Dana 14. i 15. 11. 2016. godine, u organizaciji Ureda Premijera i Ministarstva za privredu Zeničko-dobojskog kantona su održane javne konsultacije o pripremi podzakonskih akata iz Zakona o javno-privatnom partnerstvu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 6/16) s ciljem davanja prijedloga, primjedbi i sugestija predstavnika javnog sektora na:

 • tekst Prijedloga Uredbe o identifikaciji, pripremi, ugovaranju i praćenju implementacije projekta javno-privatnog partnerstva i
 • tekst Prijedloga Pravilnika o uspostavljanju i vođenju Registra ugovora javno-privatnog partnerstva.

Model JPP-a je prepoznat kao jedan od načina ne samo za unapređenje javnih usluga, već i za podsticanje ekonomskog razvoja kantona u cjelini, a naročito lokalnih zajednica.

Nakon usvajanja i objave Zakona o javno-privatnom partnerstvu nastavljene su aktivnosti na stvaranju pretpostavki za što efikasniju primjenu Zakona, prvenstveno na pripremi podzakonskih akata.

U tu svrhu, a nastavljajući aktivnosti započete sa USAID Sida GOLD projektom, Ured Premijera Zeničko-dobojskog kantona i Ministarstvo za privredu uz podršku USAID SGIP Projekta jačanja institucija vlasti i procesa u Bosni i Hercegovini, održali su javne konsultacije o pripremi podzakonskih akata iz Zakona o javno-privatnom partnerstvu sa predstavnicima javnog sektora sa kantonalnog i sa gradskog i općinskog nivoa.

Javnim konsultacijama su prisustvovali predstavnici javnog sektora sa kantonalnog nivoa i predstavnici javnog sektora iz Grada Zenice i svih općina Zeničko-dobojskog kantona.

Obzirom da model javno-privatnog partnerstva predstavlja novinu za državne službenike, učesnici su istakli svoje zadovoljstvo prezentacijom samog modela i zahvalili se kreatorima i realizatorima javne konsultacije na ukazanoj prilici da učestvuju u kreiranju podzakonskih akata iz ove oblasti.

 

Ministarstvo za privredu

Dana 03.11.2016. godine Vlada Kantona je, na prijedlog Ministarstva za privredu, razmatrala i  usvojla  tri odluke o provođenju procedura za istraživanje i eksploataciju mineraknih sirovina na području ZDK.           

Naime, na osnovu samoinicijativnih zahtjeva za proširenje istražno-eksploatacijskih polja kod koncesionara “Dim – Kamenolom”d.o.o. Žepče, “Sanex” d.o.o. Breza i “Geomet” d.o.o. Olovo, Ministarstvo za privredu, prije upućivanja prijedloga Vladi Kantona na odlučivanje,  dobilo je saglasnosti Općinskih vijeća Žepče, Breza, Visoko i Olovo o dodjeli koncesija na istraživanje i eksploataciju mineralnih sirovina  dijabaza, kvarcnog pijeska i rude olova – ceruzita, iz ležištima koja se nalaze na područjima pomenutih oćina. 

Na osnovu saglasnosti općinskih vijeća i drugih argumenata, Komisija za koncesije ocijenila je da postojanji javni interesa za dodjelu koncesija. Ovim su stečeni uslovi da Ministarstvo za privredu predloži Vladi Kantona usvajanje sljedećih odluka:

-Odluke o  pristupanju provođenja procedure dodjele koncesije za istraživanje i eksploataciju mineralne sirovine - dijabaza  na lokalitetu “Željezno Polje”, K.O. Prapratnica, općina Žepče, (proširenje se odnosi na površinu istražno - eksploatacijskog polja do 5,8546   hektara);

-Odluke o  pristupanju provođenja procedure dodjele koncesije za istraživanje i eksploataciju  mineralne sirovine - kvarcnog pijeska  na lokalitetu “Nezirov Gaj” K.O. Gornja Breza i K.O. Podvinci,  na području općina Breza i Visoko, (proširenje se odnosi na površinu istražno - eksploatacijskog polja do 3,00  hektara) i

-Odluke o pristupanju provođenja procedure dodjele koncesije za istraživanje i eksploataciju mineralne sirovine - ceruzita  na lokalitetu “Očekalj” i “Prgoševo” K.O. Dugandžići, općina Olovo, (proširenje se odnosi na površinu istražno - eksploatacijskog polja do 15,5972   hektara).

Nakon prethodno donesenih akata,  stvoreni su preduslovi da Ministarstvo za privredu nastavi aktivnosti   i daljnje vođenje postupka dodjele koncesija.

 

Press služba

Dana 02.11.2016. godine realizovana je osnovna obuka 30 državnih službenika kantonalnih organa uprave o izradi izjave o fiskalnoj procjeni zakona, drugih propisa i akata planiranja na budžet.

Obuka je rezultat saradnje Ureda Premijera Zeničko-dobojskog kantona i Ministarstva za privredu sa USAID/SGIP Projektom jačanja institucija vlasti i procesa u BiH.

Tokom 2015. godine, Federalno ministarstvo finansija je, uz podršku USAID/SGIP, provelo zakonodavne aktivnosti usmjerene ka unapređenju sistema fiskalne procjene propisa u FBiH. Jedan od rezultata je i Pravilnik o proceduri izrade izjave o fiskalnoj procjeni zakona, drugih propisa i akata planiranja na budžet, objavljen u „Službenim novinama FBiH“ broj: 34/16.

U skladu sa odredbama Pravilnika, obrađivač propisa i akata planiranja izrađuje izjavu o fiskalnoj procjeni prilikom izrade tih propisa i akata koje Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, odnosno vlade kantona utvrđuju, donose, odnosno na koje daju saglasnost, te propisa i akata planiranja koje Vlada predlaže Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine, odnosno skupštini kntona.

Obzirom da ovaj propis predstavlja novinu za državne službenike, Ured Premijera Zeničko-dobojskog kantona i Ministarstvo za privredu u saradnji sa USAID/SGIP Projektom organizovalo je obuku o proceduri, obliku, sadržaju i načinu popunjavanja izjave o fiskalnoj procjeni utjecaja propisa na budžet.

Cilj obuke je bio da se pruže praktični savjeti, pojasne pravila i olakša primjena Pravilnika, a time doprinese efikasnijem provođenju i postizanju ciljeva sistema fiskalne procjene.

 

 

Ministarstvo za privredu

Dana 18.10.2016. godine održan je sastanak Miralema Galijaševića, premijera Vlade Zenčko-dobojskog kantona sa Dominikom Roberts, predstavnikom vlasnika kompanije “MINECO” - Engleska  i “GEOMET” – Olovo, te Đemalom Memagićem, načelnikom Općine Olovo. Sastanku su prisustvovali i predstavnici resornih ministarstava, Privredne komore Federacije BiH, te direktor privrednog društva  “GEOMET”d.o.o. Olovo.

Tema razgovora je vezana za nastavak i dinamiziranje realizacije procedura dobivanja dozvola za eksploataciju rude olova (ceruzita) na području općine Olovo. Investitoru je još jednom potvrđena opredjeljenost Vlade Kantona da učini sve iz svoje nadležnosti kako bi se stvorili uslovi za otvaranje rudnika i zapošljavanje oko 200 radnika, što je za općinu Olovo i  Zenčko-dobojski kanton od posebnog značaja.

 

Press služba

Dana 17.10.2016.godine u Zeničko-dobojskom kantonu održan je sastanak Miralema Galijaševića, premijera Zeničko-dobojskog kantona, i Christian Haupt, direktor  USAID SGIP - Projekat jačanja institucija vlasti i procesa u Bosni i Hercegovini implementiran od strane državnog Univerziteta iz Njujorka.

Tema sastanka je bila aktuelna i buduća saradnja između Zeničko-dobojskog kantona i Projekta USAID SGIP, a u vezi nastavka podrške USAID-a Zeničko-dobojskom kantonu u realizaciji projekata JAVNO-PRIVATNOG PARTNERSTVA.

Gospodin Christian Haupt je iskazao zadovoljstvo dosadašnjim postignućima Zeničko-dobojskog kantona zbog donošenja novog Zakona o javno-privatnom partnerstvu, kao i postignutim rezultatima i uspješnom saradnjom sa USAID SIDA Gold Projektom u nizu drugih polja.

Na sastanku je razgovarano o ključnim aktivnostima nakon usvajanja Zakona o javno-privatnom partnerstvu koje će olakšati korištenje JPP modela.

Javno – privatno pratnerstvo je jedan od prioriteta Zeničko-dobojskog kantona tako da se priprema i Plan rada za 2017. godinu gdje će fokus biti na jačanju kantonalnih i općinskih instuticionalnih kapaciteta za primjenu modela JPP i pružanje podrške novim projektima.

 

 

Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 68. sjednici, održanoj 01.09.2016. godine,  donijela je ODLUKU o odobravanju finansijskih sredstava namijenjenih subvencioniranju troškova energetske efikasnosti javnih građevinskih objekata (škola) na području Zeničko-dobojskog kantona.  

Ovom odlukom Vlada Kantona je izdvojila sredstva u ukupnom iznosu 499.493,00 KM  za  utopljavanje školskih objekata na području Kantona.

Na osnovu Javnog poziva za prikupljanje zahtjeva za odobravanje i dodjelu finansijskih sredstava namijenjenih subvencioniranju troškova projektovanja, utopljavanja i certifikacije energetske efikasnosti javnih građevinskih objekata (škola) na području Zeničko-dobojskog kantona, u Ministarstvo za privredu pristiglo je 19 zahtjeva za dodjelu poticaja.

Sredstva će biti isplaćena za tri faze utopljavanja školskih objekta i ta na sljedeći način

Faza I - troškovi izvođenja detaljnog energetskog audita,  u ukupnom iznosu od 49.493,00 KM prema sljedećem pregledu:

 1. OŠ“HAZIM ŠABANOVIĆ” Visoko u iznosu od 2.340,00 KM, 
 2. MSŠ ZAVIDOVIĆI Zavidovići u iznosu od 7.003,00 KM,
 3. OŠ „VOZUĆA“ Zavidovići u iznosu od 2.574,00 KM,
 4. OŠ“FRA GRGA MARTIĆ“ Žepće u iznosu od 6.000,00 KM,
 5. OŠ „ŽEPČE“ PŠ BISTRICA Žepće u iznosu od 6.000,00 KM,
 6. “PRVA OSNOVNA ŠKOLA” ZAVIDOVIĆI u iznosu od 3.931,20 KM,
 7. OŠ “MAGLAJ” PŠ BRADIĆI Maglaj u iznosu od 2.925,00 KM,
 8. OŠ “NOVI ŠEHER” Maglaj u iznosu od 5.265,00 KM,
 9. OŠ “MULA MUSTAFA BAŠESKIJA” Kakanj u iznosu od 6.552,00 KM,
 10. OŠ ”KOVAČI” Zavidovići u iznosu od 6.903,00 KM.

Sredstva će se isplatiti na žiro - račun izvođača detaljnog energetskog pregleda. Izvođač detaljnog energetskog pregleda je  naveden u Zahtjevu za dodjelu sredstava, koji je, shodno Javnom pozivu, u proceduri  izabran kao najpovoljniji ponuđač za izvođenje ovih radova.

U svrhu isplate dijela troškova izvođenja utopljavanja objekata škola - Faza II - troškovi izvođenja utopljavanja objekata, odobrena su sredstva u ukupnom iznosu do 400.000,00 KM prema sljedećem pregledu:

 1. OŠ „ENVER ČOLAKOVIĆ“ Breza u iznosu do 80.000,00 KM,
 2. MSŠ ZAVIDOVIĆI Zavidovići u iznosu do 80.000,00 KM,
 3. OŠ“HAZIM ŠABANOVIĆ“ Visoko u iznosu do 80.000,00 KM,
 4. OŠ „MAK DIZDAR“ Zenica  u iznosu do 80.000,00 KM i
 5. OŠ“FRA GRGA MARTIĆ“ Žepče u iznosu do 80.000,00 KM.

Sredstva će se isplatiti na žiro - račun izvođača projektovanja i izvođenja radova utopljavanja objekata nakon dostavljenog urednog računa Izvođača, a na način utvrđen u Javnom pozivu II Faza – Korak 1 i Korak 2.

I u svrhu isplate dijela troškova izvođenja utopljavanja objekata škola - Faza  III - certifikacija utopljenih objekata,  odobrena su sredstva u ukupnom iznosu do 50.000,00 KM prema sljedećem pregledu:

 1. OŠ „ENVER ČOLAKOVIĆ“ Breza u iznosu do 10.000,00 KM,
 2. MSŠ ZAVIDOVIĆI Zavidovići u iznosu do 10.000,00 KM,
 3. OŠ“HAZIM ŠABANOVIĆ“ Visoko u iznosu do 10.000,00 KM,
 4. OŠ „MAK DIZDAR“ Zenica u iznosu do 10.000,00 KM i
 5. OŠ“FRA GRGA MARTIĆ“ Žepće u iznosu do 10.000,00 KM.

Sredstva će se isplatiti na žiro - račun izvođača certifikacije nakon dostavljenog urednog računa izvođača za provedenu certifikaciju i dokumentacije utvrđene u Javnom pozivu za III Fazu.

 

                                                                                                                                               

Ministarstvo za privredu       

U cilju stvaranja uslova za podizanje konkurentnosti privrede, Ministarstvo za privredu i Vlada Kantona poduzeli su niz mjera i aktivnosti kako bi došlo do intenziviranja razvoja i povećanja zaposlenosti.

Jedan od projekata povećanja konkurentne pozicije privrednih subjekata je i podrška poduzetništvu za promociju i nastup na sajmovima, kao što je ZEPS 2016, koji će se održati od 04. do 08.10.2016. godine.

U tu svrhu Vlada Zeničko-dobojskog kantona je na 68. sjednici održanoj 01.09.2016. godine donijela Odluku kojom se odobravaju finansijska sredstva “Poslovnom sistemu RMK” dd Zenica u iznosu od 20.999,00 KM (slovima: dvadesethiljadadevetstodevedesetdevet konvertibilnih maraka) u svrhu finansiranja učešća i promocije privrednih subjekata iz Zeničko-dobojskog kantona na 23. Generalnom BH sajmu ZEPS 2016.

“Poslovni sistem RMK” dd Zenica obavezan je da obezbijedi poseban položaj štanda sa minimalno 96 m2 opremljenog izložbenog prostora za organizaciju kolektivne izložbe privrede za minimalno 8 izlagača.

Izlagači će biti izabrani putem Javnog poziva u skladu sa kriterijima za izbor izlagča kao što su: da privredni subjekat ima prepoznatljiv proizvod, da uredno izmiruje doprinose, te da do sada nije izlagao na ZEPS-u. U slučaju da se ne prijavi odgovarajući broj subjekata, Ministarstvo će animirati poduzetnike mimo kriterija iz Javnog poziva.

Prema dosadašnjim iskustvima i dokumentiranim izjavama korisnika ovog poticaja, prethodni nastupi privrednih subjekata na ZEPS-u su bili od izuzetne koristi. Stoga se očekuju slične reakcije i ove godine.

 

 

Ministarstvo za privredu

Na osnovu Programa utroška budžetskih sredstava za 2016. godinu i Programa utroška sredstava od koncesija za 2016. godinu, na održanoj 56. Sjednici Vlade Zeničko-dobojskog kantona doneseni su zaključci o usvajanu uputstava o postupcima i kriterijima za odobravanje i dodjelu (refundaciju) financijskih sredstava poticaja namjenjenih  subvencioniranju devet projekata.

Ministarstvo za privredu predložilo je uputstva  za  provođenje postupaka sa kriterijima kod realizacije slijedećih projekata poticaja: izgradnja i obnova javne turističke infrastrukture; projektovanje, utopljavanje i certifikacija energetske efikasnosti javnih građevinskih objekata (škola); projekati  komora i udruženja iz područja  privrede; izgradnja proizvodnih objekata; realizacija patenata inovatora; organizacija poslovnih zona; investicije kod obrta i  zaštita tradicionalnih i starih zanata;  pokretanje poslovnih ideja i registracija privrednih subjekata; uvođenje i certifikacija sistema za upravljanje kvalitetom po međunarodnim standardima i  marketinški troškovi kod proizvoda nagrađenih na sajamskim manifestacijama;, te  jačanje konkurentnosti izvoznika.

U upusvima su precizno definirani sadržaji potrebni aplikcija koje će potencijalni korisnici trebati dostaviti, kriteriji,  kao i iznosi financijskih sredstava koja će se refundirati kod uredno dostavljenih zahtjeva.

Usvajanje postupaka i kriterija su bila nužna akivnost  kako bi se mogli objaviti javni pizivi za svaki poticaj pojedinačno, a što se očekuje u narednih nekoliko dana.

 

 

Press služba

Na 49. Sjednici Vlade Zeničko-dobojskog kantona doneseni su zaključci o usvajanu programa utroška budžetskih sredstava za 2016. godinu i programa utroška sredstava od koncesija za 2016. godinu. Ovi programi Ministarstva za privredu usaglašeni su sa Strategijom razvoja Zeničko-dobojskog kantona za period 2016.-2020.

Budžetom Zeničko-dobojskog kantona za 2016. godinu, utvrđena su finansijska sredstva za realizaciju programa utroška budžetskih sredstava za 2016. godinu (Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima), u iznosu od 1.600.000,00 KM.

Ovim programom utroška finansirat će se slijedeće programske aktivnosti Ministarstva:

 • Razvijanje poslovno-preduzetničke infrastrukture,
 • Promocija poduzetništva i poduzetničke kulture,
 • Pokretanje start-up biznisa,
 • Podrška izvozno orjentiranih aktivnosti privrednih subjekata,
 • Podizanje kvaliteta turističke ponude i
 • Sufinansiranje projekata finansiranih iz međunarodnih fondova.

Također, Budžetom Zeničko-dobojskog kantona za 2016. godinu, utvrđena su i finansijska sredstva za  realizacija Programa utroška sredstava koncesija za 2016. godinu (projekata koji se finansiraju iz prihoda od koncesija),  u iznosu od 463.955,00 KM.

Ovim programom utroška financirat će se slijedeće programske aktivnosti Ministarstva :

 • Uspostavljanje industrijskih/poslovnih zona,
 • Realizacija projekata lokalnih zajednica i saniranje negativnih uticaja koncesionih projekata,
 • Provođenje postupka nadzora i realizacije koncesionih ugovora i
 • Sufinansiranje troškova energetske efikasnosti javnih građevinskih objekata.

 

Ministrstvo za privredu

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma