Premijer Zeničko-dobojskog kantona Miralem Galijašević i ministar Ministarstva za rad socijalnu politiku i izbjeglice Nurđehan Šahinović upriličili su zajednički sastanak sa predstavnicima Udruženja osoba sa invaliditetom Zeničko-dobojskog kantona.

Aktivnosti ovog Udruženja prezentirao je predsjednik Munir Isaković i tom prilikom ukazao na naredne programske aktivnosti Udruženja, sa fokusom na zapošljavanje i integraciju osoba sa invaliditetom. Razgovaralo se o saradnji sa Fondom za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom te o podršci i daljoj uspješnoj saradnji sa resornim Ministarstavom za rad socijalnu politiku i izbjeglice.

Premijer Galijašević i ministar Šahinović podržali su aktivnosti Udruženja osoba sa invaliditetom Zeničko-dobojskog kantona te u razgovoru istakli da se i dalje planira finansijska podrška udruženjima u narednoj godini.   

 

 

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice

U organizaciji Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Zeničko-dobojskog kantona, a uz finansijsku podršku Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, uspješno je realizovan projekat „Modularni programa edukacije za stručni kadar pri centrima za socijalni rad, općinskim službama nadležnim za poslove socijalne zaštite i ustanovama socijalne zaštite iz Zeničko-dobojskog kantona“.

U okviru realizacije navedenog projekta održano je šest edukacija, u periodu od septembra - novembra 2016. godine, u kojima je učestvovao 31 predstavnik iz 17 ustanova i nadležnih općinskih službi socijalne zaštite sa područja Zeničko-dobojskog kantona. Edukacije su održane u prostorijama JU „Penzionerski dom sa stacionarom“ Zeničko-dobojskog kantona u Zenici, gdje je ujedno izvršena i podjela potvrda o učešću u Modularnom programu edukacije za učesnike.

Ovim projektom, učesnicima je omogućena dodatna edukacija na sljedeće teme: „Supervizija i samozaštita“, „Reforma socijalne zaštite sa naglaskom na izvaninstitucionalno zbrinjavanje djece bez roditeljskog staranja“, „Uloga centara za socijalni rad/službi po pitanju jačanja usluge usvojenja i hraniteljstva – od promocije usluge do educiranih potencijalnih usvojioca i hranitelja“, „Nove metode u radu sa porodicama u riziku od razdvajanja“, „Mentorstvo za socijalno uključivanje“ i „Vođenje slučaja“.

Navedeni projekat je realizovan s ciljem povećanja kvaliteta i efikasnosti usluga i podrške reformskim aktivnostima u oblasti socijalne zaštite, u okviru mjere „Povećanje kapaciteta ustanova socijalne zaštite, te jačanje i podrška ljudskim kapacitetima u ustanovama“ iz Strategije razvoja Zeničko-dobojskog kantona za period 2016.–2020. godina i Akcionog plana za implementaciju Strategije razvoja Zeničko-dobojskog kantona za period 2016.-2018. godina.

Također, projekat je planiran i u okviru Prijedloga mjera za provedbu dokumenta Politike zaštite djece bez roditeljskog staranja i porodica pod rizikom od razdvajanja u FBiH (2006-2016) na području Zeničko-dobojskog kantona za period 2014-2016. godine.

 

 

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice

Vlada Zeničko-dobojskog kantona je zaključkom donesenim na 81. sjednici održanoj 09.12.2016. godine, na prijedlog Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice, utvrdila Prijedlog Odluke o statusnoj promjeni - pripajanje Ustanove „Dnevni centar za djecu sa posebnim potrebama“ Maglaj, Javnoj ustanovi Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona, koji će biti upućen u skupštinsku proceduru.

Vlada Zeničko-dobojskog kantona je na ovaj način još jednom potvrdila značaj aktivnosti koje Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Zeničko-dobojskog kantona provodi od 2006. godine na razvoju mreže usluga za omogućavanje adekvatne zaštite djece i odraslih osoba s posebnim potrebama na području Zeničko-dobojskog kantona.

Pripajanje Ustanove „Dnevni centar za djecu sa posebnim potrebama“ Maglaj, Javnoj ustanovi Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona, predstavlja jednu od završnih aktivnosti Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice koje se provode s ciljem povećanja dostupnosti i jačanja stručnih usluga, kako ranog podsticanja razvoja i rane intervencije za djecu s posebnim potrebama predškolskog uzrasta, tako i dnevnog zbrinjavanja za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama sa područja Zeničko-dobojskog kantona, te stručne podrške njihovim roditeljima, kroz sveobuhvatno djelovanje Javne ustanove Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona.  

 

 

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Zeničko-doobjskog kantona  apliciralo je na Javni poziv Federalnog  ministarstva prostornog uređenja za sredstva za sanaciju šteta nastalih usljed poplava i klizišta sa projektom  „Saniranje klizišta i zaštitni zid  u Željeznom Polju općina Žepče, zaštitni zid u mjesnoj zajednici Vranduk Grad Zenica“ za sredstva u iznosu od 100.000,00 KM. Odlukom Vlade Zeničko-dobojskog kantona odobrena su sredstva u iznosu od 20.000,00 KM kao učešće Zeničko-dobojskog kantona u sufinansiranju realizacije navedenog projekta.

U skadu sa Sporazumom o sufinansiranju Projekta potpisanom između Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Ministarstvo se obavezalo da za radove na Projektu sprovede proceduru odabira najpovoljnijeg ponuđača u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, te da u postupku javne nabavke  učestvuje i predstavnik Federalnog  ministarstva prostornog uređenja.

Ministarstvo je sprovelo proceduru javne nabavke u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama i u toku je završetak odabira najpovoljnijeg ponuđača.

           

 

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice

Dana 16.09.2016. godine, u prostorijama Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Zeničko-dobojskog kantona, resorni ministar Nurđehan Šahinović sa saradnicima je održao sastanak kojem su prisustovali predstavnici udruženja Saveza gluhih i nagluhih osoba Zeničko-dobojskog kantona, udruženja gluhih i nagluhih osoba grada Zenice i općina: Kakanj, Žepče i Zavidovići, te Sulejman Čaković, sekretar Saveza udruženja gluhih i nagluhih osoba Federacije BiH.

Sastanak je održan s ciljem jačanja međusobne saradnje udruženja, bolje zaštite gluhih i nagluhih osoba i obilježavanja Međunarodnog dana gluhih i nagluhih osoba u Kantonu. U tom smislu, ministar Šahinović je istakao da će resorno Ministarstvo i Vlada Zeničko-dobojskog kantona podržati obilježavanje Međunarodnog dana gluhih i nagluhih osoba, kao i druge aktivnosti udruženja na unapređenju položaja gluhih i nagluhih osoba.

                       

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice

Vlada Zeničko-dobojskog kantona je na 70. sjednici održanoj 20.09.2016. godine, na prijedlog Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice, odobrila Općinskom udruženju logoraša Kakanj sredstva kao podršku izgradnji spomen obilježja u Poljanima. Također su odobrena sredstva i Udruženju gluhih i nagluhih Zeničko-dobojskog kantona, kao podrška za obilježavanje Međunarodnog dana gluhih i nagluhih 2016. godine.

Na prijedlog Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice, Vlada je dala saglasnost na Program obilježavanja „Dječije nedjelje“ u Zeničko-dobojskom kantonu za 2016. godinu i ujedno donijela Odluku o odobravanju sredstava u iznosu od 100.000,00 KM za finansiranje i sufinansiranje 33 odabrana projekta za obilježavanja „Dječije nedjelje“ u Zeničko-dobojskom kantonu za 2016. godinu.

 

 

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice

S ciljem realizacije Programa obilježavanja Dana Zeničko-dobojskog kantona, predstavnici Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice su 01.09.2016. godine  posjetili ustanove socijalne zaštite na području Zeničko-dobojskog kantona, i to: Poslovne jedinice javne ustanove Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona Dnevni centar u općinama Tešanj i Visoko, te  ustanovu „Mala škola“ u općini Vareš.

Tokom posjete razgovarano je sa odgovornim osobama ustanova i izvršena je posjeta korisnika ovih ustanova. Sem predstavnika Ministarstva, posjetama su prisustvovali i direktori općinskih centara za socijalni rad.

Takođe je izvršena posjeta raseljenim licima koja su smještena u zgradama u Radakovu i Crkvicama, i tom prilikom uručeni su simbolični paketi.

 

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice

Vlada Zeničko-dobojskog kantona je na 68. sjednici, održanoj 01.09.2016. godine, na prijedlog Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice, utvrdila Prijedlog Zakona o radu u Zeničko-dobojskom kantonu. Stav Vlade je upućen u dalju skupštinsku proceduru.

Prijedlogom Zakona o radu u Zeničko-dobojskom kantonu obuhvaćena su pitanja koja nisu uređena federalnim Zakonom o radu  (član 33. i član 53.stav (6) federalnog Zakona o radu) ili su ostavljena kantonima da ih urede svojim propisom (član 152. federalnog Zakona o radu).

Navedenim Prijedlogom Zakona o radu u Zeničko-dobojskom kantonu utvrđena je obaveza poslodavca da omogući pripravniku polaganje stručnog ispita po završetku pripravničkog staža, da formira ispitnu komisiju, te da izdaje uvjerenje, odnosno potvrdu o položenom stručnom ispitu. Isto se odnosi i na mlade osobe koje zasnivaju radni odnos radi stručnog osposobljavanja za samostalan rad.

Takođe je regulisano plaćeno odsustvo i pored slučajeva propisanih Federalnim zakonom u toku jedne kalendarske godine i to u slučaju: smrti roditelja bračnog odnosno vanbračnog partnera; sklapanja braka djeteta i selidbe. Predviđeno je i da poslodavac utvrdi dužinu trajanja plaćenog odsustva u navedenim slučajevima.

Uređeno je i pitanje postupka mirenja, sastav i način rada mirovnog vijeća kao i prijedlog mirovnog vijeća.

 Prijedlogom Zakona o radu u Zeničko-dobojskom kantonu predviđeno je da nadzor nad primjenom ovog zakona i donesenih propisa na osnovu istog vrši kantonalni inspektor rada (član 161. federalnog Zakona o radu). Takođe je predviđena obaveza inspektora rada da daje upute poslodavcima i radnicima o najefikasnijem načinu primjene zakonskih propisa.  Propisane su i  kaznene odredbe za poslodavce koji radnicima  onemoguće korištenje plaćenog odsustva ili ako onemoguće ili pokušaju onemogućiti kantonalnog inspektora rada u provođenju nadzora.

Stupanjem na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o radu u Zeničko-dobojskom kantonu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj:11/02; 11/05 i 9/10).

 

 

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice

Dana 29.08.2016. godine, kao rezultat prevedenih aktivnosti Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Zeničko-dobojskog kantona po pitanju realizacije Javnog poziva za finansiranje i sufinansiranje programa/projekata kantonalnih organizacija i udruženja socijalnog karaktera, te udruženja raseljenih lica i povratnika iz Zeničko-dobojskog kantona, u prostorijama ovog Ministarstva je održan sastanak sa predstavnicima 16 nevladinih organizacija. U pitanju su nevladine organizacije kojima su Odlukom Vlade Zeničko-dobojskog kantona odobrena budžetska sredstva za realizaciju programa/projekata u 2016. godini.

Sastanak je održan s ciljem uručivanja navedene Odluke Vlade Zeničko-dobojskog kantona, te jačanja međusobne saradnje prisutnih.

Nakon uvodnog obraćanja, Nurđehan Šahinović, ministar Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice, ukazao je na značaj međusobne saradnje s ciljem što uspješnije realizacije odobrenih programa/projekata, sa naglaskom na aktivnost izvještavanja. Također je naglašen i značaj razvoja saradnje i partnerstva vladinog i nevladinog sektora u realizaciju budućih projekata.

Na kraju, predstavnici nevladinih organizacija su preuzeli Odluku Vlade Zeničko-dobojskog kantona o odobravanju sredstava za finansiranje i sufinansiranje programa/projekata kantonalnih organizacija i udruženja socijalnog karaktera, te udruženja raseljenih lica i povratnika iz Zeničko-dobojskog kantona, broj: 02-14-14947/16 od 25.08.2016. godine.

 

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice

Vlada Zeničko-dobojskog kantona je na prijedlog Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice, podržala Prednacrt Zakona o štrajku dostavljen od strane Federalnog ministarstva rada i socijalne politike. Stav Vlade upućen je u dalju skupštinsku proceduru.

Predloženi zakon predviđa, u odnosu na dosadašnje zakonsko rješenje, da je moguće organizovati štrajk kod poslodavca kao cjeline ili u nekom od organizacionih dijelova, te za područje djelatnosti ili kao generalni štrajk za teritoriju Federacije.

Pozitivna je novina obaveza organizatora štrajka da, ako se organizuje štrajk na teritoriji kantona odnosno Federacije BiH da se štrajk mora najaviti vladi kantona odnosno Vladi Federacije BiH.

 

 

 

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma