga Plana komunikacija Skupštine Zeničko-dobojskog kantona s javnošću, kao dokumenta čija će primjena doprinijeti i pomoći kvalitetnijem informisanju javnosti Skupštine Zeničko-dobojskog kantona.

Ovim putem pozivamo sve zainteresirane da svojim komentarima, prijedlozima i sugestijama daju doprinos jačanju podrške i povjerenja javnosti za kvalitetnije informisanje javnosti Skupštine Zeničko-dobojskog kantona. Na ovaj način bit će dodatno unaprijeđen dokument Radne verzije Plana komunikacija Skupštine Zeničko-dobojskog kantona s javnosću koji se može pronaći u prilogu, a bit će dostupan u periodu od 30 dana na www.zdk.ba.

U okviru javne rasprave, svoje komentare, prijedloge i sugestije možete dostaviti na e-mail Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.. Svi prijedlozi, komentari ili sugestije će biti korišteni za fazu pripreme i utvrđivanja teksta Prijedloga Plana komunikacija Skupštine Zeničko-dobojskog kantona s javnošću, radi upućivanja u dalju skupštinsku proceduru.

Unaprijed zahvalni i s poštovanjem,

 

PREDSJEDAVAJUĆA
Draženka Subašić

Objavljeno u Vijesti

Ministarstvo za boračka pitanja Zeničko-dobojskog kantona uspješno je finaliziralo postupak vezan za varijantu B Programa podsticaja samozapošljavanja, dodjelom Ugovora za sufinansiranje.

Ministarstvo je uspjelo u 2015. godini egzistencijalno zbrinuti preko 120 porodica, te preko 50 porodica u 2016. godini, i to kroz projekat zapošljavanja u preduzećima. Današnje potpisivanje Ugovora o sufinansiranju samozapošljavanja-varijanta B je treća faza u kojoj se od strane Ministarstva finansijski podržava najviši nivo, a to je vlastita privatna inicijativa.

Po navedenom Programu, koji je Vlada Zeničko-dobojskog kantona prvi put pokrenula 2016.godine ukupno 82 korisnika, pripadnika branilačke populacije iz svih općina Zeničko-dobojskog Kantona potpisalo je ugovore. Ovim programom podstiče se razvoj male privrede, posebno privrednih subjekata u vlasništvu pripadnika branilačke populacije.

Kroz varijantu B navedenog programa, odnosno okončanjem procedure potpisivanja ugovora za navedene korisnike Ministarstvo je odvojilo 7.000,00 KM po korisniku, što ukupno čini iznos od 574.000,00 KM.

 

 

 

MINISTARTSVO ZA BORAČKA PITANJA ZDK

Objavljeno u Vijesti
Stranica 1 od 3

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma