Predsjedavajući Skupštine Zeničko – dobojskog kantona Jasmin Duvnjak boravio je u radnoj posjeti općini Vareš. Načelnik Vareša Zdravko Marošević, predsjedavajući Općinskog vijeća Adis Čizmo i članovi Kolegija upoznali su predsjedavajućeg sa aktuelnom političkom i ekonomskom situacijom, te sa projektima unapređenja lokalne infrastrukture.

Na ovim sastancima su otvorena i pitanja koncesija, zaštite šuma te promocije turističkih potencijala ove općine, posebno kraljevskog grada Bobovca.

Delegacije Skupštine Kantona i Općine Vareš polaganjem cvijeća odale su počast šehidima, poginulim borcima i civilnim žrtvama rata.

Predsjedavajući Duvnjak zajedno sa domaćinima obišao je poslovnu zonu KRAM, fabriku za punjenje vode u izgradnji, te proizvodno metalsko preduzeće „D&N Product“.

Na kraju radnih aktivnosti upriličene su posjete obnovljenom Centru za kulturu i edukaciju Vareš i Dom zdravlja Vareš.

 

Stručna služba Skupštine ZDK

Predsjedavajući Skupštine Zeničko – dobojskog kantona Jasmin Duvnjak posjetio je Općinu Breza i susreo se sa načelnikom općine Munibom Zaimovićem. Tokom radno-protokolarnog sastanka načelnik Zaimović je posebno istakao angažman predstavnika lokalne  vlasti usmjeren u pravcu dobijanja saglasnosti na izmjene i dopune Prostornog plana općine Breza, i zahvalio se Skupštini Kantona koja je nedavno i dala saglasnost na ovaj važan razvojni dokument.

Poslije prijema u Uredu načelnika, Duvnjak je razgovarao sa predsjedavajućim Vedadom Jusićem i članovima Kolegija Općinskog vijeća Breza. Glavna tema ovog razgovora je bila unapređenje zdravstvene zaštite i liječenje građana ovog dijela Kantona.

Polaganjem cvijeća na šehidska spomen-obilježja, delegacije Skupštine ZDK i Općine Breza odale su počast šehidima i poginulim borcima Armije Republike BiH.

Na kraju radne posjete Brezi predsjedavajući Duvnjak se sastao sa direktorom Rudnika mrkog uglja Breza Ćamilom Zaimovićem i članovima menadžmenta ovog preduzeća, interesirajući se o investicijskim projektima, uvjetima rada za rudare i poslovanju ovog privrednog društva.

 

Stručna služba Skupštine ZDK

U sklopu redovnih programskih aktivnosti predsjedavajući Skupštine Zeničko – dobojskog kantona Jasmin Duvnjak posjetio je Općinu Kakanj.

U sjedištu Općine su upriličeni radno – protokolarni susreti sa načelnikom Kaknja Nerminom Mandrom, te članovima Kolegija OV Kakanj i predsjedavajućim  Općinskog vijeća Slavenom Katičićem.

Ovom prilikom predsjedavajući je obišao i gradilište nove sportske dvorane, čiju izgradnju, uz Općinu, jednim dijelom finansira i Vlada Kantona.

Kakanj je primjer uspješne lokalne zajednice koja bilježi napredak u svim segmentima, počev od razvoja privrede, turizma, kulture i sporta, do unapređenja infratstrukture.

 

Stručna služba Skupštine ZDK

Danas je u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona, nakon provedenog postupka javne nabavke, upriličeno potpisivanje ugovora o pružanju usluga reemitovanja sa sjednica Skupštine Zeničko-dobojskog kantona sa „RTV Zenica“ iz Zenice i „NTV IC Kakanj“ iz Kaknja.

"Ove aktivnosti se sprovode u cilju jačanja transparentnosti rada Skupštine i podizanja kvaliteta informisanja javnosti o radu Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, a ovakve ugovore smo ranije potpisali i sa drugim lokalnim televizijskim kućama sa sjedištem u Zeničko-dobojskom kantonu." - kazao je predsjedavajući Skupštine ZDK Jasmin Duvnjak.

Stručna služba Skupštine

Danas je u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona, nakon sprovedenog postupka javne nabavke, sa firmom „Synergy soft d.o.o. Kakanj“ upriličeno potpisivanje Ugovora o „Pružanju usluga instaliranja, konfigurisanja, tehničke podrške, edukacije i održavanja e-parlament informacionog sistema za pripremu, upravljanje i održavanje sjednica Skupštine Zeničko-dobojskog kantona“.

Predsjedavajući Skupštine Jasmin Duvnjak naglasio je: "Nakon rekonstrukcije i modernizacije sale Skupštine stvoreni su svi tehnički preduslovi da radimo po sistemu e-parlamenta. Danas smo potpisali Ugovor o pružanju usluga, a već ranije smo u saradnji sa Misijom OSCE-a u BiH osigurali nabavku savremenog softvera. Prelaskom na rad po sistemu e-parlamenta značajno ćemo unaprijediti transparentnost i funkcionalnost u radu, ojačati disciplinu i odgovornost kantonalnih zastupnika. Ubuduće ćemo imati cjelovite evidencije o učešću u raspravama i svakom pojedinačnom glasanju."

Direktor Synergy soft-a, Alem Zekić, je ovim povodom kazao: „Riječ je o integralnom informacionom servisu koji pokriva sve procese vezane za pripremu, održavanje i analizu sjednica Skupštine Zeničko-dobojskog kantona. Poslanici će za pristup sistemu koristiti smart uređaje posredstvom kojih će 24 sata dnevno imati dostupnost svim podacima vezanim za sjednice, a u toku održavanja sjednica te uređaje mogu koristiti za glasanje i sve ostale radne aktivnosti koje se poduzimaju.“


Stručna služba Skupštine ZDK

Skupština Zeničko-dobojskog kantona je u okviru prve tačke dnevnog reda na 60. sjednici, utvrdila svoje mišljenje u okviru procedure za donošenje Prednacrta (federalnog) Zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica. Utvrđeno Mišljenje Skupštine Kantona je dato uvažavajući predhodno dato mišljenje Ministarstva za boračka pitanja, koje je Vlada Kantona prihvatila svojim zaključkom, kao i mišljenje nadležne skupštinske komisije. Sva navedena mišljenja čine sastavni dio mišljenja Skupštine Kantona koja će biti dostavljena Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata, zajedno sa izvodom iz transkripta sa 60. sjednice Skupštine, koji sadrži sve primjedbe, prijedloge i sugestije poslanika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, iznesene tokom vođenja rasprave o Prednacrtu ovog Zakona na dalji postupak radi provođenja daljnje propisane procedure za donošenje zakona u Federaciji BiH.

U okviru druge tačke dnevnog reda, Skupština je prihvatila Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije i uputila u javnu raspravu u trajanju od 30 dana u sve općine Zeničko-dobojskog  kantona i Grad Zenicu. Izmjenama i dopunama se predlaže regulisanje korištenja vatrenog oružja u smislu komercijalnog i turističkog lova stranaca na području Zeničko-dobojskog kantona, a navedeni Zakon se donosi u cilju postupanja po ranije prihvaćenim inicijativama poslanika Skupštine Ibrahima Plančića i Hasana Handžića.

U daljem toku zasjedanja Skupština Kantona je donijela Odluku o prihvatanju supsidijarnog zaduženja Zeničko-dobojskog kantona po osnovu Ugovora o zajmu između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj  (EBRD), u iznosu od 10 miliona EUR-a, u svrhu realizacije Projekta poboljšanja energetske efikasnosti u JU Kantonalna bolnica Zenica. Projektom poboljšanja energetske efikasnosti predviđeno je da se Kantonalna bolnica Zenica rekonstruiše po EE principima, osiguravajući komfor boravka pacijenata i pružanja zdravstvene zaštite uz manju potrošnju energije. Projekat obuhvata: novo kotlovsko postrojenje snage 8MW koje će koristiti TNG kao gorivo do priključenja na mrežu prirodnog gasa, rekonstrukciju sistema distribucije toplote, utopljavanje objekata uz uklanjanje azbestnih salonit ploča, ugradnju sistema ventilacije i hlađenja, novu opremu u vešeraju, rekonstrukciju sistema odvodnje otpadnih i oborinskih voda, izgradnju dodatnih 3800 rn2 uz povećanje kapaciteta.

Na ovoj sjednici poslanici su donijeli Odluku o davanju saglasnosti na Izmjene i dopune Prostornog plana općine Breza do 2029. godine.

U nastavku Skupština Zeničko-dobojskog kantona je dala saglasnost na Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu. U izvještaju su dati prikazi finansijskog poslovanja u 2017. godini.  Zavod je u 2017. godini ostvario suficit u iznosu 3.730.259 KM sa ukupnim prihodima koji su iznosili 168.250.661 KM i rashodima od 164.520.402 KM.

U konačnici rada na 60. sjednici, Skupština Zeničko-dobojskog kantona je dala saglasnost i na Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu, a potom prihvatila Izvještaj o radu Nadzornog odbora Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu.

 

Stručna služba Skupštine ZDK

Povodom obilježavanja godišnjice smrti rahmetli Husejina Smajlovića, nekadašnjeg predsjedavajućeg Skupštine Zeničko-dobojskog kantona i gradonačelnika Zenice, aktuelni predsjedavajući Skupštine Zeničko-dobojskog kantona Jasmin Duvnjak, u utorak 22. maja, posjetio je mezar rahmetli Smajlovića i učenjem Fatihe odao mu dužnu počast.

 

Stručna služba Skupštine ZDK

Skupština je u okviru prve tačke dnevnog reda u skraćenom postupku donijela Zakon o dopuni Zakona o porezu na promet nekretnina, kojim su predložene dopune istog u smislu da se kupovina nekretnine, stana do 80 m2 ili kuće tlocrtne površine do 80m2 ili kupovina parcele do 600 m2, za mlade do navršenih 35 godina života, koji prvi put rješavaju svoje stambeno pitanje, oslobađa plaćanja poreza na promet nekretnina.

U okviru druge tačke dnevnog reda, Skupština je utvrdila svoje mišljenje u okviru procedure za donošenje Nacrta Strategije zapošljavanja Federacije Bosne i Hercegovine 2018.-2021. Utvrđeno Mišljenje Skupštine Kantona je dato uvažavajući predhodno dato mišljenje resornog kantonalnog ministarstva, koje je Vlada Kantona prihvatila svojim zaključkom, kao i mišljenje nadležne skupštinske komisije. Sva navedena mišljenja čine sastavni dio mišljenja Skupštine Kantona koja će biti dostavljena Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike, zajedno sa izvodom iz transkripta sa 59. sjednice Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, koji sadrži sve primjedbe, prijedlozi i sugestije poslanika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, iznesene tokom vođenja rasprave o Nacrtu pomenute Strategije na dalji postupak radi provođenja daljnje propisane procedure za donošenje donošenje navedene Strategije.

U daljem toku zasjedanja, Skupština Kantona je prihvatila Inicijativu Udruženja taksista sa područja Zeničko-dodojskog kantona i to: Udruženja taksista Breza, Visočkog udruženja taksista iz Visokog, Udruženja taksista „Zeleni val“ iz Kaknja, Udruženja taksista Tešanj i Udruženja taksista „Zenica-taksi“ iz Zenice, za izmjene i dopune Odluke o organizaciji i načinu obavljanja taksiprijevoza putnika na području Zeničko-dobojskog kantona, te zadužila Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline i Vladu Zeničko-dobojskog kantona, da u smislu predložene inicijative, u roku od 30 dana pripreme i u skupštinsku proceduru dostave Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i načinu obavljanja taksiprijevoza putnika na području Zeničko-dobojskog kantona.

Na dnevnom redu 59. sjednice Skupštine našao se i set izvještaja koji se tiču pravosuđa i pravosudnih institucija u Zeničko-dobojskom kantonu. Skupština je primila na znanje Izvještaj o radu Kantonalnog suda u Zenici za 2017. godinu, a zatim je prihvatila slijedeće izvještaje:

  • Godišnji Izvještaj o radu Kantonalnog tužilaštva Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu,
  • Izvještaj o radu Kantonalnog pravobranilaštva Zenica za period od 01.01.2017. do 31.12. 2017. Godine,
  • Izvještaj o radu Kantonalnog zavoda za pravnu pomoć u Zenici za period od 01.01.2017. do 31.12.2017. godine.

 

Stručna služba Skupštine ZDK

Skupština Zeničko-dobojskog kantona je u okviru prve tačke dnevnog reda na 58 sjednici u skraćenom postupku donijela Zakon o izmjenama Zakona o visokom obrazovanju.

U okviru naredne dvije tačke donesene su odluke koje se tiču pokretanja novih studijskih programa studiranja na Univerzitetu u Zenici, pa je u okviru druge tačke Skupština donijela Odluku o usvajanju Elaborata o pokretanju studijskog programa Metrologija, drugog ciklusa studija, na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Zenici, a potom i Odluku pokretanju studijskog programa Metrologija, drugog ciklusa studija, na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Zenici. Riječ je o studiju koji prema predloženom programu nema niti jedan fakultet u Bosni i Hercegovini, niti na Zapadnom Balkanu i pogodan je za sve studente završenike prvog ciklusa studija tehničkih fakulteta mašinstva, elektrotehnike, materijala i metalurgije, građevine, a posebno hemije i fizike iz cijele Bosne i Hercegovine. Završenici studija metrologije su nezamjenljivi u naučno istraživačkom radu na institutima i fakultetima tehničkim i biotehničkim, prirodnomatematičkim ali i medicinskim. U procesnoj industriji svoje mjesto će zauzeti u poslovima praćenja i analize parametara procesa, kontrole proizvoda, projektovanja, dijagnostike i puštanja u pogon objekata i postrojenja i drugim područjima koja su vezana za mjerenje.

U okviru treće tačke Skupština je donijela Odluku o usvajanju Elaborata o pokretanju studijskog programa Softversko inženjerstvo, prvog i drugog ciklusa studija, na Politehničkom fakultetu Univerziteta u Zenici, a potom i Odluku o pokretanju studijskog programa Softversko inženjerstvo, prvog i drugog ciklusa studija, na Politehničkom fakultetu Univerziteta u Zenici. Po završetku prvog ciklusa studija kandidati će biti osposobljeni da uspješno koriste sistemske i aplikativne programe, održavaju informacione sisteme, kreiraju baze podataka, razvijaju mobilne i web aplikacije, primijene napredne algoritamske i matematske koncepte u projektovanju i analizi softvera, projektuju, implementiraju i dokumentuju rješenja složenih problema iz oblasti softverskog inženjerstva. Drugi ciklus ovog studijskog programa bi studente pripremao za dalje usavršavanje na doktorskom studiju, odnosno za bavljenje naučno-istraživačkom djelatnosti, u saradnji sa drugim strukama raznih profila, s ciljem davanja inovatvnih rješenja za uočene društveno-ekonomske probleme.

U okviru četvrte tačke dnevnog reda Skupština Zeničko-dobojskog kantona je prihvatila Inicijativu Hasana Handžića, poslanika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona, za izmjene i dopune Zakona o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije i zadužila Ministarstvo unutrašnjih poslova i Vladu Zeničko-dobojskog kantona, da u smislu predložene inicijative, u roku od 30 dana pripreme i u skupštinsku proceduru dostave Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije. Navedenom Inicijativom se predlaže regulisanje korištenja vatrenog oružja u smislu komercijalnog i turističkog lova stranaca na području Zeničko-dobojskog kantona.

Stručna služba Skupštine

Danas je održan nastavak 57. sjednice Skupštine Zeničko-dobojskog kantona na kome su razmatrane preostale tri tačke ranije usvojenog dnevnog reda koji je imao sedam tačaka, od kojih su prvih pet razmatrane 27.03.2018. godine.

U današnjem nastavku sjednice, Skupština je prihvatila Izvještaj o radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove za 2017. godinu. U samom Izvještaju se navodi da je u izvještajnom periodu izvršeno 11.777 inspekcijskih nadzora, te da je zbog utvrđenih nepravilnosti, prilikom inspekcijskih nadzora, doneseno 2.019 rješenja i izdato 1.808 prekršajnih naloga, sa ukupnim iznosom izrečenih novčanih kazni od 1.405.595 KM. Od navedenog je zbog utvrđenih prekršaja po osnovu kantonalnih propisa izdato 328 prekršajnih naloga sa ukupnim iznosom izrečenih novčanih kazni od 283.830 KM. Takođe se navodi da je u izvještajnom periodu, putem dežurnog telefona na koji građani prijavljuju nezakonitosti iz nadležnosti kantonalnih inspekcija u sastavu Uprave, zaprimljeno 168 prijava.

Skupština je na današnjem nastavku zaključcima prihvatila Izvještaj o radu Nezavisnog odbora za izbor i reviziju za 2017. godinu, a potom i Informaciju o stanju privrede na području Zeničko-dobojskog kantona za 2016. godinu, sa posebnim osvrtom na stanje poduzetništva.

 

Stručna služba Skupštine ZDK

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma