Dana 02.11.2016. godine realizovana je osnovna obuka 30 državnih službenika kantonalnih organa uprave o izradi izjave o fiskalnoj procjeni zakona, drugih propisa i akata planiranja na budžet.

Obuka je rezultat saradnje Ureda Premijera Zeničko-dobojskog kantona i Ministarstva za privredu sa USAID/SGIP Projektom jačanja institucija vlasti i procesa u BiH.

Tokom 2015. godine, Federalno ministarstvo finansija je, uz podršku USAID/SGIP, provelo zakonodavne aktivnosti usmjerene ka unapređenju sistema fiskalne procjene propisa u FBiH. Jedan od rezultata je i Pravilnik o proceduri izrade izjave o fiskalnoj procjeni zakona, drugih propisa i akata planiranja na budžet, objavljen u „Službenim novinama FBiH“ broj: 34/16.

U skladu sa odredbama Pravilnika, obrađivač propisa i akata planiranja izrađuje izjavu o fiskalnoj procjeni prilikom izrade tih propisa i akata koje Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, odnosno vlade kantona utvrđuju, donose, odnosno na koje daju saglasnost, te propisa i akata planiranja koje Vlada predlaže Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine, odnosno skupštini kntona.

Obzirom da ovaj propis predstavlja novinu za državne službenike, Ured Premijera Zeničko-dobojskog kantona i Ministarstvo za privredu u saradnji sa USAID/SGIP Projektom organizovalo je obuku o proceduri, obliku, sadržaju i načinu popunjavanja izjave o fiskalnoj procjeni utjecaja propisa na budžet.

Cilj obuke je bio da se pruže praktični savjeti, pojasne pravila i olakša primjena Pravilnika, a time doprinese efikasnijem provođenju i postizanju ciljeva sistema fiskalne procjene.

 

 

Ministarstvo za privredu

Dana 18.10.2016. godine održan je sastanak Miralema Galijaševića, premijera Vlade Zenčko-dobojskog kantona sa Dominikom Roberts, predstavnikom vlasnika kompanije “MINECO” - Engleska  i “GEOMET” – Olovo, te Đemalom Memagićem, načelnikom Općine Olovo. Sastanku su prisustvovali i predstavnici resornih ministarstava, Privredne komore Federacije BiH, te direktor privrednog društva  “GEOMET”d.o.o. Olovo.

Tema razgovora je vezana za nastavak i dinamiziranje realizacije procedura dobivanja dozvola za eksploataciju rude olova (ceruzita) na području općine Olovo. Investitoru je još jednom potvrđena opredjeljenost Vlade Kantona da učini sve iz svoje nadležnosti kako bi se stvorili uslovi za otvaranje rudnika i zapošljavanje oko 200 radnika, što je za općinu Olovo i  Zenčko-dobojski kanton od posebnog značaja.

 

Press služba

Dana 17.10.2016.godine u Zeničko-dobojskom kantonu održan je sastanak Miralema Galijaševića, premijera Zeničko-dobojskog kantona, i Christian Haupt, direktor  USAID SGIP - Projekat jačanja institucija vlasti i procesa u Bosni i Hercegovini implementiran od strane državnog Univerziteta iz Njujorka.

Tema sastanka je bila aktuelna i buduća saradnja između Zeničko-dobojskog kantona i Projekta USAID SGIP, a u vezi nastavka podrške USAID-a Zeničko-dobojskom kantonu u realizaciji projekata JAVNO-PRIVATNOG PARTNERSTVA.

Gospodin Christian Haupt je iskazao zadovoljstvo dosadašnjim postignućima Zeničko-dobojskog kantona zbog donošenja novog Zakona o javno-privatnom partnerstvu, kao i postignutim rezultatima i uspješnom saradnjom sa USAID SIDA Gold Projektom u nizu drugih polja.

Na sastanku je razgovarano o ključnim aktivnostima nakon usvajanja Zakona o javno-privatnom partnerstvu koje će olakšati korištenje JPP modela.

Javno – privatno pratnerstvo je jedan od prioriteta Zeničko-dobojskog kantona tako da se priprema i Plan rada za 2017. godinu gdje će fokus biti na jačanju kantonalnih i općinskih instuticionalnih kapaciteta za primjenu modela JPP i pružanje podrške novim projektima.

 

 

Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 68. sjednici, održanoj 01.09.2016. godine,  donijela je ODLUKU o odobravanju finansijskih sredstava namijenjenih subvencioniranju troškova energetske efikasnosti javnih građevinskih objekata (škola) na području Zeničko-dobojskog kantona.  

Ovom odlukom Vlada Kantona je izdvojila sredstva u ukupnom iznosu 499.493,00 KM  za  utopljavanje školskih objekata na području Kantona.

Na osnovu Javnog poziva za prikupljanje zahtjeva za odobravanje i dodjelu finansijskih sredstava namijenjenih subvencioniranju troškova projektovanja, utopljavanja i certifikacije energetske efikasnosti javnih građevinskih objekata (škola) na području Zeničko-dobojskog kantona, u Ministarstvo za privredu pristiglo je 19 zahtjeva za dodjelu poticaja.

Sredstva će biti isplaćena za tri faze utopljavanja školskih objekta i ta na sljedeći način

Faza I - troškovi izvođenja detaljnog energetskog audita,  u ukupnom iznosu od 49.493,00 KM prema sljedećem pregledu:

 1. OŠ“HAZIM ŠABANOVIĆ” Visoko u iznosu od 2.340,00 KM, 
 2. MSŠ ZAVIDOVIĆI Zavidovići u iznosu od 7.003,00 KM,
 3. OŠ „VOZUĆA“ Zavidovići u iznosu od 2.574,00 KM,
 4. OŠ“FRA GRGA MARTIĆ“ Žepće u iznosu od 6.000,00 KM,
 5. OŠ „ŽEPČE“ PŠ BISTRICA Žepće u iznosu od 6.000,00 KM,
 6. “PRVA OSNOVNA ŠKOLA” ZAVIDOVIĆI u iznosu od 3.931,20 KM,
 7. OŠ “MAGLAJ” PŠ BRADIĆI Maglaj u iznosu od 2.925,00 KM,
 8. OŠ “NOVI ŠEHER” Maglaj u iznosu od 5.265,00 KM,
 9. OŠ “MULA MUSTAFA BAŠESKIJA” Kakanj u iznosu od 6.552,00 KM,
 10. OŠ ”KOVAČI” Zavidovići u iznosu od 6.903,00 KM.

Sredstva će se isplatiti na žiro - račun izvođača detaljnog energetskog pregleda. Izvođač detaljnog energetskog pregleda je  naveden u Zahtjevu za dodjelu sredstava, koji je, shodno Javnom pozivu, u proceduri  izabran kao najpovoljniji ponuđač za izvođenje ovih radova.

U svrhu isplate dijela troškova izvođenja utopljavanja objekata škola - Faza II - troškovi izvođenja utopljavanja objekata, odobrena su sredstva u ukupnom iznosu do 400.000,00 KM prema sljedećem pregledu:

 1. OŠ „ENVER ČOLAKOVIĆ“ Breza u iznosu do 80.000,00 KM,
 2. MSŠ ZAVIDOVIĆI Zavidovići u iznosu do 80.000,00 KM,
 3. OŠ“HAZIM ŠABANOVIĆ“ Visoko u iznosu do 80.000,00 KM,
 4. OŠ „MAK DIZDAR“ Zenica  u iznosu do 80.000,00 KM i
 5. OŠ“FRA GRGA MARTIĆ“ Žepče u iznosu do 80.000,00 KM.

Sredstva će se isplatiti na žiro - račun izvođača projektovanja i izvođenja radova utopljavanja objekata nakon dostavljenog urednog računa Izvođača, a na način utvrđen u Javnom pozivu II Faza – Korak 1 i Korak 2.

I u svrhu isplate dijela troškova izvođenja utopljavanja objekata škola - Faza  III - certifikacija utopljenih objekata,  odobrena su sredstva u ukupnom iznosu do 50.000,00 KM prema sljedećem pregledu:

 1. OŠ „ENVER ČOLAKOVIĆ“ Breza u iznosu do 10.000,00 KM,
 2. MSŠ ZAVIDOVIĆI Zavidovići u iznosu do 10.000,00 KM,
 3. OŠ“HAZIM ŠABANOVIĆ“ Visoko u iznosu do 10.000,00 KM,
 4. OŠ „MAK DIZDAR“ Zenica u iznosu do 10.000,00 KM i
 5. OŠ“FRA GRGA MARTIĆ“ Žepće u iznosu do 10.000,00 KM.

Sredstva će se isplatiti na žiro - račun izvođača certifikacije nakon dostavljenog urednog računa izvođača za provedenu certifikaciju i dokumentacije utvrđene u Javnom pozivu za III Fazu.

 

                                                                                                                                               

Ministarstvo za privredu       

U cilju stvaranja uslova za podizanje konkurentnosti privrede, Ministarstvo za privredu i Vlada Kantona poduzeli su niz mjera i aktivnosti kako bi došlo do intenziviranja razvoja i povećanja zaposlenosti.

Jedan od projekata povećanja konkurentne pozicije privrednih subjekata je i podrška poduzetništvu za promociju i nastup na sajmovima, kao što je ZEPS 2016, koji će se održati od 04. do 08.10.2016. godine.

U tu svrhu Vlada Zeničko-dobojskog kantona je na 68. sjednici održanoj 01.09.2016. godine donijela Odluku kojom se odobravaju finansijska sredstva “Poslovnom sistemu RMK” dd Zenica u iznosu od 20.999,00 KM (slovima: dvadesethiljadadevetstodevedesetdevet konvertibilnih maraka) u svrhu finansiranja učešća i promocije privrednih subjekata iz Zeničko-dobojskog kantona na 23. Generalnom BH sajmu ZEPS 2016.

“Poslovni sistem RMK” dd Zenica obavezan je da obezbijedi poseban položaj štanda sa minimalno 96 m2 opremljenog izložbenog prostora za organizaciju kolektivne izložbe privrede za minimalno 8 izlagača.

Izlagači će biti izabrani putem Javnog poziva u skladu sa kriterijima za izbor izlagča kao što su: da privredni subjekat ima prepoznatljiv proizvod, da uredno izmiruje doprinose, te da do sada nije izlagao na ZEPS-u. U slučaju da se ne prijavi odgovarajući broj subjekata, Ministarstvo će animirati poduzetnike mimo kriterija iz Javnog poziva.

Prema dosadašnjim iskustvima i dokumentiranim izjavama korisnika ovog poticaja, prethodni nastupi privrednih subjekata na ZEPS-u su bili od izuzetne koristi. Stoga se očekuju slične reakcije i ove godine.

 

 

Ministarstvo za privredu

Na osnovu Programa utroška budžetskih sredstava za 2016. godinu i Programa utroška sredstava od koncesija za 2016. godinu, na održanoj 56. Sjednici Vlade Zeničko-dobojskog kantona doneseni su zaključci o usvajanu uputstava o postupcima i kriterijima za odobravanje i dodjelu (refundaciju) financijskih sredstava poticaja namjenjenih  subvencioniranju devet projekata.

Ministarstvo za privredu predložilo je uputstva  za  provođenje postupaka sa kriterijima kod realizacije slijedećih projekata poticaja: izgradnja i obnova javne turističke infrastrukture; projektovanje, utopljavanje i certifikacija energetske efikasnosti javnih građevinskih objekata (škola); projekati  komora i udruženja iz područja  privrede; izgradnja proizvodnih objekata; realizacija patenata inovatora; organizacija poslovnih zona; investicije kod obrta i  zaštita tradicionalnih i starih zanata;  pokretanje poslovnih ideja i registracija privrednih subjekata; uvođenje i certifikacija sistema za upravljanje kvalitetom po međunarodnim standardima i  marketinški troškovi kod proizvoda nagrađenih na sajamskim manifestacijama;, te  jačanje konkurentnosti izvoznika.

U upusvima su precizno definirani sadržaji potrebni aplikcija koje će potencijalni korisnici trebati dostaviti, kriteriji,  kao i iznosi financijskih sredstava koja će se refundirati kod uredno dostavljenih zahtjeva.

Usvajanje postupaka i kriterija su bila nužna akivnost  kako bi se mogli objaviti javni pizivi za svaki poticaj pojedinačno, a što se očekuje u narednih nekoliko dana.

 

 

Press služba

Na 49. Sjednici Vlade Zeničko-dobojskog kantona doneseni su zaključci o usvajanu programa utroška budžetskih sredstava za 2016. godinu i programa utroška sredstava od koncesija za 2016. godinu. Ovi programi Ministarstva za privredu usaglašeni su sa Strategijom razvoja Zeničko-dobojskog kantona za period 2016.-2020.

Budžetom Zeničko-dobojskog kantona za 2016. godinu, utvrđena su finansijska sredstva za realizaciju programa utroška budžetskih sredstava za 2016. godinu (Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima), u iznosu od 1.600.000,00 KM.

Ovim programom utroška finansirat će se slijedeće programske aktivnosti Ministarstva:

 • Razvijanje poslovno-preduzetničke infrastrukture,
 • Promocija poduzetništva i poduzetničke kulture,
 • Pokretanje start-up biznisa,
 • Podrška izvozno orjentiranih aktivnosti privrednih subjekata,
 • Podizanje kvaliteta turističke ponude i
 • Sufinansiranje projekata finansiranih iz međunarodnih fondova.

Također, Budžetom Zeničko-dobojskog kantona za 2016. godinu, utvrđena su i finansijska sredstva za  realizacija Programa utroška sredstava koncesija za 2016. godinu (projekata koji se finansiraju iz prihoda od koncesija),  u iznosu od 463.955,00 KM.

Ovim programom utroška financirat će se slijedeće programske aktivnosti Ministarstva :

 • Uspostavljanje industrijskih/poslovnih zona,
 • Realizacija projekata lokalnih zajednica i saniranje negativnih uticaja koncesionih projekata,
 • Provođenje postupka nadzora i realizacije koncesionih ugovora i
 • Sufinansiranje troškova energetske efikasnosti javnih građevinskih objekata.

 

Ministrstvo za privredu

Vlada Zeničko-dobojskog kantona, je na 46 .sjednici, je usvojila Informaciju o realizaciji poticajnih mjera za 2015. godinu. U Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2015. godinu, predviđena su finansijska sredstva u iznosu do 1.500.000,00 KM. za Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima,

Alokacija ovih sredstava utvrđena je Programom utroška budžetskih sredstava u 2015. godini.

Međutim, nakon usvajanja Izmjena Budžeta Kantona za 2015. godinu, utvrđen je iznos za Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima u iznosu od 950.000,00 KM, a utrošeno je 854.245,73 KM, i to za:

 

 

1.

Subvencioniranje administrativnih troškova

394.000,00 KM

2.

Subvencioniranje inovatora   

5.000,00 KM

3.

Subvencioniranje uvođenja međunarodnih standarda

82.000,00 KM

4.

Subveniconiranje investicija u obrtu

42.853,93 KM

5.

Subvencioniranje povećanja iskorištavanja kapaciteta u hotelima

9.218,00 KM

6.

Subvencioniranje novih poslovnih ideja

11.741,00 KM

7.

Subvencioniranje jačanja konkurentnosti

289.432,80 KM

8.

Subvencioniranje nastupa na sajmovima

20.000,00 KM

 

 

UKUPNO:

854.245,73 KM

 

Može se zaključiti da je realizacija poticaja u 2015. godini bila relativno uspješna. Zbog malog broja urednih aplikacija nisu utrošena sva sredstva za poticaje planirana za 2015. godinu.

 

Realizacija poticaja provedena je na osnovu Odluka Vlade Kantona, Kriterija i Javnih poziva za svaki poticaj pojedinačno.

Osnovni kriteriji su jedinstveni za sve vrste poticaja, a odnose se na uredno izmirivanje: poreza, uključujući i indirektne, te doprinosa (zdravstveno, penziono osiguranje).

Posebni kriteriji su vezani za vrstu poticaja, a odnose se na: odobrenje za upotrebu objekta, certifikat za uveden međunarodni standard, dobivena upotrebna dozvola za izgrađeni industrijski objekat, dokaze o realiziranoj investiciji i drugo.

Realizacija svih poticaja ima karakter refundacije, odnosno poticaja nakon realizacije aktivnosti po kriterijima. Ovaj metod garantuje potpuno postizanje ciljeva i efekata poticaja.

 

Ministrstvo za privredu

 

Na 40. sjednici Vlade Zeničko-dobojskog kantona, na prijedlog Ministarstva za privredu, razmatrana je i usvojena Informacije o kontroli koncesionih ugovora na području Zeničko-dobojskog kantona za period od 2003. do 2015. godine. U navedenom periodu Ministarstvo za privredu je potpisalo 26 koncesionih ugovora za istraživanje i eksploataciju mineralnih sirovina.

Zbog neplaćanja koncesione naknade Ministarstvo za privredu je u suradnji sa Kantonalnim pravobranilaštvom pokrenulo utuženje za šest privrednih subjekata odnosno koncesionara. Rezultat ovih aktivnosti je značajno smanjenje duga na iznos trenutnog duga koncesionara od cca 540.000,00 KM.

Vlada Kantona je svojim zaključkom naložilila resornim ministarstvima, koja u svom djelokrugu provode postupak dodjele koncesija, da pokrenu postupke raskida ugovora sa koncesionarima koji neuredno ili nikako ne izvršavaju obavezu iz ugovora o dodjeli koncesija.

 

 

Press služba

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma