Danas je u posjeti Skupštini Zeničko-dobojskog kantona boravio Cristiano Barale - šef Terenskog ureda Travnik u okviru Misije OSCE u BiH.

Tom prilikom se sastao sa Jasminom Duvnjakom predsjedavajućim Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, a razgovarali su o brojnim pitanjima za koja je ocijenjeno da mogu biti od zajedničkog interesa, sa akcentom na usvajanje Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2018.godinu, Program rada Skupštine za 2018.godinu i borbu protiv korupcije.

Sastanku je prisustvovao i Ibrahim Avdagić, sekretar Skupštine Kantona.

Predsjedavajući Duvnjak se zahvalio Misiji OSCE u BiH na pomoći i podršci za unaprijeđenje uslova rada Skupštine Zeničko-dobojskog kantona.

 

Stručna služba Skupštine ZDK

Danas je predsjedavajući Skupštine Zeničko-dobojskog kantona Jasmin Duvnjak upriličio prijem za članove Udruženja ratnih vojnih invalida – amputiraca iz Zenice. Tom prilikom  su razgovarali o tekućoj problematici ove populacije i prijedlozima njihovog rješenja. Članovi Udruženja su upoznali predsjedavajućeg Duvnjaka o pokretanju inicijativa za izmjenu dviju odluka koje se direktno tiču unapređenja života ove populacije i članova njihovih porodica, a riječ je o Inicijativi za izmjenu Odluke o proširenom obimu prava iz oblasti zdravstvene zaštite za branioce i članove njihovih porodica i Inicijativi za izmjenu Odluke o proširenom obimu prava na korištenje medicinsko-sanitetskih pomagala, medicinskog materijala i lijekova za ratne vojne invalide  – paraplegičare.

 

Stručna služba Skupštine ZDK

U nastavku 49. sjednice Skupštine koja je održana 07.11.2017. godine razmatrano je preostalih sedam tačaka ranije usvojenog dnevnog reda. Podsjećanja radi, 49. sjednica Skupštine Zeničko-dobojskog kantona je na dnevnom redu imala jedanaest tačaka, od kojih su prve četiri razmatrane 30.10.2017. godine. U održanom nastavku pred poslanicima se našlo sedam inicijativa.

Skupština je prihvatila inicijativu Hasana Handžića, poslanika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona za donošenje Zakona o obilježavanju značajnih datuma i događaja na području Zeničko-dobojskog kantona.

Na ovom zasjedanju slijedeće inicijative nisu imale potrebnu podršku poslanika u Skupštini da bi bile prihvaćene:

 • Inicijative Rifata Delića, poslanika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona za izmjene i dopune Zakona o prenošenju nadležnosti osnovnog i srednjeg obrazovanja na općinu Usora i Zakona o prenošenju nadležnosti osnovnog i srednjeg obrazovanja na općinu Žepče
 • Inicijativa Meldine Ugarak, poslanice u Skupštini Kantona da Skupština Kantona pokrene inicijativu pred federalnim Parlamentom za donošenje Zakona o izmjenama Zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba.
 • Inicijativa Općinskog vijeća Maglaj za izmjene i dopune Odluke o neposrednom učešću osiguranih lica u troškovima korištenja zdravstvene zaštite.
 • Inicijativa Ekrema Čosića, vijećnika Gradskog vijeća Zenica, za izmjenu Zakona o prostornom uređenju i građenju.
 • Inicijativa Sportskog saveza Zeničko-dobojskog kantona za donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sportu.
 • Inicijativa grupe građana iz ulice Travnička cesta br. 36 iz Zenice, za izmjene i dopune Zakona o korištenju, upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrade.

 

Stručna služba Skupštine

Na 49. sjednici Skupštine Zeničko-dobojskog kantona koja je održana 30.10.2017. godine prihvaćen je Nacrt Zakona o Kantonalnom tužilaštvu Zeničko-dobojskog kantona.

Skupština je na ovoj sjednici, dala svoje mišljenje u okviru procedure za donošenje federalnog zakona i to, Nacrta federalnog Zakona o liječenju neplodnosti biomedicinski potpomognutom oplodnjom. Utvrđeno Mišljenje Skupštine Kantona, u okviru ove procedure, je dato uvažavajući predhodno data mišljenja resornog kantonalnog ministarstava koje je prihvatila Vlada Kantona. Sva predhodno utvrđena mišljenja, izuzev dijela Mišljenja Zavoda zdravstvenog osiguranja koji se odnosi na član 29. stav 1. tačka a) i b) na dostavljeni Nacrt zakona, postaju sastavni dijelovi mišljenja Skupštine Kantona koje će biti dostavljeno Domu naroda Parlamenta Federacije BiH, radi provođenja daljnje propisane procedure za donošenje zakona u Federaciji BiH. Takođe i sve primjedbe, prijedlozi i sugestije poslanika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, iznesene tokom vođenja rasprave, kao i mišljenje nadležne skupštinske Komisije sadržano u njenom izvještaju, će biti dostavljeni Domu naroda Parlamenta Federacije BiH.

Poslanici u Skupštini su Zeničko-dobojskog kantona su prihvatili Izvještaj o poslovanju Javnog preduzeća „Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona“ d.o.o. Zavidovići za 2016. godinu, koji čine izvještaj o radu zajedno sa finansijskim izvještajem, a potom su prihvatili i Izvještaj o radu Ureda za pritužbe javnosti za period I-VI 2017.  godine.

Nakon ove tačke poslanici su odlučili da održe nastavak 49. sjednice Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, a Kolegij Skupštine će utvrditi datum održavanja nastavka sjednice.

 

Stručna služba Skupštine

U današnjem nastavku 48. sjednice Skupštine razmatrane su preostale četiri tačke ranije usvojenog dnevnog reda. Podsjećanja radi, 48. sjednica Skupštine Zeničko-dobojskog kantona je na dnevnom redu imala deset tačaka, od čega je prvih šest razmatrano 24.10.2017. godine, a preostale četri tačke danas. U današnjem nastavku pred poslanicima su se našle četiri inicijative.

Inicijativa Trake Senada, poslanika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona, za dopunu člana 14. Zakona o kantonalnim administrativnim taksama nije imala potrebnu podršku poslanika u Skupštini da bi bila prihvaćena.

Samir Lemeš, poslanik Skupštine Zeničko-dobojskog kantona pokrenuo je na 26. sjednici Skupštine, Inicijativu za pripremu nacrta kantonalnog propisa kojim bi se stvorile pretpostavke za sankcionisanje počinilaca saobraćajnih prekršaja na osnovu snimaka s nadzornih kamera. Podnosilac ove inicijativu je inicijativu povukao, danas prije otvaranja rasprave po istoj.

Skupština Zeničko-dobojskog kantona je prihvatila Inicijativu Općinskog vijeća Maglaj za izmjene i dopune Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom. Na današnjem nastavku Inicijativa Vatrogasnog saveza Zeničko-dobojskog kantona za izmjene i dopune Zakona o javnom okupljanju, nije imala potrebnu podršku poslanika u Skupštini da bi bila prihvaćena. P

 

 

 

Stručna služba Skupštine

Danas su Jasmin Duvnjak predsjedavajući Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, dopredsjedavajući Skupštine Ivo Tadić i Draženka Subašić održali zajednički sastanak sa predsjedavajućim općinskih i gradskih vijeća u Zeničko-dobojskom kantonu.

Na ovaj sastanak su pozvani i sekretari općinskih vijeća i Gradskog vijeća Zenica. Sastanak je realiziran u saradnji sa Misijom OSCE-a u BiH.

Cilj ovog sastanka je unaprijeđenje komunikacije i jačanje saradnje između vijeća svih jedinica lokalne samouprave u Zeničko-dobojskom kantonu, a riječ je o prvom sastanku ovog tipa od nastanka Kantona i od strane svih učesnika ocijenjen je veoma korisnim, sa obavezom da se održavaju minimalno jednom godišnje.

Ovom prilikom su prisutni upoznati sa  Planom komunikacija Skupštine Kantona, a potom su razmatrana najvažnija pitanja vezana za dvosmjernu komunikaciju i saradnju između Skupštine Kantona i svih općinskih vijeća / gradskog vijeća, te o načinima unaprijeđenja dvosmjerne komunikacije i saradnje na nivoima ovih zakonodavnih organa vlasti.

Predsjedavajući Duvnjak je na kraju pozvao sva općinska i gradska vijeća da svojim prijedlozima i inicijativama aktivno uzmu učešće u kreiranju Programa rada Skupštine Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu.

 

Stručna služba Skupštine

Na 48. sjednici Skupštine Zeničko-dobojskog kantona koja je održana 24.10.2017. godine, u okviru prve tačke dnevnog reda, Skupština Zeničko-dobojskog kantona je zauzela stav o Studiji „Modeliranje raspodjele javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine sa refleksijama na Zeničko-dobojski kanton“, te istu primila na znanje. Zaključak Skupštine skupa sa Zaključkom Vlade Kantona o primanju na znanje navedene Studije, sa samom Studijom kao njegovim sastavnim dijelom, te Izvodom iz transkripta sa 48. sjednice Skupštine u kome su sadržane sve primjedbe, prijedlozi i sugestije poslanika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, iznesene tokom vođenja rasprave o ovoj Studiji, dostaviti će se Federalnom ministarstvu finansija, kao doprinos za izradu novog Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine, koji bi osiguravao ravnomjeran razvoj Federacije Bosne i Hercegovine i pravedniju raspodjelu javnih prihoda između Federacije Bosne i Hercegovine i kantona. U svom Zaključku Skupština Zeničko-dobojskog kantona traži od Federalnog ministarstva finansija da je obavijesti o daljem postupanju po ovom Zaključku Skupštine i pomenutoj Studiji. U Studiji se kaže da je riječ je o inoviranom modelu raspodjele javnih prihoda od indirektnih u Federaciji BiH, jer je usljed niza nedostataka postojećeg modela, kao i potaknutih inicijativa od protagonista promjena do zagovornika opstanka postojećeg stanja, nameće kao potpuno utemeljen i opravdan zahtjev, ali i veoma kompleksan izazov. Postojeća rješenja koja izviru iz Zakona o pripadnosti javnih prihoda Federacije manjkava su iz čitavog niza razloga, od kojih Studija ističe najvažnije:

 • Obuhvat parametara raspodjele je neprihvatljivo uzak,
 • Principi fiskalnog federalizma praktično uopće nisu uzeti u obzir prilikom definiranja okvira za raspodjelu javnih prihoda od indirektnih poreza,
 • Ne postoji sistem vertikalnog izjednačavanja,
 • Koeficijenti kojim se preferira nekolicina kantona u horizontalnoj raspodjeli nisu utemeljni na vjerodostojnim kriterijima.

Ponuđeni model koji je primljen na znanje polazi od obračuna indeksa resursne snage svih  Kantona u Federaciji na temelju:

 • iskazane vrijednosti imovine pravnih lica u svakom od kantona,
 • iskazane dobiti pravnih lica koja imaju sjedište u respektivnim kantonima (izuzimajući pravna lica koja su po karakteru federalnog karaktera) te
 • oporezivog dohotka građana po kantonima.

Skupština je u daljem radu donijela Odluku o donošenju Programa razvoja zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća Zeničko-dobojskog kantona za period 2017.–2022.  godina. Programom razvoja Zeničko-dobojskog kantona i drugim planskim dokumentima, osigurat će se neprekidan planski proces razvoja cjelovitog sistema zaštite i spašavanja na području Kantona. Program razvoja Zeničko-dobojskog kantona, Procjena ugroženosti Zeničko-dobojskog kantona od prirodnih i drugih nesreća i Planu zaštite i spašavanja Zeničko-dobojskog kantona od prirodnih i drugih nesreća, predstavljaju osnovne dokumente u kojima se utvrđuje cjelokupna organizacija i način funkcionisanja sistema zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara na prostoru koji pokriva Zeničko-dobojski kanton.

Poslanici u Skupštini su u nastavku prihvatili Izvještaj o radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove za 2016. godinu, a potom su razmatrane inicijative skupštinskih komisija i poslanika, pa je četvrta tačka dnevnog reda bila Inicijativa Komisije za izbor i imenovanja Skupštine Zeničko-dobojskog kantona kojom se predlaže da mandat Nadzornog Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona traje četiri, umjesto dvije godine. Ova inicijativa je zaključkom Skupštine prihvaćena.

Dalje je razmatrana Inicijativa skupštinskog poslanika Ibrahima Plančića, za izmjene Zakona o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije, a Skupština je prihvatila ovu Inicijativu.

Inicijativa poslanika Trake Senada, za izmjenu člana 115. Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom, zbog nedostatka potrebnih budžetskih sredstava, nije imala potrebnu podršku većine poslanika da bi bila prihvaćena. Nakon ove tačke poslanici su odlučili da održe nastavak 48. sjednice Skupštine Zeničko-dobojskog kantona na kojem bi razmatrali preostale tačke dnevnog reda, a Kolegij Skupštine je potom odlučio da nastavak sjednice bude u ponedjeljak  30.10.2017. godine sa početkom u 9 sati.

 

Stručna služba Skupštine ZDK

Danas je predsjedavajući Skupštine Zeničko-dobojskog kantona Jasmin Duvnjak uz prisustvo kantonalnih zastupnica iz svih političkih partija upriličio prijem za članice Udruženja žena oboljelih od karcinoma dojke "Život". Ovu priliku članice Udruženja su iskoristile da upoznaju prisutne sa aktivnostima koje sprovode u okviru Udruženja. Ovo je bila i prilika da se javnost direktno upozna i sa inicijativom zastupnica Skupštine Kantona u vezi sa ranim otkrivanjem ove opake bolesti. Mjesec oktobar, simbolično nazvan ružičasti oktobar, je posvećen aktivnostima borbe protiv karcinoma dojke, a jedna od njih je i današnja posjeta Skupštini Zeničko-dobojskog kantona kojom prilikom su aktivistice Udruženja podijelile roza mašnice svim prisutnim članovima Skupštine i Vlade. Predsjedavajući Duvnjak se zajedno sa zastupnicama zahvalio na posjeti ovom humanom Udruženju i iskazao ljudsku podršku i solidarnost sa svim oboljelim ženama.

 

Stručna služba Skupštine ZDK

Povodom obilježavanja 24. godišnjice zločina nad građanima Stupnog Dola i Vareša predsjedavajući Skupštine Zeničko-dobojskog kantona Jasmin Duvnjak položio je cvijeće i odao počast poginulim.

Na današnji dan, 1993. godine, pripadnici specijalne postrojbe "Maturice" iz sastava brigade HVO-a "Josip ban Jelačić" iz Kiseljaka ubili su 38 stanovnika Stupnog Dola, među njima 17 žena i petoro djece, a najmlađa ubijena je bila dvoipogodišnja djevojčica.  U ovom stravičnom zločinu, 11 osoba je živo zapaljeno i izgorjelo u jednoj od kuća, a selo je spaljeno do temelja. Izgorjeli su 58 kuća i mjesna džamija.

 

Stručna služba Skupštine

Predsjedavajući Skupštine Zeničko-dobojskog kantona Jasmin Duvnjak održao je radni sastanak sa predsjednikom Ljekarske/Liječničke komore Federacije BiH prim.dr. Harunom Drljevićem. Tokom sastanka razgovarano je o problemima u zdravstvenom sistemu, organizaciji zdravstva na kantonalnom i federalnom nivou, te o zaštiti interesa osiguranika - pacijenata. Posebno su naglasili potrebu jasnijeg definisanja pozicije javnog i privatnog zdravstvenog sektora i potrebu unaprijeđenja socijalno-statusnih pitanja svih zdravstvenih radnika (plate, uslovi rada, edukacije i sl.), posebno ljekara.

 

 

Stručna služba Skupštine

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma