U sjedištu Kantona Jasmin Duvnjak predsjedavajući Skupštine Zeničko-dobojskog kantona je bio domaćin radnom sastanku koji je održan povodom inicijative kantonalnog zastupnika Kemala Mušinbegovića o proglašenju Arheološko-turističkog parka „Ravne 2“, parkom od kantonalnog značaja.

Sastanku su prisustvovali premijer Zeničko-dobojskog kantona Miralem Galijašević, dr. Semir Osmanagić,  ministar za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Fahrudin Brkić, te zastupnik u Skupštini Kemal Mušinbegović. 

Svi prisutni su podržali ideju i inicijativu sa ciljem iznalaska modaliteteta za proglašenje parka „Ravne 2“ u Visokom za park od posebnog interesa za Zeničko-dobojski kanton.

 

Stručna služba Skupštine

U sjedištu Skupštine Zeničko-dobojskog kantona održan je sastanak kojem su prisustvovali predsjedavajući Skupštine Jasmin Duvnjak, premijer Miralem Galijašević, ministar unutrašnjih poslova Nikola Arsenić, policijski komesar Semir Šut, te delegacija Ureda visokog predstavnika (OHR).

Na sastanku se razgovaralo o potrebi donošenja novog Zakona o unutrašnjim poslovima Zeničko-dobojskog kantona. Odredbe pomenutog zakona će omogućiti finansijsku i punu operativnu samostalnost policije u našem kantonu. Novi zakon će dati doprinos jačanju vladavine prava i povećanom stepenu sigurnosti i povjerenja građana u policiju. Dogovoreni su i konkretni koraci u pravcu ostvarenja ovih ciljeva. Premijer Kantona Miralem Galijašević je obećao da će Vlada kantonalnoj Skupštini dostaviti tekst nacrta novog Zakona o unutrašnjim poslovima u roku od 30 dana.

Predsjedavajući Skupštine Jasmin Duvnjak je izrazio punu spremnost Skupštine Zeničko-dobojskog kantona da, najkasnije do juna ove godine, Skupština Kantona usvoji ovaj reformski zakon i realizuje postignuti dogovor koji, osim OHR-a, ima i podršku  kancelarije Specijalnog predstavnika Europske unije u BiH (EU SR) i Ambasade SAD u BiH.

 

Stručna služba Skupštine

Predsjedavajući Skupštine Zeničko-dobojskog kantona Jasmin Duvnjak i sekretar Skupštine Ibrahim Avdagić primili su danas u radnu posjetu delegaciju Mirovnih snaga EUFOR-a u Bosni i Hercegovini, koju je predvodio komandant mirovnih snaga EUFOR-a generalmajor Anton Waldner.

"Zahvaljujem se glavnokomandujućem mirovnih snaga za današnju posjetu i da smo bili u prilici da ga informišemo o aktuelnoj situaciji u Kantonu, kao i uputimo zahvalnost za njihov dosadašnji doprinos u očuvanju mira i stabilnosti", kazao je predsjedavajući Jasmin Duvnjak.

Tokom sastanka razgovarano je o aktuelnoj ekonomskoj, socijalnoj i bezbjedonosnoj situaciji u Zeničko-dobojskom kantonu. Generalu Waldneru su prezentirani relevantni službeni podaci svih policijskih struktura o stanju sigurnosti u ZDK, koje se ocjenjuje kao zadovoljavajuće i to kroz analize i presjeke stanja kriminaliteta, sigurnosti u saobraćaju i oblasti javnog reda i mira.

U svim ovim segmentima bilježi se značajno unapređenje stanja, iako određene situacije uzrokovane socijalno-ekonomskim problemima i političkim tenzijama, koje se dešavaju i u drugim dijelovima BiH, znaju uznemiriti širu javnost.

"Naša današnja posjeta ZDK je planirana u okviru obilaska Euforovih LOT kuća na ovom području i da se više upoznamo o sigurnosti na ovom području kroz saradnju sa lokalnim vlastima u kantonu i općinama", istakao je generalmajor Anton Waldner.

Konstatovano je da je Zeničko-dobojski kanton jedno mirno područje u kojem nema neuralgičnih tačaka, u smislu problema povratnika ili vjerske i etničke netrpeljivosti, u kojem postoje jake institucije i odgovorna vlast, ali da se ukupna društveno-ekonomska i sigurnosna situacija uvijek može dodatno poboljšavati.

 

Stručna služba Skupštine

Skupština Zeničko-dobojskog kantona je na svojoj 55. sjednici održanoj 31.01.2017. godine donijela Bužet Kantona za 2018. godinu u iznosu od 318.995.430 KM. Budžet je za cca 8 mil. KM veći u odnosu na Plan Budžeta za 2017. godinu. Donošenju Budžeta predhodila je procedura u kojoj je Skupština prihvatila 4 od ukupno 20 podnesena amandmana, koji su time postali sastavni dio Budžeta za 2018. godinu. Skupština je potom donijela i Zakon o izvršenju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu, bez kojeg realizacija donesenog Budžeta za 2018. godinu nije moguća.

Skupština je donijela Odluku o prihvatanju zaduženja po Sporazumu o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Međunarodne asocijacije za razvoj za realizaciju Projekta Svjetske banke „Energetska efikasnost u Bosni i Hercegovini“ za Federaciju BiH u 2018. godini. Riječ je o kreditnom zaduženju u iznosu od 940.847,11 KM, a sredstva su namijenjena za finansiranje unaprijeđenja energetske efikasnosti na školskirn objektima na području Zeničko-dobojskog kantona, kroz mjere energetske efikasnosti koje mogu uključivati sanaciju omotača zgrade, prozora, krova, unaprijeđenje sisterna grijanja/hlađenja, osvjetljenja i druge rnjere za  unaprijeđenje energetske efikasnosti.

Skupština je na ovoj sjednici prihvatila i dvije inicijative i to:

  • Inicijativu Amila Buljubašića, poslanika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona za donošenje Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o porezu na promet nekretnina Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 6/09 i 6/13) i
  • Inicijativu Midhata Delića, poslanika u Skupštini Kantona za pripremu i donošenje Odluke o osnivanju Fonda solidarnosti za sufinansiranje troškova liječenja građana Zeničko-dobojskog kantona koji su prinuđeni liječenje nastaviti izvan države Bosne i Hercegovine.

 

Stručna služba Skupštine ZDK

U nastavku 54. sjednice Skupštine koja je održana 17.01.2018. godine razmatrane su preostale četiri tačke ranije usvojenog dnevnog reda. Podsjećanja radi, 54. sjednica Skupštine Zeničko-dobojskog kantona je na dnevnom redu imala šest tačaka, od kojih su prve dvije razmatrane 17.01.2018. godine.

U nastavku sjednice Skupština je donijela Zakon o plaćama i naknadama u organima vlasti Zeničko-dobojskog kantona. U okviru procedure donošenja Zakona, Skupština se predhodno izjašnjavala o 38 amandmana koje su podnijeli poslanici i Klubovi poslanika, (od njih ukupno 39-pošto se o jednom nisu izjašnjavali zbog stava Zakonodavno-pravne komisije po kojem isti nije u skladu sa Ustavom FBiH i Izbornim zakonom).  Amandmane je predhodno razmatrala Vlada, te ih nije prihvatila iz razloga navedenih u obrazloženjima njenih zaključaka. Skupština je prihvatila 16 od 38 amandmana koji su postali sastavni dio donesenog Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Zeničko-dobojskog kantona, dok je i Vlada Kantona, u svojstvu predlagača Zakona, podnijela 1 amandman koji je postalo sastavni dio istog Zakona.

U okviru četvrte tačke, Skupština je utvrdila svoje mišljenje u okviru procedure za donošenje federalnog zakona i to, Prednacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba. Utvrđeno Mišljenje Skupštine Kantona, u okviru ove procedure je dato uvažavajući predhodno dato mišljenje resornog kantonalnog ministarstava koje je prihvatila Vlada Kantona, te mišljenje nadležne skupštinske komisije. Sva predhodno utvrđena mišljenja postaju sastavni dijelovi mišljenja Skupštine Kantona koja će biti dostavljena Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike na dalji postupak. Sve primjedbe, prijedlozi i sugestije poslanika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, kao i mišljenje nadležne skupštinske Komisije sadržano u njenom izvještaju, će biti dostavljeni Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike radi provođenja daljnje propisane procedure za donošenje zakona u Federaciji BiH.

Na ovoj sjednici poslanici su prihvatili Inicijativu Rifata Delića, poslanika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona za izmjenu člana 28. stav 6. i 8. Zakona o unutrašnjim poslovima Zeničko-dobojskog kantona, te zadužili Ministarstvo unutrašnjih poslova i Vladu Kantona da u smislu predložene inicijative, u roku od 15 dana pripreme i u skupštinsku proceduru dostave Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o unutrašnjim poslovima Zeničko-dobojskog kantona sa prijedlogom za razmatranje istog po skraćenom postupku.

U konačnici sjednice, Skupština je prihvatila izvještaj o realizaciji Strategije kulturne politike Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu.

 

Stručna služba Skupštine ZDK

U sjedištu Zeničko-dobojskog kantona na inicijativu predsjedavajućeg Skupštine Zeničko-dobojskog kantona Jasmina Duvnjaka održan je radni sastanak u cilju iznalaženja podrške za sufinansiranje rada Roditeljske kuće za djecu oboljelu od raka i njihove porodice. Radnom sastanku su uz predsjedavajućeg Duvnjaka prisustvovali i ministar Ministarstva za rad socijalnu politiku i izbjeglice Nurđehan Šahinović i Fikret Kubat, direktor Udruženja „Srce za djecu oboljelu od raka u  Federaciji BIH“.

Ovom prilikom gosp. Kubat je upoznao prisutne sa radom i aktivnostima Udruženja koje pruža usluge psiho-socijalne pomoći za djecu oboljelu od raka i njiihove porodice, te o projektu Roditeljske koja je smještena u Sarajevu. Troškovi ovog projekta godišnje iznose oko 150.000 KM, a u okviru Roditeljske kuće borave roditelji i djeca iz cijele zemlje, pa tako i iz Zeničko-dobojskog kantona i imaju mogućnost besplatnog boravka u procesu liječenja i oporavka.

Predsjedavajući Duvnjak je ovom prilikom naglasio: „Zeničko-dobojski kanton ima obavezu da barem malo ublaži teškoće i iskušenja kroz koja prolaze ove porodice. Nadam se da će sistemska podrška institucija Zeničko-dobojskog kantona podstaknuti i institucije na drugim nivoima da podrže ovakve humane i plemenite projekte i inicijative".

Resorni ministar Šahinović je prihvatio inicijativu predsjedavajućeg i kazao da će Vlada Kantona iz socijalnih transfera opredijeliti 20.000 KM godišnje, kroz Program utroška ovog ministarstva, za ove plemenite namjere.

 

Stručna služba Skupštine

Na 54. sjednici Skupštine Zeničko-dobojskog kantona poslanici su u okviru prve tačke dnevnog reda, a nakon obimne diskusije i rasprave, prihvatili Nacrt Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu, a potom i Nacrt Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu. Nacrt Budžeta za 2018. godinu planiran je u iznosu cca 306 mil. KM. Korisnici budžeta i ostali zainteresovani subjekti, primjedbe, prijedloge i sugestije na Nacrt Budžeta i Nacrt Zakona o izvršenju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu mogu dostaviti Ministarstvu finansija Zeničko-dobojskog kantona u roku od pet dana od dana održavanja 54. sjednice Skupštine, a navedeni akti će biti dostupni i na web portalu Zeničko-dobojskog kantona i u Ministarstvu finansija. Nakon prelaska na treću tačku dnevnog reda, a prije izjašnjavanja o podnesenim  amandmanima na Prijedlog Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Zeničko-dobojskog kantona, sjednica je prekinuta. Termin održavanja nastavka 54. sjednice će utvrditi Kolegij Skupštine Zeničko-dobojskog kantona shodno odredbama Poslovnika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona.

 

Stručna služba Skupštine

Na 53. sjednici Skupštine Zeničko-dobojskog kantona koja je održana danas, razmatrana je i donesena Odluka o privremenom finasiranju Zeničko-dobojskog kantona za period januar-mart 2018. godine. Odluka predviđa finansiranje i izvršavanje srazmjerno sredstvima utrošenim u istom periodu, a najviše do tromjesečnog prosjeka, predhodne fiskalne godine, odnosno u iznosu od 72,914 miliona konvertibilnih maraka. Odluka je donesena kako bi se moglo nastaviti finansiranje poslova, funkcija i programa korisnika budžeta u situaciji kada Budžet za 2018. godinu nije donesen do početka fiskalne 2018. godine. U nastavku je Skupština po skraćenom postupku donijela Zakon o izmjeni Zakona o Agenciji za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona.

Skupština je danas prihvatila Nacrt Zakona o regulisanju dospjelih, a neuplaćenih obaveza za zdravstveno osiguranje i osiguranje od nezaposlenosti rudnika uglja u Zeničko-dobojskom kantonu. Ovaj propis je neophodan kako bi se riješilo pitanje uplate za dospjele, a neuplaćene doprinose za zdravstveno osiguranje i osiguranje od nezaposlenosti, odnosno kako bi se stvorili uslovi za nesmetano ostvarivanje prava zaposlenika rudnika uglja na zdravstveno osiguranje i osiguranje od nezaposlenosti. Rudnici uglja će prema ovom Nacrtu Zakona utvrđeni dug plaćati mjesečno u 120 jednakih rata.

 

Stručna služba Skupštine

Na 52. sjednici Skupštine Zeničko-dobojskog kantona koja je održana danas razmatrane su dvije tačake dnevnog reda.

U okviru prve tačke, Skupština je donijela Odluku o davanju saglasnosti na Izmjene i dopune Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu sa Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu. Izmjenama i dopunama Finansijskog plana Zavoda za 2017.godinu, planirani su ukupni prihodi u iznosu od 167.419.500 KM, što je za 4.748.000 KM ili 2,9% više u odnosu na Finansijski  plan 2017. godine.

U okviru druge tačke Skupština je razmatrala i donijela Odluku o davanju saglasnosti na Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu, sa Odlukom o izvršavanju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu. Ukupno planirani prihodi za 2018. godinu iznose 173.959.300 KM, što predstavlja povećanje od 3,9% u odnosu na procjenu ostvarenja za 2017. godinu.

 

Stručna služba Skupštine

Na 51. sjednici Skupštine Zeničko-dobojskog kantona koja je održana 18.12.2017. godine razmatrano je osam tačaka dnevnog reda.

U okviru prve tačke, Skupština je utvrdila svoje mišljenje u okviru procedure za donošenje federalnog zakona i to, Nacrta federalnog Zakona o mirnom rješavanju radnih sporova. Utvrđeno Mišljenje Skupštine Kantona, u okviru ove procedure je dato uvažavajući predhodno dato mišljenje resornog kantonalnog ministarstava koje je prihvatila Vlada Kantona, kao i mišljenje i datu primjedbu skupštinske Komisije za rad, socijalnu politiku, izbjeglice i zdravstvo sadržano u njenom izvještaju. Sva predhodno utvrđena mišljenja postaju sastavni dijelovi mišljenja Skupštine Kantona koja će biti dostavljena Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike na dalji postupak. Takođe i sve primjedbe, prijedlozi i sugestije poslanika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, iznesene tokom vođenja rasprave će biti dostavljeni Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike, radi provođenja daljnje propisane procedure za donošenje zakona u Federaciji BiH.

Poslanici su na istoj sjednici donijeli Programa rada Skupštine za 2018. godinu, a potom  prihvatili Nacrt Programa rada Vlade Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu, te zadužili Vladu Zeničko-dobojskog kantona da prilikom izrade i donošenja Programa rada Vlade Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu ima u vidu sve akte planirane u Programu rada Skupštine za 2018. godinu, odnosno da svoj Program rada za 2018. godinu, uskladi sa Programom rada Skupštine za 2018. godinu.

Donesena je i Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu sa Odlukom o izvršavanju Finansijskog plana prihoda i izdataka JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu.

Na ovom zasjedanju Inicijativa Hašima Mujanovića, bivšeg poslanika VII saziva Skupštine Kantona, za smanjenje broja ministarstava u Vladi Kantona nije imala potrebnu podršku poslanika u Skupštini da bi bila prihvaćena. Skupština Kantona je na sjednici razmatrala i prihvatila i tri informacije i to:

  • Informacija o stanju u oblasti zapošljavanja na području Zeničko-dobojskog kantona;
  • Informacija o stanju priprema za zaštitu i spašavanje ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća sa mjerama za organizovanje, razvoj i jačanje civilne zaštite u Kantonu;
  • Informacija o zdravstvenom stanju stanovništva i organizaciji zdravstva na području Zeničko-dobojskog kantona u 2016. godini. 

 

Stručna služba Skupštine

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma