Vlada Zeničko-dobojskog kantona je na 74. sjednici, održanoj dana 19.10.2016. godine, imenovala Tim za borbu protiv korupcije.

Ovim je Vlada Zeničko-dobojskog kantona jasno izrazila opredjeljenje da doprinese provedbi zadataka iz oblasti prevencije korupcije u sklopu Reformske agende za BiH 2015-2018. godine kao i Strategije za borbu protiv korupcije 2015-2019 i Akcionog plana za njenu provedbu i širih napora u procesu evropskih integracija Bosne i Hercegovine.

Zadatak ovog tima je izrada prijedloga Akcionog plana za borbu protiv korupcije Vlade Zeničko-dobojskog kantona 2016-2019, davanje smjernica i preporuka za njegovu sprovedbu, prikupljanje podataka o realizaciji aktivnosti iz Akcionog plana i sačinjavnaje analiza. Tim će u svom radu ostvarivati koordinaciju između svih subjekata obuhvaćenim Akcionim planom, Agencijom za prevenciju korupcije i borbe protiv korupcije, kao i svim drugim subjektima i institucijama koje su dužne da postupaju u oblasti borbe protiv korupcije.

 

Press služba

Danas je Vlada ZDK održala vanrednu sjednicu, na kojoj je razmatrala informaciju o stanju na području ZDK, usljed elementarne nepogode, posebno u općinama Vareš i Žepče i gradu Zenica u kojma  je, na dijelu teritorije,  došlo do pokretanja klizišta i prekida putne komunikacije.

Na prijedlog Kantonalne uprave CZ ZDK, Vlada je donijela zaključak da se na teren pošalje sva raspoloživa mehanizacija i stave na raspolaganje svi resursi te ostala materijalno-tehnička sredstva i da se u funkciju zaštite uključe svi povjerenici i članovi općinskih štabova civilne zaštite, koji su u okviru svoje nadležnosti, dužni organizirati sve mjere zaštite stanovništva, kako bi se pomoglo stanovnicima ugroženih područja i što prije stavila u funkciju putna komunikacija, prekinuta elementarnom nepogodom koja je zadesila Zeničko-dobojski kanton.

Premijer Zeničko-dobojskog kantona Miralem Galijašević i komandant štaba CZ ZDK ministar, Fahrudin Brkić kao i  direktor KU CZ ZDK, Džavid Aličić obilaze teren u ove dvije općine da zajedno sa općinskim strukturama CZ i načelnicima sagledaju stanje i poduzmu dodatne mjere na otklanjanju posljedica.

 

Press služba

Vlada Zeničko-dobojskog kantona je  na 63. sjednici, održanoj 21.07.2016. godine, na prijedlog  Ministarstva unutrašnjih poslova usvojila Prijedlog zakona o javnom okupljanju i uputila ga u dalju skupštinsku proceduru.

Na prijedlog Ministarstva za pravosuđe i upravu Vlada je donijela Zaključak o prihvatanju Informacije o stanju u oblasti pravosuđa na području Zeničko-dobojskog kantona i uputila ga u dalju skupštinsku proceduru.

Vlada je donijela  Zaključak o davanju saglasnosti na Instrukciju o načinu i elementima izrade Prijedloga Budžeta Zeničko-dobojskg kantona za 2017. godinu, koju je pripremilo Ministarstvo finasija.

Na prijedlog Ministarstva zdravstva donesena je Odluka o odobravanju 75.000,00 KM za nabavku sanitetskog vozila za potrebe JU Dom zdravlja Breza te Odluku o odobravanju sredstava za nabavku niktometra ( aparat za procjenu adaptacije na tamu ) i anomaloskopa za testiranje kolarnog vida za potrebe Kantonalnog zavoda za medicinu rada u iznosu od 15.000,00 KM.

Ahmet Begagić, dipl.ecc. je imenovan na kraći period, a najduže do tri mjeseca od imenovanja, za direktora Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona.

Na prijedlog  Ministarastva za privredu Vlada je donijela Odluku o raskidu Ugovora o koncesiji za istraživanje i eksploataciju mineralne sirovine krečnjaka sa koncesionarom „JAŠAREVIĆ KOP „ d.o.o. Tešanj zbog duga na ime koncesione naknade u iznosu od 64.929,80 KM.

Danas je donesena Odluka o odobravanju sredstava za nastavak implementacije projekta “Sigurna kuća za žene žrtve nasilja u porodici i zajednici sa područja Zeničko-dobojskog kantona“ u ukupnom iznosu od 27.360, 00 KM za period juli-decembar 2016. godine.

 Na prijedlog Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice donesen je Zaključak o odobravanju 60.000,00 KM, kao jednokratna pomoć socijalno-intervenirajućeg karaktera radnicima PD Krivaja-Mobel d.o.o. Zavidovići.

 

Press služba

Vlada Zeničko-dobojskog kantona je  na 62. sjednici, održanoj 14.07.2016. godine, na prijedlog Ministarstva finasija  donijela Zaključak o usvajanju Dokumenta okvirnog budžeta Zeničko-dobojskog kantona za period 2017.-2019. godina.

Na prijedlog Ministarstva za pravosuđe i upravu Vlada je donijela Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o imenovanju Zlate Marjanović za kantonalnog pravobranitelja i uputila ga u dalju skupštinsku proceduru.

Vlada je donijela Odluku o dodjeli jednokratne pomći u visini od 40.000,00 KM za hitne intervencije Općini Olovo usljed stanja prirodne nesreće uzrokovane pojavom odrona stijenske mase.

Na prijedlog Ministrstva za privredu donesena je Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o dodjeli koncesije na istraživanja i eksploataciju krečnjaka na ležištu „Sokolica“ u općini Zavidovići na način da se naziv GPD „KRIVAJA-GRADNJA“ d.o.o , mijenja i glasi „ MGV Gradnja“ d.o.o. Također je na prijedlog ovog ministarstva donesen Zaključak o poništavanju ponovnog Javnog oglasa za popunu upražnjenih pozicija predsjednika i dva člana UO Agencije za privatizaciju kao i Javnog oglasa za upražnjene pozicije tri člana Nadzornog odbora u privrednim društvima „rmk promet“ d.d. Zenica, TP „Nova trgovina“ d.d. Žepče, „Natron„ d.d. Maglaj. Naime, upražnjeno je ukupno 12 pozicija a ukupno prijavljenih kandidata za sve pozicije je 10.

Na prijedlog Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport  Vlada je donijela niz  zaključaka o odobravanju sredstava i to: Muftiluku zeničkom 3000,00 KM za sufinasiranje manifestacije „Lastavica 2016.“, 1.500,00 KM Udruženju Centar za obrazovanje, sport i  rekreaciju „Hasen do“ na ime sufinsiranja troškova organizacije 23. Ha se karete kupa Zenica 2016. godine, 800,00 KM Teniskom klubu „ Mladost“ iz Zenice na ime učešća Asje Salkanović na međunarodnom turniru u Hrvatskoj, 1.500,00  KM KK „Kengur“ Zenica na ime sufinsiranja troškova 18. Međunarodnog košarkaškog turnira za mlade „Kengur kup 2016. godine. Udruženju građana Soprtski i naučno-istraživački klub „Atom“ je odobreno 1000,00 KM na ime podrške za alpinističku ekspediciju Mont Blanc 2016. godine. Po 600,00 KM je odobreno Biogradlja Lamiji i Šećibović Elmani  za učešće na Juniorskoj balkanskoj matematičkoj olimpijadi odnosno Evropskom prvenstvu u stonom tenisu u Hrvatskoj. Studentima Pravnog fakulteta UNZE: Heralić Ajli, Tabaković Almi, Bektić Emiru, Maglić Arneli i Bijelić Vedranu je odobreno po 200,00 KM na ime pokrivanja dijela troškova učešća na takmičenju iz oblasti Međunarodnog krivičnog prava u Holandiji.

 

Press služba

Vlada Zeničko-dobojskog kantona je  na 61. sjednici, održanoj 30.06.2016. godine, donijela Zaključak o primanju na znanje Izvještaja JP “Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojksog kantona“ d.o.o Zavidovići za 2015. godinu i uputila ga u dalju skupštinsku proceduru.

Na prijedlog Ministarstva zdravstva Vlada je  donijela Zaključak o primanju na znanje Izvještaja o poslovanju JU Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica za 2015. godinu i uputila ga u dalju skupštinsku proceduru, te  Odluku o odobravanju sredstava u zajedničkom projektu finasiranja projekta izgradnje ambulente u Zgošći u iznosu od 100.000,00 KM i Odluku o odobravanju sredstava za nabavku i ugradnju rezervnih dijelova za uređaj COMPACT Linak Elekta u Službi za onkologiju i radioterapiju JU Kantonalna bolnica Zenica u iznosu od 128.939, 21 KM.

Vlada je donijela Rješenje o imenovanju na kraći period Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona, do okančanja postupka po oglasu, a najduže na period od tri mjeseca i Rješenje o imenovanju na kraći period direktora Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona, privremeno do okončanja postupka po oglasu, a najduže na period od tri mjeseca.

Na prijedlog Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport  Vlada je donijela Zaključak o prihvatanju Evaluacije Strategije omladinske politike na području Zeničko-dobojskog kantona za period 2009.-2014. godina i uputila ga u dalju skupštinsku proceduru.

Vlada je donijela Zaključak o usvajanju Akcionog plana u oblasti invalidnosti za područje Zeničko-dobojskog kantona za period 2016. do 2018. godine.

Vlada je na prijedlog Ministrstva finansija donijela Zaključak o prihvatanju Izvještaja o izvršenju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za period januar-mart 2016. godine.

 

 

 

Press služba

Vlada Zeničko-dobojskog kantona je na 59. sjednici, održanoj dana 16.06.2016. godine, u skladu sa Programom rada Vlade i Skupštine Zeničko-dobojskog kantona za 2016. godinu, na prijedlog Ministarstva za privredu, donijela Zaključak o prihvatanju Informacije o stanju privrede na području Zeničko-dobojskog kantona u 2015. godini i isti uputila u dalju skupštinsku proceduru.

Doneseni su Zaključci o davanju saglasnosti na visinu školarine i drugih naknada koje plaćaju studenti prvog i drugog ciklusa studija na Univerzitetu u Zenici, kao i trećeg ciklusa studija na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici u akademskoj 2016/2017. godini, na prijedlog Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport.

U skladu sa ranije donesenim Programom utroška sredstava na poziciji „Transfer za sport“ Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, na ovoj sjednici Vlade, odobrena su sredstva: Ženskom nogometnom klubu „Čelik“ Zenica, Odbojkaškom klubu invalida „Breza“, Sportskom savezu invalida Zeničko-dobojskog kantona, Rukometnom klubu „Krivaja“ Zavidovići, Udruženju strijelaca „20.juni 92“ Visoko, Omladinskom košarkaškom klubu „Abeceda“ Zenica, Udruženju građana Rafting klub „Krivaja-Zavidovići“ Zavidovići, Karate klubu „Internacional“ Zenica, Karate klubu „Viktorija“ Žepče, Rukometnom klubu „Maglaj“ Maglaj, Rukometnom klubu „Bosna“ Visoko i Udruženju građana „MC Tica“ Zenica.

Na prijedlog Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, usvojen je Program utroška sredstava na poziciji „Kapitalni transferi u inostranstvu“ u svrhu realizacije projekata po Programu UNDP-a „Lokalni integrisani razvoj“, koji obuhvata sufinansiranje slijedećih projekata: završetak radova na izgradnji sportske dvorane Osnovne škole „Novi Šeher“ Općina Maglaj, završetke radova na izgradnji sportske dvorane u Općini Olovo i rekontrukcija i nadogradnja objekta osnovne škole „Fra Grga Martić“ Ozimica Općina Žepče.

Na istoj sjednici, Vlada Kantona je, na prijedlog Ministarstva za pravosuđe i upravu, donijela potrebne akte kojima se daju ovlaštenja resornim ministrima za pregovarače i licima za stručnu pomoć u pregovorima za zaključivanje granskih kolektivnih ugovora za osnovno, srednje i visoko obrazovanje, zdravstvo, za policijske službenike, za službenike i namještenike organa uprave i sudske vlasti i za oblast šumarstva.

 

 

Press služba

Vlada Zeničko-dobojskog kantona je  na 53. sjednici, održanoj 27.04.2016. godine, na prijedlog Ministarstva zdravstva donijela Zaključak o primanju na znanje Izvještaja o poslovanju JU Zavod za medicinu rada i sportsku medicinu Zeničko-dobojskog kantona i uputila ga u dalju skupštinsku proceduru te  Zaključak o primanju na znanje Izvještaja o poslovanju Zavoda za bolesti ovisnosti i sportsku medicinu Zeničko-dobojskog kantona  i uputila ga u dalju skupštinsku proceduru.

Na prijedlog Ministrstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Vlada je donijela Zaključak o prihvatanju Izvještaja o izvršenju Finansijskog plana JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona za 2015. godinu i uputila ga u dalju skupštinsku proceduru.

Vlada je usvojila nekoliko odluka o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2016. godinu u više škola koje su dobile donacije za održavanje školskih takmičenja, i to: uvećana su sredstva OŠ „Maglaj“ Maglaj za 800,00 KM; OŠ „Novi Šeher“ –Maglaj  Budžet je uvećan za iznos od  700,00 KM; JU Srednja muzička škola Zenica visina donacije je  500,00 KM; JU Gimnazija „Edhem Mulabdić“ Maglaj visina donacije 500,00 KM.

Invalidskom odbojkaškom klubu „Bosna“ iz Zenice Zaključkom Vlade je odobreno 600,00 KM na ime sufinansiranja turnira u sjedećoj odbojci. Košarkaškom klubu „BH Start „ iz Zenice je odobreno 1.200,00 KM  na ime sufinsiranja troškova putovanja i učešće na međunarodnom turniru u Novom Sadu. Sportsko rekreativnom klubu „Bosna“ iz Zenice je odobreno 800,00 KM na ime sufinansiranja troškova sportske manifestacije „Bosna rafting proljeće 2016“ koji se održava za dan Grada Zenice. Rukometnom klubu „Krivaja“ iz Zavidovića je odobreno 2000,00 KM na ime sufinansiranja troškova međunarodnog turnira „Rukomet u srcu“ u Zavidovićima i Žepču.

Vlada je donijela Zaklučak o odobravanju sredstava Župi sv. Josipa u Zenici u iznosu od 2.000,00 KM za pokrivanje dijela troškova organizacije manifestacije „Uskrsni dan“.

 

Na prijedlog Ministarstva finansija Vlada je donijela Rješenje o imenovanju Komisije za postupanje sa stalnim sredstvima i sitnim inventarom predloženim za rashodovanje po izvršenom redovnom godišnjem popisu sa stanjem na dan 31.12.2015. godine.

 

Press služba

Danas je Vlada Zeničko-dobojskog kantona dala saglasnost na Prijedlog Odluke o izmjenama Statuta Univerziteta u Zenici. Na osnovu izmjena u Zakonu o visokom obrazovanju izvršena je izmjena Statuta Univerziteta u Zenici. Izmjena  se odnosi  na studente sva tri studijska ciklusa gdje se produžavaju rokovi završetka započetog studija prema nastavnom planu i programu koji je važio prilikom upisa najkasnije  do kraja 2018. godine, koji su upisani prije uvođenja bolonjskog procesa.

Vlada je donijela Odluku o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2016. godinu za JU Druga gimnazija u Zenici u iznosu od 1.400,00 KM. Na prijedlog Ministrstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Vlada je donijela Zaključak o usvajanju Programa utroška sredstava iz Budžeta ZDK  na poziciji „Nabavka građevina“ u ukupnom iznosu od 225.000,00 KM. Ova sredstva će se koristiti za sufinansiranje nastavka radova na izgradnji sportske dvorane OŠ „Novi Šeher“ općina Maglaj u iznosu od 150.000,00 KM i za sufinasiranje nastavka radova na izgradnji Područne škole „Ligatići“ –lokacija Mižnovići, općina Vareš. Vlada je donijela Zaključak o usvajanju Programa utroška sredstva iz Budžeta sa pozicije „Tekući transfer drugim nivoima vlasti“ u iznosu 100.000,00 KM. Planirano je da se navedena sredstva dodijele općini Tešanj kao nosiocu sufinsiranja projekta izgradnje četri školske sale za osnovne škole sa područja općine Tešanj.

Na prijedlog Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport  Vlada je donijela Zaključak o odobravanju sredstava BZK „Preporod“  Zenica u visini od 1500,00 KM, za  dio troškova organizacije naučnog skupa „Bošnjački identitet“.

Ministarstvo za pravosuđe i upravu je predložilo tri odluke o odobravanju finansijskih sredstava, i to: Odluka o odobravanju  finansijskih  sredstva u iznosu 585.000,00 KM u svrhu izgradnje i nabavke objekata pravosuđa, Odluka o odobravanju finansijskih sredstava za nabavku opreme neophodne u pravosudnim institucijama u iznosu od 226.635,00 KM, te Odluku o odobravanju finansijskih sredstava za rekonstrukciju i investiciono održavanje u iznosu od 100.000,00 KM  na ime rekonstrukcije i investicionog održavanja zgrade Općinskog suda u Zenici. Na prijedlog Ministarstva za boračka pitanja donesen je Zaključak o prihvatanju Informacije o naknadi troškova liječenja i nabavke lijekova za potrebe  branilaca i članova njihovih porodica. Za ove namjene u 2015. godini iz Budžeta ZDK je ukupno odobreno 730.000,00 KM.

 

Press služba

Vlada Zeničko-dobojskog kantona je  na 49. sjednici, održanoj 29.03.2016. godine, utvrdila Prijedlog Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti i uputila ga u daljnju skupštinsku proceduru.

Na prijedlog Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport  Vlada je donijela Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o usvajanju Elaborata o društveno-ekonomskoj opravdanosti promjene naziva i proširenja djelatnosti Zdravstvenog fakulteta Univerziteta u Zenici i uputila ga u daljnju skupštinsku proceduru. Pored ovog, Vlada je usvojila Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o promjeni naziva i proširenju djelatnosti Zdravstvenog fakulteta u Medicinski fakultet Univerziteta u Zenici. Naime, Zdravstveni fakultet mijenja naziv u Medicinski fakultet sa dva studijska programa: Opća medicina (novi studijski program) i Zdravstvena njega ( postojeći studijski program).

Na prijedlog Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport  Vlada je donijela Zaključak o usvajanju Programa utroška sredstava „Tekući transfer za stipendiranje studenata“ u iznosu 900.000,00 KM. Sredstva utvrđena na navedenoj poziciji dodijelit će se kao bespovratna pomoć redovnim studentima prvog i drugog ciklusa studija s prebivalištem na području Zeničko-dobojskog kantona.

Vlada je donijela Zaključak o prihvatanju Izvještaja o izvršenju Budžeta Kantonalne uprave civilne zaštite Zeničko-dobojskog kantona.

Na prijedlog Ministrstva za boračka pitanja donesen je Zaključak o prihvatanju Informacije o realizaciji Programa poticaja zapošljavanja pripadnika branilačke populacije vezanih za poljoprivrednu proizvodnju-uzgoj malina u 2015. godini. Obaveza resornog ministarstva je bila osiguranje sredstava u iznosu od 2.400,00 KM za parcelu površine dva dunuma, odnosno veće parcele maksimalni iznos od 3.000,00 KM za svakog odobrenog korisnka. Navedena obaveza je u cijelosti ispoštovana i korisnicima su isplaćena sredstva na vrijeme za podizanje jesenjeg zasada maline. Sredstva su odobrena za ukupno 122  korisnika u iznosu od 347.400,00 KM.

 

 

Press služba

Vlada Zeničko-dobojskog kantona je  na 48. sjednici, utvrdila Prijedlog Zakona o pozorišnoj djelatnosti i uputila ga u daljnju skupštinsku proceduru.

Na prijedlog Ministarstva unutrašnjih poslova  Vlada je donijela Zaključak o prihvatanju  Informacije o stanju bezbjednosti na području Kantona za 2015. godinu i uputila  ga u daljnju skupštinsku proceduru.

Danas je Vlada donijela Zaključak kojim se daje saglasnost na Plan zaštite, rekonstrukcije i izgradnje regionalnih cesta za 2016. godinu, Kantonalne direkcije za ceste. Planirana vrijednost sredstava je 8.000.000,00 KM, i to: 6.000.000,00 KM za održavanje regionalnih cesta i 2.000.000,00 KM za rekonstrukciju i izgradnju cesta i cestovnih objekata, izradu projektne dokumentacije i stručno-tehnički nadzor.

Na prijedlog ministra zdravstva, Dževad Hamzić, dipl.ecc., zaposlenik Zavoda  zdravstvenog  osiguranja, imenovan je za vršioca dužnosti direktora Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona na kraći  period do okončanja postupka po Oglasu, a najduže na period od tri mjeseca.

Na prijedlog Ministrstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Vlada je donijela rješenje o imenovanju radne grupe za vršnje revizije prvostepenih rješenja o priznavanju prava utvrđenih  Zakonom o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom. Vlada je dala saglasnost Nurđehanu Šahinoviću, ministru za rad, socijalnu politiku i izbjeglice da u ime Vlade zaključi Sporazum o saradnji na provođenju državnog projekta „Zatvaranje kolektivnih centara kroz omogućavanje javnih stambenih rješenja“ u okviru projekta CEB II-podprojekat općina Tešanj. Također je na prijedlog ovog ministrstva donesen Zaključak o usvajanju Izvještaja o namjenskoj potrošnji sredstva, odnosno izvršenju budžeta za 2015. godinu  u iznosu od 26.121.873,75 KM ili 99,62 %, a koji se odnosi na pozicije: „Tekući trnsferi pojedincima“ i „Tekući transferi neprofitnim organizacijama“.

 

 

Press služba

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma