Dana 17.12.2015. godine u hotelu "Zenica" Zenica održana je Završna konferencija Projekta "Implementacija definiranih ishoda učenja u jezičko-komunikacijskom području u Zeničko-dobojskom kanton".

Konferenciji su prisustvovali predstavnici Ministarstva civilnih poslova, Agencije za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje Bosne i Hercegovine, obrazovnih vlasti i institucija obrazovanja iz Bosne i Hercegovine, domaćih i međunarodnih organizacija (UNICEF, OSCE, ...), direktori odgojno-obrazovnih ustanova Zeničko-dobojskog kantona, treneri/mentori.

Na Konferenciji su se prisutnima obratili Miralem Galijašević, premijer Zeničko-dobojskog kantona, Mensur Sinanović, ministar za obrazovanje, nauku, kulturu, Andrea Žeravčić, direktorica Save the Children i Munevara Selmanović, direktorica Pedagoškog zavoda, koji su istakli da se postignutim rezultatima može ponositi, ali i preuzeli obavezu da i dalje zajednički djeluju na unapređenju kvaliteta odgoja i obrazovanja u Zeničko-dobojskom kantonu.

Cilj Projekta, koji su zajednički implementirali Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport i Pedagoški zavod u saradnji sa partnerskom organizacijom Save the Children u periodu od 2013.-2015. godine, je bio obezbijediti jednak pristup kvalitetnom, sveobuhvatnom i održivom predškolskom i osnovnom obrazovanju svoj djeci u Zeničko-dobojskom kantonu. Provedbu svih aktivnosti projekta finasijski je podržao Save the Children.

Projekt je implementiran u 27 predškolskih ustanova i 61 osnovnoj školi u svih 12 općina Zeničko-dobojskog kantona. Kroz projekt osposobljena su 82 trenera/mentora koji su pružali stručnu podršku (obuke i mentorisanje) za 1200 nastavnika i odgajatelja u predškolskim ustanovama i osnovnim školama. Nakon provedenih obuka nastavnici i odgajatelji su osposobljeni za kvalitetnije korištenje dokumenta ZJNPP-a za b/h/s jezik i književnost definirana na ishodima učenja, primjenu novih strategija učenja i podučavanja, kreiranje priprema baziranih na ishodima učenja i primjenu u nastavi b/h/s jezika i književnosti te realizaciji zajedničkih aktivnosti iz područja – Razvoj govora za predškolski uzrast.

Efekti implementacije ovog projekta poslužit će kao osnova za projekciju implementacije definiranih ishoda učenja iz ostalih odgojno-obrazovnih područja.

 

 

Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport

U saradnji sa Misijom OSCE-a u Bosni i Hercegovini, dana 4. decembra 2015. godine u Zenici, organizirovan je drugi radni sastanak predstavnika Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona, Općine Usora i direktora obrazovnih ustanova sa područja Općine Usora.

Na zajedničkom radnom sastanku, u sjedištu Ministarstva, razmatrani su različiti aspekti implementacije Zakona o prenošenju nadležnosti Zeničko-dobojskog kantona za djelatnost osnovnog i srednjeg obrazovanja na Općinu Usora, kao i modaliteti komunikacije i općih principa saradnje između kantonalnog i lokalnog nivoa vlasti, nakon prijenosa obrazovnih nadležnosti. Učesnici sastanka su izrazili svoje zadovoljstvo dogovorenim principima uzajamne saradnje, naglašavajući spremnost da se u cjelosti ispoštuju odredbe Zakona o prijenosu nadležnosti.

Skupština Zeničko-dobojskog kantona je na zasjedanju održanom, 08.07.2014. godine usvojila Strategiju kulturne politike Zeničko-dobojskog kantona za period 2014-2020. godine.

Vlada Zeničko-dobojskog kantona je formirala Monitoring tim za praćenje realizacije Strategije kulturne politike Zeničko-dobojskog kantona za period 2014.-2020. godina čiji zadatak je da Vladi i Skupštini Kantona podnosi Izvještaj o realizaciji Strategije za prethodnu godinu.         

Na osnovu predočenih podataka, između ostalog, konstatirano je da jedan broj nadležnih općinskih službi za kulturu, odnosno predstavnika općina u Monitoring timu, nije dostavio izvještaje o realizaciji Strategije kulturne politike Zeničko-dobojskog kantona za 2015. godinu. I pored toga, može se zaključiti da su aktivnosti i obaveze utvrđene Strategijom za 2015. godinu bile poticaj za značajne pomake u sferi kulture na području Zeničko-dobojsakog kantona. Prije svega, treba istaknuti da je Zeničko-dobojski kanton nastavkom finansiranja 15 ustanova kulture, iako im nije osnivač, u okviru ”Transfera za ustanove kulture” (3.232.040,00 KM u 2015. godini) omogućio kontinuitet njihovog rada i pomogao u procesu sprječavanja urušavanja sistema kulture na području Kantona.

Monitoring tim je, također, istakao značajne iskorake u oblasti kulture, koji su načinjeni realizacijom Strategije kulturne politike Zeničko-dobojskog kantona, ali su identificirane i određene slabosti. S ciljem prevazilaženja uočenih slabosti, predložene su mjere koja će biti predmetom izvještavanja za naredni period.

Vlada Zeničko-dobojskog kantona je na 35. sjednici održanoj 26.11.2015. godine usvojila Izvještaj Monitoring tima i isti uputila u dalju skupštinsku proceduru.

 

Ministarstvo za obrazovanje nauku, kulturu i sport

Dana 12.11.2015. godine ministar za obrazovanje, nauku, kulturu i sport u Vladi Zeničko-dobojskog kantona Mensur Sinanović primio je u radnu posjetu predstavnike Aktiva direktora srednjih škola Zeničko-dobojskog kantona. Na sastanku, kome su prisustvovali ministar Sinanović sa saradnicima, predsjednik Aktiva direktora srednjih škola Zeničko-dobojskog kantona i predstavnici općinskih aktiva direktora srednjih škola, u ugodnoj i radnoj atmosferi razgovaralo se o mnogim aktuelnim pitanjima u vezi sa radom i funkcionisanjem srednjih škola.

Ministar Sinanović je istakao da je ovo prvi u nizu sastanaka koji će se održati sa direktorima škola, sa ciljem razmjene informacija i razgovora o aktuelnim pitanjima, kako za Ministarstvo, tako i za direktore i uposlenike škola, te zajedničkog planiranja narednih aktivnosti na unapređenju rada škola i podizanja kvaliteta odgoja i obrazovanja.

Direktori su iznijeli svoje viđenje određenih aktuelnih pitanja u vezi sa funkcionisanjem škola, zapošljavanjem, statusom prosvjetnih radnika, te građevinskim stanjem i materijalno-tehničkom opremljenošću škola.

U skladu sa članom 28.(5) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj: 39/14), Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona na internetskoj stranici Zeničko-dobojskog kantona objavljuje informaciju o Pregovaračkom postupku bez objave obavještenja o nabavci.

           Pregovarački postupak bez objave obavještenja o nabavci provodi se za nabavku udžbenika za učenike III razreda osnovnih škola sa područja Zeničko-dobojskog kantona u školskoj 2015/16. godini.

            Nabavka udžbenika će se izvršiti, primjenom člana 21.c) od ovlaštenih izdavačkih kuća. Odabir udžbenika (autor/izdavač) po kome će raditi izvršen je od strane nastavnika i putem škola dostavljen Ministarstvu.

            Poziv za učešće u pregovaračkom postupku bez objave obavještenja bit će dostavljen svim izdavačima za čija izdanja su se nastavnici opredijelili za upotrebu u školskoj 2015/16. godini. Na pregovore i dostavu ponuda bit će pozvani kvalificirani kandidati.

 

Dana 02. i 03.9.2015. godine, Mensur Sinanović, ministar Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona prisustvovao je radnom sastanku predstavnika obrazovnih vlasti u Bosni i Hercegovini na kome se razgovaralo o postignutim rezultatima u oblasti pravnog uređenja obrazovanja odraslih, te o narednim koracima koji će doprinijeti harmonizaciji propisa i prakse u oblasti obrazovanja odraslih u Bosni i Hercegovini. Sastanak je održan u Goraždu.

Domaćin sastanka, pored DVV International Ured u Bosni i Hercegovini, koji je finasijski podržava održavanje sastanaka, bilo je i Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. Učesnike sastanka, u ime domaćina pozdravili su i poželjeli im dobrodošlicu, ugodan i uspješan rad, Emir Avdagić, direktor DVV International – Ured u Bosni i Hercegovini i Damir Žuga ministar za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport u Vladi Bosansko-podrinskog kantona Goražde. Doprinos uspješnoj organizaciji i realizaciji sastanka dao je i Zlatko Malić, voditelj projekta SEC Caritasa Bosne i Hercegovine.

Održavanje sastanaka predstavnika obrazovnih vlasti u cilju podrške pravnom uređenju i harmoniziranju obrazovanja odraslih, redovna je aktivnost obrazovnih vlasti i DVV International Ureda u Bosni i Hercegovini, a Goražde je odabrano za domaćina sastanka jer je Bosansko-podrinjski kanton Goražde, treći kanton u Federaciji Bosne i Hercegovine koji je donio Zakon o obrazovanju odraslih. Prije ovog kantona, Unsko-sanski kanton i Zeničko-dobojski kanton su donijeli zakone o obrazovanju odraslih. Na sastanku su predstavljeni novodoneseni zakoni o obrazovanju odraslih u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde i Tuzlasnkom kantonu, te razgovarano o međusobnoj podršci i harmoniziranju podzakonskih akata. Istaknuto je da je prilikom donošenja ovih zakona korišten Zakon o obrazovanju odraslih Zeničko-dobojskog kantona kao dobar primjer pravnog uređenja ove oblasti. Predstavnik Srednjo-bosanskog kantona, također, istakao je da je u ovom kantonu pripremljen Nacrt zakona o obrazovanju odraslih i da je kao model korišten zakon Zeničko-dobojskog kantona. Do sada su oblast obrazovanja odraslih zakonski uredili, pet kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine, Unsko-sanski, Zeničko-dobojski, Bosansko-podrinjski, Zapadno-hercegovački i Tuzlanski kanton, te Republika Srpska.

Ministar Sinanović, u kratkom obraćanju prisutnima, dao je pregled dosadašnjih aktivnosti i narednih koraka Zeničko-dobojskog kantona na osiguranju kvalitetnog obrazovanja odraslih, odnosno osiguranju primjene koncepta cjeloživotnog učenja. Sastanku je prisustvovala i Nevzeta Rezaković, uposlenica Pedagoškog zavoda, koordinator za aktivnosti DVV International u oblasti obrazovanja odraslih za područje Zeničko-dobojskog kantona. Sastanak je bio prilika da se u ugodnoj i radnoj atmosferi razgovara i razmijene iskustva o ovom bitnom segmetu obrazovanja koji treba da doprinese boljoj usklađenosti obrazovanja sa potrebama tržišta rada i privrednom razvoju Bosne i Hercegovine.

Dana 07.04.2015. godine ministar za obrazovanje, nauku, kulturu i sport u Vladi Zeničko-dobojskog kantona Mensur Sinanović bio je domaćin šefu misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini, ambasadoru Jonathanu Mooreu. Radni sastanak je upriličen na inicijativu Misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini kako bi neposredno ministru Sinanoviću i njegovim saradnicima bila iskazana spremnost Misije OSCE-a da podrži realizaciju nastave pravoslavne vjeronauke.

Na sastanku se ministar Sinanović zahvalio Misiji OSCE-a na podršci koju, kroz različite aktivnosti, OSCE pruža unapređenju odgoja i obrazovanja na području Zeničko-dobojskog kantona.

Ambasador Moore upoznat je sa dosadašnjim aktivnostima obrazovnih vlasti Zeničko-dobojskog kantona na osiguranju kvalitetnog obrazovanja svim učenicima. U tom smislu, u osnovnim i srednjim školama Zeničko-dobojskog kantona, zainteresirani učenici mogu pohađati nastavu pravoslavne vjeronauke (donesen je nastavni program i realiziraju se časovi). Također, donesen je nastavni plan i okvirni program za osnovnu školu na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku.

Visoka delegacija OSCE-a iskazala je zadovoljstvo zbog dosadašnjih dobrih rezultata ovog ministarstva na polju osiguranja jednakopravnosti svih učenika, te izrazila spremnost da podrži dalje napore Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona na podizanju kvaliteta obrazovanja.

Dana 25.03.2015. godine Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport i Pedagoški zavod Zeničko-dobojskog kantona bili su domaćini radne posjete predstavnika obrazovnih vlasti i obrazovnih ustanova Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. Delegaciju Bosansko-podrinjskog kantona na čelu sa ministrom Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Žuga Damirom primili su ministar Sinanović Mensur i direktorica Selmanović Munevera sa saradnicima.

Kroz cjelodnevni program zajedničkih aktivnosti, gostima iz Bosansko-podrinjskog kantona, prezentirana su iskustva Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport i Pedagoškog zavoda Zeničko-dobojskog kantona vezana za uvođenje alternativnih predmeta izbornom predmetu vjeronauka/vjeronauk u osnovnim i srednjim školama. Naime, Zeničko-dobojski kanton je omogućio kroz donošenje nastavnih programa alternativnog predmeta, Kultura i zajednica u osnovnoj školi, odnosno Etika u gimnaziji, da svi učenici izučavaju jedan od četiri ponuđena izborna predmeta (Islamska vjeronauka/Katolički vjeronauk/Pravoslavna vjeronauka/Kultura i zajednica, odnosno Etika).

U Bosansko-podrinjskom kantonu su u toku aktivnosti na uvođenju alternativnog predmeta vjeronauci/vjeronauku, te je i cilj posjete bio upoznavanje sa primjerima dobre prakse, koji se odnose, kako na donošenje nastavnih programa, tako i na organizaciju nastave. Kako bi se kolegama iz Bosansko-podrinjskog kantona, predstavnicima Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport i Pedagoškog zavoda, kao i direktorima škola, ponudilo što više informacija i praktičnih savjeta, upriličene su i posjete OŠ "Edhem Mulabdić" Zenica i Prvoj gimnaziji Zenica. Direktori i nastavnici navedenih škola su prezentirali svoja iskustva vezana za realizaciju nastave alternativnih predmeta, kao i praktične modele organizacije nastave.

Radna posjeta je realizirana uz podršku OSCE Misije u Bosni i Hercegovini.

Gosti su iskazali svoje zadovoljstvo viđenim i odali priznanje obrazovnim vlastima Zeničko-dobojskog kantona na postignutim rezultatima i u ovom segmentu unapređenja odgoja i obrazovanja.

Izrazili su želju da se nastavi sa saradnjom obrazovnih vlasti, ali i povezivanjem obrazovnih institucija ova dva kantona kroz zajedničke projekte i uzajamne posjete učenika i uposlenika škola.

Miralem Galijašević, premijer Zeničko-dobojskog kantona, ministar za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Mensur Sinanović i Nebojša Nikolić, predsjedavajući GV grada Zenice su primili košarkašice KŽK Čelik-pobjednice Kupa BiH i čestitali im osvojeni Kup.

Premijer je čestitajući košarkašicama, naglasio da je ovo veliki uspjeh s obzirom da su odbranile titulu pobjednica Kupa koju su osvojile i prošle godine.

Nebojša Nikolić, se pridružio čestitkma premijera Galijaševića uz obećanje da će Grad Zenica i Zeničko-dobojski kanton zajednički raditi na poboljšanju stanja u sportu.

U ime KŽK Čelik na prijemu se zahvalio predsjednik Senad Husejnagić i Aida Kalušić, kapiten Kluba.

 

 

Press služba ZDK

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma