Monitoring tim za praćenje realizacije Strategije kulturne politike Zeničko-dobojskog kantona za period 2014-2020. godina podnio je Vladi Kantona Izvještaj o realizaciji aktivnosti predviđenih Akcionim planom Strategije za 2017. godinu.

U Izvještaju se konstatuje da je Zeničko-dobojski kanton u 2017. godini izdvojio za oblast kulture 3.557.140,00.

U okviru “Transfera za ustanove kulture” Kanton je izvojio u 2017. godini 3.262.140,00 KM. Zeničko-dobojski kanton je nastavio finansirati 15 ustanova kulture (11 javnih biblioteka, 3 javna muzeja i Bosansko narodno pozorište Zenica) i time omogućio kvalitetno funkcionisanje ustanova kulture.

Iz Izvještaju Monitoring tima je moguće zaključiti da pojedini osnivači ustanova nedovoljno finansiraju ustanove kulture koje su osnovali,  te da se pomenute ustanove u pojedinim slučajevima skoro u potpunosti finansiraju sa kantonalnog “Transfera za ustanove kulture”.

 

 

Press sluažba

Vlada Zeničko-dobojskog kantona je donijela zaključak kojim se nagrađuje devet (9) studenata završne godine dodiplomskog studija Univerziteta u Zenici, koji su ostvarili najveći ukupni prosjek.  Visina nagrade je 400, 00 KM za svakog studenta.

Nakon novogodišnjih praznika u Uredu premijera bit će organiziran prijem za nagrađene studente.

 

 

Press služba

Ministar za obrazovanje, nauku, kulturu i sport  Zeničko-dobojskog kantona Mensur Sinanović sa predstavnikom Caritas Švicarske upriličio je posjetu OŠ "Mula Mustafa Bašeskija" Donje Moštre Visoko povodom završetka radova uvođenja grijanja na bazi ugradnje geotermalnih dizalica toplote namjenjene za zagrijavanje školskog prostora područne škole "Orašac" i to na način primjene ESCO modela finansiranja projekta Energijske efikasnosti (EE) i Obnovljivih izvora energije (OIE). Projekat se realizovao u saradnji sa Caritasom Švicarske.

Na područnoj školi "Orašac", koja je u okviru Projekta potpuno energetski sanirana (zamjena stolarije i postavljanje termofasade) su nakon urađenog energetskog audita, implementirane mjere energetske efikasnosti a potom energent ugalj zamjenjen toplotnom pumpom, pa je zagrijavanje ove škole  potpuno ekološki prihvatljivo i nema nikakav štetan uticaj na okoliš. Ukupna vrijednost izvedenih radova iznosi 38.057,55 KM. Napravljene procjene govore da bi povrat investicija u novi sistem grijanja bio u roku od 5 godina.

Pored ove škole u ZDK u okviru projekta “Obnovljivi izvori energije i energetska efikasnost integrirana u ruralni razvoj i smanjenje siromaštva u BiH”, Caritas Švicarske je uradio kompletnu sanaciju i zamjenu energenta u još 2 osnovne škole koje se nalaze u općinama Žepče i Zavidovići. 

Ovako ozbiljan pristup kod sanacije škola i zamjena energenta koji je uradio Caritas Švicarske uz podršku i djelomično sufinansiranje i Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK bi mogao postati model za sanaciju škola i javnih ustanova u BiH.

Pored obilaska OŠ "Mula Mustafa Bašeskija" Donje Moštre ministar Sinanović i predstavnik Caritasa Švicarske obilišli su i dvije srednje škole u Visokom, i to:

  • MSŠ "Hazim Šabanović" Visoko na kojoj se,također, u 2017. godini kroz projekat EE vršila rekonstrukcija škole finansirana budžetskim sredstvima u iznosu od 92.340,00 KM i
  • Gimnaziju "Visoko" na kojoj se u 2018. Godini, također, planiraju radovi kroz projekte EE kao i ostali neophodni radovi.

 

 

Press služba

Nakon dvomjesečnih razgovora između Vlade Zeničko-dobojskog kantona i predstavnika sindikata obrazovanja danas je usaglašeno poboljšanje statusa prosvjetnih radnika u Zeničko-dobojskom kantonu.

Premijer Galijašević je naglasio da je Vlada ZDK zadržala opredjeljenje da se u istom procentualnom iznosu poboljša stanje svih uposlenika koji plaću primaju iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona.

Predstavnici sindikata će svoj konačan stav precizirati nakon konsultacija sa svojim sindikalnim podružnicama.

 

 

Press služba

Mensur Sinanović ministar za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona i Josip Martić, ministar Federalnog ministarstva prostornog uređenja, potpisali su Ugovor o sufinansiranju projekta „Utopljavanje objekta Studentskog centra Univerziteta  u  Zenici“, kojim će se obuhvatiti finalizacija radova na toplotnoj izolaciji fasade objekta, u iznosu od 50.000.00 KM.

Sa ciljem postizanja planiranih efekata energetske efiksanosti objekta Studentskog centra, tokom 2017. godine  Vlada Zeničko-dobojskog kantona, je uložila 40.000,00 KM u neophodne  prethodno građevinske radove, tako da će se osiguranjem dodatnih sredstava putem Federalnog ministarstva prostornog uređenja, tokom 2018. godine, ispuniti sve pretpostavke za ispunjavanje uvjeta planirane energetske efikasnosti objekta Studentskog centra Univerziteta u Zenici.

 

Press služba

Vlada Zeničko-dobojskog kantona  je dodijelila po 40.000,00 KM Prvoj osnovnoj školi iz Maglaja i OŠ „Huso Hodžić„ iz Tešnja na ime pomoći za sanaciju šteta izazvanih olujnim vjetrom. Prva osnovna škola će navedena sredstva iskoristiti za sanaciju oštećenog krova, a OŠ „Huso Hodžić“ za popravku oštećene stolarije.

Nakon što je premijer Kantona sa članovima Vlade obišao općine pogođene olujnim nevremenom Maglaj i Tešanj, odlučeno je da se intrventno saniraju oštećeni školski objekti  kako bi se stvorili uvjeti za nesmetano i bezbjedno odvijanje nastave.

 

Press služba

Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona, u saradnji sa javnim i privatnim predškolskim ustanovama i osnovnim školama na području Zeničko-dobojskog kantona, planira implementaciju Programa obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja za djecu u godini pred polazak u osnovnu školu, u skladu sa članovima 22, 46, 48, 52. i 56. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (''Službene novine Zeničko-dobojskog kantona'' broj 7/10, 8/12).

  • Program obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja (POPOiO) u školskoj 2017/2018. godini namijenjen je djeci koja će do 1.marta 2018. godine navršiti  5 godina i 6 mjeseci života i  koja, u ovoj školskoj godini, nisu pohađala neku od predškolskih ustanova.
  • Roditelji/staratelji djece trebaju prijaviti dijete za Program obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja u školu koju će dijete pohađati, kod pedagoga škole ili osobe koju je ovlastio direktor škole.
  • Za evidentiranje nije potrebno prisustvo djeteta, niti prilaganje bilo kakve dokumentacije.
  • Evidencija djece se vrši u periodu od 18.12.2017. godine do 29.12.2017. godine u školi koju će djeca pohađati.
  • U periodu od 08.01.2018. godine do 01.2018. godine, obavit će se besplatni ljekarski pregledi djece-polaznika Programa obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja.
  • Roditelji/staratelji trebaju insistirati na adekvatnom ljekarskom uvjerenju za upis u predškolsku ustanovu.
  • O upisu djece u Program obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja (POPOiO), sa svom potrebnom dokumentacijom, kao i vremenu realizacije Programa roditelji/staratelji bit će obaviješteni putem sredstava javnog informisanja i putem obavještenja na školi u kojoj su djeca evidentirana.

 

MINISTAR
Mensur Sinanović

 

U noći sa 11.12.2017. na 12.12.2017. godine na teritorijama općina Maglaj i Tešanj usljed  olujnog vjetra na školskim objektima je nanesena veća materijalna šteta, čija se vrijednost još procjenjuje. Materijalna šteta nastala je na krovovima i inastalacijama škola, zbog čega su  rukovodstva škola u komunikaciji sa Ministarstvom za obrazovanje, nauku, kulturu i sport reagovala reorganizacijom izvođenja današnjeg nastavnog procesa. U nekim školama je zbog otežanih uvjeta za siguran boravak  učenika, obustavljen nastavni proces.

Učenici koji su došli na nastavu su zadržani u zatvorenom prostoru i pod stalnim nadzorom nastavnika.  

Rukovodstvima škola je preporučeno da u saradnji sa nadležnim službama u općinama izvrše procjenu na koji će način prvenstveno zaštititi sigurnost i zdravlje učenika i radnika.

Ministarstvo za obrazovanje, nauku kulturu i sport preduzet će sve neophodne aktivnosti da bi se sanirala materijalna šteta i stvorili neophodni uvjeti za održavanje nastavnog procesa u svim školama koje su oštećene olujnim nevremenom.

 

Press služba

Danas, 06.12.2017. godine, u prostorijama Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona, ministar Nikola Arsenić i policijski komesar Semir Šut su održali sastanak sa ministrom  za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona gospodinom Mensurom Sinanovićem i pomoćnikom ministra gospodinom Rasimom Kovačem.

U prvom dijelu sastanka je razgovarano o unapređenju saradnje u oblasti kontrole i zakonitosti obuke vozača i polaganja vozačkih ispita, dok je u nastavku razgovarano o sigurnosti škola i učenika u školskim sredinama na području Kantona.  

Također, razgovarano je o aktivnostima i pojačanima akcijama u saobraćaju Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona, koje su poduzimane u proteklom periodu na kontroli poštivanja obaveza vozača prema pješacima, prvenstveno u kontekstu mjera koje su  poduzimane sa početkom školske godine u svim gradovima i na ulicama u blizini škola na podruju Kantona. Tokom naznačenih aktivnosti, a uzimajući u obzir veće prisustvo djece na ulicama i pješačkim prijelazima, bilo je pojačano prisustvo policijskih patrola na gradskim  ulicama, kako bi se svim pješacima, a naročito đacima, pružila maksimalna sigurnost. Kako je ocijenjeno na održanom sastanku, navedene aktivnosti su dale dobre rezultate, a pojačano prisustvo policijskih patrola na saobraćajnicama je unaprijedilo sigurnost svih učesnika u saobraćaju, naročito pješaka, te kod građana poboljšalo osjećaj sigurnosti.

 

 

Odsjek za odnose sa javnošću, analitiku i planiranje
MUP-a Zeničko-dobojskog kantona

Na 120. sjednici Vlade Zeničko-dobojskog kantona koja je održana 04.12.2017. godine po prvi put su iz Budžeta ZDK,  isplaćene jednokratne novčane nagrade za 114 nastavnika osnovnih i srednjih škola za uspjeh učenika na takmičenjima, smotrama, javnim nastupima i konkursima za školsku 2016/2017. godinu, a u skladu sa Kolektivnim ugovorom za djelatnost osnovnog i srednjeg obrazovanja za teritorij Zeničko-dobojskog kantona. Za navedene nagrade Vlada Zeničko-dobojskog kantona izdvojila je iznos od 32.545,00 KM.

Svim učenicima i nastavnicima čestitamo na ostvarenim uspjesima.

Na istoj sjednici Vlada Zeničko-dobojskog kantona je odobrila iznos od 9.962,50 KM za podršku naučnoistraživačkoj djelatnosti i to za: učešća na međunarodnim kongresima, organizaciji međunarodnih kongresa i izdavanju udžbenika za studente na Univerzitetima u kantonu.

 

Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma