Članak je filtriran: April 2016
petak, 29 April 2016 13:55

ČESTITKA ZA VASKRS

Povodom najvećeg pravoslavnog praznika Vaskrsa, svim građankama i građanima pravoslavne vjeroispovijesti, upućujemo iskrene čestitke, sa željom da ga provedu u dobrom zdravlju, sreći i zadovoljstvu, dijeleći radost ovog praznika sa svojim najbližima, prijateljima i komšijama, u duhu tradicije zajedništva i međusobnog poštovanja.

Neka vam dani Vaskrsa proteknu u miru, a prazničnu radost Vaskrsa podijelite sa svojim bližnjima i svim ljudima dobre volje, ispunjeni radošću i vjerom u bolje sutra.

 

Srećan vam Vaskrs!

 

PREMIJER
Miralem Galijašević
PREDSJEDAVAJUĆA
Draženka Subašić

 

Objavljeno u Vijesti

Danas je u  u prostorijama Ministarstva za boračka pitanja izvršena  dodjela elektromotornih invalidskih kolica dobavljača Otto Bock Adria d.o.o. Sarajevo, korisniku Aganović Muji RVI - kvadriparaplegičaru iz Zenice.

Navedeno ortopedsko pomagalo  Ministarstvo za boračka pitanja  je nabavilo provođenjem postupka javne nabavke, a prema zahtjevu i tehničkim specifikacijama korisnika.  Korisnik je izrazio zahvalnost i zadovoljstvo nabavljenim pomagalom.

 

Ministarstvo za boračka pitanja

Objavljeno u Vijesti

Dana 28.04.2016. godine Skupština Zeničko-dobojskog kantona u svom sedmom sazivu je održala 27. sjednicu na kojoj je razmatrano sedam tačaka dnevnog reda. Skupština Zeničko-dobojskog kantona je tom prilikom razmatrala i prihvatila Inicijativu Općinskog vijeća Visoko za izmjenu Plana razvoja djelatnosti srednjeg obrazovanja i odgoja, uz obavezu podnosioca navedene inicijative da prethodno ispuni sve propisane uslove, navedene u Mišljenju Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, koje je Vlada Kantona prihvatila svojim Zaključkom, a koji sada postaje i sastavni dio Zaključka koji je prihvaćen na Skupštini Kantona. Skupština je potom prihvatila i Izvještaj o realizaciji obaveza iz Strategije za izjednačavanje mogućnosti za osobe sa invaliditetom u Federaciji BiH za period 2011-2015. godina.

Nakon ovoga, na sjednici Skupštine razmatrana je i prihvaćena Informacija o stanju bezbjednosti za 2015. godinu u Zeničko-dobojskom kantonu. Poslanici su zajednički podržali dalje kadrovsko i materijalno jačanje policije. U raspravi je ukazano i na neke negativne trendove, koji se prije svega odnose na povećan broj djela čiji su izvršioci maloljetnici, ali i porast broja saobraćajnih nesreća, sa akcentom ka djelovanju na smanjenje ovih pojava. Prilikom razmatranja Informacije o stanju u oblasti zapošljavanja na području Zeničko-dobojskog kantona, koju je Skupština prihvatila, ukazano je na značaj i potrebu povećanja broja zaposlenih, te zajedničko djelovanje svih nivoa i oblika vlasti u pravcu povećanja broja zaposlenih. Poslanici su naglasili, da se i njhov rad na neki način treba mjeriti i vrednovati sa uporednim pokazateljima ukupnog broja zaposlenih na početku i na kraju njihovog mandata. Resorni ministar je istakao da se stanje popravlja i da se nada nastavku pozitivnog trenda, a direktor kantonalne Službe za zapošljavanje, je naglasio da se u prva 3 mjeseca ove godine bilježi manji broj nezaposlenih, što je prema njegovim riječima većim dijelom rezultat stvarnog zapošljavanja.

Na koncu zajedanja 27. sjednice poslanici su razmatrali i jednu inicijativu i jedno pitanje poslanika Hasana Handžića na koje poslanik nije dobio odgovor u roku propisanom Poslovnikom Skupštine ZDK, što predstavlja prvi slučaj u dosadašnjem radu Skupštine Zeničko-dobojskog kantona da se neka  inicijativa odnosno pitanje poslanika na koje poslanik nije dobio odgovor u propisanom roku, uvrsti na dnevni red sjednice Skupštine. Nakon obimnije rasprave i diskusije, u toku koje je istaknuta potreba poštivanja digniteta poslanika Skupštine, Skupština je donijela i zaključke kojima se traži od Vlade Zeničko-dobojskog kantona da u roku od 60 dana, dostavi u Skupštinu Kantona Informaciju o provođenju mjera štednje, sa  posebnim osvrtom  na implementaciju odredbe o ograničenju plaća direktora na tri prosječne plaće Zeničko-dobojskog kantona. Skupština je zadužila Vladu Zeničko-dobojskog kantona, Ministarstvo finansija i Ministarstvo za privredu Zeničko-dobojskog kantona, da u roku od 15 dana, Skupštini Zeničko-dobojskog kantona dostave pismeni odgovor na poslaničko pitanje poslanika Hasana Handžića sa 16. sjednice Skupštine, održane 01.10.2015. godine na koji nije dobio odgovor u propisanim rokovima u vezi isplate pomoći privrednim subjektima koji su pretrpjeli štetu u majskim poplavama 2014. godine, sa navođenjem konkretnih razloga zbog  kojih traženi odgovor nije blagovremeno dostavljen.

 

Stručna služba Skupštine ZDK

Objavljeno u Vijesti

Danas je Zeničko-dobojski kanton posjetila delegacija iz Republike Turske koju je predvodio  Ahmet Kemal Baysak, počasni konzul BiH u Izmiru i počasni građanin Zeničko-dobojskog kantona, sa kojim su bili privrednici Nazmi Yiǧenli i Yȕcel Fidanci. Turski privrednici su u Bosnu i Hercegovinu došli s namjerom da se upoznaju s ambijentom i prilikama za ulaganje i razvijanje poduzetništva. Delegaciju su primili ministri: Himzo Smajić, Fahrudin Brkić i Zvonimir Anđelić koji su predstavili Zeničko-dobojski kanton i njegove potencijale za ulaganje privrednika iz Republike Turske.

Gospodin Baysak se posebno zahvalio premijeru Zeničko-dobojskog kantona Miralemu Galijaševiću na dodjeli plakete počasnog građanina našeg kantona i uručio zahvalnicu Konzulata BiH iz Izmira.

 

 

Press služba

Objavljeno u Vijesti
četvrtak, 28 April 2016 11:43

SAOPĆENJE SA 53. SJEDNICE VLADE

Vlada Zeničko-dobojskog kantona je  na 53. sjednici, održanoj 27.04.2016. godine, na prijedlog Ministarstva zdravstva donijela Zaključak o primanju na znanje Izvještaja o poslovanju JU Zavod za medicinu rada i sportsku medicinu Zeničko-dobojskog kantona i uputila ga u dalju skupštinsku proceduru te  Zaključak o primanju na znanje Izvještaja o poslovanju Zavoda za bolesti ovisnosti i sportsku medicinu Zeničko-dobojskog kantona  i uputila ga u dalju skupštinsku proceduru.

Na prijedlog Ministrstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Vlada je donijela Zaključak o prihvatanju Izvještaja o izvršenju Finansijskog plana JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona za 2015. godinu i uputila ga u dalju skupštinsku proceduru.

Vlada je usvojila nekoliko odluka o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2016. godinu u više škola koje su dobile donacije za održavanje školskih takmičenja, i to: uvećana su sredstva OŠ „Maglaj“ Maglaj za 800,00 KM; OŠ „Novi Šeher“ –Maglaj  Budžet je uvećan za iznos od  700,00 KM; JU Srednja muzička škola Zenica visina donacije je  500,00 KM; JU Gimnazija „Edhem Mulabdić“ Maglaj visina donacije 500,00 KM.

Invalidskom odbojkaškom klubu „Bosna“ iz Zenice Zaključkom Vlade je odobreno 600,00 KM na ime sufinansiranja turnira u sjedećoj odbojci. Košarkaškom klubu „BH Start „ iz Zenice je odobreno 1.200,00 KM  na ime sufinsiranja troškova putovanja i učešće na međunarodnom turniru u Novom Sadu. Sportsko rekreativnom klubu „Bosna“ iz Zenice je odobreno 800,00 KM na ime sufinansiranja troškova sportske manifestacije „Bosna rafting proljeće 2016“ koji se održava za dan Grada Zenice. Rukometnom klubu „Krivaja“ iz Zavidovića je odobreno 2000,00 KM na ime sufinansiranja troškova međunarodnog turnira „Rukomet u srcu“ u Zavidovićima i Žepču.

Vlada je donijela Zaklučak o odobravanju sredstava Župi sv. Josipa u Zenici u iznosu od 2.000,00 KM za pokrivanje dijela troškova organizacije manifestacije „Uskrsni dan“.

 

Na prijedlog Ministarstva finansija Vlada je donijela Rješenje o imenovanju Komisije za postupanje sa stalnim sredstvima i sitnim inventarom predloženim za rashodovanje po izvršenom redovnom godišnjem popisu sa stanjem na dan 31.12.2015. godine.

 

Press služba

Objavljeno u Vijesti

Na  prijedlog Ministarstva za boračka pitanja Vlada Zeničko-dobojskog kantona je na 53. sjednici, održanoj 27.04.2016. godine, usvojila  Informaciju o medicinskoj rehabilitaciji branilaca i članova njihovih porodica u 2015. godini.

Informacija prikazuje sprovedenu medicinsku rehabilitaciju - fizičku i mentalnu, u  protekloj 2015. godini za pripadnike branilačke populacije: ratne vojne invalide, demobilizirane branioce i članove porodica poginulih branilaca. Istom je naglašena svrha i cilj medicinske rehabilitacije odnosno da se upotrebom savremenih metoda liječenja u medicinskim ustanovama zaustavi proces oboljenja, saniraju nastale patološke promjene i oštećenja, tj. da se poremećene funkcije organizma što je moguće više vrate u normalno stanje kakvo je postojalo prije nastanka povrede ili oboljenja. U 2015. godini ukupno je odobreno 268 zahtjeva  pripadnika branilačke populacije uključujući i 7 pratilaca, a od toga 116 zahtjeva RVI i 7 pratilaca, 98 zahtjeva demobilisanih boraca i 47 zahtjeva  članovi porodica poginulih branilaca.

Ministartsvo je imalo obavezu provođenja tenderske procedure, javnog poziva, za izbor najpovoljnjijih lječilišta  koja je uticala na vrijeme početka korištenja medicinske rehabilitacije kao i na broj upućenih korisnika na medicinsku rehabilitaciju. Nakon sprovedenog javnog poziva u 2015. godini, sklopljeni su  ugovori sa rokom važenja do decembra 2017. godine sa tri banjsko- klimatska lječilišta, i to sa: Banjsko-rekreacionim centrom "Aquaterm" u Olovu, Rekreativno-rehabilitacionim centrom "Fojnica" u Fojnici i Centrom za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i banjsko liječenje "Ilidža" u Gradačcu.

Informacija sadrži i podatke o realizaciji predmetnog dopunskog prava te finansijski prikaz troškova i realizacije banjsko-fizikalnog liječenja u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona u 2015. godini koji su iznosili 190.000,00 KM, a realizovano je 188.906 KM, odnosno 99,42% .

 

 

Ministarstvo za boračka pitanja

Objavljeno u Vijesti

Vlada Zeničko-dobojskog kantona je na 53. sjednici, održanoj 27.04.2016. godine, usvojila je na  prijedlog Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Informaciju o koncesijama na vodama za 2015. godinu i  uputila je  u dalju Skupštinsku proceduru.

Informacija sadrži podatke o dodijeljenjim koncesijama za eksploataciju mineralne/prirodne vode radi flaširanja, eksploataciju termo-mineralne vode i koncesijama malih hidroelektrana (MHE) na području Zeničko-dobojskog kantona.

Od donošenja Zakona o koncesijama Zeničko-dobojskog kantona, aktivnosti na dodjeli koncesija vođene su uglavnom na osnovu samoinicijativnih ponuda/zahtjeva, a odnosile su se na dodjelu koncesija za eksploataciju mineralne/prirodne vode radi flaširanja i izgradnju hidroelektrana za proizvodnju električne energije za postrojenja locirana na površinskim vodama II. kategorije, snage do 5 MW iz nadležnosti Kantona.

Do kraja 2015. godine dodijeljeno je 8 koncesija za eksploataciju vode radi flaširanja koncesionarima sa područja općina: Tešanj (6), Maglaj (1) i Olova (1) i 1 koncesija za eksploataciju termo-mineralne vode na području općine Olovo. Koncesije su date na period od 30 godina.

U istom periodu do kraja 2015. godine dodijeljeno je 14 koncesija za izgradnju malih hidroelektrana, i to: na području Općine Zavidovići - 5, Grada Zenice - 4, Općine Vareš – 1, Općine Kakanj – 3 i Općina Olovo -1. Do sada je izgrađeno i pušteno u pogon pet malih hidroelektrana: MHE „Bisrtičak“ i MHE „Čajdraš“ na području Grada Zenica i MHE „Čardak“, MHE Rujevica-ušće i MHE Botašnica-ušće na području općine Zavidovići.

Trenutno se na osnovu samoinicijativnih ponuda vode dva postupka za dodjelu koncesije za eksploataciju vode radi flaširanja i jedan postupak za dodjelu koncesije za izgradnju malih hidroelektrana.

U 2015. godini po osnovu koncesionih naknada uplaćeno je ukupno 336.299,66 KM, što je značajno više u odnosu na 2014. godinu, u kojoj je uplaćeno 106.136,99 KM

 

Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu

Objavljeno u Vijesti

U saradnji sa Misijom OSCE-a u Bosni i Hercegovini, dana 25.04.2016. godine  u sjedištu Srednjobosanskog kantona, organizirovan je radni sastanak rukovodstava Skupština Zeničko-dobojskog kantona i Srednjobosanskog kantona. Riječ je o drugom ovakvom sastanku, a sastanak su predvodili predsjedavajuća Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, Draženka Subašić i Josip Kvasina, predsjedavajući Skupštine Srednjobosanskog kantona. Sastanku su prisustvovali i zamjenici predsjedavajućih ova dva kantona i sekretari skupština oba kantona.

Cilj ovog, drugog, radnog sastanka je bio nastavak razgovora i razmjena iskustva sa ciljem unapređenja rada skupština. U tom smislu razgovarano je o izmjenama i dopunama skupštinskih poslovnika o radu, te o unaprjeđenjima komunikacijskih praksi i procesa sudjelovanja građana i drugih javnosti u radu skupština. Predsjedavajuća Subašić je naglasila da postoje znatne razlike u radu ove dvije skupštine, te da razmjene iskustava sigurno mogu biti korisne i od pomoći sa ciljem unapređenja rada.

Razgovaralo se i o zajedničkim principima rada i djelovanja prema višim nivoima vlasti posebno kada je riječ o Zakonu o pripadnosti javnih prihoda. Naglašeno je da su brojni kantoni izrazili nezadovoljstvo ovim zakonom smatrajući da je raspodjela prihoda prema pojedinim kantonima nepravedna. Iako ovaj zakon nije kantonalna nadležnost, ova dva kantona mogu zajedno nastupati, naročito ukoliko nađu zajednički interes.

Misija OSCE-a je iskazala zadovoljstvo do sada održanim sastancima, te izrazila spremnost za podrškom u smjeru međusobne saradnje Skupština Zeničko-dobojskog kantona  i Srednjobosanskog kantona i aktivnostima unapređenja rada ove dvije skupštine.

 

Stručna Sužba Skupštine ZDK

Objavljeno u Vijesti

Na prijedlog Kantonalne uprave  civilne zaštite,  Vlada zeničko-dobojskog kantona je na 52.sjednici, usvojila Program utroška i Plan korištenja sredstava posebne naknade za 2016. godinu.

Imajući u vidu razmjere šteta od prirodnih nepogoda u 2014 .godini, Vlada je  u 2016.godini planirala da pomogne općinama u saniranju posljedica od prirodnih nepogoda, a koje su zadesile Zeničko-dobojski  kanton u 2014.godini.

Za saniranje šteta od poplava i klizišta planirano je 370.000 KM, za preventivno djelovanje od klizišta i poplava 555.000 KM, za nabavku opreme za strukture civilne zaštite 720.000 KM, za obučavanje i opremanje štabova i struktura civilne zaštite te službi za spašavanje 656.400, a sredstva za finansiranje hitnih mjera zaštite i spašavanja su planirana u visini od 525.000 KM.

 

 

Kantonalne uprave  civilne zaštite Zeničko-dobojskog kantona

Objavljeno u Vijesti

Na prijedlog Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Vlada Zeničko-dobojskog kantona  je na 52. sjednici, održanoj 19.04.2016. godine donijela Odluku o odobravanju sredstava za nastavak finansiranja projekta “Pružanje usluga mobilne kućne njege i pomoći u kući za stara iznemogla raseljena lica u objektima Radakovo i Crkvice, Zenica“. Po ovom projektu JU "Penzionerski dom sa stacionarom" Zeničko-dobojskog kantona odobrena su sredstva u iznosu od 22.662,00 KM za period januar-juni 2016. godine.

Na istoj sjednici Vlada je donijela Odluku o odobravanju sredstava u iznosu od 50.000 KM za sufinansiranje projekta „Roma Action (RA) – Podrška socijalnom uključenju ranjivih romskih porodica u područjima pogođenim poplavama putem obezbjeđenja stambenih jedinica i soci-ekonomskih mjera sa aktivnim učešćem državnih i lokalnih vlasti kao i drugih interesnih grupa”. Ovom odlukom dato je ovlaštenje ministru Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice da u ime Vlade Zeničko-dobojskog kantona potpiše Ugovor o sufinansiranju realizacije Projekta sa Humanitarnom međunarodnom organizacijom Hilfswerk Austria International predstavništvo Sarajevo. Realizacijom ovog projekta izgradit će se stambene jedinice za 32 socijalno najugroženije romske porodice sa područja Zeničko-dobojskog kantona.

Vlada je donijela Odluku o odobravanju sredstava Udruženju „Medica“ iz Zenice za nastavak implementacije projekta „Sigurna kuća za žene žrtve nasilja u porodici i zajednici sa područja općina Zeničko-dobojskog kantona”. Za period januar-juni 2016. godine Udruženju „Medica“ odobrena su sredstva u iznosu od 27.360 KM za realizaciju navedenog projekta.

Udruženju „Humanost-societas humanitatis“ Zenica su na prijedlog Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Odlukom Vlade odobrena sredstva u iznosu od 100.000 KM za finansiranje dijela troškova implementacije projekta “Izgradnja zgrade Dnevnog centra za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama u općini Žepče“, za korisnike sa područja općina Maglaj, Zavidovići i Žepče. Ovom odlukom nastavljena je realizacija Ugovora o provedbi navedenog projekta potpisanog, 11.05.2015. godine između Ministarstva, Općine Žepče, Ustanove „Dnevni centar za djecu s posebnim potrebama“ Maglaj, Udruženja „Humanost-societas humanitatis“ i JU Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona. Ukupna vrijednost planirana za izgradnju zgrade Dnevnog centra u Žepču iznosi 1,5 miliona KM, dok je učešće Vlade Zeničko-dobojskog kantona 200.000 KM.

S ciljem potpore održivom povratku zaključcima Vlade odobrena su sredstva Općini Tešanj, u iznosu od 5.000 KM, za sufinansiranje izgradnje vodovoda u povratničkom naselju Dobropolje-Mekiš i Asocijaciji „Mostovi prijateljstva BiH“ iz Zenice, u iznosu od 3.000 KM, za organizaciju posjeta povratnicima na područje Republike Srpske i na područje Federacije Bosne i Hercegovine.

 

Mnistarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice

Objavljeno u Vijesti
Stranica 1 od 3

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma