87. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 10.02.2017.godine

24 Feb 2017
2928 puta

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Zapisnik sa 73. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane 13.10.2016. godine;
 2. Zapisnik sa 74. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane 19.10.2016. godine;
 3. Prijedlog Odluke o dodjeli koncesije za istraživanje i eksploataciju mineralne sirovine – ceruzita, na ležištu „Očekalj” i „Prgoševo” K.O. Dugandžići, općina Olovo;
 4. Prijedlog Odluke o dodjeli koncesije za istraživanje i eksploataciju mineralne sirovine – kvarcnog pijeska na lokalitetu „Nezirov Gaj” K.O. Gornja Breza i K.O. Podvinci, na području općine Breza;
 5. Prijedlog Odluke o dodjeli koncesije za istraživanje i eksploataciju mineralne sirovine – dijabaza na lokalitetu „Željezno Polje”, K.O. Papratnica, općina Žepče;
 6. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne saglasnosti članovima Nadzornog odbora ispred državnog kapitala u privrednom društvu „rmk promet” d.d. Zenica za imenovanje direktora;
 7. Prijedlog Zaključka kojim se nalaže postupanje po Odluci Ustavnog suda BiH, broj: AP-704/14;
 8. Prijedlog Zaključka o prihvatanju Izvještaja o utrošku sredstava za 2016. godinu po Programu utroška sredstava za kapitalna ulaganja za 2016. godinu „Nabavka građevina“;
 9. Prijedlog Zaključka o prihvatanju Izvještaja o utrošku sredstava za 2016. godinu po Programu utroška sredstava za kapitalna ulaganja za 2016. godinu „Nabavka opreme“;
 10. Prijedlog Zaključka o prihvatanju Izvještaja o utrošku sredstava za 2016. godinu po Programu utroška sredstava za kapitalna ulaganja za 2016. godinu „Rekonstrukcija i investiciono održavanje“;
 11. Prijedlog Zaključka kojim se daje saglasnost na Sporazum o osnivanju Ekonomsko-socijalnog vijeća za područje Zeničko-dobojskog kantona;
 12. Prijedlog Zaključka kojim se odobrava novčana pomoć Sindikatu metalaca Federacije BiH-Kantonalno povjereništvo Zeničko-dobojskog kantona;
 13. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvještaja o utrošku sredstava sa budžetske pozicije Ministarstva za boračka pitanja u 2016. godini;
 14. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju Upravnog odbora JU Kantonalne bolnice Zenica;
 15. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Odluku Senata Univerziteta u Zenici o usvajanju Elaborata o društveno-ekonomskoj opravdanosti transformacije I i II ciklusa studija na Odsjeku za predškolski odgoj i obrazovanje Islamskog pedagoškog fakulteta Univerziteta u Zenici sa modela 3+2 na model 4+1;
 16. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju upisne politike na Univerzitetu u Zenici, politike stipendiranja i politike smještaja studenata u studentske centre;
 17. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za imenovanje direktora Mješovite srednje škole Zavidovići;
 18. Prijedlog Zaključka o prihvatanju Informacije o realizaciji obaveza iz Upitnika Evropske komisije;
 19. Prijedlog Zaključka o prihvatanju Mišljenja Kantonalne uprave civilne zaštite Zeničko-dobojskog kantona u vezi Inicijative Ibrahima Plančića;
 20. Prijedlog Zaključka kojim se daje saglasnost na Pravilnik o korištenju službenih vozila;
 21. Prijedlog Zaključka kojim se odobravaju sredstva na ime nabavke računarske opreme za potrebe organa uprave Zeničko-dobojskog kantona;
 22. Prijedlog Zaključka o izmjeni Zaključka, broj: 02-14-18877/16 od 15.11.2016. godine;
 23. Program utroška sredstava u razdjelu 22-Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 821200, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu („Sužbene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 15/16), pozicija „Nabavka građevina“
 24. Program utroška sredstava Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport u razdjelu 22, proračunska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614100, subanalitika MAD 101, pozicija “Tekući transfer za ustanove kulture”, Proračuna Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 15/16)
 25. Informacija o prijedlogu dijela vijećnika Gradskog vijeća Grada Zenice za iniciranje postupka o ocjeni ustavnosti Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim taksama Grada Zenice (Službene novine Grada Zenice, broj: 1/17);

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma