Mensur Sinanović, ministar za obrazovanje, nauku, kulturu i sport u Vladi Zeničko-dobojskog kantona boravio je u Saveznoj Republici Njemačkoj, od 19. do 22.5.2016. godine,  u gradu  Gelsenkirchen na manifestaciji "Dan za Zenicu". Posjeta Gelsenkirchenu, gradu pobratimu grada Zenice, realizirana je na poziv  gradonačelnika Gelsenkirchena, gosp. Franka Baranowskog, a u organizaciju i uz finasijsku podršku Njemačkog saveza visokih narodnih škola, DVV International – Ureda za Bosnu i Hercegovinu.

U okviru manifestacije "Dani za Zenicu" ministar Sinanović i dr. sci. Emir Avdagić, direktor DVV International – Ureda za Bosnu i Hercegovinu prisustvovali su konferenciji posvećenoj obrazovanju i svojim učešćem i prigodnim obraćanjem dali doprinos uspješnosti ove manifestacije.

Tokom posjete uspostavljeni su kontakti, razmijenjena iskustva i iskazana spremnost da se dalje jačaju veze između ova dva grada, ali i intenzivira saradnja u oblasti obrazovanja, nauke, kulture i sporta.

Posebno je razgovarano i dogovorena saradnja sa Medicinskom školom u Zenici, saradnja osnovnih i srednjih škola s ciljem razmjene iskustava u radu sa djecom i mladima s posebnim potrebama, kao i učešće naših mladih sportista na evropskoj manifestaciji "Rurske sportske igre" u Gelsenkirchenu.

  

Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport

Dana 9. i 10.5.2016. godine realiziran je II. modul obuke "Menadžment u obrazovanju" kojim se razvijaju kompetencije menadžera/direktora obrazovnih institucija. Ovo je nastavak obuke 20 direktora odgojno-obrazovnih ustanova sa područja Zeničko-dobojskog kantona koji će, kako je planirano, krajem maja uspješno okončati obuku od tri modula.

U II. modulu polaznici su se bavili pitanjima marketing menadžmenta u obrazovanju, vještinama poslovne komunikacije i liderstvom u obrazovanju.   

Također, polaznici su imali priliku da sa kreatorima i realizatorima obuke, prof. dr. Šefikom Alibabić i doc. dr. Jovanom Miljkovićem, sa Odjeljenja za pedagogiju i andragogiju Filozofskog fakulteta u Beogradu, razgovaraju i dobiju refleksiju i konkretne upute za završetak svog praktičnog rada koji je uslov za uspješan završetak obuke.

Svojim prisustvom realizaciju obuke i razvijanje menadžerskih kompetencija direktora odgojno-obrazovnih ustanova sa područja Zeničko-dobojskog kantona podržali su Mensur Sinanović, ministar za obrazovanje, nauku, kulturu i sport u Vladi Zeničko-dobojskog kantona i dr. sc. Emir Avdagić, direktor DVV International – Ureda za Bosnu i Hercegovinu.

Dana 11.4.2016. godine počelo se sa realizacijom prvog od tri dvodnevna modula obuke "Menadžment u obrazovanju" kojim se razvijaju kompetencije menadžera/direktora obrazovnih institucija. Obuci prisustvuje 20 direktora odgojno-obrazovnih ustanova sa područja Zeničko-dobojskog kantona. Dizajneri i realizatori obuke su dr. Šefika Alibabić, redovni profesor i docent dr. Jovan Miljković, sa Odjeljenja za pedagogiju i andragogiju Filozofskog fakulteta u Beogradu. Očekivanja Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport i Pedagoškog zavoda su da u saradnji sa DVV International – Uredom u Bosni i Hercegovini  te dizajnerima i realizatorima obuke, bude omogućeno pohađanje obuke svim direktorima odgojno-obrazovnih institucija sa područja Zeničko-dobojskog kantona.

Realizacija obuke predstavlja dio aktivnosti definiranih Ugovorom o saradnji potpisanog između  Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport i  DVV International – Ureda za Bosnu i Hercegovinu na osnovu koga DVV International pruža stručnu i finasijsku podršku kvalitetnoj implementaciji Zakona o obrazovanju odraslih Zeničko-dobojskog kantona i u 2016. godini.

Svojim prisustvom ovaj značajan događaj podržali su Mensur Sinanović, ministar za obrazovanje, nauku, kulturu i sport u Vladi Zeničko-dobojskog kantona, Munevera Selmanović, direktorica Pedagoškog zavoda i Emir Avdagić, direktor DVV International – Ureda za Bosnu i Hercegovinu.

Obuka “Menadžment u obrazovanju” ima za cilj da doprinese razvoju kompetencija menadžera/direktora obrazovnih institucija, potrebnih za adekvatno upravljanje i na taj način doprinese efektivnijem, efikasnijem i kvalitetnijem obrazovnom procesu i sistemu obrazovanja u cjelini.

 

 

Ministrstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport

Na  radnom sastanku ministra Ministarstva za obrazovanje, nauku, kultru i sport Mensura Sinanovića i direktora „RMU Zenica“ Nisveta Topalovića, sa saradnicima te rektorom Univerziteta u Zenici, prof. dr. Dževadom  Zečićem, održanom dana 25.03.2016. godine, razmatrana su sva pitanja vezana za mogućnosti nastavka uspješne poslovne saradnje na urednom, kontinuiranom i prioritetnom snabdijevanju javnih obrazovnih ustanova ugljem na području Zeničko-dobojskog kantona.

 Pored toga, na radnom sastanku razgovarano je i o neophodnoj, zajedničkoj saradnji na pripremi Prijedloga Odluke o usvajanju Elaborata o opravdanosti organizovanja bivšeg hotela „Rudar“ kao Organizacione jedinice „Studentski centar II“ Univerziteta u Zenici, odnosno budućeg razvoja smještajnih kapaciteta, kao i drugih pratećih pitanja vezanih za povećanje studentskog standarda, što je i predviđeno u Programu rada Vlade Kantona za 2016. godinu.

S tim u vezi dogovoreni su pravci kao i modaliteti buduće saradnje, potvrđeni u Pismu namjere resornog ministarstva, od 28.03.2016. godine, kao i odgovora JP „Elektroprivreda BiH“ d.d. Sarajevo-Zavisno društvo „Rudnik mrkog uglja Zenica“, od 01.04.2016. godine.

 O svim narednim aktivnostima na implementaciji ovog značajnog projekta javnost će biti blagovremeno informisana.

 

Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport

Povodom nastavka uspješne saradnje, 31.03.2016.godine potpisan je Memorandum o saradnji između Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport i Caritasa Švicarske koji se odnosi na projekat „Uključivanje i obrazovanje Roma u Bosni i Hercegovini, 2016“. Ciljevi projekta su smanjenje obrazovnog jaza između djece Roma i ostale djece, promovisanje i poboljšanje uključivanja Roma u osnovno obrazovanje, povećanje broja romske djece u tri osnovne škole u Zeničko-dobojskom kantonu. Škole u projektu su OŠ “Hamdija Kreševljaković“ Kakanj, OŠ „Prva osnovna škola“  Zavidovići kao i OŠ “Hasan Kikić“ Zenica. Memorandumom su utvrđene obaveze partnerskih organizacija i škola, kao i uvođenje pozicije Rom medijator u navedenim školama.

 

 

Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport

Delegacija Muftilka zeničkog, koju je predvodio muftija zenički dr. Ejub ef. Dautović posjetila je Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona. Delegaciju je primio ministar Mensur Sinanović sa saradnicima.

Delegaciju su pored muftije mr. Ejuba ef. Dautovića, činili i glavni imami medžlisa Islamske zajednice Zavidovići, Zenica i Tešanj: Sulejman ef. Efendić, mr. Jakub ef. Salkica i mr. Fuad ef. Omerbašić, te sekretar Muftijstva Edin Kavazović.

Na sastanku se, između ostaloga, razgovaralo o aktualnim pitanjima u vezi sa nastavnim predmetom Islamska vjeronauka kao i drugim pitanjima bitnim za unaprjeđenje kvaliteta nastave i nastavnog procesa.

 

 

 

Ministrstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport

Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport pripremilo je Prijedlog Zakona o pozorišnoj djelatnosti koji je od strane Vlade i upućen u daljnju skupštinsku proceduru. Riječ o reformski poboljšanom sadržaju predmetnog zakona u čijem kreiranju je neposredno učestvovala zainteresirana pozorišna i stručna javnost. Ovakvim pritupom u izradi predmetnog zakona, resorno ministarstvo, odnosno Vlada Kantona, iskazali su potrebni senzibilitet i partnerski pristup svih zainteresiranih strana u iskrenoj i zajedničkoj namjeri da se inoviranim zakonskim rješenjima bliže urede sva aktuelna pitanja iz segmenta pozorišne djelatnosti.

Pored toga, Vlada Kantona je na prijedlog Ministarstva za obrazovanje, nauku, kuturu i sport, usvojila prijedloge programa utroška sredstava iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2016. godinu, čime su ispunjene okvirne zakonske pretpostavke za operativni i namjenski utrošak planiranih javnih sredstava sa slijedećih budžetskih pozicija:

“Tekući transfer za ustanove culture”, (planirana sredstva u iznosu od 3.259.344,00 KM, koriste se za plaće, topli obrok, regres, usluge knjigovodstva  i dio materijalnih troškova za 15 ustanova kulture na području Kantona- 11 biblioteka, tri muzeja i Bosansko narodno pozorište Zenica).

“Transfer za ustanove kulture od općeg značaja za Bosnu i Hecegovinu”, (planirana sredstva u iznosu od 150.000,00 KM se koriste za podršku radu ustanova kulture od značaja za BiH na privremenoj osnovi s ciljem omogućavanja rada i djelovanja radi ostvarenja opće i posebne koristi za BiH u oblasti kulture).

“Tekući transfer za podršku vjerskim zajednicama”, (planirana sredstva u iznosu od 45.000,00 KM koriste se za aktivnosti vjerskih zajednica i za rekonstrukciju i sanaciju vjerskih objekata na području Kantona).

“Tekući transfer za zaštitu kulturno-historijskih spomenika”, (planirana sredstva u iznosu od 27.720,00 KM koriste se za restauraciju, konzervaciju i sanaciju kulturno-historijskih spomenika na području Kantona, arheološka istraživanja, te za podršku projektima zaštite i afirmacije kulturne baštine).

 “Tekući transfer za smještaj studenata u studentske centre”, (za sufinansiranje smještaja naših studenata u studentske centre na području F BiH kao jedan od najznačajnijih vidova podrške redovnim studentima, i zaštite studentskog standarda); planirana sredstva u iznosu 1.603.080,00 KM.

 “Tekući transfer za omladinske projektne aktivnosti”, (planirana sredstva u iznosu od 60.000,00 KM koriste se za sufinansiranje omladinskih projekata).

“Tekući transfer za kulturne manifestacije i izdavačku djelatnost”, (za sufinansiranje različitih projektnih aktivnosti u segmentu kulture te podrške izdavačkim aktivnostima od značaja za Kanton); planirana sredstva u iznosu 55.000,00 KM.

“Tekući transfer za sport”, (sredstva u iznosu od 650.000,00 KM koriste za sufinansiranje aktivnosti sportskih klubova i drugih organizacija u sportu, kao i istaknutih sportista (pojedinaca) sa područja Kantona).

 “Tekući transfer za naučno-istraživačku djelatnost”, (namjenjen kao finansijska podrška iz Budžeta Kantona svim projektima koji se odnose na takmičenja učenika srednjih škola, podršku izdavanju univerzitetskih udžbenika, učešće i organizovanje naučnih skupova i konferencija, kao i subvencioniranje izrade doktorskih disertacija); planirana sredstva u iznosu od 24.000,00 KM.

“Tekući transfer za predškolski odgoj i obrazovanje”, (za finansiranje obaveznih 150 sati, obaveznog  predškolskog odgoja i obrazovanja za svu djecu u godini pred polazak u osnovnu školu, a koja prethodno nisu bila obuhvaćena nijednim vidom predškolskog odgoja i obrazovanja u javnim ili privatnim predškolskim ustanovama);  planirana sredstva u iznosu 548.000,00 KM.

 

 

Press služba

Obavještavamo vas da će se dana 17.03.2016. godine (četvrtak) u 14,00 sati u sjedištu Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport (zgrada RMK Inženjering), ul. Zmaja od Bosne bb Zenica, upriličiti potpisivanje Sporazuma o razumjevanju o regulisanju odnosa u vezi sa implementacijom Projekata za unapređenje Energetske efikasnosti na objekte javne namjene iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport i Ministarstva zdravstva  Zeničko-dobojskog kantona, između Federalnog ministarstva prostornog uređenja, Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, Ministarstva zdravstva, trinaest škola i Opće bolnice Tešanj a koji će se finansirati iz kredita Svjetske banke preko Međunarodne asocijacije za razvoj.  

Pozivamo vas da zabilježite ovaj događaj.

 

Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport

 

Obavještavamo medije da će u četvrtak, 10.3.2016. godine sa početkom u 11,00 sati u prostorijama Ministarstva za obratovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona (RMK Inženjering, Zmaja od Bosne bb) biti upriličeno potpisivanje Ugovora o saradnji od strane Mensura Sinanovića, ministra Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport i Emira Avdagića, direktora DVV International – Ureda u Bosni i Hercegovini.

Potpisivanje ugovora o saradnji u 2016. godini nastavak je višegodišnje uspješne saradnje na polju unaprjeđenja obrazovanja odraslih kroz stručnu i finasijsku podršku DVV International aktivnostima Ministarstva u ovoj oblasti.

Pozivamo vas da zabilježite ovaj događaj.

 

 

 

Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport

 

Obavještavamo javnost da je u toku upis djece za Program obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja za djecu u godini pred polazak u osnovnu školu (POPOiO) u školskoj 2015./2016. godini. Detaljnije informacije o mjestu upisa i mjestu realizacije Programa obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja (POPOiO), kao i potrebnoj dokumentaciji za upis, nalaze se na oglasnim pločama osnovnih škola i predškolskih ustanova.

Početak realizacije POPOiO planiran je za 14.03.2016. godine.

Ministarstvo za obrazovanje nauku, kulturu i sport

 

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma