Dana 9. i 10.5.2016. godine realiziran je II. modul obuke "Menadžment u obrazovanju" kojim se razvijaju kompetencije menadžera/direktora obrazovnih institucija. Ovo je nastavak obuke 20 direktora odgojno-obrazovnih ustanova sa područja Zeničko-dobojskog kantona koji će, kako je planirano, krajem maja uspješno okončati obuku od tri modula.

U II. modulu polaznici su se bavili pitanjima marketing menadžmenta u obrazovanju, vještinama poslovne komunikacije i liderstvom u obrazovanju.   

Također, polaznici su imali priliku da sa kreatorima i realizatorima obuke, prof. dr. Šefikom Alibabić i doc. dr. Jovanom Miljkovićem, sa Odjeljenja za pedagogiju i andragogiju Filozofskog fakulteta u Beogradu, razgovaraju i dobiju refleksiju i konkretne upute za završetak svog praktičnog rada koji je uslov za uspješan završetak obuke.

Svojim prisustvom realizaciju obuke i razvijanje menadžerskih kompetencija direktora odgojno-obrazovnih ustanova sa područja Zeničko-dobojskog kantona podržali su Mensur Sinanović, ministar za obrazovanje, nauku, kulturu i sport u Vladi Zeničko-dobojskog kantona i dr. sc. Emir Avdagić, direktor DVV International – Ureda za Bosnu i Hercegovinu.

Dana 11.4.2016. godine počelo se sa realizacijom prvog od tri dvodnevna modula obuke "Menadžment u obrazovanju" kojim se razvijaju kompetencije menadžera/direktora obrazovnih institucija. Obuci prisustvuje 20 direktora odgojno-obrazovnih ustanova sa područja Zeničko-dobojskog kantona. Dizajneri i realizatori obuke su dr. Šefika Alibabić, redovni profesor i docent dr. Jovan Miljković, sa Odjeljenja za pedagogiju i andragogiju Filozofskog fakulteta u Beogradu. Očekivanja Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport i Pedagoškog zavoda su da u saradnji sa DVV International – Uredom u Bosni i Hercegovini  te dizajnerima i realizatorima obuke, bude omogućeno pohađanje obuke svim direktorima odgojno-obrazovnih institucija sa područja Zeničko-dobojskog kantona.

Realizacija obuke predstavlja dio aktivnosti definiranih Ugovorom o saradnji potpisanog između  Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport i  DVV International – Ureda za Bosnu i Hercegovinu na osnovu koga DVV International pruža stručnu i finasijsku podršku kvalitetnoj implementaciji Zakona o obrazovanju odraslih Zeničko-dobojskog kantona i u 2016. godini.

Svojim prisustvom ovaj značajan događaj podržali su Mensur Sinanović, ministar za obrazovanje, nauku, kulturu i sport u Vladi Zeničko-dobojskog kantona, Munevera Selmanović, direktorica Pedagoškog zavoda i Emir Avdagić, direktor DVV International – Ureda za Bosnu i Hercegovinu.

Obuka “Menadžment u obrazovanju” ima za cilj da doprinese razvoju kompetencija menadžera/direktora obrazovnih institucija, potrebnih za adekvatno upravljanje i na taj način doprinese efektivnijem, efikasnijem i kvalitetnijem obrazovnom procesu i sistemu obrazovanja u cjelini.

 

 

Ministrstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport

Na  radnom sastanku ministra Ministarstva za obrazovanje, nauku, kultru i sport Mensura Sinanovića i direktora „RMU Zenica“ Nisveta Topalovića, sa saradnicima te rektorom Univerziteta u Zenici, prof. dr. Dževadom  Zečićem, održanom dana 25.03.2016. godine, razmatrana su sva pitanja vezana za mogućnosti nastavka uspješne poslovne saradnje na urednom, kontinuiranom i prioritetnom snabdijevanju javnih obrazovnih ustanova ugljem na području Zeničko-dobojskog kantona.

 Pored toga, na radnom sastanku razgovarano je i o neophodnoj, zajedničkoj saradnji na pripremi Prijedloga Odluke o usvajanju Elaborata o opravdanosti organizovanja bivšeg hotela „Rudar“ kao Organizacione jedinice „Studentski centar II“ Univerziteta u Zenici, odnosno budućeg razvoja smještajnih kapaciteta, kao i drugih pratećih pitanja vezanih za povećanje studentskog standarda, što je i predviđeno u Programu rada Vlade Kantona za 2016. godinu.

S tim u vezi dogovoreni su pravci kao i modaliteti buduće saradnje, potvrđeni u Pismu namjere resornog ministarstva, od 28.03.2016. godine, kao i odgovora JP „Elektroprivreda BiH“ d.d. Sarajevo-Zavisno društvo „Rudnik mrkog uglja Zenica“, od 01.04.2016. godine.

 O svim narednim aktivnostima na implementaciji ovog značajnog projekta javnost će biti blagovremeno informisana.

 

Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport

Povodom nastavka uspješne saradnje, 31.03.2016.godine potpisan je Memorandum o saradnji između Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport i Caritasa Švicarske koji se odnosi na projekat „Uključivanje i obrazovanje Roma u Bosni i Hercegovini, 2016“. Ciljevi projekta su smanjenje obrazovnog jaza između djece Roma i ostale djece, promovisanje i poboljšanje uključivanja Roma u osnovno obrazovanje, povećanje broja romske djece u tri osnovne škole u Zeničko-dobojskom kantonu. Škole u projektu su OŠ “Hamdija Kreševljaković“ Kakanj, OŠ „Prva osnovna škola“  Zavidovići kao i OŠ “Hasan Kikić“ Zenica. Memorandumom su utvrđene obaveze partnerskih organizacija i škola, kao i uvođenje pozicije Rom medijator u navedenim školama.

 

 

Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport

Delegacija Muftilka zeničkog, koju je predvodio muftija zenički dr. Ejub ef. Dautović posjetila je Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona. Delegaciju je primio ministar Mensur Sinanović sa saradnicima.

Delegaciju su pored muftije mr. Ejuba ef. Dautovića, činili i glavni imami medžlisa Islamske zajednice Zavidovići, Zenica i Tešanj: Sulejman ef. Efendić, mr. Jakub ef. Salkica i mr. Fuad ef. Omerbašić, te sekretar Muftijstva Edin Kavazović.

Na sastanku se, između ostaloga, razgovaralo o aktualnim pitanjima u vezi sa nastavnim predmetom Islamska vjeronauka kao i drugim pitanjima bitnim za unaprjeđenje kvaliteta nastave i nastavnog procesa.

 

 

 

Ministrstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport

Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport pripremilo je Prijedlog Zakona o pozorišnoj djelatnosti koji je od strane Vlade i upućen u daljnju skupštinsku proceduru. Riječ o reformski poboljšanom sadržaju predmetnog zakona u čijem kreiranju je neposredno učestvovala zainteresirana pozorišna i stručna javnost. Ovakvim pritupom u izradi predmetnog zakona, resorno ministarstvo, odnosno Vlada Kantona, iskazali su potrebni senzibilitet i partnerski pristup svih zainteresiranih strana u iskrenoj i zajedničkoj namjeri da se inoviranim zakonskim rješenjima bliže urede sva aktuelna pitanja iz segmenta pozorišne djelatnosti.

Pored toga, Vlada Kantona je na prijedlog Ministarstva za obrazovanje, nauku, kuturu i sport, usvojila prijedloge programa utroška sredstava iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2016. godinu, čime su ispunjene okvirne zakonske pretpostavke za operativni i namjenski utrošak planiranih javnih sredstava sa slijedećih budžetskih pozicija:

“Tekući transfer za ustanove culture”, (planirana sredstva u iznosu od 3.259.344,00 KM, koriste se za plaće, topli obrok, regres, usluge knjigovodstva  i dio materijalnih troškova za 15 ustanova kulture na području Kantona- 11 biblioteka, tri muzeja i Bosansko narodno pozorište Zenica).

“Transfer za ustanove kulture od općeg značaja za Bosnu i Hecegovinu”, (planirana sredstva u iznosu od 150.000,00 KM se koriste za podršku radu ustanova kulture od značaja za BiH na privremenoj osnovi s ciljem omogućavanja rada i djelovanja radi ostvarenja opće i posebne koristi za BiH u oblasti kulture).

“Tekući transfer za podršku vjerskim zajednicama”, (planirana sredstva u iznosu od 45.000,00 KM koriste se za aktivnosti vjerskih zajednica i za rekonstrukciju i sanaciju vjerskih objekata na području Kantona).

“Tekući transfer za zaštitu kulturno-historijskih spomenika”, (planirana sredstva u iznosu od 27.720,00 KM koriste se za restauraciju, konzervaciju i sanaciju kulturno-historijskih spomenika na području Kantona, arheološka istraživanja, te za podršku projektima zaštite i afirmacije kulturne baštine).

 “Tekući transfer za smještaj studenata u studentske centre”, (za sufinansiranje smještaja naših studenata u studentske centre na području F BiH kao jedan od najznačajnijih vidova podrške redovnim studentima, i zaštite studentskog standarda); planirana sredstva u iznosu 1.603.080,00 KM.

 “Tekući transfer za omladinske projektne aktivnosti”, (planirana sredstva u iznosu od 60.000,00 KM koriste se za sufinansiranje omladinskih projekata).

“Tekući transfer za kulturne manifestacije i izdavačku djelatnost”, (za sufinansiranje različitih projektnih aktivnosti u segmentu kulture te podrške izdavačkim aktivnostima od značaja za Kanton); planirana sredstva u iznosu 55.000,00 KM.

“Tekući transfer za sport”, (sredstva u iznosu od 650.000,00 KM koriste za sufinansiranje aktivnosti sportskih klubova i drugih organizacija u sportu, kao i istaknutih sportista (pojedinaca) sa područja Kantona).

 “Tekući transfer za naučno-istraživačku djelatnost”, (namjenjen kao finansijska podrška iz Budžeta Kantona svim projektima koji se odnose na takmičenja učenika srednjih škola, podršku izdavanju univerzitetskih udžbenika, učešće i organizovanje naučnih skupova i konferencija, kao i subvencioniranje izrade doktorskih disertacija); planirana sredstva u iznosu od 24.000,00 KM.

“Tekući transfer za predškolski odgoj i obrazovanje”, (za finansiranje obaveznih 150 sati, obaveznog  predškolskog odgoja i obrazovanja za svu djecu u godini pred polazak u osnovnu školu, a koja prethodno nisu bila obuhvaćena nijednim vidom predškolskog odgoja i obrazovanja u javnim ili privatnim predškolskim ustanovama);  planirana sredstva u iznosu 548.000,00 KM.

 

 

Press služba

Obavještavamo vas da će se dana 17.03.2016. godine (četvrtak) u 14,00 sati u sjedištu Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport (zgrada RMK Inženjering), ul. Zmaja od Bosne bb Zenica, upriličiti potpisivanje Sporazuma o razumjevanju o regulisanju odnosa u vezi sa implementacijom Projekata za unapređenje Energetske efikasnosti na objekte javne namjene iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport i Ministarstva zdravstva  Zeničko-dobojskog kantona, između Federalnog ministarstva prostornog uređenja, Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, Ministarstva zdravstva, trinaest škola i Opće bolnice Tešanj a koji će se finansirati iz kredita Svjetske banke preko Međunarodne asocijacije za razvoj.  

Pozivamo vas da zabilježite ovaj događaj.

 

Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport

 

Obavještavamo medije da će u četvrtak, 10.3.2016. godine sa početkom u 11,00 sati u prostorijama Ministarstva za obratovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona (RMK Inženjering, Zmaja od Bosne bb) biti upriličeno potpisivanje Ugovora o saradnji od strane Mensura Sinanovića, ministra Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport i Emira Avdagića, direktora DVV International – Ureda u Bosni i Hercegovini.

Potpisivanje ugovora o saradnji u 2016. godini nastavak je višegodišnje uspješne saradnje na polju unaprjeđenja obrazovanja odraslih kroz stručnu i finasijsku podršku DVV International aktivnostima Ministarstva u ovoj oblasti.

Pozivamo vas da zabilježite ovaj događaj.

 

 

 

Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport

 

Obavještavamo javnost da je u toku upis djece za Program obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja za djecu u godini pred polazak u osnovnu školu (POPOiO) u školskoj 2015./2016. godini. Detaljnije informacije o mjestu upisa i mjestu realizacije Programa obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja (POPOiO), kao i potrebnoj dokumentaciji za upis, nalaze se na oglasnim pločama osnovnih škola i predškolskih ustanova.

Početak realizacije POPOiO planiran je za 14.03.2016. godine.

Ministarstvo za obrazovanje nauku, kulturu i sport

 

Na 45. sjednici Vlade Zeničko-dobojskog kantona je razmatran i usvojen Izvještaj o namjenskom utrošku sredstava za 2015. godinu sa transfera u nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona kako slijedi:

Rekapitulacija utroška sredstava sa transfera u nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport za 2015. godinu

Pozicija

Transfer

Odobreni iznos za 2015. god.

Utrošeni iznos za 2015. god.

Index

614100

Tekući transfer drugim nivoima vlasti

65.450,00

65.450,00

100

614100 MAD101

Tekući transfer za ustanove kulture

3.232.040,00

3.231.548,00

99,98

614100 MAD102

Tekući transfer za Franjevačku gimnaziju

106.000,00

106.000,00

100

614200 MAD202

Tekući transfer za stipendiranje studenata

1.002.960,00

1.000.720,00

99,78

614200 MAD203

Tekući transfer za smještaj studenata u studentske centre

1.560.000,00

1.521.934,00

97,56

614200 MAD204

Tekući transfer za naučno istraživačku djelatnost

23.800,00

18.950,00

79,62

614200 MAD205

Tekući transfer za nabavku udžbenika

274.350,00

268.610,18

97,91

614200 MAD206

Tekući transfer za predškolski odgoj i obrazovanje

454.800,00

454.721,40

99,98

614300 MAX002

Tekući transfer za sport

550.000,00

518.901,50

94,00

614300 MAX003

Tekući transfer za kulturne manifestacije i izdavačku djelatnost

50.000,00

45.422,85

90,85

614300 MAX004

Tekući transfer za zaštitu kulturno historijskih spomenika

30.800,00

30.600,00

99,35

614300 MAX005

Tekući transfer za omladinske projektne aktivnosti

50.000,00

47.750,00

95,50

614300 MAX006

Tekući transfer za vjerske zajednice

65.000,00

64.000,00

98,46

UKUPNO

7.465.200,00

7.374.607,93

98,79

 

 

Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma