U Uredu premijera Zeničko-dobojskog kantona Miralema Galijaševića, održan je sastanak sa predstavnicima CETEOR-a kojem su prisustvovali ministri finansija i zdravstva i menadžment KBZ. Na sastanku su definisani koraci za realizaciji Projekta rekonstrukcije KBZ iz sredstava kredita EBERD-a od 10 miliona eura.

Dogovoreni su svi elementi za realizaciju Projekta energetske efikasnosti i dogradnje 2800 m2, koji će se koristiti za izmještanje bolničkih odjela smještenih u podrumskim prostorima, izgradnju intezivne njege i rekonstrukciju termo bloka sa utopljavnjem svih postojećih objekata.

U narednih deset dana Ceteor će dovršiti Studiju izvodljivosti Projekta i pripremiti sve pravne elemente, a nakon toga i tendersku dokumentaciju za raspisivanje javnog poziva za realizaciju Projekta.

 

 

Press služba

Na 19. sjednici Zastupničkog doma Parlamenta Federacije BiH. održanoj 14.03.2017. godine, kao i nastavku 21. sjednice Doma naroda Parlamenta Federacije BiH održane 01.06.2017. godine, usvojen je Nacrt Zakona o kontroli i ograničenoj upotrebi duhana, duhanskih prizvoda i ostalih proizvoda za pušenje.

Dom naroda Parlamenta Federacije BiH usvojio je Zaključak kojim je zadužena Vlada Federacije BiH da shodno proceduri propisanoj Ustavom Federacije BiH za donošenje zakona iz zajedničke nadležnosti federalne vlasti i kantona, organizira i provede javnu raspravu o Nacrtu Zakona, i to u trajanju od 90 dana.

Nacrt Zakona dostupan je na web stranici Federalnog ministarstva zdravstva: www.fmoh.gov.ba i web stranici Zeničko-dobojskog kantona www.zdk.ba na tri službena jezika koja su u upotrebi u Federaciji BiH: bosanskom, hrvatskom i srpskom.

Kako su se stekli uvjeti za održavanje i provođenje javne rasprave na području Zeničko-dobojskog kantona, obavještavamo Vas da će javna rasprava o Nacrtu Zakona o kontroli i ograničenoj upotrebi duhana, duhanskih prizvoda i ostalih proizvoda za pušenje, biti održana 09.10.2017. godine, u terminu od 10,00 - 12,00 sati, u zgradi Vlade Zeničko-dobojskog kantona, velika sala broj 301. II sprat.

Pozivamo Vas da primjedbe i sugestije na Nacrt Zakona dostavite Ministarstvu zdravstva Zeničko-dobojskog kantona prije održavanja javne rasprave ili na dan održavanja javne rasprave u pisanoj formi.

U prilogu se nalazi:

 • skeniran tekst potpisanog obavještenja o održavanju javne rasprave
 • Nacrt Zakona o kontroli i ograničenoj upotrebi duhana, duhanskih prizvoda i ostalih proizvoda za pušenje

Na 20. sjednici Zastupničkog doma Parlamenta Federacije BiH. održanoj 25.04.2017. godine, kao i nastavku 21. sjednice Doma naroda Parlamenta Federacije BiH održane godine, usvojen je Nacrt Zakona o liječenju neplodnosti biomedicinski potpomognutom oplodnjom.

Dom naroda Parlamenta Federacije BiH usvojio je Zaključak kojim je zadužena Vlada Federacije BiH da shodno proceduri propisanoj Ustavom Federacije BiH za donošenje zakona iz zajedničke nadležnosti federalne vlasti i kantona, organizira i provede javnu raspravu o Nacrtu Zakona, i to u trajanju od 30 dana.

Nacrt Zakona dostupan je na web stranici Federalnog ministarstva zdravstva: www.fmoh.gov.ba i web stranici Zeničko-dobojskog kantona www.zdk.ba na tri službena jezika koja su u upotrebi u Federaciji BiH: bosanskom, hrvatskom i srpskom.

Kako su se stekli uvjeti za održavanje i provođenje javne rasprave na području Zeničko-dobojskog kantona, obavještavamo Vas da će javna rasprava o Nacrtu Zakona o liječenju neplodnosti biomedicinski potpomognutom oplodnjom, biti održana 09.10.2017.godine, u terminu od 12,00 - 14,00 sati, u zgradi Vlade Zeničko-dobojskog kantona, velika sala broj 301. II sprat.

Pozivamo Vas da primjedbe i sugestije na Nacrt Zakona dostavite Ministarstvu zdravstva Zeničko-dobojskog kantona prije održavanja javne rasprave ili na dan održavanja javne rasprave u pisanoj formi.

U prilogu se nalazi:

 • skeniran tekst potpisanog obavještenja o održavanju javne rasprave
 • Nacrt Zakona o liječenju neplodnosti biomedicinski potpomognutom oplodnjom na sva tri službena jezika

U Uredu premijera Zeničko–dobojskog kantona Miralema Galijaševića održan je sastanak  sa predstavnicima CETEOR-a i EBERD-a. Sastanku su prisustvovali ministri finansija i zdravstva i menadžment KBZ. Tokom sastanku su nastavljeni razgovari se o realizaciji Projekta rekonstrukcije KBZ iz sredstava kredita EBERD-a od 10 miliona eura, na koji je Vlada Zeničko-dobojskog kantona dala prethodnu saglasnost i stvorila sve pretpostavke za njegovu realizaciju.

Glavna tema sastanka je bila prezentacija Nacrta Studije Projekta rekonstrukcije Kantonalne bolnice u Zenici i izgradnja novog termo-energetskog bloka Bolnice.

S obzirom da su stvorene pretpostavke za realizaciju ovog kredita, dogovoreno je da se iduće sedmice nastave razgovori i donese odluka o konačnoj visini kredita za realizaciju ovog projekta .

 

Press služba

U Uredu premijera Zeničko–dobojskog kantona Miralema Galijaševića održan je sastanak  je predstavnicima CETEOR-a i EBERD-a. Sastanku su prisustvovali ministri finansija i zdravsta i menadžment KBZ. Tokom sastanka razgovaralo se o nastavku saradnje i realizaciji Projekta rekonstrukcije KBZ iz sredstava kredita EBERD-a od 10 miliona eura na koji je Vlada Zeničko-dobojskog kantona dala prethodnu saglasnost.

Glavna tema sastanka je bila realizacija Projekta rekonstrukcije Kantonalne bolnice u Zenici i izgradnja novog termo-energetskog bloka Bolnice. Već urađenim energetskim auditom predviđeno je da energent za zagrijavanje termo-energetskog bloka bude tečni plin ili prirodni gas, a što je jedan od uslova EBERD-a.

Na sastanku su otklonjene sve nejasnoće u vezi sa tehničkim rješenjima i precizirane naredne aktivnosti kao i nosioci aktivnosti.

CETEOR je konsultantska kuća zadužena da do polovine septembra uradi nacrt preliminarne studije a do kraja septembra konačnu studiju izvodljivosti ovog projekta.

 

 

Press služba

Vlada Zeničko-dobojskog kantona je na 103. sjednici, održanoj, 24.07.2017.godine na prijedlog Ministarstvo zdravstva donijela odluke o odobravanju sredstava za nabavku opreme u zdravstvenim ustanovama.

Donesena je  Odluka o odobravanju 50.000,00 KM Domu zdravlja Visoko za nabavku automatskog biohemijskog analizatora  i Odluka o odobravnju 40.000,00 KM  za nabavku ultrazvučnog aparata u Domu zdravlja Vareš.

Javnu nabavku će provesti zdravstvene ustanove, a Kanton će sredstva  transferisati zdravstvenim ustanovama nakon zaključivanja ugovora sa izabranim dobavljačima.

Nabavkom navedene opreme domovi zdravlja iz Visokg I Vareša će imati bolju i kvaltetniju dijagnostiku  a građani brže i bolje zdravstvene pretrage.

 

 

Ministarstvo zdravstva

Dana 20.04.2017.godine sa početkom u 16,00 sati u prostorijama Ministarstva zdravstva Zeničko-dobojskog kantona (ul.Bulevar Kralja Tvrtka I br. 17.-zgrada Direkcije Željezare) održat će se stručni ispit za zdravstvene radnike usmjerenja MEDICINSKA SESTRA- TEHNIČAR i to za sljedeće kandidate:

KANTONALNA BOLNICA ZENICA

 • Halilović Medina,
 • Salkić Sulejman,
 • Selimović Ajla.

INSTITUT ZA ZDRAVLJE I SIGURNOST HRANE ZENICA

 • Šarić Amila.

OPĆA BOLNICA TEŠANJ

 • Plančić Atif.

JU POLIKLINIKA SA DNEVNOM BOLNICOM DOBOJ JUG

 • Makarević Sejdina.

DOM ZDRAVLJA ZENICA

 • Tatarević Ajna,
 • Hrnjić Tifa,
 • Gledo Alen,
 • Krivić Ajna,
 • Avdić Hamza.

POLIKLINIKA SA DNEVNOM BOLNICOM „MEDICUS“ TEŠANJ

 • Kereš Asaf.

DOM ZDRAVLJA KAKANJ

 • Omičević Hana.

DOM ZDRAVLJA ŽEPČE

 • Jurišić Marija,
 • Buljeta Tea,
 • Zrno Juraj,
 • Mašić Elmin,
 • Hođić Berina,
 • Mujić Velida,
 • Bešlagić Irma,
 • Kapić Elma.

ZAVOD ZA BOLESTI OVISNOSTI ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA

 • Žilo Amina.

 

 

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA

Vlada Zeničko-dobojskg kantona je na 88. sjednici usvojila Izvještaj o utrošku budžetskih sredstava „Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti“ za 2016. godinu.

Od ukupno planiranih sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2016. godinu za kapitalne transfere za zdravstvo (2,4 mil KM),  utrošeno je 2.347.845 KM ili 98% planiranih sredstava.

Valda  je najveći dio sredstava usmjerila u JU Kantonalna bolnica Zenica, čiji je osnivač, ali je dio sredstava usmjerila i u zdravstvene ustanove kojima su osnivači općine (Dom zdravlja Kakanj i Dom zdravlja Breza)

 1. Za JU Kantonalna bolnica Zenica izdvojeno je  2.160.900 KM, i to za slijedeće namjene:
 • Nabavaka opreme i investicionog održavanja opreme-ukupno: 1.672.180,00 KM
 • Popravka postojeće opreme: 370.973 KM
 • Građevinsko-zanatski radovi: 117.747 KM
 1. Za ostale zdravstvene ustanove od ukupno planiranih 200.000 KM, utrošeno je  186.945 KM, i to za slijedeće namjene:
 • Sufinansiranje projekta izgradnje Ambulante Zgošća: 98.820 KM
 • Nabavka sanitetskog vozila za potrebe Doma zdravlja Breza: 73.125 KM i
 • Nabavka aparata niktometar za potrebe Kantonalnog zavoda za medicinu rada i sportslku medicinu: 15.000 KM

 

 

Ministarstvo zdravstva

U sjedištu Zeničko-dobojskog kantona, održana je javna rasprava o Prijedlogu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o transplantaciji organa i tkiva u svrhu liječenja, u organizaciji  kantonalnog Ministarstva zdravstva.

Javnoj raspravi su prisustvovali predstavnici Kantonalne bolnice Zenica, doktori specijalisti za određene oblasti medicine, a čiji poslovi su vezani za navedenu oblast, predstavnici primarne zdravstvene zaštite, predstavnici nevladinog  sektora - kantonalno i federalno udruženje  dijaliziranih i transplatiranih bolesnika i određeni broj građana kojima je uspješno izvršena transplatacija.

U uvodnom dijelu javne rasprave prisutnima se obratila Indira Krujeziu, sekretar Ministarstva zdravstva, koja je upoznala prisutne sa pravnim okvirom za donošenje navedenog Zakona i novim predloženim zakonskim rješenjem „pretpostavljenog pristanka„ prema kojem je dozvoljeno uzimati organe i tkiva sa umrle osobe, radi presađivanja u svrhu liječenja, pod uvjetom da se darivalac za života nije tome protivio u pisanom obliku.

Zakon propisuje da pisanu izjavu o nedarivanju organa i tkiva poslije smrti u svrhu liječenja, punoljetna osoba sposobna za rasuđivanje daje izabranom liječniku primarne zdravstvene zaštite ili nadležnom kantonalnom ministarstvu zdravstva.

Predloženim izmjenama propisuje se uspostavljanje registra osoba koje nisu saglasne sa darivanjem organa i tkiva poslije smrti, s tim da je do uspostavljanja navedenog registra dozvoljeno uzimati organe i tkiva sa umrle osobe radi presađivanja u svrhu liječenja samo uz pismeni pristanak bračnog ili vanbračnog druga, punoljtnog djeteta, punoljetnog brata ili sestre umrle osobe.

Ministar Ministarstva zdravstva dr. Dragoljub Brenjo, u uvodnom obraćanju je istako da oblast transplantacije zahtijeva multidisciplinarni pristup sa aspekta pravnog, zdravstvenog socijalno-ekonomskog i duhovnog pristupa, a pri tom se posebno osvrnuo na  psihološki pristup transplantiranih pacijenata.

 Dr. Nermina Rizvanović, specijalista anesteziolog i reanimatolog, koordinator za uzimanje i presađivanje organa i tkiva, u Kantonalnoj bolnici Zenica, u uvodnom dijelu je govorila o postupku multidisciplinarnog utvrđivanja moždane smrti i daljim aktivnostima koje se poduzimaju ako postoji saglasnost za eksplantaciju organa umrle osobe i posebno istakla da predloženi zakon nema alternativu i da treba biti usvojen i da su doktori Kantonalne bolnice Zenica praktično dokazali da posjeduju znanje u oblasti eksplantacije organa.

Na javnoj raspravi su učešće uzeli predstavnici nevladnog sektora i zdravstveni radnici, a na kraju javne rasprave su sačinjeni sljedeći zaključci:

 • Podržano je donošenje ovog Zakona,
 • Da se nakon usvajanja Zakona provede kampanja na promociji istog, kako bi profesionalna stručna javnost bila upoznata sa navedenim zakonom kao i svaki građanin,
 • Preporučeno je Federalnom ministarstvu zdravstva da što hitnije donese podzakonske propise koji će omogućiti praktičnu primjenu zakona.

 

Ministar zdravstva

U organizaciji Ureda premijera Zeničko-dobojskog kantona gospodina Miralema Galijaševića 29.11.2016. godine održan je sastanak sa predstavnicima Razvojnog programa Ujedinjenih nacija-UNDP-BiH, Ministarstva zdravstva, Zavoda zdravstvenog osiguranja Zenica i JZU Zavoda za bolesti ovisnosti s ciljem nastavka i unapređenja dalje uspješne saradnje.

Dosadašnja saradnja, kako je istakao premijer Galijašević, rezultirala je nizom pozitivnih aktivnosti, a posebno unapređenju u  oblasti liječenja bolesti ovisnosti, nabavke opreme,  obezbjeđenja terapije, rekonstrukcije i adaptacije prostora stacionarnog dijela Detox-a.

Na sastanku je podržan prijedlog o nastavku dalje saradnje i u okviru tog dogovoreno je da se potpiše Sporazum o sufinansiranju između Razvojnog programa ujedinjenih nacija i Zeničko-dobojskog kantona-Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona, čime bi se stvorile pretpostavke za nastavak projekta „Koordinirani i održivi odgovor sa ciljem smanjenja ovisnosti u BiH „ a izvršilac projekta bi bila JZU Zavod za bolesti ovisnosti ZDK.

 

 

Press služba

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma